Print

Váha Důkazů


Nebeský recept pro nalezení skrytých pravd

weight of evidence

Ostatkům - lidem, kteří budou stát během závěrečných událostí historie Země za tím, co je správné - bylo dáno zvláštní požehnání, které žádná z předchozích generací neobdržela. Poslední generace má k dispozici veškeré světlo odhalené v průběhu všech věků. Ty pravdy, do kterých chtěli patriarchové a proroci nahlédnout a jež chtěli pochopit, jsou nyní otevřeny všem, kdo hledají pravdu.

treasure chest full of light

Ostatkům - lidem, kteří budou stát během závěrečných událostí historie Země za tím, co je správné - bylo dáno zvláštní požehnání, které žádná z předchozích generací neobdržela. Poslední generace má k dispozici veškeré světlo odhalené v průběhu všech věků.

Satan je neustále ostražitý nepřítel. S každým paprskem odhaleného světla se snaží vnést zmatek, omyl, náboženskou pýchu a dokonce i zapomnětlivost. Mnoho důležitých pravd bylo ztraceno a skryto po tisíc let přijatých omylů, domněnek a tradic. Avšak Pravda sama nemůže být zničena. Existuje příliš mnoho drahokamů pravdy ukrytých ve smetí bludů. Hledač pravdy musí být jak pokorný, tak i usilovný ve svém hledání těchto roztroušených drahokamů.

Když byl člověk vychován s vírou v bludy, hledání pravdy může být velmi matoucí. Ať už je pravda sebevíc čistá, může se zdát člověku emocionálně špatná, když je v rozporu s tím, čemu sám osobně věří. Yahuwah však neponechává nikoho v tomto boji o samotě. Ve Svém Slově poskytl standard, podle kterého může každý rozpoznat, co je pravda a co je omyl. Tímto pravidlem je používání spojené váhy důkazů.

Mnoho lidí dělá chybu, když staví na takzvaném "proof texting". To znamená, když celou svou nauku staví na jediném textu a ignorují jiné texty, které by mohly změnit význam nebo výklad tohoto jediného průkazného textu. Je pravda, že "Všeliké zajisté Písmo od Yahuwaha jest vdechnuté, a užitečné k učení, k trestání, k napravování, k správě, kteráž náleží k spravedlnosti, aby byl dokonalý člověk Yahuwahův, ke všelikému skutku dobrému hotový." (2. Timoteovi 3,16 a 17). To však neznamená, že může být použit jediný verš jako základ pro nějakou nauku, zatímco jiné verše týkající se tématu jsou ignorovány. Vážné chyby v teologii jsou učiněny, když se používá tato metoda k ustanovení nauky.

Jedním příkladem falešné nauky založené na proof textingu, je víra v nesmrtelnost duše a věčně hořící peklo. Tato nauka je extrapolovaná z podobenství o boháči a Lazarovi (viz Lukáš 16,19-31) a textu ve Zjevení, který uvádí: "A dým muk jejich vstoupíť na věky věků, a nebudouť míti odpočinutí dnem i nocí ti, kteříž se klanějí šelmě a obrazu jejímu, a jestliže kdo přijme znamení jména jejího." (Zjevení 14,11) Abychom mohli použít tyto texty k důkazu nesmrtelnosti duše a navždy hořícího pekla, musíme ignorovat váhu důkazů, které dokazují opak.

Příklady mylných nauk zvěčněných díky proof textingu:

   Nesprávné použití nebo pohrdání Biblí vedlo také mnoho upřímných křesťanů k přijetí a zachovávání pohanských svátků:

    Dalším příkladem chyby způsobené metodou proof texting je nauka o tom, že Sabat se má zachovávat od západu do západu slunce. Tato celá praktika je postavena na jediném verši Bible: "Sabat odpočinutí míti budete, když ponižovati budete duší svých, devátého dne téhož měsíce u večer; od večera až do druhého večera držeti budete Sabat svůj." (Leviticus 23,32) Když se však vezme v úvahu celý kontext, je jasné, že toto svaté dodržování se týká jen devátého dne sedmého měsíce: jedině Dne Smíření. Kombinovaná váha Biblických důkazů odhaluje, že dne Biblického kalendáře ve skutečnosti začínají s rozbřeskem!

    Mnoho milovaných tradic není založeno na ničem jiném než na proof textingu. Aby se hledač pravdy ujistil, že dorazil k pravdě, musí shromáždit všechny verše ohledně studovaného předmětu. Když byl každý text pečlivě prostudován ve svém kontextu, pak vysvětlení, které si neodporuje, je pravým a správným výkladem Bible. Izaiáš 28 obsahuje dlouhé varování proti falešným naukám, ke kterým tvrdohlavě tíhnou ti, kteří nepoužívají váhu důkazů jako své pravidlo při výkladu Písma.

