Print

Sabat | 1. Část - Zjevení Yahuwahova Charakteru

Yahuwahův Zákon je dokonalým opisem Jeho charakteru, Jeho nejvnitřnějších myšlenek a pocitů. Yahuwahův Zákon je věčný a neměnný. Bude existovat věčně.

Satan ví, že boží Zákon je pravidlem vlády pro Nebe i zemi. Také ví, že nikdo, kdo přestoupí tento Zákon, nevstoupí do Nebe. A proto Satan klame lidi, aby věřili, že už nepotřebují dodržovat tento Zákon. Satan učí, že Zákon už „není závazný“. Tvrdí, že byl „přibit na kříž“. To je nejen lež, ale popírá to Bibli!

Já jsem Yahuwah, Já se neměním. (viz Malachiáš 3,6)

Bible říká o božím Zákonu:

„A tak Zákon zajisté svatý, a přikázání svaté i spravedlivé a dobré jest.“ (Římanům 7,12)

Zákon nemůže být změněn nebo „zrušen“, protože je svatý. Je spravedlivý! Je dobrý - stejně jako Yahuwah.

honey and honeycomb

Zákon Yahuwahův jest dokonalý, očerstvující duši, Yahuwahovo svědectví pravé, moudrost dávající neumělým.

Stanovy Yahuwahovy přímé, obveselující srdce, přikázaní Yahuwahovo čisté, osvěcující oči.

Bázeň Yahuwahova čistá, zůstávající na věky, soudové Yahuwahovy pravé, a k tomu i spravedlivé.

Mnohem žádostivější jsou než zlato, a než mnoho ryzího zlata, sladší než med a střed z plástů.

Služebník tvůj zajisté jimi osvěcován bývá, a kdož jich ostříhá, užitek hojný má. (viz Žalm 19,7-11)

Zákon je svatý a dokonalý. Změnit ho nebo zrušit by znamenalo degradovat ho na zákon, který je nesvatý a nedokonalý. Pokud by mohl být tento Zákon změněn nebo zrušen, znamenalo by to, že na tomto Zákonu bylo něco špatného nebo nespravedlivého. Nepřímo by to znamenalo, že něco špatného nebo nespravedlivého je na Zákonodárci. Mnoho upřímných křesťanů světí v neděli a věří, že Zákon byl „přibit na kříž“, když byl Yahushua ukřižován. Ve skutečnosti je však kříž největším důkazem toho, že Zákon je věčný a nemůže být „zrušen“!

Písmo prohlašuje:

Všickniť zajisté zhřešili, a nemají slávu Yahuwahovu. (viz Římanům 3,23)

Yahuwah nenechává nikoho na pochybách o tom, co to je hřích:

„Hřích je přestoupení Zákona.“ (1, Janova 3,4)

Trest za přestoupení Zákona je jasně uveden v Bibli:

Nebo odplata za hřích jest smrt, ale milost Boží jest život věčný skrze Yahushuu Pomazaného, našeho Pána. (viz Římanům 6,23)

Yahuwah obětoval Svého vlastního Syna skrze smrt na kříži, aby zachránil tento svět od jeho spravedlivého trestu.

Nebo tak Yahuwah miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. (viz Jan 3,16)

Zde je důkaz, že boží Zákon nemůže být nikdy změněn, zrušen nebo „přibit na kříž“. Kdyby bylo možné změnit zákon, Yahushua by nemusel zemřít! Otec by jednoduše změnil zákon tak, aby trestem za přestoupení zákona nebyla smrt. Tvrdit, že zákon byl „zrušen na kříži“, znamená znevažovat nesmírnou cenu spasení. Protože svatý a spravedlivý zákon NEMOHL být změněn, byl Yahuwah ochoten obětovat Svého vlastního Syna, aby zachránil hříšníky od spravedlivého trestu smrti, který si zaslouží. Yahushua nás zastoupil. On, Syn Zákonodárce, zemřel za přestupníky Zákona, abychom mohli být spaseni!

hand, nail, and Ten Commandments

Kdyby bylo možné změnit zákon, Yahushua by nemusel zemřít! Protože zákon NEMOHL být změněn, Yahuwah byl ochoten obětovat Svého vlastního Syna pro záchranu hříšníků před spravedlivým trestem smrti, který si zasloužili.

Bible je plná rad a instrukcí ohledně spravedlnosti. „Spravedlivý“ jednoduše znamená „správně konající“. Jinými slovy: Ti, kteří jsou v Bibli nazváni jako „spravedliví“, jsou ti, kteří zachovávají Yahův Zákon! Bohatá zaslíbení Bible jsou pro ty, kteří zachovávají boží Zákon: pro spravedlivé.

„Nebo ty, Yahuwahu, požehnáš spravedlivému, a jako štítem přívětivostí svou vůkol zastřeš jej.“ (Žalm 5,12)

„V pravdě, žeť má užitek spravedlivý.“ (Žalm 58,11)

Oči Yahuwahovy obrácené jsou k spravedlivým, a uši jeho k volání jejich: Ale zůřivý obličej Yahuwahův proti těm, kteříž páší zlé věci, aby vyplénil z země památku jejich. Volají-li spravedliví, Yahuwah vyslýchá, a ze všech jejich úzkostí je vytrhuje. (viz Žalm 34,15-17)

Yahushua jasně uvedl, že žádní vzpurní přestupníci Zákona nebudou mít dovolen vstup do Nebe. Jen ti, kdo jsou spravedliví, kdo zachovávají Zákon „správným konáním“, zdědí věčný život.

Pošle Syn člověka anděly své, i vyberouť z království jeho všecka pohoršení, i ty, kteříž činí nepravost [přestupují Zákon], a uvrhouť je do peci ohnivé. Tamť bude pláč a skřípení zubů.

