Print

యహువః కుమారుడు ఎప్పుడు ఉనికిలోనికి వచ్చెను? (1 వ భాగం)

ఇది WLC యేతర వ్యాసం. బయటి రచయితల వనరులను ఉపయోగించినప్పుడు, బైబిలుకు మరియు డబ్ల్యుఎల్‌సి ప్రస్తుత నమ్మకాలకు 100% అనుగుణంగా ఉండెనని భావించిన వాటిని మాత్రమే మేము ప్రచురిస్తాము. కాబట్టి అలాంటి వ్యాసాలను డబ్ల్యుఎల్‌సి నుండి నేరుగా వచ్చినట్లుగా పరిగణించవచ్చు. యహువః యొక్క అనేక మంది సేవకుల పరిచర్య ద్వారా మేము ఎంతగానో ఆశీర్వదించబడ్డాము. అయితే ఈ రచయితల యొక్క ఇతర రచనలను అన్వేషించమని మేము మా సభ్యులకు సలహా ఇవ్వము. అటువంటి రచనలు, లోపాలను కలిగి ఉన్నందున మేము వాటిని ప్రచురణల నుండి మినహాయించాము. విచారకరంగా, లోపం లేని మంత్రిత్వ శాఖను మనం ఇంకనూ కనుగొనలేదు. డబ్ల్యుఎల్‌సి వి కాని కొన్ని ప్రచురించబడిన వ్యాసాలు / ఎపిసోడ్లు చూసి మీరు దిగ్బ్రాంతి చెందినచో, సామెతలు 4:18 జ్ఞాపకం చేసుకోండి. మన మార్గంలో మరింత కాంతి వెలువడు కొద్దీ ఆయన సత్యాన్ని గూర్చిన మన అవగాహన అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటుంది. మేము సత్యాన్ని ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా ఆదరిస్తాము మరియు అది దొరికిన చోటు ఏదైనా అక్కడ వెతుకుతాము.

యహువః-కుమారుడు-ఎప్పుడు-ఉనికిలోనికి-వచ్చెను? (1 వ భాగం)

యహూషువః యొక్క అక్షరానుసార పూర్వ-ఉనికికి సంబంధించి క్రింది ముఖ్య విషయాలను దయచేసి పరిశీలించండి:

  1. అక్కడక్కడా కొన్ని లేఖనాలు యహూషువః యొక్క ఏదైనా పూర్వ-ఉనికిని సూచిస్తున్నట్లు కనిపిస్తాయి.
  2. మరియ గర్భంలో పుట్టుట ద్వారా కుమారుడు ఉనికిలోకి వచ్చాడు.
  3. హెబ్రీ లేఖనాలు మెస్సీయను అప్పటికి ఉనికిలో లేని వ్యక్తిగా చిత్రీకరిస్తాయి, అనగా అతడు పాత నిబంధన కాలంలో ఇంకా ఉనికిలో లేడు.
  4. యహూషువః కుమారత్వం పాత నిబంధనలో ప్రవచించబడెను మరియు అందువల్ల అతడు భవిష్యత్తులో ఉంటాడు.
  5. కుమారుడు తన పునరుత్థానం తరువాత మాత్రమే మహిమను పొందాడు.
  6. కుమారుడు తన జాబితా చేయబడిన జీవితానికి ముందు మాట్లాడలేదు.
  7. కుమారుడు తండ్రి వద్దకు తిరిగి వెళ్ళునని ఏ బైబిలు వచనమూ చెప్పలేదు.

1. అక్కడక్కడా కొన్ని లేఖనాలు యహూషువః యొక్క ఏదైనా పూర్వ ఉనికిని సూచిస్తున్నట్లు కనిపిస్తాయి. లేఖనాలు "పూర్వ-ఉనికి" అనే సిద్ధాంతానికి చాలావరకు మద్దతునివ్వవు. ఉదాహరణకు, మొత్తం హెబ్రీ బైబిల్ నుండి ఆదికాండము 1:26, సామెతలు 8:22, 30 మరియు మీకా 5: 2 మాత్రమే ఎవరైనా అలాంటి రుజువు కోసం చేసే ప్రయత్నంలోనైనా ముందుకు వస్తాయి.

గ్రీకు కొత్త నిబంధన గ్రంథాలైన మత్తయి, మార్కు, లూకా, అపొస్తలులు, రోమా, 2 కొరింథీ, గలతీయులు, ఎఫెసియులు, 1 మరియు 2 థెస్సలొనీయులు, 1 మరియు 2 తిమోతి, తీతు, ఫిలేమోను, యాకోబు, 1 మరియు 2 పేతురు, 1, 2 మరియు 3 యోహాను మరియు యూదా లలో పూర్వ-ఉనికిని గూర్చి ఎటువంటి సూచన లేదు.

