Print

Šokující pravda o identitě našeho Spasitele!

čteníZpěvníky jsou plné písní oslavujících "Ježíše". Od písně "Away in a Manger" až po "Ježíš opět přijde" zpívají křesťané o Yahušuovi. Zpívají o jeho narození, jeho službě, jeho krvi, jeho smrti a jeho návratu. Velmi málo písní je věnováno Otci, a ty, které jsou, se zaměřují na Jeho majestát, velikost a hněv.

Toto zaměření na Yahušuu a jeho nepopíratelně nesobeckou oběť způsobuje, že je příliš často přehlížen jeden fakt z Písma: pravá identita Spasitele.

Kdo je Spasitel?

Spasitelem hříšníků není nikdo jiný než Yahuwah sám.

"Vy svědkové moji jste", praví Yahuwah,
"a služebník můj, kteréhož jsem vyvolil,
tak že můžete věděti, a mně věřiti,
i rozuměti, že já jsem,
a že přede mnou nebyl sformován žádný Bůh,
aniž po mně bude.
Já, já jsem Yahuwah,
a žádného není kromě mne spasitele."
(viz Izaiáš 43,10-11)

Dárce života je ten, kdo poskytnul plán vykoupení. Yahušua si zajisté zaslouží naší lásku a vděčnost, ale Satan ukryl skutečnost, že Yahuwah sám je náš hlavní Spasitel. Místo toho, aby láska přitahovala duše k Yahuwahovi díky uznání Jeho daru, Satan naplnil lidi strachem z Otce a odklonil veškeré bohoslužebné uznání směrem k Yahušuovi - uznání, které Yahušua vždy směroval zpět k Otci.

Jednoho dne se jeden bohatý vládnoucí mládenec zeptal Yahušui: "Mistře dobrý, co dobrého budu činiti, abych měl život věčný? A on řekl jemu: Co mne nazýváš dobrým? Žádný není dobrý, než jediný, totiž Yahuwah. (viz Matouš 19,16-17)

Spasitelé zachranují!

Úkolem spasitele je zachraňovat! V celé Bibli Yahuwah vzbudil mnoho spasitelů. Faktem je, že opakujícím se tématem biblické historie je, že Izrael odpadával od víry, byl porážen nepřáteli, pak opět volal k Yahovi a Yahuwah vzbuzoval spasitele, kteří jej zachraňovali.

Když pak popouzejíce tě, zprotivili se tobě,
zavrhše zákon tvůj za hřbet svůj,
a proroky tvé zmordovali, kteříž jim osvědčovali,
aby je obrátili k tobě,
a dopouštěli se velikého rouhání,
Dával jsi je v ruku nepřátel jejich,
kteříž je sužovali.
A když v čas soužení svého volali k tobě,
tys je z nebe vyslýchal,
a podlé mnohých slitování svých
dával jsi jim vysvoboditele,
kteříž je vysvobozovali
z ruky nepřátel jejich. (Nehemiáš 9,26-27)

Starodávní Izraelité si byli dobře vědomi toho, že Yahuwah byl jejich největší Spasitel, ten, který vzbudil vysvoboditele pro Izrael. "Já, já jsem Yahuwah, a žádného není kromě mne spasitele." (viz Izaiáš 43,11)

Yahuwahovo spasení

muž u vodopáduYahušua, podobně jako Jozue před ním, byl taky spasitel vzbuzený Yahem, aby vedl Yahovy lidi do Zaslíbené země. Anděl pověděl Josefovi: "Nazveš jméno jeho Yahušua; on zajisté vysvobodí lid svůj od hříchů jejich." (Matouš 1,21) Jméno "Yahušua" znamená "Yahuwahovo spasení". To je přesně to, co Yahušua je: on je doslova Yahuwahovo spasení.

Ale Yahušuova mise daleko obsáhlejší, než jen vysvobodit Izrael od jejich římských utlačovatelů. Yahušua byl poslán, aby vykoupil svět hříšníků!

