Print

మరణించిన తరువాత ఏమి జరుగుతుంది?

ఒక ఆత్మ మరణించినప్పుడు, ఇక మీదట దానికి ఏమీ తెలియదని [స్పృహ ఉండదని] గ్రంథం వెల్లడిస్తుంది. బాధ లేదా ఆనందం లేదు. జీవమునిచ్చువాడు తన శక్తితో తిరిగి జీవంలోనికి పిలుచు వరకు ఆత్మ “నిద్రిస్తుంది”.

చూచుటఒక మహిళ యునైటెడ్ స్టేట్స్ లో సలహా కాలమిస్ట్ కి ఇలా వ్రాసింది. ఆమె అత్తగారు ఇటీవల మరణించారు, మరియు ఆమె భర్త తడబాటు చెందెను. మంచి వ్యక్తులు మరణించినప్పుడు స్వర్గానికి వెళతారని మరియు భూమిపై తమ ప్రియమైనవారిని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారని అతడు బోధించబడ్డాడు.

ఇది ఓదార్పుగా అనిపిస్తుంది, కానీ అది నిజం కాదు. ఆమె భర్త అక్కడ నిరంతరం తన తల్లి మరణించెననే ఆలోచనను అసహ్యించుకుంటాడు, నిశ్శబ్దంగా గమనిస్తూ… ప్రతిదానినీ. తన తల్లి నిత్యము ఉంటుందని నమ్ముతూ, అతడు తన భార్యతో సన్నిహితంగా ఉండటానికి నిరాకరించాడు మరియు వారి వివాహ బంధం బాధపడుతోంది.

ఇది లోపం యొక్క విలక్షణం. ఇది మొదటి చూపులో మంచిగా కనిపిస్తుంది. ఇది ఓదార్పును వాగ్దానం చేస్తుంది. కానీ చివరికి ఆ వాగ్దానం బూడిదగా మారుతుంది, మరియు ఓదార్పు చల్లగా ఉంటుంది.

మరణం వద్ద ఏమి జరుగుతుందో అనే నిజం, మరోసారి, యహువః ప్రేమ యొక్క లోతులను తెలుపుతుంది.

మరణం ఒక నిద్ర

బేతనియకు చెందిన లాజరు అనారోగ్యానికి గురైనప్పుడు, అతని సోదరీమణులు యహూషువఃకు ఈ వర్తమానం పంపారు:

“ప్రభువా, యిదిగో నీవు ప్రేమించువాడు రోగియైయున్నాడు”

యహూషువః అది విని యీ వ్యాధి మరణము కొరకు వచ్చినది కాదు గాని యహువః కుమారుడు దానివలన మహిమ పరచబడునట్లు యహువః మహిమకొరకు వచ్చినదనెను.” (యోహాను 11:3-4.)

స్పష్టమైన వ్యాఖ్యానం: లాజరు మరణించుట లేదు. అయితే, తరువాత ... అతడు మరణించెను! యహూషువః వేచి ఉండి, రెండు రోజుల తరువాత, బేతనియకు బయలుదేరాడు. శిష్యులు అయోమయంలో పడ్డారు. యూదులు అతన్ని చంపడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడే యూదయకు ఎందుకు వెళ్లాలి? వారి గందరగోళాన్ని చూసిన యహూషువః ఇలా వివరించాడు:

“మన స్నేహితుడైన లాజరు నిద్రించుచున్నాడు; అతని మేలుకొలుప వెళ్లుచున్నానని వారితో చెప్పెను"

అప్పుడు శిష్యులు బోధకుడా, అతడు నిద్రించినయెడల బాగుపడుననిరి. అయితే, యహూషువః అతని మరణం గురించి మాట్లాడాడు, కాని ఆయన నిద్రలో విశ్రాంతి తీసుకొనుటను గూర్చి మాట్లాడుచున్నాడని వారు భావించారు.

అప్పుడు యహూషువః వారితో స్పష్టంగా, “ లాజరు చనిపోయెనని చెప్పెను.” (యోహాను 11:11-14.)

మరణం నిద్రపోవడం లాంటిది! బాధ లేదు, పశ్చాత్తాపం లేదు, విచారం లేదు. ఖచ్చితంగా, ఇప్పటికీ నివసిస్తున్న ప్రియమైనవారిపై గూఢచర్యం లేదు. పూర్తి మరియు పూర్తిగా ఏమీ తెలియకపోవుట.

మరణంలో స్పృహ లేదు!

తీవ్రమైన శారీరక నొప్పితో పాటు తీవ్రమైన భావోద్వేగ లేదా మానసిక క్షోభకు గురౌతున్న ఎవరైనా శారీరక నొప్పి కంటే మానసిక మరియు భావోద్వేగ వేదన చాలా ఘోరంగా ఉంటందని మీకు చెప్తారు. మరణంలో స్పృహ లేకపోవడం యహువః యొక్క అత్యంత ప్రేమగల బహుమానాలలో ఒకటి!

