Print

Sabatul | Partea 1 – Descoperă Caracterul lui Yahuwah

Satana știe că Legea divină stă la baza guvernării, atât a cerului cât și a pământului. El știe de asemenea că niciunul care va călca Legea nu va intra în Cer. Astfel că Satana îi amăgește pe oameni că nu mai este nevoie să păzească Legea. Satana îi învață că Legea ”nu mai este valabilă”. El afirmă că aceasta a fost ”pironită pe cruce”. Aceasta nu doar că este o minciună, dar contrazice direct Scriptura!

Eu sunt Yahuwah , Eu nu mă schimb (Vezi Maleahi 3:6)

Scriptura afirmă cu privire la Legea divină:

”Legea este sfântă, și porunca este sfântă, dreaptă și bună.” (Romani 7:12)

Legea nu poate fi schimbată sau ”înlăturată” deoarece ea este sfântă. Este dreaptă și bună- Exact așa cum este Yahuwah.

Legea lui Yahuwah este perfectă şi transformă sufletul: mărturia lui Yahuwah este sigură, dând înţelepciune celui simplu.

honey and honeycombStatutele lui Yahuwah sunt drepte, bucurând inima, porunca lui ...Yahuwah este curată, luminând ochii.

Teama de Yahuwah este curată, dăinuind pentru totdeauna; judecățile lui Yahuwahsunt adevărate și drepte în întregime.

Mai de dorit sunt ele decât aurul, da, decât mult aur pur; mai dulci decât mierea, chiar decât picurul din faguri.

Mai mult, prin ele este servitorul tău avertizat; și în ținerea lor este mare răsplată. (vezi Psalm 19: 7-11)

Legea este sfântă și desăvârșită. Pentru a o schimba sau pentru a o îndepărta ar trebui să fie degradată într-o lege care este nesfântă și imperfectă. Dacă Legea ar putea fi schimbată sau anulată, ar însemna că ar exista ceva în neregulă sau nedrept  în ea. Iar acest lucru ar însemna în mod implicit că este ceva în neregulă sau nedrept în Legiuitor. Mulți creștini sinceri se închină duminica, crezând ca legea a fost "pironită pe cruce", atunci când Isus a fost crucificat. De fapt, crucea este cea mai mare dovada că Legea este veșnică și nu poate fi " înlăturată"!

Scriptura declară: 

Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Yahuwah. (Vezi Romani 3:23).

Yahuwah nu lasă pe nimeni în îndoială cu privire la ceea ce constituie păcat:

”Păcatul este călcarea legii.” (1 Ioan 3:4)

Pedeapsa dată pentru încălcarea Legii este clar arătată în Biblie:

Plata păcatului este moartea, dar darul lui Yahuwah este viața veșnică prin Yahushua Unsul, Învățătorul nostru. (Vezi Romani 6:23).

 Urma ca lumea să fie salvată printr-o pedeapsă dreaptă a lui Yahuwah care a cerut sacrificarea propriului Său Fiu pe cruce.

Pentru că atât de mult a iubit Yahuwah lumea, încât a dat pe Singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară ci să aibă viața veșnică. (Vezi Iaon 3:16)

Aici este o dovadă că Legea divină nu poate fi schimbată, îndepărtată  sau "pironită pe cruce." Dacă ar fi posibil să fie schimbată legea, nu ar fi murit Yahushua! Tatăl ar fi schimbat pur și simplu legea, astfel că pedeapsa pentru încălcarea legii nu ar mai fi fost moartea. A pretinde că legea a fost "înlăturată la cruce" înseamnă a ignora imensul preț al mântuirii. Pentru că legea cea sfântă, dreaptă și bună nu a putut fi schimbată Yahuwah a fost dispus să-și sacrifice propriul Fiu, pentru a-i salva pe păcătoși din pedeapsa cu moartea pe care o meritau. Yahushua este înlocuitorul nostru. El, Fiul Dătătorului Legii, a murit pentru noi, călcătorii Legii, ca să putem fi salvați!

hand, nail, and Ten Commandments

Dacă ar fi posibil ca legea să fie schimbată, Yahushua nu ar fi trebuit să moară! Întrucât legea NU poate fi schimbată, Yahuwah L-a sacrificat pe Singurul Său Fiu, pentru a-i salva pe păcătoși de la pedeapsa cu moartea pe care ei o meritau.

Biblia este plină de îndemnuri și călăuziri în neprihănire. "Drept" înseamnă pur și simplu " a face corect." Cu alte cuvinte, cei care sunt menționați în Biblie ca fiind "drepți" sunt cei care păstrează Legea lui  Yah! Făgăduințele bogate ale Scripturii sunt pentru cei care se supun Legii divine: pentru cei drepți.

”Pentru că tu, Yahuwah, vei binecuvânta pe cel drept; cu favoare îl vei înconjura ca și cu un scut. (Psalmi 5: 12)

”Cu adevărat este o răsplată pentru cel drept.” (Psalmi 58:11)

Ochii lui Yahuwah sunt peste cei drepți și urechile Lui sunt deschise la strigătul lor. Fața lui Yahuwah este împotriva celor ce fac răul, pentru a stârpi amintirea lor de pe pământ. Cei drepți strigă și Yahuwah ascultă și îi eliberează din toate tulburările lor. (Vezi Psalmi 34: 15-17)

Yahushua a declarat clar că nici un călcător al Legii nu va intra în Cer. Doar cei care sunt drepți, care țin Legea  "împlinind dreptatea," vor moșteni viața veșnică.

