Print

Să învățăm despre Darurile Îndreptățirii prin Credință!

Îndreptățirea prin credință este darul care ne este, încă, oferit.
Neprihănirea proprie a lui Hristos veșnică și permanentă aduce cu ea și alte daruri.

New Life Îndreptățirea prin credință reprezintă chiar esența evangheliei. Aici se descoperă măsura dragostei pe care nici eternitatea însăși n-o poate cuprinde, fiindcă Yahuwah a iubit atât de mult pe păcătoși încât a oferit meritele neprihănirii lui Yahushua tuturor celor care Îl acceptă prin credință. Și ca și cum n-ar fi fost îndeajuns, neprihănirea prin credință aduce cu ea multe alte daruri care duc la transformarea păcătosului după chipul divin.

Dar Yah, care este bogat în milostenie, fiindcă El ne-a arătat o mare dragoste pe când eram noi morți în păcate, ne-a adus împreună cu Hristos, ( prin har suntem salvați), înviați împreună cu el și așejați împreună în locurile cerești în Hristos Yahushua:pentru ca în veacurile ce vor veni,El să poată să arate bogăția harului Său în bunătatea pe care a avut-o față de noi prin Hristos Yahushua.

Căci prin har suntem salvați prin credință și nu prin voi înșivă: este darul lui Yah, nu prin fapte ca nimeni să nu se poată lăuda. (Vezi Efeseni 2:4-9.)

Planul de răscumpărare cuprinde mult mai mult decât iertarea păcatelor din trecut. Răscumpărarea, fără o restaurare completă, nu este salvare pe deplin. De aceea, Yahuwah oferă credincioșilor multe alte daruri. Aceste daruri ale harului divin restaurează sufletul ca să poată reflecta imaginea divină. În aceasta constă măreția darului îndreptățirii lui Yahuwah.

Îndreptățire

Din momentul în care credința păcătosului pocăit se agață de făgăduința că sângele lui Yahushua care a curs acoperă păcatele sale, el este îndreptățit. Instant, Yahuwah pune în dreptul credinciosului toate meritele vieții fără de păcat ale lui Yahushua și ale morții sale ispășitoare. Acesta este un dar. El nu poate fi câștigat prin fapte bune, sacrificiu de sine și nici chiar pocăință.1 Este un dar.

Căci „nici o fiinţă nu va fi îndreptăţită înaintea Lui“ prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine cunoaşterea păcatului.

Dar acum, independent de Lege, a fost arătată o dreptate oferită de Yahuwah, despre care depun mărturie Legea şi Profeţii, şi anume dreptatea oferită Yahuwah prin credinţa în Yahushua Hristos, pentru toţi cei ce cred.

Nu este nici o deosebire. Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Yahuwah.

Ei sunt îndreptăţiţi fără plată, prin harul Lui, prin răscumpărarea care este în Yahushua Hristos,

pe care Yahuwah L-a rânduit să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca dovadă a dreptăţii Sale, căci trecuse cu vederea păcatele săvârşite în trecut, în vremea îngăduinţei lui Yahuwah, pentru ca, în vremea de acum, să-Şi dovedească dreptatea,

în aşa fel încât El să fie drept şi să-l îndreptăţească totodată pe cel ce are credinţă în Yahushua.(Vezi 3:20-26)

Este imposibil pentru cineva să câștige neprihănirea lui Hristos. Mântuirea nu poate fi câștigată prin nici un efort sau fapte individuale. Doar prin credință poate fi cineva îndreptățit să stea înaintea lui Yah ca și cum n-ar fi păcătuit niciodată. Îndreptățirea nu este nici un dar odată pentru totdeauna. Este o donație perpetuă a neprihănirii lui Hristos care acoperă necurăția noastră cu meritele vieții sale sfinte și fără de păcat și prin moartea sacrificială.

Sfințirea

Când o persoană alege să accepte darul îndreptățirii, stăvilarele binecuvântărilor din cămările Cerului sunt deschise și multe alte daruri sunt revărsate.Unul dintre aceste daruri este sfințirea, sau transformarea după chipul divin.