కొత్త నిబంధన పుస్తకాలలో మూడొంతుల పుస్తకాలలో యహూషువః తన పుట్టుకకు ముందు యహువః కుమారునిగా ఉన్నాడనే విషయంపై చిన్న సూచన కూడా లేదు.

పూర్వ-ఉనికిని గూర్చి క్రైస్తవ లేఖన మూలాలు

పూర్వ-ఉనికి యొక్క "రుజువు" కోసం ఉపయోగించే ప్రాథమిక పుస్తకం యోహాను సువార్త. అదనంగా, ఫిలిప్పీయులు 2: 6-8, కొలస్సీయులు 1: 15-17, హెబ్రీయులు 1: 10-12, 1 కొరింథీయులు 8: 6, మరియు ప్రకటన 3:14 యహూషువః యొక్క అక్షరానుసార "మానవ పూర్వ-ఉనికికి" సాక్ష్యంగా పరిగణించబడ్డాయి. అయితే, ఇక్కడ రెండు ముఖ్యమైన ప్రశ్నలు తప్పక అడగాలి: 1) "పూర్వ-ఉనికి" ని గూర్చిన ఈ ప్రకటనలు అక్షరానుసారమా లేక కల్పితమా? కాల్పనిక పూర్వ-ఉనికి ప్రకారం మన ఆలోచన ఏమిటంటే మెస్సీయ రాకను యహువః ముందుగా ఉద్దేశించెనని మరియు వాగ్దానం చేసెనని మరియు మెస్సీయా ఎల్లప్పుడూ యహువః మనసులో ఉండెనని అర్థం. 2) అక్షరానుసార పూర్వ ఉనికిని బోధించే లేఖన భాగాలను సరిగ్గా విశ్లేషించారా, అనువదించారా?

సువార్తలు మరియు అపొస్తలుల పుస్తకాలు పూర్వ-మానవ ఉనికి గురించి ప్రస్తావించవు

లూకా సువార్త 1:3-4: "గనుక నీకు ఉపదేశింపబడిన సంగతులు నిశ్చయముగా జరిగినవని నీవు తెలిసికొనుటకు వాటి నన్నిటిని మొదటనుండి తరచి పరిష్కారముగా తెలిసికొనియున్న నేనును నీ పేరట వాటినిగూర్చి వరుసగా రచించుట యుక్తమని యెంచితిని."

లూకా "మొదటి నుండి అన్ని విషయాలను ఖచ్చితత్వంతో" గుర్తించినప్పటికీ, తన సువార్త మొత్తంలో ఎక్కడా కూడా యహూషువః తన పుట్టుకకు ముందు మరొక రూపంలో ఉన్నట్లు పేర్కొనలేదు. ఒకవేళ అలాంటి ఆలోచన నిజమైతే, అతని స్వంత మాటల ద్వారా థియొఫిలాకు పూర్తిగా తెలుపకుండా ఈ కీలక సమాచారాన్ని దాచిపెట్టి ఉండేవాడు కాడు. యహువః కుమారుడు మరియమ్మ గర్భంలో గర్భధారణ సమయంలో ఉనికిలోకి వచ్చాడని (మనం తదుపరి విభాగంలో చూస్తాము) లూకా దృఢంగా మరియు స్పష్టంగా వివరించెను. లూకా వర్ణించినది, ఉనికిలో గల వ్యక్తిని తదుపరి మానవ-ఉనికిలోనికి మార్చడం కాదు. గతంలో ఆత్మగా ఉన్న యహూషువః గురించి లూకాకు ఏమీ తెలియదు. అతడు తన యొక్క ఏకైక ఉనికిలోకి కుమారునిగా వచ్చిన వ్యక్తి, అతడు మరియ నుండి జన్మించాడు అని లూకా వ్రాసెను.

