Print

Tajemství Spasení

Někdy kázání obsahují slova a fráze, která nejsou jasně srozumitelná. Ospravedlnění skrze víru je jednou z takových frází, často používaná, ale málo pochopená. Je důležité, aby všichni, kdo chtějí žít věčný život s Yahuwahem, měli jasné pochopení, co přesně znamená "ospravedlnění skrze víru", protože to je jediný způsob, kterým může být kdokoliv spasen.

contemplative young man studying BibleBýt "spravedlivý" znamená být v souladu s božím zákonem:

"Aplikováno na člověka, označuje to toho, kdo je svatý v srdci, a v praxi zachovává boží přikázání - spravedlivý člověk." (Noah Webster,American Dictionary of the English Language,1828.)

Bible vyzývá: "Ale ty, ó člověče Yahuwahův, . . . následuj pak spravedlnosti, zbožnosti, víry, lásky, trpělivosti, tichosti." (1. Timoteovi 6,11) Jen ti, kdo následují spravedlnost, kteří ve svých nejvnitřnějších myšlenkách a pocitech jsou v souladu s Yahem, budou spaseni.

Problémem ale je:

Není spravedlivého ani jednoho.

Není rozumného, není, kdo by hledal Yahuwaha.

Všichni se uchýlili, spolu neužiteční učiněni jsou;
není, kdo by činil dobré, není ani jednoho.
(viz Římanům 3,10-12)

Právě protože všichni jsou hříšníci, je ospravedlnění skrze víru tak vzácný boží dar. Ohledně Spasitele Písmo udává:

"Nebo nemáme nejvyššího kněže, kterýž by nemohl čitedlen býti mdlob našich, ale zkušeného ve všem nám podobně, kromě hříchu. Přistupmež tedy směle s doufáním k trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství, a milost nalezli ku pomoci v čas příhodný." (Židům 4,15-16)

Yahuwahův dar Svého Syna zahrnuje daleko více než jen vykoupení z hříchu. Zahrnuje to také znovustvoření nejvnitřnějších myšlenek a pocitů k božímu obrazu. Vykupitel lidstva byl pokoušen v každé věci, ve které můžeš být ty pokoušen, ale On nikdy nezhřešil. Proto ti skrze Svou smrt může Yahushua dát Svou vlastní spravedlnost, tak abys mohl stát před Yahuwahem, jako bys nikdy nezhřešil.

smiling woman holding BibleProtož jest-li kdo v Yahushuovi, nové stvoření jest. Staré věci pominuly, aj, nové všecko učiněno jest. To pak všecko jest z Yahuwaha, kterýž smířil nás s sebou skrze Yahushuu Pomazaného, a dal nám služebnost smíření tohoto. Neboť Yahuwah byl v Yahushuovi, smířuje svět s sebou, nepočítaje jim hříchů jejich . . . Neboť toho, kterýž hříchu nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom my učiněni byli spravedlností Yahuwahovou v Něm. (viz 2. Korintským 5,17-19. 21)

Dar Yahuwaha je úplná náprava od účinků hříchu ve všech, kteří věří. Toto je Yahuwahova spravedlnost a může být získána jedině skrze víru, protože je to dar. Nikdo nemůže získat Yahushuovu spravedlnost skrze svá vlastní úsilí nebo skutky:

"Protož z skutků Zákona nebude ospravedlněn žádný člověk před obličejem jeho; nebo skrze Zákon přichází poznání hřícha." (Římanům 3,20)

Jedině když se kající hříšník opírá o vzácná zaslíbení skrze víru, stává se ospravedlněným.

"Aj ten, kdož se zpíná, tohoť duše není upřímá v něm, ale spravedlivý z víry své živ bude." (Abakuk 2,4)

Pavel vystětloval věřícím v Galacii:

Vědouce, že nebývá člověk ospravedlněn ze skutků Zákona, ale skrze víru v Yahushuu Pomazaného, i my v [Něj] věřili jsme, abychom ospravedlněni byli skrze víru v Yahushuu, a ne ze skutků Zákona, protože nebude ospravedlněn ze skutků Zákona žádný člověk. (viz Galatským 2,16)

Yahuwah "tak miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v Něho, nezahynul, ale měl život věčný." (Jan 3,16) Abys však mohl přijmout tento velký dar a všechny jeho výhody, musíš mít víru. "Víra" sama není vždy jasně pochopena, co to vlastně je. Víra je nauka, ale je daleko více než jen to.