”Fiul omului va trimite înainte pe îngerii săi și vor strânge din împărăția lui toate pricinile de poticnire și pe cei ce fac nelegiuire [calcă Legea]. Și îi vor arunca în cuptorul de foc, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților.

Atunci cei drepți [cei ce păzesc Legea divină] vor strălucii ca soarele în împărăția Tatălui lor. Cine are urechi de auzit, să audă. ” (Matei 13: 41-43)

Toate guvernele pământești au legi. Guvernarea cerească nu este diferită. Anularea Legii divine, prin susținerea că acesta a fost "pironită pe cruce" și într-un fel "nu mai este obligatorie" nu este nimic mai mult decât a spune că este permis ca omul să se revolte și să  încalce legea. Scriptura echivalează călcarea Legii cu răutatea și este foarte clar că nimic "rău" nu va intra în cer. Dând la o parte vălul care ascunde viitorul de ochii omului, Biblia spune că "cetatea  (cerească) nu are nevoie de soare, nici de lună, să strălucească în ea: fiindcă gloria lui Yahuwah a luminat-o, și Mielul este lumina ei. . . . Și nu va intra nicidecum în ea ceva care spurcă, nici ceva care lucrează urâciune, sau minciună; decât cei care sunt scriși în cartea vieții Mielului [care păstrează Legea Sa vor intra în ea] "(Apocalipsa 21:23, 27) Să fie pe deplin înțeles,acum ; că noi nu ținem Legea pentru a ajunge în cer, ci noi ținem ține Legea pentru că  suntem cetățeni ai Cerului, născuți din nou în Yahushua.

Ten Commandments

Anularea Legii divine, susținând că acesta a fost "pironită pe cruce" și într-un fel "nu mai este obligatorie" nu este nimic altceva decât a spune că  omului îi este permis să se revolte și să  încalce legea.

Scopul planului de Mântuire ce a costat atât de mult a fost de a îi reconcilia pe călcătorii Legii și a-i aduce înapoi să păstreze Legea.

”Fiindcă Tatălui I-a plăcut ca în El, Yahushua, să locuiască toată plinătatea. Și făcând pace prin sângele crucii Lui, prin El să împace toate lucrurile în El Însuşi. ” (Coloseni 1: 20)

Cerul nu va fi repopulat cu călcătorii Legii. Cu prețul de răscumpărare plătit de Înlocuitorul divin, călcătorii Legii pot primi curățirea minții. Ei devin apoi păstrători ai Legii.

”Acesta este legământul pe care îl voi face cu ei după acele zile, spune Yahuwah: Voi pune legile Mele în inimile lor și le voi scrie în mințile lor; și păcatele lor și nelegiuirile lor nicidecum nu mi le voi aminti.” (Evrei 10: 16,17)

Aceasta este Scopul final al Tatălui și al Fiului: Ca Legea Lor divină, transcrierea caracterelor lor sfinte, să se reflecte încă o dată în caracterele ființelor omenești. Când această transformare se va realiza, atunci se va împlini rugăciunea lui Yahushua care i-a cuprins pe toți urmașii Săi credincioși până la încheierea timpului:

”Și nu Mă rog doar pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor. Ca ei toți să fie una, așa cum Tu Tată esți în Mine și Eu în Tine, ca și ei să fie una în Noi: ... Și Eu le-am dat gloria pe care Tu Mi-ai dat-o, pentru ca ei să fie una, precum Noi suntem una. Eu în ei și Tu în Mine, pentru ca ei să fie făcuți desăvârșiți în unul.” (Ioan 17: 20-23)

În Scriptură, "glorie" este un sinonim al cuvântului "caracter". Caracterul este format din gânduri și sentimente. Când Moise L-a rugat pe Yahuwah, "Arată-mi slava Ta", răspunsul plin de har a fost:

Voi face ca toată bunătatea Mea să treacă pe dinaintea ta și voi vesti numele lui Yahuwah înaintea ta. (Vezi Exodul 33: 18-19)

Și Yahuwah a trecut pe dinaintea lui și a vestit: Yahuwah, Yahuwah El, milostiv și cu har, îndelung răbdător și abundent în bunătate și adevăr, păstrând milă pentru mii, iertând nelegiuire și fărădelege și păcat. (Vezi Exodul 34: 6,7.)

Când Gloria Mântuitorului (sau caracterul Său, gândurile și sentimentele Sale) sunt oferite călcătorilor de Lege pocăiți, aceștia devin păzitori ai Legii. Apoi ei devin UNA cu Yahushua așa cum El este UNA cu Tatăl. Yahuwah în Yahushua; Yahushua în neprihăniți, neprihăniții în Ei. Acesta este făgăduința pentru toți care vor asculta de Lege, respingând minciuna lui Satana cum că aceasta a fost ”pironită pe cruce”. Călcătorii Legii nu vor moșteni nicidecum împărăția cerurilor, dar neprihăniții, cei ce împlinesc dreptatea și păzesc Legea vor trăi veșnic, bucurându-se de prezența Tatălui și a Fiului, cu care ei sunt UNA, înlăuntrul cărora Legea este sfântă, dreaptă și curată.

”Așa cum trece vârtejul de vânt, așa nu mai este cel stricat; dar cel drept este o fundație veșnică. Cel drept nu va fi niciodată clintit din loc, dar cei stricați nu vor locui pământul. ” (Proverbe 10: 25, 30)

”Poporul tău, de asemenea, ei toți vor fi drepți, vor moșteni țara pentru totdeauna. ” (Isaia 60:21)

young similing girl reading Bible outdoors