అపొస్తలుల కార్యములు 1: 1: "ఓ థెయొఫిలా, యహూషువః తాను బోధించుటకును, జరిగించుటకును ఆరంభించిన వాటినన్నిటినిగూర్చి నా మొదటి గ్రంథమును రచించితిని." లూకా తన మొదటి గ్రంథము గురించి చెప్పుచుండెను, ఇందులో యహువః కుమారుని ఉనికికి సంబంధించిన ప్రకటనలు ఉన్నాయి (1:35), ఇది యహూషువః తన జన్మానికి ముందు ఏమీ చేయలేదని మరియు ఏమీ చెప్పలేదని చూపిస్తుంది. ఈ వాస్తవం హెబ్రీయులు 1: 2 లో కూడా వ్యక్తీకరించబడింది, ఇది యహూషువః పూర్వ మానవ ఉనికిని కలిగి లేడని చూపించే వాక్యం.

అదేవిధంగా మత్తయి సువార్త కూడా యహూషువః విషయంలో మానవ-పూర్వ ఉనికి గురించి ఎటువంటి సూచనను ఇవ్వలేదు. ఇది కూడా అతడు గర్భాన పడుటయే యహూషువః ఉనికిలోకి వచ్చిన సమయం అని, అంటే అతని పుట్టుక అని వివరిస్తుంది.

మార్కు సువార్త యహూషువః గర్భాన పడుట మరియు పుట్టుకతో వ్యవహరించదు, కానీ యహూషువః బాప్తీస్మాన్ని గూర్చిన సంఘటనలతో ప్రారంభమవుతుంది. ఈ మొత్తం సువార్తను క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తే, యహూషువః యొక్క పూర్వ-మానవ ఉనికి గురించి ఎలాంటి సూచన లేదు.

లూకా యొక్క రెండవ గ్రంథం అయిన అపొస్తలుల కార్యముల మొత్తం పుస్తకాలకు ఇది వర్తిస్తుంది. ఇక్కడ మనం తప్పక అడగాలి: కొత్త నిబంధనలోని క్రైస్తవు సంఘం యొక్క ఏకైక సమావేశంలో, అనగా అపొస్తలుల కార్యముల 15 అధ్యాయంలోని యెరూషలేము సభలో, అన్యులలోనుండి వచ్చు క్రైస్తవులు మోషే ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటించాలా వద్దా అనే ప్రధాన సమస్య గురించి ఎందుకు చర్చించారు, ఇంకా ఒక విప్లవాత్మకమైన ప్రత్యక్షత గురించి, అనగా - మెస్సీయా గతంలో పరలోకంలో ప్రధాన దేవదూతగా ఉన్నారా అనే ప్రత్యక్షత గురించి ఎందుకు ప్రస్తావించలేదు?

ప్రముఖ పండితుల నుండి నిర్ధారణ

రేమండ్ బ్రౌన్ అమెరికాలోని ప్రముఖ కాథలిక్ బైబిల్ వేదాంతవేత్త. అతడు మెస్సీయ జనన విషయంపై మాట్లాడుతూ, మత్తయి మరియు లూకా సువార్తలు "యహూషువః యొక్క పూర్వ-ఉనికి గురించి ఎటువంటి జ్ఞానాన్ని అందించవు; వాటి ప్రకారం గర్భానపడుట (పుట్టుక) ద్వారా మాత్రమే యహువః కుమారుడు ఉనికిలోకి వచ్చెను అని చెప్పాడు (p. 31).

విశిష్ట గ్రీకు పండితుడైన F.C. బౌర్ ఇలా అంటాడు: "పూర్వ-ఉనికి ఆలోచన పూర్తిగా సినోప్టిక్ [మత్తయి, మార్కు మరియు లూకా] వీక్షణ గోళం వెలుపల ఉంది." 1

ఆక్స్‌ఫర్డ్ ప్రొఫెసర్ విలియం సాండే "సినోప్టిక్ [మత్తయి, మార్కు మరియు లూకా] సువార్తలలో యహూషువః తాను పుట్టకముందే యహువః కుమారుడని ఒక్క సూచన కూడా లేదు అని చెప్పాడు." 2

 

ఆక్స్‌ఫర్డ్ ప్రొఫెసర్ విలియం సాండే "సినోప్టిక్ [మత్తయి, మార్కు మరియు లూకా] సువార్తలలో యహూషువః తాను పుట్టకముందే యహువః కుమారుడని ఒక్క సూచన కూడా లేదు అని చెప్పాడు.”2