    Tato kapitola začíná vyhlášením bědy: "Běda koruně pýchy, ožralcům Efraimským, květu nestálému v kráse a slávě své, těm,kteříž jsou při vrchu údolí velmi úrodného, a ztupeným od vína." (Izaiáš 28,1) Duchovní pýcha je jeden z nejzákeřnějších hříchů. Je extrémně obtížné přivést někoho, kdo je duchovně pyšný, ke studiu s otevřenou myslí. V Bible je opojné víno opakovaně používáno jako symbol pro falešnou nauku. Tato pasáž je tedy varováním pro všechny, kteří tíhnou k omylům a jsou pyšní na své špatné nauky.

    Ale i ti od vína bloudí, a od opojného nápoje se potácejí. Kníže i prorok bloudí, přeplňujíce se nápojem opojným, pohlceni jsou od vína, potácejí se od nápoje opojného, bloudí u vidění, chybují v soudu.

    Nebo všickni stolové plní jsou vývratků a lejn, tak že žádného místa čistého není.

    Kohož by vyučoval umění? A komu by posloužil, aby vyrozuměl naučení? Zdali ostaveným od mléka, odtrženým od prsí? (Izaiáš 28,7-9)

    finger pointing to Bible text

    Vyjmout verše z kontextu a vybudovat na nich celý systém věrouk vede vždy k domněnkám, falešným naukám a bludům - to je víno Babylona. Ani pastoři a církevní lídři nejsou imunní před nebezpečím této praxe.

    Vyjmout verše z kontextu a vybudovat na nich celý systém věrouk vede vždy k domněnkám, falešným naukám a bludům - to je víno Babylona. Ani pastoři a církevní lídři nejsou imunní před nebezpečím této praxe.

    Ale existuje naděje pro všechny, kteří činí pokání a přicházejí k Yahuwahovi jako malé dítě, přicházejí, aby Ním byli vyučováni. Metoda, kterou se mají ujistit o pravdě, je jasně vyřčena:

    Poněvadž měli naučení za naučením, naučení za naučením, správu za správou, správu za správou, trošku odtud, trošku od onud. (Izaiáš 28,10)

    V tomto textu Yahuwah nabádá, že když je tato metoda použita, hladovějící srdce nalezne pravdu a pokoj pro svou duši. Smutné je, že tako odhaluje, že příliš mnoho lidí zavrhuje Yahuwahovu ustanovenou metodu porozumění pravdy:

    Totoť jest odpočinutí, způsobte odpočinutí ustalému, toť jest, pravím, odpočinutí. Ale nechtěli slyšeti. I bude jim slovo Yahuwahovo naučení za naučením, naučení za naučením, správa za správou, správa za správou, troška odtud, troška od onud; k tomu aby šli a padajíce nazpět, setříni byli, a zapleteni jsouce, aby polapeni byli. (viz Izaiáš 28,12 a 13)

    Další Biblický standard pro zjištění pravdy je uveden v 2. Korintským 13,1: "... v ústech dvou neb tří svědků staneť každé slovo." To byl standard ustanovený samotným Yahuwahem ve věcech občanského sporu:

    Nepovstane svědek jeden proti někomu z příčiny jakékoli nepravosti, a jakéhokoli hříchu ze všech hříchů, kterýmiž by kdo hřešil; v ústech dvou svědků aneb v ústech tří svědků stane slovo. (Deuteronomium 19,15)

    V ústech dvou aneb tří svědků zabit bude ten, kdož umříti má, nebudeť pak zabit podlé vyznání svědka jednoho. (Deuteronomium 17,6)

    Kdož by koli měl na smrt vydati někoho, podlé vyznání svědků sáhne na vražedlníka; ale jeden svědek nebude moci svědčiti proti někomu na smrt. (Numeri 35,30)

    Biblical principles for establishing truth

    Toto pravidlo jednání opakoval i Spasitel, když uvedl:

    Zhřešil-li by pak proti tobě bratr tvůj, jdi a potresci ho mezi sebou a jím samým. Uposlechl-li by tebe, získal jsi bratra svého. Jestliže by pak neuposlechl, přijmi k sobě jednoho anebo dva, aby ÚSTECH DVOU NEBO TŘÍ SVĚDKŮ STÁLO KAŽDÉ SLOVO. (Matouš 18,15 a 16)

    Yahushua použil tento princip na více než jen hrdelní zločiny, čímž odhaluje, že se jedná o pravidlo života, které může být aplikováno v jiných oblastech života.

    Princip opakování je velmi důležitý při studiu pravdy. Když stál Josef před faraónem, aby vyložil jeho sny, vysvětloval: "[Elohim] faraónovi ukázal, co učiní. Dvakrát byl sen faraónovi opakován proto, že slovo od [Elohim] je nezvratné a [Elohim] to brzy vykoná." (Genesis 41,28 a 32). Žádná nauka by neměla být založena na jediném verši. Naopak, Yahuwah vždy poskytne váhu důkazů, na kterých může hledač pravdy vybudovat správnou teologii.

