Print

Skryt s Kristem v Yahuwahovi

Tajemství k transformaci je být skryt s Kristem v Yahuwahovi. Toto je to, co Yahuwah v milosti poskytl, aby byl věřící počítán jako dokonale zachovávající boží zákon.

Když většina křesťanů přemýšlí o dobré zprávě evangelia, myslí na neocenitelný dar odpuštění, kdy jsou hříchy věřícího vymazány Kristovou krví a on stojí před Yahuwahem, jako kdyby nikdy nebyl zhřešil. Ale Yahuwahův dar spasení je daleko více než jen nějaká boží nádoba s Kristovou krví, kterou je potřísněn záznam jednotlivce v Knize života.

čtení Bible v posteli

Je poslušnost nutná?

Kniha Zjevení zcela jasně uvádí podmínky pro věčný život. „Blahoslavení, kteříž zachovávají přikázání jeho, aby měli právo k dřevu života a aby branami vešli do města.“ (Zjevení 22,14)

Satan ví, že se podmínky pro věčný život nebo věčnou smrt nikdy nezměnily: poslouchej a budeš žít, neposlouchej a zemřeš. On vytvořil zmatek ohledně věci božího zákona. Na jedné straně vedl mnoho horlivých křesťanů k tomu, aby věřili, že už v tomto životě musí být bez hříchu, aby mohli být spaseni. A protože chtějí upřímně uctívat Yaha a konat, co je správné, je velmi snadné pro tuto skupinu křesťanů, aby byli znavení přemírou skutků. Protože je Yahuwah svatý a oni ví, že nejsou, snaží se o to více zapírat sami sebe, aby byli svatí, jakoby sebezapření bylo klíčem k zbožnému životu.

Ta druhá skupina křesťanů, stejně upřímná, jde do opačného extrému. Vidí nemožnost pro jakoukoliv padlou bytost, aby byla bezhříšná. A protože to je nemožné, zastávají názor, že Yahuwah už více nepožaduje poslušnost. Pro tuto skupinu křesťanů připravil Satan lež, že zákon byl „přibitý na kříž“ a už není závazný.

jedna a druhá strana

Bezhříšný, aby byl spasen   --------------------------------------------------------------  Zákon už není závazný

Obě skupiny věří lži. Janovi byli ukázáni vítězové a on zcela jasně uvádí, že zachovávali boží zákon. „Tuť jest trpělivost svatých, tu jsou ti, kteříž ostříhají přikázání Yaha a víru Yahušuovu.“ (viz Zjevení 14,12)

Odpovědí je Kristus!

Odpovědí na toto zdánlivě neřešitelné dilema je Yahušua. Když se rozhodneš přijmout dar spasení, je ti nabízeno více než jen odpuštění minulých hříchů. Yahušuův bezhříšný život dokonalé poslušnosti Yahova zákona je také přičten na tvůj účet. Pavel napsal:

Protož povstali-li jste s Kristem, vrchních věcí hledejte, kdež Kristus po pravici Yahuwahově sedí. O svrchní věci pečujte, ne o zemské. Nebo zemřeli jste, a život váš skryt jest s Kristem v Yahovi. Když se pak ukáže Kristus, život náš, tehdy i vy ukážete se s ním v slávě. (viz Koloským 3,1-4)

modlitba

Být skrytý s Kristem v Yahovi. To je jediný způsob, jak může mít člověk naději, že bude počítán jako zachovavatel zákona. A podobně jako přikrytí hříchu krví, i toto je dar milosti, volně dostupný všem, kteří jej přijmou skrze víru. Být skrytý s Kristem v Yahovi znamená být plně ponořen skrze víru v usmiřující oběti, že naše hříchy jsou překryty Yahušuovou spravedlností. A to neplatí jen pro hříchy minulosti. To platí i pro hříchy, nedokonalosti a pochybení, které jsou přirozeným důsledkem naší padlé přirozenosti.

Všichni, kdo se sami skryli s Kristem v Yahově vůli, budou při Yahušuově návratu obdarováni vyšší přirozeností. Tehdy a jen tehdy budou žít dokonalým bezhříšným životem.

Pavel řekl Korintským:

Totoť pak pravím, bratří: Že tělo a krev království Yahova dědictví nedosáhnou, aniž porušitelnost neporušitelnosti dědičně obdrží.

