Print

Sabat | 2. Část - Věčný a Navždy

Sedmý den Sabat, součást božího zákona, je závazný pro všechny lidi po všechny časy. Ze všech přikázání není žádné jiné přikázání tak často porušováno a s takovou odhodlaností jako toto čtvrté přikázání.

Exodus 20:8-10

Křesťané, kteří by se ani ve snu neodvážili uctívat modly, přísahat, lhát, krást, vraždit nebo smilnit, se nezdráhají přestupovat přikázání Sabatu. Satan svedl velké množství lidí k tomu, aby věřili, že Sabat byl „jen pro Židy“ a že byl nějak „přibit na kříž„. Když odložili sedmý den Sabat stranou, většina křesťanského světa světí v neděli, aby „uctili den, ve který byl Ježíš vzkříšen z mrtvých„. Takové tvrzení je v rozporu s Biblí, která učí, že Elohim je „stejný včera, dnes i zítra“. (Židům 13,8) Božský Zákonodárce prohlašuje: Já jsem Yahuwah, Já se neměním. (viz Malachiáš 3,6) Navíc Bible učí, že nehledě na to, jak pečlivě člověk zachovává zákon, pokud přestoupí jen jedno přikázání, je stejně vinen, jako by přestoupil celý zákon!

„Kdo by totiž zachoval celý zákon, a jen v jednom přikázání klopýtl, provinil se proti všem. Vždyť ten, kdo řekl: `Nezcizoložíš,´ řekl také: `Nezabiješ.´ Jestliže necizoložíš, ale zabíjíš, přestupuješ zákon.“ (Jakubova 2,10.11)

Člověk, který zachovává celý zákon, ale přestupuje Sabat, stále přestupuje zákon!

Sabbath quoteYahuwah očekává od všech, že budou zachovávat Jeho zákon, nejen Židé. Sabat byl součástí věčného zákona přes 2000 let ještě předtím, než vznikl Izraelský národ! Sabat byl ustanoven při Stvoření, ne po vyjití z Egypta. Sabat je památník Stvoření, protože jeho ustanovení na zemi bylo spojeno s dokončením díla Stvoření.

„Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy. Sedmého dne dokončil Elohim své dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo. A Elohim požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo.“ (Genesis 2,1-3)

Jelikož byl ustanoven při Stvoření, nemohl být Sabat „přibit na kříž“, ani nemohl být výhradním „vlastnictvím“ Židů. Po Potopě svět brzy opět upadl do odpadlictví a modlářství. Jen několik málo lidí zůstalo věrných Nebeským principům. Yahuwah si vyvolil Abrama, aby byl praotcem lidu, ve kterém se narodí Mesiáš.

„I řekl Yahuwah Abramovi: . . . Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním! . . . V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země.“ (Genesis 12,1-3)

Izraelský národ jakožto potomci Abrahama, byl poctěn více než všechny ostatní národy země, které rebelovaly proti Nebi. Byl jim svěřen boží zákon, aby ho ochraňovali. Během dlouhých let v Egyptském otroctví Izraelité téměř o Sabat přišli. Mojžíš učil Izraelity, že zachovávání božího zákona bylo podmínkou pro jejich vysvobození. Z tohoto důvodu nařkl Faraon Mojžíše a Árona, že ovlivňují jeho otroky, aby přestali pracovat.

„Egyptský král je okřikl: „Proč, Mojžíši a Árone, odvádíte lid od jeho prací?“ . . . A farao pokračoval: „Hle, lidu země je teď mnoho, a vy chcete, aby nechali (odpočinuli od) svých robot?“ (Exodus 5,4.5)

Slovo „nechali (odpočinuli od)“ (Shavath, #7673) má úzké etymologické kořeny se „Sabatem“ (Shabbath, #7676). Sabat nebyl prezentován jako nějaký nový požadavek při Exodu. Byl znovuobnoven jako věčně závazný požadavek božího zákona.

„Mluvil také Yahuwah k Mojžíšovi, řka: Ty pak mluv k synům Izraelským a rci: A však Sabatů mých ostříhati budete. Nebo to znamením jest mezi mnou a vámi po rodech vašich, aby známo bylo, že já jsem Yahuwah, kterýž vás posvěcuji. Protož ostříhati budete Sabat, nebo svatý jest vám. . . .  Šest dní děláno bude dílo, ale v den sedmý Sabat odpočinutí jest, svatost Yahuwahovi. . . . Protož ostříhati budou synové Izraelští Sabatu, tak aby světili Sabat po rodech svých smlouvou věčnou. Mezi mnou a syny Izraelskými za znamení jest na věčnost; nebo šest dní činil Yahuwah nebe i zemi, v den pak sedmý přestal a odpočinul.“ (viz Exodus 31,12-17)

