Print

WANNEER, HOE & WAAROM zal Yahuwah de ‘globe’ promotors de mond snoeren?

1/WANNEER, HOE en WAAROM zal Yahuwah de 'globe'-promotors de mond snoeren? De Bijbel is onbetwistbaar een platte aarde boek. Het ligt voor de hand om aan te nemen dat de vorm van de aarde een prominente rol zal spelen in de laatste gebeurtenissen, vóór het eind van dit tijdperk.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 4, 2021

2/Pythagoras suggereerde als 1e het wereldbolmodel in de 6e eeuw voor Christus. De Platonische Kerkvaders onderschreven de 'globe'. Sindsdien werd de aardbol het officiële geloof v christenen. Er waren wel wat getrouwe stemmen die de globe afkeurden; helaas werden zij genegeerd.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 4, 2021

3/Joden en moslims geloofden in de platte aarde, gebaseerd op t OT & Koran. Maar ca. 500 jr geleden werd het platte aarde-model verworpen t.g.v. de bal. Vermeldenswaardig: 99% van de mensen vandaag geloven in de Bol. Geen enkel ander onderwerp verenigt de mensen zoals de Globe.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 4, 2021

4/Met de bol slaagde Satan erin Yahuwah los te koppelen v Zijn schepping; leidde tot verwerping v/d scheppingswaarheid v Platte Aarde. Bijbel is niet langer toetsing voor beweringen v/d wetenschap; slechts een boek met moraal & verhalen; maar niet meer om de wereld uit te leggen.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 4, 2021

5/De overwinning v Satan op Yahuwah is TIJDELIJK. Yah zal de Globe verslaan & gebruiken om tallozen naar Hem en Zijn waarheid te trekken:'Hoe onuitputtelijk zijn Yahhuwahs rijkdom, wijsheid en kennis! Hoe ondoorgrondelijk Zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk Zijn wegen!' Rom.11:33

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 4, 2021

6/Laten we nu de verbazingwekkende koepel waaronder we leven belichten. In de Bijbel is de creatie v/d solide koepel die de aarde overdekt het kenmerk van Yahuwahs oneindige kracht. Niets vertoont zo groots zijn creatieve kracht als de koepel. Het is een onbeschrijfelijk wonder.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 4, 2021

7/Het gewelf/uitspansel wordt 7 keer geciteerd in Gen.1. Hebreeuws voor uitspansel is raqia, en de basis voor raqia betekent 'slaan of dun uitspreiden'. Dit solide firmament werd gecreëerd op de 2e dag, en Yahuwah noemde het 'hemel'. Hemel en firmament worden door elkaar gebruikt

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 4, 2021

8/Weinig bijbelverzen tonen hoe de hemelse solide structuur vol ontzag werd bekeken:'kun jij dan als Hij de hemelkoepel uithameren, die zo hard is als een gegoten metalen spiegel?'Job 37:18; De hemel verhaalt van Yahuwahs majesteit, het uitspansel roemt Zijn handwerk. Psalmen19:1

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 4, 2021

9/ -Prijs Yahuwah in Zijn heiligdom; Prijs Hem in Zijn machtige uitspansel! Psalm 150:1 - Hij troont boven de schijf van de aarde -haar bewoners zijn als sprinkhanen-, Hij spreidt de hemel uit als een doek, spant hem uit als een tent om in te wonen. Jesaja 40:22

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 4, 2021

10/Het firmament was een inspirerende structuur voor Zijn volk door de geschiedenis heen. Ze putten veel troost uit het feit dat wat hen van Yahuwah scheidt, het uitspansel is en niet te ver weg. De stevigheid van het uitspansel versterkte hun vertrouwen en geloof in de Schepper.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 4, 2021

11/Tegenwoordig bestaat in de geest van 99% van alle mensen op de wereld het firmament niet en bestaat alleen in de sprookjes van de Bijbel die door de wetenschap zijn weerlegd. Het firmament boven de roerloze aarde is vervangen door een vlek die in de leegte van de ruimte zweeft

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 4, 2021

12/Maar dit zal binnenkort veranderen. Boek Openbaring voorspelt n gebeurtenis, die t 'wereldbol'-model voorgoed vernietigt, in de gedachten van hen die oprecht door Satans leugen zijn misleid. Yahuwah zal met 1 gebeurtenis de leugen vernietigen, die Satan millennialang opbouwde.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 4, 2021

13/De gebeurtenis zal plaatsvinden wanneer het 6e zegel wordt geopend: 'Ik zag toen het zesde zegel verbroken werd, hoe er een grote aardbeving kwam; de zon werd zwart als een rouwkleed en de maan werd bloedrood. En de sterren vielen op de aarde, zoals late vijgen...