Aj, tajemství vám pravím: Ne všichni zajisté zesneme, ale všichni proměněni budeme, hned pojednou, v okamžení, k zatroubení poslednímu. Neboť zatroubí, a mrtví vstanou neporušitelní, a my proměněni budeme.

Musí zajisté toto porušitelné tělo obléci neporušitelnost, a smrtelné toto obléci nesmrtelnost. (viz 1. Korintským 15,50-53)

Jak se to stane

poslušné dítěDavid byl hříšník. Byl polygamista, lhář, cizoložník a vrah. A navzdory jeho mnohým hříchům Písmo říká, že byl mužem podle Yahova vlastního srdce. Byl mužem podle Yahova vlastního srdce, protože miloval Yahův zákon.

Yahuwahův zákon není nějaký velký seznam toho, co smíš a nesmíš. Je to opis Jeho skutečného charakteru lásky! David si to uvědomil, a proto zpíval: „Ó jak miluji zákon tvůj, tak že každého dne on jest mé přemyšlování.“ (Žalm 119,97) Pokud chceš být člověkem podle Yahova vlastního srdce, mající zalíbení v Jeho zákonu (Jeho charakteru), musíš strávit čas u Jeho slova. Je to tak prosté a je to tvá volba. „Zákon Yahuwahův jest dokonalý, očerstvující duši, Yahuwahovo svědectví pravé, moudrost dávající neumělým.“ (Žalm 19,8)

Když si zvolíš věnovat čas Yahovu slovu, Jeho duch tě promění. Tvůj Stvořitel se stane tvým Znovu-stvořitelem.

A pokropím vás vodou čistou, a čisti budete; ode všech poskvrn vašich, i ode všech ukydaných bohů vašich očistím vás. A dám vám srdce nové, a ducha nového dám do vnitřností vašich, a odejma srdce kamenné z těla vašeho, dám vám srdce masité. Ducha svého, pravím, dám do vnitřností vašich, a učiním, abyste v ustanoveních mých chodili, a soudů mých ostříhali a činili je. (Ezechiel 36,25-27)

Čím více času strávíš u Yahova slova a přemýšlením nad Jeho charakterem, tím více Ho budeš ctít a milovat. A když dosáhneš bodu, kdy nebudeš toužit po ničem více, než abys byl jedno s Yahuwahem, On to přijme jako tvé nejvyšší úsilí. Hříchy a pády, které jsou nevyhnutelné díky padlé přirozenosti, nebudou počítány proti tobě. Dochází k obdivuhodné transakci, kdy je na tvůj účet přičten dokonalý život Yahušuův. To je to, co vypověděl apoštol Pavel, když napsal:

Tomu pak, kdož nečiní skutků, ale věří v toho, kterýž spravedlivého činí bezbožníka, bývá počtena víra jeho za spravedlnost, jakož i David vypravuje blahoslavenství člověka, jemuž Yahuwah přivlastňuje spravedlnost bez skutků, řka: Blahoslavení, jichžto odpuštěny jsou nepravosti a jejichžto přikryti jsou hříchové. Blahoslavený muž, kterémuž Pán nepočítá hříchu. (Římanům 4,5-8)

Yahušuova krev překrývá naše hříchy. A navíc jeho dokonalost překrývá naší nedokonalost. Jeho dokonalé přilnutí k zákonu a vůli Yahuwaha překrývá naše nedokonalosti, takže nás Yahuwah vidí jako dokonale zachovávající Jeho přikázání navzdory skutečnosti, že vždy upadáme v tom či onom díky naší padlé přirozenosti.

Je to právě tento nevýslovný dar, který dovoluje, aby naše jména zůstala v Beránkově knize života. S Yahušuovou dokonalou poslušností připsanou na náš účet nám může být dáno právo vstoupit do města a jíst ze stromu života. „A nevejdeť do něho nic poskvrňujícího, anebo působícího ohyzdnost a lež, než toliko ti, kteříž napsaní jsou v knihách života Beránkova.“ (Zjevení 21,27)

večerní čtení Bible
 

Pro více informací ohledně daru překrytí Yahušuovou dokonalostí si vyhledej na stanici WLC rádia vysílání pod názvem „Hid with Christ in Yahuwah”.