Biblical FeastsYahuwah umístil jejich národ v důležité geografické lokalitě tak, aby mohli učit všechny okolní národy závazným požadavkům božího zákona. Nešťastné je, že Izraelité žárlivě ochraňovali tento zákon pro sebe,kterému měli vyučovat ostatní. Myšlenka, že Yahuwahův zákon je výhradním vlastnictvím Židů, je myšlenka pocházející od Izraelitů. Až do dnešního dne se Židé pyšní tím, že jsou „dětmi Abrahama“ a „potomky zaslíbení“. Pavel odmítal takové tvrzení. S rozhodností uvedl:

Nebo ne všickni, kteříž jsou z Izraele, Izraelští jsou. Aniž proto, že jsou símě Abrahamovo . . . To jest, ne všickni ti, jenž jsou synové těla, jsou také synové Yahuwahovi, ale kteříž jsou synové Yahuwahova zaslíbení, ti se počítají za símě. . . . Neníť zajisté rozdílu mezi Židem a Řekem; nebo tentýž Pán všech, bohatý jest ke všem vzývajícím jej. Každý zajisté, kdožkoli vzýval by jméno Páně, spasen bude. (viz Římanům 9,6-8; 10,12-13)

Ti z izraelské krve, kteří nezachovávají zákon, budou stejně tak zatraceni jako všichni, kteří zavrhují boží zákon. Všichni, kteří zachovávají zákon, jsou považováni za děti Abrahamovy a zdědí zaslíbení věčného života.

Všickni zajisté vy synové Yahuwaha skrze víru v Yahushuu Pomazaného. . . . Neníť ani Žid, ani Řek, ani slouha, ani svobodný, ani muž, ani žena. Nebo všickni vy jedno jste v tom Pomazaném, Yahushuovi. A když Yahushuovi jste, tedy símě Abrahamovo jste, a podle zaslíbení dědicové. (viz Galatským 3,26.28-29)

Sedmý den Sabat, podobně jako celý boží zákon, je trvale závazný pro lidstvo. Bude dnem bohoslužby po celou věčnost.

„I stane se, že od novměsíce do novměsíce, od Sabatu do Sabatu přicházeti bude všeliké tělo, aby se klanělo přede mnou, praví Yahuwah.“ (Izaiáš 66,23)

Odkaz na Novměsíce poukazuje na to, který kalendář bude používán k výpočtu sedmého dne Sabatu: luni-solární kalendář ustanovený při Stvoření. Poslední generace bude ctít Yahuwaha tím, že Ho bude uctívat v Jeho Sabat, zatímco zbytek světa si zvolí a bude vynucovat jiný den bohoslužby. Kniha Zjevení odhaluje, že poslední konflikt, který přijde na konci světa, bude zahrnovat falešný systém bohoslužby s falešným dnem bohoslužby, který bude vynucován skrze moc státu.

„A klaněli se drakovi, kterýž dal moc šelmě; a klaněli se šelmě . . . [a jiná šelma], která všecku moc první šelmy provozuje před tváří její; a působí to, že země i ti, kteříž přebývají na ní, klanějí se šelmě té první . . . . A svodí ty, jenž přebývají na zemi . . . I dáno jí, . . . aby to způsobila, kteřížkoli neklaněli by se obrazu šelmy, aby byli zmordováni.“ (Zjevení 13,4.12.14-15)

spiral clockNavzdory nebezpečí bude poslední generace stát pevně na straně Yahuwahova zákona a uctívat Ho v pravý Sabat.

„Co bylo od věků v troskách, vybudují ti, kdo z tebe vzejdou, opět postavíš, co založila minulá pokolení. Nazvou tě tím, jenž zazdívá trhliny a obnovuje stezky k sídlům. Jestliže v den Sabat upustíš od svých pochůzek, od prosazování svých pochůzek, od prosazování svých zálib v můj svatý den, nazveš-li den Sabat rozkošným, svatý den Yahuwahův přeslavným . . .“ (Izaiáš 58,12-13)

Ti, kteří se obrátí k uctívání Stvořitele v Jeho svatý Sabat, obnoví používání Jeho luni-solárního kalendáře, kdy zbytek světa prohlásí Sabat za zrušený, budou velice ctěni v Nebi. Písmo prohlašuje:

Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Yahuwahova přikázání a víru Yahushuovu. (viz Zjevení 14,12)

Sabat bude zachováván všemi Yahuwahovými věrnými lidmi po celou věčnost. Navždy zůstane znamením jejich věrnosti ke svému Stvořiteli a Vykupiteli. Zvol si tento den, komu budeš sloužit a uctívej Ho, který stvořil nebesa a zemi, moře a vše, co je v nich.