Print

Stvoření nebo Evoluce? Čemu věříš ty?

Překvapivý počet křesťanů jsou ve svých duchovních životech skrytí evolucionisté. Je to důsledek nepochopení Spasitelova smíření, který byl naším zástupcem a náhradou.

přemýšlející mužJsi kreacionista? Nebo evolucionista?

Je to legitimní otázka. Existují křesťané, kteří tvrdí, že věří Bibli a zároveň věří v evoluční teorii Velkého třesku.

Ale stvoření a evoluce jsou více než jen teorie o původu vzniku života na zemi. Odhalují také pravdy o ospravedlnění a posvěcení, které má každý pochopit.

Původ vesmíru

Kreacionismus je nauka, že vesmír a všechno v něm bylo stvořeno z ničeho Yahovým slovem.

Evoluce je pravý opak. Evoluce tvrdí, že život na zemi vznikl na zemi postupným vývojem, který zabral miliardy let. To je v rozporu s Biblí:

Nebesa byla učiněna Yahuwahovým slovem,
dechem jeho úst pak všechen jejich zástup.

Co on řekl, to se stalo,
jak přikázal, tak vše stojí. (viz Žalm 33,6 a 9)

Toto je důležitý fakt ke zvážení, protože když chápeš, jak byl svět povolán k existenci, pochopíš také, jak funguje dílo ospravedlnění a posvěcení.

Viditelné zjevuje neviditelné

Yahuwah navrhl zemi tak, aby zjevovala hluboké duchovní lekce. Pavel to chápal: Neboť neviditelné věci jeho mohou vidíny býti, když z skutků při stvoření světa stalých rozumem pochopeny bývají, totiž ta jeho věčná moc a božství, tak aby již byli bez výmluvy. (viz Římanům 1,20)

Tak jako byl svět stvořen z ničeho Yahovým slovem, podobně je i srdce hříšníka pře-tvořeno skrze stejné kreativní slovo.

Evoluce zasahuje přímo do srdce jedné z nejmocnějších, víru inspirujících pravd v Bibli, a to je: Cokoliv Yah řekne, stane se. Ihned.

Izaiáš 55 vysvětluje tento důležitý fakt, když používá jako ilustraci déšť, který je aktivním prvkem, jenž proměňuje suchou, neúrodnou zemi v krásnou, produktivní zemědělskou půdu.

muž v deštiNebo jakož prší déšť neb sníh s nebe,
a zase se tam nenavracuje, ale napájí zemi,
a činí ji plodistvou a úrodnou, tak že vydává símě rozsívajícímu, a chléb jedoucímu,
tak bude slovo mé, kteréž vyjde z úst mých.
Nenavrátí se ke mně prázdné, ale učiní to, což mi se líbí,
a prospěšně to vykoná, k čemuž je posílám. Izaiáš 55,10-11)

Yahuwahovo slovo samo obsahuje moc vykonat, co říká.

Ihned nebo postupně?

Pře-tvoření lidského srdce, podobně jako stvoření světa, se odehrává zcela skrze Yahovu moc. Bible popisuje Yahovu tvořivou moc: "Neboť on řekl, a stalo se, on rozkázal, a postavilo se." (Žalm 33,9)

Kdy se výsledek Yahových slov projevil při stvoření světa? Když chtěl světlo, vyslovil slovo a existovalo, ale kdy se skutečně to světlo objevilo? O pět minut později? O hodinu? Nebo se to světlo objevilo ihned, když to slovo vyslovil?

Pokud si myslíš, že byla jen i sekunda mezi tím, když Yahuwah řekl "Buďiž světlo", a tím, kdy se světlo skutečně objevilo, pak jsi evolucionista, který věří, že stvoření světa, jak ho známe, vzniklo skrze nějaký proces.

Nyní aplikuj tento princip na ospravedlnění ve tvém duchovním životě.

... pak, bratře a sestro, jsi evolucionista.

Je to uzavřená dohoda! Nyní!

Když člověk přijme skrze víru Spasitelovu smrt namísto sebe, Yahuwah vezme zásluhy Yahušuova bezhříšného života a připočte je na účet věřícího. Yahuwah prohlásí věřícího za spravedlivého. Ihned v danou chvíli stojí kající hříšník před Yahem jako kdyby nikdy nebyl zhřešil. To je ospravedlnění skrze víru. S Yahušuou jako naším náhradníkem máme nyní pokoj s Yahuwahem.

Ospravedlněni tedy jsouce z víry, pokoj máme s Yahuwahem skrze Pána našeho Yahušuu Krista, skrze něhož i přístup měli jsme vírou k milosti této, kterouž stojíme. A chlubíme se nadějí slávy Yahovy. (viz Římanům 5,1-2)

Nyní, když jsi byl ospravedlněn, kdy máš pokoj s Yahuwahem?

Když přestaneš kouřit?
Když přestaneš sledovat porno?
Když už nebudeš ztrácet klid?
Když budeš úspěšně vzdorovat pokušení spáchat nějaký tajný hřích?

Ne! Podle slova Yahova - slovo obsahuje moc učinit, co říká - ty máš pokoj s Yahem nyní.

Prohlášení za spravedlivého

Když tě Yahuwah ospravedlní, (prohlásí za spravedlivého), přijímá tě v tentýž okamžik jako dokonalého v Jeho synu. Nemusíš čekat, až budeš svatý, abys byl prohlášen za spravedlivého. Ospravedlnění je dar z milosti a začíná proces posvěcení.

Yahušua učil této pravdě, kudy chodil. "A aj, přinesli mu šlakem poraženého, ležícího na loži. A viděv Yahušua víru jejich, dí šlakem poraženému: Doufej, synu, odpuštěniť jsou tobě hříchové tvoji." (viz Matouš 9,2) Všimni si: slovo "jsou" je přítomný čas slovesa být! Yahušua řekl tomuto muži: "Tvé hříchy jsou ti odpuštěny právě teď v tento okamžik!"

Ženě, kterou přichytili při cizoložství, Yahušua řekl: "Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více." (Jan 8,11) A moc k uposlechnutí byla obsažena v tomto milujícím příkazu.

V pokoji s Yahem

pokoj

Jan 1,12 odhaluje, že "kteříž pak koli přijali jej [Yahušuu], dal jim moc syny Yahuwahovými býti, totiž těm, kteříž věří ve jméno jeho." Toto je posvěcení! A začíná ve chvíli, kdy je hříšník prohlášen za spravedlivého.

Jsi evolucionista, věřící tomu, že jednou budeš ospravedlněn, až dokážeš, jak lituješ svých hříchů tím, že se jim už v budoucnu nedopouštíš?

Nebo jsi kreacionista, připraven a ochoten přijmout Yahův dar ospravedlnění a posvěcení právě teď?

Neexistuje nic, jak by sis mohl zasloužit ospravedlnění a odpuštění, stejně jako se nemůžeš učinit svatým, a přesto je ti to dostupné. Nepotřebuješ čekat a zdokonalovat sám sebe, než budeš očištěn, ospravedlněn a než ti bude dána moc stát se Yahovým dítkem. To je ti dostupné právě nyní, v tuto chvíli.

Pohleďte, jakou lásku dal nám Otec, totiž abychom synové Yahuwaha slouli. Protoť svět nezná nás, že jeho nezná.

Nejmilejší, nyní synové Yahuwahovi jsme, ale ještěť se neokázalo, co budeme. Vímeť pak, že když se okáže, podobni jemu budeme; nebo viděti jej budeme tak, jakž jest. (viz 1 Janova 3,1-2)