Print

Taata a Mwana (Mbabili, Tabali Omwe)

Eeci cibalo tacili ca WLC. Eelyo notubelesya zilembedwe aabalembi balaanze lya nkamu, tusimba buyo zyeezyo zyeendelana 100% a Bbaibbele a lusyomo lwesu cino ciindi munkamu ya WLC. Aboobo eezyo zibalo inga zyalanganyigwa kuti nzya nkamu ya WLC. Twakalelekwa kapati amulimo wabalanda ba Yahuwah banjaanji. Pele tatukulwaizyi ndinywe nobeenzuma kutalika kubala zyaalembwa abantu aabo. Eezyo nzibaalemba, twakazigwisya mumalembe eesu nkaambo kanjaanji zililubide akubaa tumpenda. Cintu cuusisya ncakuti tucilangaula mbungano yamilimo iitakwe kampenda. Ikuti konyandidwe nkaambo ka [zibalo/milumbe] iitali ya WLC, kobikkila maanu ku Tusimpi 4:18. Kuteelela kwesu nkwakuti kasimpe Kakwe kalazyokoloka, eelyo mumuni nuuyaa kumwesya munzila yesu. Tulakayandisya kasimpe kwiinda buumi, nkanko tulavwuntauzya kufumbwa nkokakonzya kujanwa.

Taata a Mwana (Mbabili, Tabali Omwe)

Kukosozya makani:

Nobasazima, kulenga muntu OMWE kuzwa kubantu bobile aaba:

...kuyandika kupindulula mabala manjaanji, mazina aamilimo, mazina, busongo, twaambo, a Mangwalo. Cilainda kubota kutambula “mukupa wa Jwi wini” (1 Petulo 2:2), a “kutambula cakulitola ansi Ijwi lilembedwe” lya Yahuwah (Jemusi 1:21), “…eelyo likonzya kukulailila lufutuko kwiinda mukusyoma muli Messiah Yahushua. Nkaambo Mangwalo woonse aapedwe kwiinda mukuyoyelwa Moza ookwa Yahuwah, alaa mulimo mu lusyomo, kulaya, kululamika, kupa malailile mu bululami: kutegwa muntu wa Yahuwah akonzye kulondoka, kamaninide mumilimo mibotu yoonse” (2 Timoteo 3:16,17 KJV).

Mulimo mubotu omwe ngotweelede kuzumanana kukulwaizya ngwa LUSYOMO; Kusyoma munzintu zitobela:


Eeci cibalo citali ca-WLC cakazyila abusena bwa https://everlastinggoodnewsofyahweh.info/.

Twakagwisya mucibalo citaanzi mazina aabakomba mituni ngobayita Taata a Mwana, akubikka mucibaka cangawo mazina mataanzi ngubaapedwe. Kuyungizya waawo twakajokolosya mutumpango ntotulembulude akubikka mazina aa Taata a Mwana, mbuli mbwaakalembedwe kutaanguna abalembi bamu Bbaibbele bakayoyelwa moza. Nkamu ya-WLC