"Víra pak je substance [jistota] věcí, v které doufáme, důkaz věcí, které nevidíme." (viz Židům 11,1)

Jednoduše řečeno, víra je:

"Souhlas mysli s pravdou, kterou prohlásil někdo jiný, opírající se o jeho autoritu a věrohodnost, bez žádného jiného důkazu; úsudek o tom, že to, co někdo jiný uvádí a dosvědčuje, je pravda." (Noah Webster, American Dictionary of the English Language, 1828.)

Aby mohl člověk přijmout spravedlnost ztvárněnou skrze Yahushuu v Jeho dokonalém životě, musí se cvičit ve víře, protože "bez víry pak nemožné jest líbiti se Yahuwahovi; neboť přistupující k Němu věřiti musí, že jest Yahuwah, a těm, kteříž Ho hledají, že odplatu dává." (viz Židům 11,6) Pravá víra není emoce. Naopak, je to klidné rozhodnutí důvěřovat Yahuwahovu zaslíbení, pro to, kdo a čím On je, bez potřeby žádného dalšího důkazu k potvrzení víry. Mnoho lidí čeká, až pocítí silné emoce předtím, než ucítí, že mají víru. To je chyba. Pravý okamžik k procvičovaní víry je právě tehdy, když se cítíš nejvíce zbaven Yahuwahovy lásky a přítomnosti.

Mnozí začínají svou křesťanskou cestu praktikováním víry ve Spasitele, aby byli přijati a bylo jim odpuštěno. Věří na samém počátku, že jim bude dán Yahův Duch a jsou pokřtěni, radujíc se v důvěře ve svého Vykupitele. Avšak jak čas utíká, mnozí začínají žít, jako by měli být spaseni skrze svá vlastní úsilí poslušnosti zákona. To byla ona past, do které upadli Galatští. Pavel se ptal bez obalu:

Ó nemoudří Galatští, kdož jest vás tak zmámil, abyste nebyli povolni pravdě, kterýmž před očima Yahushua Pomazaný prve byl vypsán a mezi vámi ukřižován? Toto bych jen rád chtěl zvěděti od vás, ze skutků-li Zákona Ducha svatého jste přijali, čili ze slyšení víry? Tak nemoudří jste? Počavše Duchem, již nyní tělem konáte? (viz Galatským 3,1-3)

Neexistuje nic, co by mohl někdo učinit, aby si zasloužil spasení. Je to dar, od počátku do konce, který je přijímán skrze víru v zaslíbení Yahuwahova. Prvním krokem k přijetí Yahushuovy spravedlnosti skrze víru je jednoduše rozhodnutí věřit, že to, co On řekl, taky učiní. On ti slíbil:

". . . toho, kdož ke mně přijde, nevyvrhu ven." (Jan 6,37)

V případě, že někdo váhá, Yahushua dále vyzývá:

"Pojdtež ke mně všickni, kteříž pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám. Vezměte jho mé na se, a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete odpočinutí dušem vašim.  Jho mé zajisté jestiť rozkošné, a břímě mé lehké." (Matouš 11,28-30)

Druhým krokem je přijmout skrze víru, že varování k Laodicei se týká tebe osobně.