చాలామంది క్రైస్తవులు ఒక వ్యక్తి మరణానంతరం స్వర్గానికి లేదా నరకానికి వెళ్ళునని నమ్ముతారు. అమరవీరులు నేరుగా ఏదేను వనముకు వెళతారని ముస్లింలు నమ్ముతారు, కాని సహజంగా లేదా ప్రమాదవశాత్తు మరణించు లక్షలాది మంది విషయంలో అది భిన్నంగా ఉంటుంది. మంచి విశ్వాసం మరియు పాపము లేని జాబితా ఉన్నవారి సమాధులను దేవదూతలు విలాసవంతమైన ప్రదేశంగా మార్చునని ముస్లింలు బోధిస్తారు. అయితే విశ్వాసం అసంపూర్ణంగా ఉన్నవారికి లేదా పాపం చేసినవారికి, సమాధి అంచెలంచెల హింసగల ప్రదేశం.

ఇటువంటి వక్రీకృత విశ్వాసాలను సాతాను ప్రవేశపెట్టాడు. మరణించిన తమ ప్రియమైనవారి కొరకు చింతించే ఆలోచనలతో వారిని హింసిస్తూ సాతాను ఆనందిస్తాడు.ప్రేమగల దేవుడు తన హీనమైన శత్రువులపై కూడా అలాంటి విధిని విధించడు మరియు "యః ప్రేమగలవాడు." (1 యోహాను 4: 8 చూడండి.) మరణించిన మంచివారిని మరియు చెడ్డవారిని ఇరువురినీ పునరుత్థానం వరకు సమాధిలో నిద్రించుటకు ఆయన అనుమతిస్తాడు.

బ్రదికి యుండువారు తాము చత్తురని ఎరుగుదురు. అయితే చచ్చినవారు ఏమియు ఎరుగరు; వారిపేరు మరువబడి యున్నది, వారికిక ఏ లాభమును కలుగదు. వారిక ప్రేమింపరు, పగపెట్టుకొనరు, అసూయపడరు, అవి ఇప్పుడు నశించెను; సూర్యుని క్రింద జరుగు వాటిలో దేనియందును వారికిక నెప్పటికిని వంతు లేదు. (ప్రసంగి 9:5,6)

స్మశానం

ఆత్మ యొక్క నిర్వచనం

ఆదాము యొక్క సృష్టి ఒక ఆత్మను దేనిని కలిగియుండునో తెలుపుతుంది. “ఎలోహీం అయన యహువః నేలమంటితో నరుని నిర్మించి వాని నాసికా రంధ్రములలో జీవవాయువును ఊదగా నరుడు జీవాత్మ ఆయెను.” (ఆదికాండము 2: 7 చూడండి.) జలప్రళయ ఖాతాలో, కొంచెం భిన్నమైన పదం ఉపయోగించబడింది, కానీ అదే భావనతో. "జీవవాయువు/శ్వాస సమస్త శరీరులలో రెండింటి రెండింటిని ఓడలోనికి తీసికోవాలని" యహువః నోవహుకు చెప్పెను. (ఆదికాండము 7:15 చూడండి.) ఇక్కడ “జీవవాయువు/శ్వాస” అని అనువదించబడిన పదము మరియు లేఖనాలలో మరెక్కడైనా “ఆత్మ” గా అనువదించబడిన పదము ఒక్కటే. ఇది యహువః యొక్క జీవమును ఇచ్చే శ్వాసతో ఒక భౌతిక శరీరం యొక్క కలయిక, ఇది చేతన/స్పృహగల, జీవించే ఆత్మను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

చక్కనైన కవితా భాషలో, జీవం ఉన్నప్పుడే యహువఃను సేవించమని సొలొమోను ప్రజలను ప్రోత్సహించాడు: వెండి త్రాడు విడిపోకముందే, బంగారు గిన్నె పగిలిపోకముందే, ధారయొద్ద కుండ పగిలిపోకముందే, బావియొద్ద చక్రము పడిపోకముందే నీ సృష్టికర్తను స్మరణకు తెచ్చుకొనుము. మన్నయినది వెనుకటివలెనే మరల భూమికి చేరును, ఆత్మ దాని దయచేసిన ఎలోహీం యొద్దకు మరల పోవును.” (ప్రసంగి 12: 6-7 చూడండి.)

గంట గాజు

యః యొక్క శ్వాస/ఆత్మ లేకుండా, స్పృహ లేదు.