Ezechiel descrie acest proces:

Vă voi stropi cu apă curată şi veţi fi curăţiţi. Vă voi curăţi de toate necurăţiile voastre şi de toţi idolii voştri.

Vă voi da o inimă nouă şi voi pune înăuntrul vostru un duh nou. Voi îndepărta inima de piatră din trupul vostru şi vă voi da o inimă de carne.

Voi pune Duhul Meu înăuntrul vostru şi vă voi face să urmaţi hotărârile Mele, să păziţi legile Mele şi să le împliniţi. (Ezechiel 36:25-27)

Legea divină este legea dragostei. Yahuwah oferă fiecărui credincios îndreptățit darul prețios al unei inimi noi în care legea dragostei să fie înscripționată. Prin acest dar,dorințele voastre secrete, gândurile ascunse și lăuntru inimii este curățit.Acum vom găsi plăcere în sfințenie și vom urâ păcatul.

Aceasta nu înseamnă că în niciun moment aprioric glorificării nu se va putea clama perfecțiunii. Noi încă mai deținem natura căzută umană și încă avem slăbiciuni și căderi. Diferența, de altfel, este că cea mai profundă dorință a inima este să fie unită cu Tatăl.

În fapt, aceasta a fost ultima rugăciune a lui Yahushua înainte de Ghetsemani:”Şi mă rog nu numai pentru aceştia, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor,

ca toţi să fie una, aşa cum Tu, Tată, eşti în Mine,

iar Eu în Tine; mă rog ca şi ei să fie în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.”(Ioan 17:20-21)

Darul unei noi inimi reprezintă răspunsul lui Yah la rugăciunea Mântuitorului.

Glorificare

Glorificare recompensa încorănării în planul mântuirii.

Glorificarea este darul care transformă complet credinciosul umil după chipul divin: is the gift that fully transforms the humble believer into the image of the divine: “Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde Îl şi aşteptăm pe Mântuitorul nostru, Domnul Isus Cristos. El va transforma trupul nostru umil şi-l va face asemenea trupului Său glorios, folosind puterea prin care-Şi poate supune toate lucrurile.” (Vezi Filipeni 3:20-21.)

Paul descrie ce se întâmplă când primim acest dar:

Aşa cum suntem în asemănarea celui din ţărână, la fel vom fi şi în asemănarea Celui Ceresc. Ceea ce spun, fraţilor, sunt următoarele: carnea şi sângele nu pot să moştenească Împărăţia lui Dumnezeu, şi nici putrezirea nu poate moşteni nemurirea.

Iată, vă spun o taină: nu toţi vom adormi, dar toţi vom fi schimbaţi într-o clipă, într-o clipire din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Căci trâmbiţa va suna, iar cei morţi vor fi înviaţi ca nemuritori, şi noi vom fi schimbaţi. Căci ceea ce este supus putrezirii trebuie să se îmbrace în neputrezire, iar ceea ce este muritor trebuie să se îmbrace în nemurire.” (Vezi 1Corinteni 15:49-53)

O inimă nouă s-a dat sfinților ca justificare. Acum, darul unui trup spiritual nou care nu moare niciodată vine cu darul unei naturi superioare. Sfinții vor reflecta perfect imaginea divină. Ei sunt fii și fiice ale lui Yahuwah și vor trăi veșnic alături de El veșnic.

Mântuirea însuși reprezintă un dar! Așa este îndreptățirea, sfințirea și glorificarea. Acceptă darul dragostei lui Yahuwah, astăzi! Nu există nici un lucru care să poată fi câștigat. Doar acceptat cu recunoștință prin credință. Când faci asta, Yahuwah Însuși te va pregăti.

Pentru că Yahuwah este Cel Care lucrează în voi; şi astfel voi aveţi voinţă şi puteţi lucra după buna Lui plăcere..” (Vezi Filipeni 2:13.)


1 Pocăința însăși reprezintă un dar. Dacă nu dorești să te predai pe deplin lui Yah, nu poți cere voința de a face o predare deplină. Poți doar să ceri să și se dea voință de a vrea să te predai. Yahuwah este hotărât să ofere orice este nevoie pentru mântuire.