Print

Sabatul | Partea 3 – Sigiliul lui Yahuwah

Scriptura este plină de avertismente cu privire la sfârșitul lumii. Aceste texte oferă adevărate scene de boli, războaie și întreaga desfășurare a distrugerilor care vor avea loc chiar înainte de a doua venire a lui Yahushua. Scriptura conține, de asemenea, promisiuni prețioase pentru cei care vor fi protejați în această perioadă de necaz - "un timp de necaz cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta și în acel moment poporul tău va fi eliberat, și anume oricine va fi găsit scris în carte ". (Daniel 12: 1)

Apocalipsa oferă detalii cu privire atât la distrugerea cât și la eliberarea care are loc la sfârșitul lumii.

"Am văzut un alt înger ridicându-se de la răsăritul soarelui, având sigiliul Elohimului celui viu; El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri, cărora le-a fost dat să vatăme pământul și marea, zicând: "Nu vătămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Elohimului nostru '". (Apocalipsa 7: 2, 3)

wax sealCei care au sigiliul lui Yahuwah pe frunțile lor sunt protejați în timpul distrugerii ce va veni. "Condițiile" războiului dintre Yahuwah și Satana garantează protecția celor care au sigiliul divin și distrugerea celor care nu au acest sigiliu.

Sigiliul este o parte importantă a legislației. Fiecare monarh sau guvern are o pecete care simbolizează puterea și autoritatea celui ce a dat legea. Fiecare sigiliu are trei elemente, fără de care, acesta ar fi incomplet. Astfel un sigilu conține:

Fără aceste trei elemente, un sigiliu nu ar putea funcționa. Nu l-ar reprezenta deplin pe monarhul a cărui autoritate o simbolizează. Pentru a proteja sigiliul oficial a unui stat, este nevoie de o atenție deosebită. Fără sigiliu, nimic, nici măcar o semnătură, nu este oficială. Dar, imediat ce este atașat sigiliul, o simpla bucata de hartie devine un document de forță juridică obligatorie, ale căror cerințele sunt aplicate de către puterea statului.

Sigiliul lui Yahuwah, la fel ca sigiliul conducători pământești, conține numele, titlul și autoritatea Sa.

Legea divină care guvernează toate ființele create, atât în cer și pe pământ, este Legea celor zece porunci. Primele patru porunci acoperă relația omenirii cu Creatorul său. Ultimele șase se referă la relațiile omului cu semenii săi. Ca și în cazul tuturor legislațiilor din punct juridice, Legea lui Yahuwah conține sigiliul Său. De fapt, aceasta este o parte din cele Zece Porunci! Dintre toate poruncile, doar a patra conține cele trei elemente necesare cerute unui sigiliu. Aceasta conține numele lui Yahuwah, Titlul său, precum și descrierea domeniului peste care împărățește.

Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti. Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată lui Yahuwah Elohimul tău: să nu faci nici o lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în şase zile a făcut Yahuwah cerurile, pământul, marea şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit; de aceea a binecuvântat Yahuwah ziua de odihnă şi a sfinţit-o. (Vezi Exodul 20: 8-11)

The Seventh Day Sabbath: Yahuwah's SealPorunca a patra este ea însăși sigiliul regal al lui Yahuwah, Regele regilor. Ea conține:

1. Numele Său:Yahuwah

2. Titlul Său:Elohim

3. Stăpânirea Sa:cerul și pământul, marea și tot ce este în ele.

Toți cei care doresc ca sigiliul lui Yahuwah să se odihnească asupra lor, și să fie sub protecția divină, I se vor închina în Sabatul zilei a șaptea, calculat prin calendarul lui luni-solar. Satana știe despre protecția oferită tuturor celor care acceptă sigiliul lui Yahuwah și se închină înaintea Creatorului în Sabatul Său. Acesta este motivul pentru care el a încercat din greu să distrugă orice cunoștință despre vechiul Sabat lunar și să îi conducă pe oameni să se închine într-o zi diferită.

Ca sigiliu al lui Yahuwah, Sabatul are trei funcții:

1. Protejează;

2. Intareste;

3. Este un semn al loialității.

Cei care sunt sigilați cu sigiliul lui Yahuwah beneficiază de protecție divină:

”Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt şi se odihneşte la umbra Celui Atotputernic.

El te va acoperi cu penele Lui şi te vei ascunde sub aripile Lui.

Pentru că zici: „Domnul este locul meu de adăpost!” şi faci din Cel Preaînalt turnul tău de scăpare, de aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău.” (Psalmi 91: 1, 4, 9-10) 

Cei care au primit sigiliul lui Yahuwah sunt întăriți la fel cum se întărește ceara caldă ce primește ștampila de metal. Sigiliul de ceară întărită este o reflectare perfectă a ștampilei de metal care a fost aplicată. Cei care se angajează să se supună lui Yahuwah și să se închine Lui, sfințind cu orice preț Sabatul, vor primi sigiliul divin în mintea lor, iar caracterele lor vor fi întărite prin ascultare de legea divină. Omul primește amprenta caracterului divin astfel că va avea loc nașterea din nou. Mintea este întărită, deoarece devine una cu mintea divină. Gânduri, obiceiuri și dorințe noi vor conduce acum omul spre o viață trăită în conformitate cu Legea divină.