అంతం లేని జీవితం… ఒక రోజు

యహూషువః రక్తం యొక్క గొప్పతనంపై విశ్వసించి మరణించిన విశ్వాసులు భూమిపై యహువః యొక్క నిత్య రాజ్యాన్ని స్థాపించుటకు ఆయన వచ్చినప్పుడు తిరిగి పునరుత్థానం చేయబడతారు. నిత్యజీవ బహుమానము అప్పటి వరకు ఇవ్వబడదు. యోబు మరణం కోసం ఎంతో ఆశగా ఉన్నప్పుడు, అతడు వెంటనే స్వర్గానికి వెళ్తాడని అనుకోలేదు. వాస్తవానికి, తన శరీరం సమాధిలో క్షీణిస్తుందని అతడు చాలా స్పష్టంగా చెప్పాడు.

అయితే నా విమోచకుడు సజీవుడనియు, తరువాత ఆయన భూమి మీద నిలుచుననియు నేనెరుగుదును. ఈలాగు నా చర్మము చీకిపోయిన తరువాత శరీరముతో నేను ఎలోహీంను చూచెదను. నామట్టుకు నేనే చూచెదను. మరి ఎవరును కాదు నేనే కన్నులార ఆయనను చూచెదను నాలో నా అంతరింద్రియములు కృశించియున్నవి. (యోబు 19: 25-27 చూడండి.)

భూమిపై మరోసారి జీవించుటకు యహువః ఒక దినాన తనను పునరుత్థానం చేస్తాడని యోబు విశ్వసించాడు. వాస్తవానికి, యహూషువః రక్తం యొక్క అర్హతలను నమ్ముతూ మరణించిన వారందరూ, భూమిపై వెయ్యి సంవత్సరాలు జీవిస్తూ, ఆయనతో పరిపాలించుటకు పునరుత్థానం చేయబడతారు. వెయ్యేండ్ల చివరలో, సాతానుతో పాటు తిరుగుబాటు చేసినవారందరూ, అంతిమ తీర్పును ఎదుర్కొనుటకు పునరుత్థానం చేయబడతారు. యోహాను ఇలా వ్రాశాడు:

మరియు ధవళమైన మహా సింహాసనమును దానియందు ఆసీనుడైయున్న యొకనిని చూచితిని; భూమ్యాకాశములు ఆయన సముఖమునుండి పారిపోయెను... మరియు గొప్పవారేమి కొద్దివారేమి మృతులైనవారందరు ఆ సింహాసనము ఎదుట నిలువబడియుండుట చూచితిని. అప్పుడు గ్రంథములు విప్పబడెను; మరియు జీవగ్రంథమును వేరొక గ్రంథము విప్పబడెను; ఆ గ్రంథములయందు వ్రాయబడియున్న వాటినిబట్టి తమ క్రియలచొప్పున మృతులు తీర్పు పొందిరి. సముద్రము తనలో ఉన్న మృతులను అప్పగించెను; మరణమును పాతాళలోకమును వాటి వశముననున్న మృతుల నప్పగించెను; వారిలో ప్రతివాడు తన క్రియల చొప్పున తీర్పుపొందెను. మరణమును మృతుల లోకమును అగ్నిగుండములో పడవేయబడెను; ఈ అగ్నిగుండము రెండవ మరణము. ఎవని పేరైనను జీవగ్రంథమందు వ్రాయబడినట్టు కనబడనియెడల వాడు అగ్నిగుండములో పడవేయబడెను. (ప్రకటన 20: 11-15)

జయించు వారికి ఇవ్వబడు ప్రతిఫలము నిత్యజీవము. రోమా ​​6:23 “పాపము వలన వచ్చు జీతం మరణం” అని నిస్సందేహంగా పేర్కొనెను. మరణం (నరకంలో శాశ్వత జీవం కాదు) యహువః యొక్క కృపను తిరస్కరించే వారందరి ప్రతిఫలం. దయగల తండ్రి చేయగలిగేది మాత్రమే యహువః చేస్తాడు: ప్రేమ రాజ్యంలో దుష్టులైన వారిని నిలిపివేయుటకు ఆయన అనుమతిస్తాడు.

నొప్పిని మాత్రమే కలిగించు సాతాను అబద్ధాలను తిరస్కరించండి. యహువః యొక్క ప్రతి చర్యలో పాపుల పట్ల ఆయనకున్న శాశ్వతమైన ప్రేమ కనబడుతుంది. రక్షణను అంగీకరించండి. ఆయన అనంతమైన ప్రేమ చేతుల్లో మిమ్మల్ని ఆలింగనం చేసుకోనివ్వండి. మీరు యహువఃతో, రక్షకునితో మరియు అన్ని యుగాలనుండి విమోచన పొందిన వారితో శాశ్వతత్వం గడపవచ్చు.

వర్షధనస్సు