 Andělu pak církve Laodicenské piš: . . . Vímť skutky tvé, že ani jsi studený, ani horký. Ó bys chutně studený byl anebo horký. A tak, že jsi vlažný, a ani studený, ani horký, vyvrhu tě z úst svých. Nebo pravíš: Bohatý jsem, a zbohatl jsem, a žádného nepotřebuji, a nevíš, že jsi bídný, mizerný, a chudý, a slepý, i nahý. Radím tobě, abys sobě koupil ode mne zlata ohněm zprubovaného, abys byl bohatý, a v roucho bílé abys oblečen byl, a neokazovala se hanba nahoty tvé. A očí svých pomaž kollyrium, abys viděl." (viz Zjevení 3,14-18)

man staring at himself in a mirrorNedokážeš vidět hlubiny hříchu a degradaci svého vlastního srdce. Proto je nezbytné, abys přijal vírou, že se Laodicejský stav týká tebe. Tehdy a jen tehdy bude Velký Lékař schopen poskytnout ti boží lék. To se získává skrze víru ve velká a vzácná zaslíbení. Modli se s Davidem:

 "Smiluj se nade mnou, Yahuwahu, podlé milosrdenství svého, podlé množství slitování svých shlaď přestoupení má. Dokonale obmej mne od nepravosti mé, a od hříchu mého očisť mne . .  . Vyčisť mne yzopem, a očištěn budu, umej mne, a nad sníh bělejší budu . . . Srdce čisté stvoř mi, ó Yahuwahu, a ducha přímého obnov ve vnitřnostech mých." (Žalm 51,1. 2. 7 a 10)

Nakonec se rozhodni věřit, že tak učinil, protože zaslíbil, že to učiní.

"Protož i my, takový oblak svědků vůkol majíce, odvrhouce všeliké břímě, i snadně obkličující nás hřích, skrze trpělivost konejme běh uloženého nám boje, patříce na vůdce a dokonavatele víry Yahushuu . . ." (viz Židům 12,1-2)

Yahushua přišel, aby zjevil, že božství spojené s lidstvím se nedopouští hříchu. Ti, kdo přijímají spravedlnost Yahushuovu skrze víru, zjistí, že když konají Yahuwahovu vůli, vykonávají nutkání svých vlastních přání.

Nebo i k tomu povoláni jste, jako i Yahushua trpěl za nás, nám pozůstaviv příklad, abychom následovali šlépějí jeho. Kterýž hříchu neučinil, aniž jest lest nalezena v ústech jeho . . . Kterýžto hříchy naše na svém těle sám vnesl na dřevo, abychom hříchům zemrouce, spravedlnosti živi byli, jehož zsinalostí uzdraveni jste." (1. Petrova 2,21. 22. 24)

Ospravedlnění skrze víru je daleko více než jen postoj mysli. Je to výsledek postoje mysli. Ospravedlnění skrze víru je správné konání skrze víru v moc Yahushuovu. Očištěná vůle je ZAJEDNO smiling young girl reading the Bibles Yahuwahem. Yahushua, který žije Svůj život ve věřícím, dokonale zachovává Yahův zákon. To je skutečná spravedlnost skrze víru a přináší s sebou božský pokoj a odpočinek, který neznají ti, kteří se snaží dosáhnout Nebe skrze svá vlastní úsilí. Sabat je symbolem pokoje a odpočinku, který očekává všechny, kteří odpočinou od svých vlastních úsilí být zachráněni a namísto toho důvěřují zásluhám vzkříšeného Spasitele.

A protož zůstáváť odpočinutí pro lid Yahuwahův. Neb kdožkoli vešel v odpočinutí jeho, takéť i on odpočinul od skutků svých, jako i Elohim od Svých. (viz Židům 4,9. 10)

Ti, kteří přijímají Yahushuovu spravedlnost skrze víru, budou chtít zachovávat boží zákon. Je to zapsáno v jejich srdcích a proto už to není pro ně břemeno, ale radost! Tyto ostatky - ti, kteří budou proměměni do Nebe bez poznání smrti - jsou ti, kteří si zvolili spravedlnost Yahushuovu skrze víru. Ti jsou popsáni ve Zjevení:

Tu jsou ti, kteříž ostříhají přikázání Yahuwaha a víry Yahushuovy. (viz Zjevení 14,12)

Rozhodni se dnes, že vezmeš Yahuwaha za slovo. Přijmi spasení, které je zdarma nabízeno.Věř, že to, co On řekl, On také učiní. Potom s Ním "kráčej v v novotě života" (Římanům 6,4)