Și Cel care ne întărește împreună cu voi în Yahushua și care ne-a uns este Yahuwah, care ne-a și sigilat și a dat arvuna Duhului în inimile noastre. (Vezi 2 Corinteni 1:21-22)

Copiii ascultători ai lui YAH sunt întăriți și protejați în distrugerea de la sfârșitul lumii prin această sigilare.

”Sigilarea este un angajament al lui . . . [Yahuwah] de a oferi securitate perfectă celor aleși. Sigilarea indică faptul că ești ales de. . . [Yahuwah]. El te-a pus deoparte ca să fii al Lui. Fiind sigilați de . . . [Yahuwah] suntem proprietatea cumpărată de către . . . [Yahushua’s], și nimeni nu ne va putea smulge din mâinile Sale.” (Ellen G. White, Christ Triumphant, p. 102.)

man looking to the sky with Biblical luni-solar calendar in the backgroundSabatul este astfel un semn de loialitate. Acesta marchează diferența dintre cei care se închină lui Yahuwah și cei care nu I se închină. Semnul împărăției lui Satan a fost întotdeauna răzvrătirea și neascultarea. Astfel, loialitatea și supunerea față de legea divină este semnul care îi pune deoparte pe candidații fideli ai Cerului. Legea divină este la fel de obligatorie astăzi precum a fost la creațiune și mai târziu, când a fost rostită pe Sinai. Yahushua a clarificat eroarea de a gândi că Legea a fost "pironită pe cruce", atunci când El a explicat că dovada reală a dragostei pentru Creatorul nostru se găsește în ascultarea de Legea Sa.

"Dacă Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele." (Ioan 14:15)

 Ascultarea de legea divină, inclusiv de porunca a patra, este "angajamentul de supunere" făcut de oamenii credincioși, față de Creatorul lor. Închinarea în Sabatul zilei a șaptea, calculat prin sistemul de măsurare a timpului desemnat de Creatorul nostru, ne distinge fidel și loial de toți ceilalți oameni de pe pământ.

Yahuwah Însuși a dat Sabatul zilei a șaptea să fie un semn între El și poporul Său.

"Negreșit să țineți Sabatele Mele, căci acesta este un semn între Mine și voi, și urmașii voștri,prin care se va cunoaște că Eu sunt Yahuwah, care vă sfințesc." (Exodul 31:13)

Prin numeroase minciuni și erezii, Satana a încercat să inducă în eroare și să îi determine pe oameni să profaneze porunca a patra. Nu doar că i-a învățat că nu mai este obligatorie, dar el a schimbat chiar și calendarul prin care se calcula ziua a șaptea a săptămânii! Scriptura a avertizat că Satana "va insulta pe Cel Preaînalt, va chinui pe sfinții Celui Prea Înalt și va încerca să schimbe calendarul și legea." (Daniel 7:25, traducerea Knox- în limba engleză).

Satana a schimbat calendarul, prin înlocuirea vechiului calendar luni-solar cu un calendar solar ce are un ciclu săptămânal continuu, acest calendar este utilizat la nivel mondial. Satana a schimbatlegea prin faptul că i-a învățat pe oameni că legea divină a fost "pironită pe cruce". Prin Această minciună Satana s-a asigurat că mulțimile vor rămâne fără protecție divină în ultimele zile ale pământului când ultimele șapte plăgi vor fi revărsate asupra lumii.

Pentru a oferi oamenilor posibilitatea salvării și protecției se aude încă chemarea:

"Temeți-vă de Elohim și dați-I slavă, căci a venit ceasul judecății Lui; și închinați-vă Celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor ". (Apocalipsa 14: 7)

Toți cei care vor lua seama la avertizare și vor accepta invitația plină de milă, vor fi protejați în acele zile întunecate, când mânia lui Yahuwah se va revarsa asupra păcătoșilor nepocăiți. Aceasta este dorința inimii Tatălui. Acesta este motivul pentru care Yahuwah a investit resursele bogate ale Cerului pentru a aduce mesajul adevăratului Sabat fiecărui suflet de pe pământ. Yahuwahvrea ca toată lumea să fie mântuită. El vrea să protejeze copiii Săi de a se atașa de lucrurile pământești. Toți cei care se închină în adevăratul Sabat al zilei a șaptea, onorându-L astfel pe Creatorul lor, vor primi protecția divină și va merge la sfârșit în casa cerească împreună cu Cel pe care inimile lor L-au adorat.

„Fiindcă Mă iubeşte”, zice Yahuwah, „de aceea îl voi izbăvi; îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele Meu. Când Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi şi-l voi proslăvi. Îl voi sătura cu viaţă lungă şi-i voi arăta mântuirea Mea”. (Psalmi 91: 14-16)

diverse group of people holding a 'Happy Sabbath' banner