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 4, 2021

14/...die door een stormwind vd boom worden gerukt. De hemel scheurde los en rolde zich als een boekrol op. Geen berg of eiland bleef op zijn plaats. Koningen, machthebbers, legeraanvoerders, rijken, aanzienlijken, slaven en vrije mensen...

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 4, 2021

15/iedereen trachtte zich t verbergen i/d grotten en tussen rotsen i/d bergen. Ze riepen de bergen&rotsen toe:'Val op ons en verberg ons voor t oog van Hem die op de troon zit en voor de toorn van het Lam. Openb. 6:12-16. Angstige gebeurtenissen gaan plaatsvinden in het 6e zegel

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 4, 2021

16/Het meest beangstigende is t terugwijken v/d metalen koepel als een boekrol. De intensiteit v deze explosieve daad zal erg gruwelijk zijn. Wanneer de hemel is opgerold, zal Yahuwah zittend op Zijn troon worden gezien, met rechts van Hem de verheerlijkte man Yahushua Christus.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 4, 2021

17/Aangezien we op een vlakke aarde leven, zal iedereen met eigen ogen Yahuwah & Christus kunnen zien. Op dat moment zal de bedrieglijke wereldbol-theorie worden verpulverd i/d hoofden & harten van hen die oprecht dachten dat het toch het onbetwistbare wetenschappelijke model was

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 4, 2021

18/Dit event zal leiden tot positief oplopende uitkomsten voor Yahuwah: Oprechte Israëlieten zullen d zonde belijden van Christus verwerpen als langverwachte Messias. Ze zullen d kruisigingmerktekens op Christus zien en nu klaar zijn Hem t verwelkomen, als voorzegd in Matt 23:39

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 4, 2021

19/Oprechte moslims zijn nu bereid de verzoenende dood v Christus t aanvaarden, die ze steeds hebben geweigerd. Zullen tekenen v kruisiging op Christus zien, gezeten naast d Ene God waarin ze geloven en zullen nu moedig de islam verloochenen en hun geloof in Christus verkondigen.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 4, 2021

20/Oprechte christenen zullen d 3-eenheid verloochenen als ze Yahuwah alleen op d troon zien zitten met d verheerlijkte Christus a/Zijn rechterkant. En begrijpen dat Hij niet vóór Zijn geboorte heeft bestaan & dat d Heilige Geest de Geest van Yah is en geen gelijkwaardig 3e wezen

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 4, 2021

21/Oprechte heidenen&atheïsten zullen diep geschokt zijn door terugtrekken van de metalen koepel & door de glorie v Yahuwah en Christus. Velen gaan ijverig zoeken naar de waarheid en moedig besluiten om a/d zijde van Yahuwah t komen en de verzoenende dood van Christus aanvaarden.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 4, 2021

22/Hoe lang d metalen koepel open blijft, weten we niet. Kan minuten of uren zijn. Maar eenmaal weer dicht, zullen de meesters van deze wereld, geleid door Satan, oorlog voeren tegen de waarheid en hen die voor de waarheid staan. Miljoenen mensen zullen dan de marteldood sterven.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 4, 2021

23/De periode zal kort zijn [gemeten in jaren] vanaf opening v/h 6e zegel tot t einde v/h 7e zegel, met als hoogtepunt de terugkeer v Christus naar de aarde om Yahs eeuwige koninkrijk te regeren. Het terugwijken van de hemel als een boekrol zal keerpunt zijn i/d hele geschiedenis

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 4, 2021

24/Terugwijken v/d lucht heeft Yahuwah ontworpen om t veld te egaliseren en gelijke kansentest voor iedereen te bieden. Niemand kan hierna nog aanspraak maken op onwetendheid. Eén testgebeurtenis die iedereen tegelijk zag. 'Oh, de diepte v/d rijkdom van Yahuwahs wijsheid'. AMEN

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 4, 2021

25/Door slechts t terugtrekken v/d koepel, zal Yahuwah al Zijn oprechte waarheidszoekers bevrijden van alle ketenen die hen nu binden. Wanneer ze een glimp van Yahuwah & Yahushua zien, zullen ze getransformeerd en verzinkt worden; en zullen ze liever sterven dan waarheid opgeven.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 4, 2021