Když se Jan Křtitel narodil, jeho otec Zachariáš se radoval:

Požehnaný Yahuwah, Bůh Izraelský,
že jest navštívil, a učinil vykoupení lidu svému,
A vyzdvihl nám roh spasení
v domu Davida, služebníka svého,
Jakož mluvil skrze ústa proroků svých svatých,
kteříž byli od věků,
O vysvobození z nepřátel našich,
a z ruky všech, kteříž nás nenáviděli,
Aby učinil milosrdenství s otci našimi,
a rozpomenul se na smlouvu svou svatou,
Na přísahu, kterouž jest přisáhl Abrahamovi,
otci našemu, že jistě nám to dá,
Abychom bez strachu,
z ruky nepřátel našich
jsouce vysvobozeni, sloužili jemu,
V svatosti a v spravedlnosti
před obličejem jeho,
po všecky dny života našeho. (viz Lukáš 1,68-75)

Vykoupený - jak miluji o tom hlásat!

Největším nepřítelem, kterého kdo kdy měl, není naštvaný soused, hrubý rodič (nebo partner), ani mocná, po válkách toužící země. Je to Satan, nepřítel našich duší. Yahuwah poskytl Yahušuu, aby nás zachránil od hříchu. "Neboť toho, kterýž hříchu nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom my učiněni byli spravedlností Yaha v něm." (viz 2. Korintským 5,21)

Tato spravedlnost je dostupná pro všechny, kteří ji prostě přijmou vírou. Tehdy zásluhy Yahušuovy krve zakrývají hříchy věřících, zatímco zásluhy jeho bezhříšného života jsou přičteny k našemu účtu!

Většina Izraelitů v době Krista očekávalo Mesiáše, který vysvobodí Izrael od jeho politických nepřátel. Velmi málo z nich pochopilo plný význam jeho mise. Jedním z tohoto mála byl Simeon.

A aj, člověk jeden byl v Jeruzalémě, jemuž jméno Simeon. A člověk ten byl spravedlivý a nábožný, očekávající potěšení Izraelského, a Duch svatý byl v něm. A bylo jemu zjeveno od Ducha svatého, že neuzří smrti, až by prve uzřel Krista Yahušuu. Ten přišel, ponuknut jsa od Ducha, do chrámu. A když uvodili dítě Yahušuu rodičové, aby učinili podle obyčeje Zákona za něj, tedy on vzal jej na lokty své, i chválil Yahuwaha a řekl:

Nyní propouštíš služebníka svého, Pane, podle slova svého v pokoji. Neboť jsou viděly oči mé spasení tvé, kteréž jsi připravil před obličejem všech lidí, světlo k zjevení národům a slávu lidu tvého Izraelského. (viz Lukáš 2,25-32)

Poté, co žil bezhříšným životem, zemřel Yahušua místo nás. Yahuwah jej pak vzkřísil v třetí den a vyvýšil ho v uznání a velikosti pro jeho velkou oběť. "Toho jest Yahuwah, jakožto Knížete a Spasitele, povýšil pravicí svou, aby bylo dáno lidu Izraelskému pokání a odpuštění hříchů." (viz Skutky 5,31) Tak hodně tě Yahuwah miluje!

Tak jako Yahuwah vzbudil spasitele (záchrance) v minulosti, aby vysvobodil Svůj lid od pozemských nepřátel, tak vzbudil Yahušuu, aby vysvobodil Jeho lid z jejich hříchů. "Nebo tak Yah miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Neboť jest neposlal Yah Syna svého na svět, aby odsoudil svět, ale aby spasen byl svět skrze něho." (viz Jan 3,16-17)

Nabídka spasení je stále dostupná. Je zadarmo pro všechny, kteří se obrátí k Yahuwahovi našemu Spasiteli a přijmou Jeho velký dar skrze víru, protože "Vysvobození je Yahuwah". (viz Jonáš 2,9)

modlitba