Print

Spasení je individuální dar, ne skupinový dar

Spasení je dar, ale je zodpovědností každého jedince jej přijmout. Nikdo nemůže přijmout spasení za někoho jiného, nikdo se nemůže odevzdat Bohu za někoho jiného.

pilot a kopilotŠpatná komunikace může způsobit více škody, než jen rozepři mezi ženou a mužem. Může mít katastrofální následky. V roce 2011 byla angličtina přijata jako jazyk používaný piloty po celém světě a dispečery na kontrolních věžích ohledně všech mezinárodních letů. Podle Dr. Dominque Estivala, australského univerzitního jazykovědce, který je taktéž pilotem a leteckým instruktorem, způsobila špatná komunikace „smrt více než 2000 lidí, kteří se zabili při leteckých nehodách od poloviny sedmdesátých let.“1

Jakkoliv jsou tyto následky tragické, mnoho lidí dělá nevědomky podobnou chybu, pokud ne větší, ve svých duchovních životech. Podřizují zodpovědnost za své vlastní spasení kněžím, pastorům a jiným duchovním lídrům.

Zavázán k soudržnosti

Začíná to nevinně. Malá holčička je vyučena svými rodiči, že Ježíš ji miluje; mládež je vyučována naukám v církvi, kam rodina chodí. Od raného dětství jsou vyučováni, čemu mají věřit, místo aby využili výsady a zodpovědnosti studovat pravdu pro sebe sama. Takto to jde až do dospělosti. Každou neděli nebo sobotu sedí většina z 2,4 miliardy křesťanů v kostele či sboru, aby se nechala indoktrinovat ve své konkrétní křesťanské církvi, důvěřujíc svému knězi nebo pastorovi, který jim řekne, co potřebují vědět, aby byli spaseni.

Problémem je, že odevzdávají svou vlastní individuální, duchovní zodpovědnost do rukou někoho jiného. Mnoho pastorů a kněží skutečně miluje Yahuwaha, ale podvědomě jsou v první řadě věrni své denominaci, která jim dává stálý plat. Proto mnozí zavrhují pravdu, je-li v rozporu s naukami jejich denominace.

Jan prohlašuje: „I slyšel jsem jiný hlas s nebe, řkoucí: Vyjděte z něho, lide můj, abyste se nepřiúčastňovali hříchům jeho a abyste nepřijali z jeho ran. Neboť dosáhli hříchové jeho až k nebi a rozpomenul se Yahuwah na nepravosti jeho.“ (Zjevení 18,4-5) Tento závažný příkaz je pro každého. Žádná denominace není vyloučena.

jedinec

Spasení je individuální věc

Skrze proroka Ezechiele dal Yahuwah přísné varování o nebezpečí toho, když jedinec podřídí vlastní individuální duchovní zodpovědnost někomu jinému.

Opět stalo se slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí: Synu člověčí, když by země zhřešila proti mně, dopouštějíc se přestoupení, tehdy vztáhl-li bych ruku svou na ni, a zlámal jí hůl chleba, a poslal bych na ni hlad, a vyhubil z ní lidi i hovada: By pak byli u prostřed ní tito tři muži, Noé, Daniel a Job, oni v spravedlnosti své vysvobodili by sami sebe, praví Yahuwah Elohim.

Pakli bych zvěř lítou uvedl na zemi, tak že by ji na sirobu přivedla, a byla by pustá…, živť jsem já, praví Yahuwah Elohim, že byť tři muži tito u prostřed ní byli, nikoli by nevysvobodili synů ani dcer. Oni by sami vysvobozeni byli, země pak byla by pustá.

Aneb meč uvedl-li bych na zemi tu, abych vyhubil z ní lidi i hovada: Živť jsem já, praví Yahuwah Elohim, že byť pak tři muži tito byli u prostřed ní, nikoli by nevysvobodili synů ani dcer, ale oni sami by vysvobozeni byli.