    Scales weighing Key (Bible in background)

    Pravidlo váhy důkazů pro průzkum a studium podporuje nezávislost myšlení. Poskytuje ochranu před populárními bludy a klamy.

    Yahuwah věděl, že po 6000 letech historie země se hora Satanových lží a klamů nahromadí do do takové míry, že zakryje nebo pokřiví pravdu. Tak jako při každé naléhavosti, poskytl laskavě i zde jisté prostředky, skrze které může každá jednotlivá duše studovat a odhalit pravdu pro sebe sama. Pravidlo váhy důkazů pro průzkum a studium podporuje nezávislost myšlení. Poskytuje ochranu před populárními bludy a klamy.

    Nikdo si vědomě nevolí, aby tíhnul k bludu, ale často se tak stane díky nevědomosti a lásce k tradici. Nikdo by neměl vzhlížet k nějakému jinému člověku, ať už to je pastor, církevní činitel, rodič, partner nebo učitel, pro definici toho, co je pravda. Věk nečiní z bludu pravdu. Ty jsi před Yahuwahem zodpovědný za sebe sama a proto musíš studovat pro sebe. Nikdo nemůže být spasen za tebe. Chceš-li být spasen a uniknout zkáze bezbožných, musíš hledat, přijmout a následovat pravdu sám pro sebe.

    By pak byli u prostřed ní tito tři muži, Noé, Daniel a Job, oni v spravedlnosti své vysvobodili by sami sebe, praví Panovník Yahuwah.

    Živť jsem já, praví Panovník Yahuwah, že byť pak tři muži tito byli u prostřed ní, nikoli by nevysvobodili synů ani dcer, ale oni sami by vysvobozeni byli. (viz Ezechiel 14,14 a 18)

    Mnoho lidí se cítí nejistě nebo dokonce polekaně, když mají studovat sami pro sebe. Oni chtějí, aby jim bylo nějakou autoritativní postavou řečeno, čemu mají věřit. Není Yahuwahovým plánem, aby každá pochybnost byla odstraněna během tohoto období večnosti. Kdyby byla odstraněna každá pochyba a zodpovězena každá otázka, nebyl by žádný prostor pro víru. Je to právě konflikt s pochybnostmi, čím je víra posilněna.

    V čemžto veselíte se, maličko nyní, (jestliže kdy potřebí jest,) zkormouceni jsouce v rozličných pokušeních,

    Aby zkušení víry vaší, kteráž jest mnohem dražší nežli zlato, jenž hyne, avšak se v ohni zkušuje, nalezeno bylo vám k chvále, a ke cti i k slávě při zjevení Yahushui Pomazaného. Kteréhožto neviděvše, milujete; kteréhožto nyní nevidouce, avšak v něho věříce, veselíte se radostí nevýmluvnou a oslavenou, docházejíce konce víry vaší - spasení duší vašich. (viz 1. Petrova 1,6-9)

    ALT TEXT

    Nikdy se neboj studovat sám a pro sebe. Nikdy se neboj být jediný, koho znáš, kdo se drží určité nauky. Pokud jsi své nauky poznal studiem Bible, použitím váhy důkazů, můžeš stát o samotě... ale celé Nebe stojí za tebou.

    Nikdy se neboj studovat sám a pro sebe. Nikdy se neboj být jediný, koho znáš, kdo se drží určité nauky. Pokud jsi své nauky poznal studiem Bible, použitím váhy důkazů, můžeš stát o samotě, ale celé Nebe stojí za tebou. Těsně před svou smrtí dal Yahushua utěšující ujištění: "Neopustímť vás sirotků, přijduť k vám. Utěšitel pak, ten Duch svatý, kteréhož pošle Otec ve jménu mém, onť vás naučí všemu." (Jan 14,18 a 16).

    Jest vám užitečné, abych já odšel. Nebo neodejdu-liť, Utěšitel nepřijde k vám; a pakliť odejdu, pošlu ho k vám. A onť přijda, obviňovati bude svět z hříchu, a z spravedlnosti, a z soudu. . . . Ještěť bych měl mnoho mluviti vám, ale nemůžete snésti nyní. Ale když přijde ten Duch pravdy, uvedeť vás ve všelikou pravdu. Nebo nebude mluviti sám od sebe, ale cožkoli uslyší, toť mluviti bude; ano i budoucí věci zvěstovati bude vám. (Jan 16,7. 8. 12. a 13)

    Už před věky viděl Yahuwah zmatek, který bude vládnout v době konce. V Bibli zaznamenal pravidla, podle kterých můžeš vědět, jak odkrýt sám pro sebe pravdu, rozpoznat blud, domněnku a tradici. Yahuwah je ten, kterému se dá bezpečně věřit. Přilni k Jeho zaslíbení, že tě uvede do vší pravdy. Ten, který zaslíbil, že tě uvede do vší pravdy, ochrání tvou mysl před bludem. Osobně ti odhalí, co zjevuje kombinovaná váha důkazů.

    Psalm 32:8