A tehdážť spravedliví [kteří zachovávají boží Zákon] stkvíti se budou jako slunce v království Otce svého. (Matouš 13,41-43)

Všechny pozemské vlády mají zákony. Nebeská Vláda není jiná. Odložit boží Zákon, tvrdit, že byl „přibit na kříž“ a už nějak „není závazný“, neznamená nic jiného, než říci, že je přijatelné rebelovat a porušovat tento Zákon. Bible přirovnává přestupování Zákona ke špatnosti a jasně dáva najevo, že nic „špatného“ nevstoupí do Nebe. Odhrnujíc závoj, který zakrývá budoucnost před lidským zrakem, Bible říká, že Nebeské „město nepotřebuje slunce ani měsíce, aby svítily v něm; nebo sláva Yahuwahova je osvěcuje, a svíce jeho jest Beránek. . . . A nevejdeť do něho nic poskvrňujícího, anebo působícího ohyzdnost a lež, než toliko ti, kteříž napsaní jsou v knihách života Beránkova  [pro zachovávání Jeho zákona].“ (Zjevení 21,23.27) Nechje zde plně pochopeno: Nezachováváme Zákon, abychom se stali Nebeskými občany. Ale zachováváme Zákon, protože jsme Nebeští občané znovuzrození v Yahushuovi.

Ten Commandments

Odložit boží Zákon s tvrzením, že byl „přibit na kříž“ a nějak „už není závazný“, není nic jiného, než říci, že je přijatelné rebelovat a přestupovat Zákon.

Cílem velmi draze zaplaceného Plánu spasení bylo usmířit přestupníky Zákona a přivést je zpět k tomu, aby byli zachovavateli Zákona.

A skrze něho aby smířil s sebou všecko, v pokoj uvodě skrze krev kříže jeho, skrze něj, pravím, buďto ty věci, kteréž jsou na zemi, buď ty, kteréž jsou na nebi. (Kolosským 1,20)

Nebe nebude znovu obydleno nesmrtelnými přestupníky Zákona. Díky ceně zaplacené jako výkupné božskou Náhradou mohou být přestupníci Zákona obdarováni přečištěnou a čistou myslí. Tehdy se stanou zachovavateli Zákona.

„Tatoť jest smlouva, kterouž učiním s nimi po těch dnech, praví Yahuwah: Dám zákony své v srdce jejich, a na myslech jejich napíši je, Za tím řekl: A na hříchy jejich, i na nepravosti jejich nikoli nevzpomenu více.“ (Židům 10,16-17)

Toto je konečný cíl Otce a Syna: aby Jejich božský Zákon, opis Jejich svatých charakterů, byl opět charakterem i Jejich lidských dětí. Když bude tato transformace dokončena, pak bude naplněna modlitba, kterou se Yahushua modlil, zahrnujíc v ní všechny Své věrné následovníky až do konce času:

Ne za tytoť pak toliko prosím, ale i za ty, kteříž skrze slovo jejich mají uvěřiti ve mne, Aby všickni jedno byli, jako ty, Otče, ve mně, a já v tobě, aby i oni v nás jedno byli, aby uvěřil svět, že jsi ty mne poslal. A já slávu, kterouž jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jakož i my jedno jsme. Já v nich, a ty ve mně, aby dokonáni byli v jedno, a aby poznal svět, že jsi ty mne poslal, a že jsi je miloval, jakožs i mne miloval. (Jan 17,20-23)

V Bibli je slovo „sláva“ jiným slovem pro „charakter“. Charakter znamená myšlenky a pocity. Když Mojžíš prosil Yahuwaha „Ukaž mi Tvou slávu“, laskavou odpovědí bylo:

Já způsobím to, aby šlo mimo tebe před tváří tvou všecko dobré mé, a zavolám ze jména: Yahuwah před tváří tvou. (viz Exodus 33,18.19)

Nebo pomíjeje Yahuwah tvář jeho, volal: Yahuwah, Yahuwah El silný, lítostivý a milostivý, dlouhočekající a hojný v milosrdenství a pravdě, milosrdenství čině tisícům, odpouštěje nepravost a přestoupení i hřích, a kterýž nikoli neospravedlňuje vinného, navštěvuje nepravost otců na synech, a na synech synů do třetího i čtvrtého pokolení. (viz Exodus 34,6.7)

Když je Spasitelova „sláva“ (neboli charakter, Jeho myšlenky a pocity) dána kajícím přestupníkům Zákona, stávají se zachovavateli Zákona. Tehdy jsou JEDNO s Yahushuou, stejně jako On je JEDNO s Otcem. Yahuwah in Yahushua, Yahushua ve spravedlivém, spravedlivý v Nich. Toto je osud  pro všechny ty, kdo chtějí zachovávat svatý Zákon a odvrhnout Satanovu lež, že Zákon byl „přibit na kříž“. Přestupníci nikdy nezdědí věčné království, ale spravedliví, správně konající zachovavatelé Zákona budou žít navždy, radovat se v přítomnosti Otce a Syna, se kterým jsou JEDNO, neboť v každém z nich je svatý, čistý a spravedlivý Zákon.

„Když se přižene vichřice, je po svévolníkovi, kdežto spravedlivý má základ věčný. Ústa spravedlivého plodí moudrost, kdežto jazyk proradný bude vyťat.“ (Přísloví 10,25.30)

„Tvůj lid, všichni budou spravedliví, navěky obdrží do vlastnictví zemi, oni, výhonek z mé sadby, dílo mých rukou k mé oslavě.“ (Izaiáš 60,21)

young similing girl reading Bible outdoors