Aneb mor poslal-li bych na zemi tu, … aby vyhlazeni byli z ní lidé i hovada: Živť jsem já, praví Yahuwah Elohim, že byť pak Noé, Daniel a Job u prostřed ní byli, nikoli by ani syna ani dcery nevysvobodili. Oni v spravedlnosti své vysvobodili by sami sebe.

Jeden člověk se nemůže plně odevzdat Bohu za někoho jiného. Spasení je dar, ale je to dar, který musí přijmout každý sám pro sebe. Manžel nemůže přijmout spasení pro svou ženu, rodič nemůže přijmout spasení pro dospělé dítě. A co více, pastor nebo kněz nemůže přijmout spasení pro nikoho jiného než sebe samého.

Nebezpeční guruové

náboženský guru

Guruové jsou osobní náboženští lídři v hinduismu. Je smutné, že mnozí křesťané si udělají ze svého pastora nebo kněze jejich vlastního osobního guru. Odmítají zvážit nové světlo s otevřenou myslí. Domnívají se, že pokud toho potřebují vědět více, pak jim to jejich guru řekne. Pokud jejich guru zavrhne novou myšlenku nebo koncept, i oni to zavrhnou, aniž by si to prostudovali pro sebe sama. To je to nebezpečí, když člověk svěří rozhodování o tom, co je pravda a co není, někomu jinému.

Když uděláš ze svého pastora tvého duchovního guru, nezbavuje tě to tvé vlastní osobní zodpovědnosti před Yahuwahem studovat pro sebe sama. Nemůžeš spoléhat na učitele Bible, kněze, pastory, rabíny, imámy nebo guru, že ti poví, čemu máš věřit. Musíš to studovat pro sebe sama.

Když studuješ pro sebe sama, Yahův duch se stává tvým učitelem. Před svou smrtí Yahušua řekl: „Ještěť bych měl mnoho mluviti vám, ale nemůžete snésti nyní. Ale když přijde ten Duch pravdy, uvedeť vás ve všelikou pravdu.“ (Jan 16,12-13)

Když je Yahův duch tvým učitelem, můžeš být tak zakotven v pravdě, že s tebou nic neotřese. Jsi daleko silnější ve své víře, a proto jsi chráněn před Satanovými klamy doby konce. Když však věříš něčemu jen proto, že ti někdo řekl, čemu máš věřit, nemůžeš být tak pevný. Může přijít někdo jiný, a pokud je dostatečně výřečný, může tě přesvědčit, abys věřil něčemu jinému.

jedinec se modlíStuduj pro sebe sama

Satan se snaží zastrašit lidi před tím, aby studovali pro sebe sama. Namlouvá jim, že Bible je těžká k pochopení a jen učenci s diplomy jsou skutečně schopni ji porozumět. Ale to je lež! Bible byla napsána pro běžného člověka!

Pavel nabádal Timotea: „Horlivě usiluj, aby ses před Yahuwaha postavil jako člověk osvědčený, pracovník, který se nemusí stydět a který správně rozděluje slovo pravdy.“ (2. Timoteovi 2,15) Nenabádal ho, aby vyhledal nejlepšího učitele na světě nebo aby seděl u nohou pastora. Pavel to zosobnil: každý z nás má studovat pro sebe sama, „správně rozlišovat slovo pravdy“, a důvěřovat v Yahuwaha, že nás uvede do veškeré pravdy.

Skrze Izaiáše Yahuwah prodloužil úžasnou pozvánku: „Jen pojďte a proberme to.“ (Izaiáš 1,18) To je Yahuwahův slib: Když budeš potřebovat jakoukoliv asistenci nebo důkaz k pochopení pravdy, On ti to poskytne.

Nesvěřuj tvou spásu do rukou někoho jiného: ne tvému pastorovi, tvému knězi, ani tvému životnímu partnerovi.

Spasení je dar, který musíš přijmout ty sám pro sebe samotného.


1 Fatální následky špatné komunikace piloty a kontrolním dispečinkem leteckého provozu. (vydáno 12.8. 2019).