2. యహువః కుమారుడు మరియ గర్భంలో పుట్టుట ద్వారా ఉనికిలోకి వచ్చాడు. కుమారత్వం అతని పుట్టుక కంటే ముందుగానే ప్రారంభమవదు. ప్రొటెస్టంట్ వేదాంతవేత్త వోల్ఫ్‌హార్ట్ పన్నెన్‌బర్గ్ ఇలా అంటాడు: "లూకా ప్రకారం దైవిక కుమారత్వం మరియనందు దైవిక ఆత్మ యొక్క సర్వశక్తిమంతమైన చర్య ద్వారా స్థాపించబడింది ... లూకా 1:35 లో యహూషువః యొక్క 'దైవిక కుమారత్వం అతని అద్భుత జననం ద్వారా స్పష్టంగా స్థాపించబడింది ... యహూషువః యొక్క కన్యకా-జననం అనేది పూర్వమందున్న యహువః కుమారుడు తిరిగి అవతరించెననే క్రైస్తవ ఆలోచనతో సరిదిద్దలేని వైరుధ్యాన్ని కలిగి ఉంది." 3

లూకా 1:35: "పరిశుద్ధాత్మ నీమీదికి వచ్చును; సర్వోన్నతుని శక్తి నిన్ను కమ్ముకొనును గనుక [మరియలోని సృజనాత్మక అద్భుతం కారణంగా] పుట్టబోవు శిశువు పరిశుద్ధుడై యహువః కుమారుడనబడును." గ్రీకులోని డియో కాయ్ అంటే "ఖచ్చితంగా ఆ కారణంగా" అని అర్థం. యహూషువః గర్భాన పడుటకు కారమమైన పరిశుద్ధాత్మ అతడు యహువః కుమారుడిగా మారడానికి కారణమాయెను. అందువల్ల, యహూషువః జన్మించుటకు ముందు ఏ సమయంలోనూ అతడు కుమారుడు కాదు. కాబట్టి ఈ కాలానికి ముందు అద్వితీయ కుమారుడు లేడు. మీరు ఇప్పటికే ఉనికిలో ఉంటే మీరు మళ్ళీ ఉనికిలోకి రాలేరు!

లూకా 1:32: "ఆయన ... సర్వోన్నతుని కుమారుడనబడును." మత్తయి 5: 9 మరియు లూకా 6:35 "యహువః కుమారుడని పిలవబడును" అంటే "సర్వోన్నతుని కుమారుడనబడును" అని అర్ధం. లూకా 6:35 లో క్రైస్తవులు "సర్వోన్నతుని కుమారులై ఉందురు" అయితే, ఇంకా వారు ముందుగా ఉనికిలో లేరు.

యహూషువః యొక్క ఆవిర్భావం

ఒక వ్యక్తి తన ఆవిర్భావం ప్రకారం ఉంటాడు. మత్తయి తన వివరణాత్మక జనన కథనంలో మత్తయి 1:18 లో జననం [జెనెసిస్] అనే పదాన్ని ఉపయోగించాడు. ఈ పదానికి ప్రారంభం, మూలం లేదా పుట్టుక అని అర్థం. జెనెసిస్‌ ను బాయర్ గ్రీక్/ఇంగ్లీష్ లెక్సికాన్ ఇలా నిర్వచించింది: "ఒకడు నిర్దిష్ట సమయంలో ఉనికిలోకి వచ్చును, పుట్టుక." అలాగే "ఉనికి యొక్క స్థితి, ఉనికి" మరియు "పూర్వీకుల మూలం." మత్తయి 1:18: "యహూషువః క్రీస్తు యొక్క జననం [గ్రీకు జెనెసిస్] ఇలా ఉంది …"

తదుపరి పేర్కొన్న విషయం ఏమిటంటే "మరియ ... పరిశుద్ధాత్మ వలన గర్భం దాల్చెనని కనుగొనబడింది." కాబట్టి జెనెసిస్ అనే పదం, ఇక్కడ ఉపయోగించినట్లుగా, యహూషువః యొక్క వాస్తవమైన పుట్టుక కంటే అతడు ఉనికిలోకి వచ్చినప్పటి గర్భధారనతో ఎక్కువ సంబంధాన్ని కలిగి ఉంది - అతని "ప్రారంభం". మతపరమైన అధ్యయనాల అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ డా. బార్ట్ ఎర్మాన్ ఇలా పేర్కొన్నాడు: "యహూషువః క్రీస్తు ఆరంభం ఈ విధంగా జరిగింది."4

గర్భవతియైన మరియ

ఈ వచనం ఒక్కటే యహూషువః అతని గర్భధారణకు ముందు ఏ సమయంలోనూ ఉనికిలో లేడని నిరూపిస్తుంది. మత్తయి లేదా లూకా కథనాలు ఏ సమయంలోనూ, యహూషువః మానవుడిగా ఉద్భవించుటకు ముందు అతడు మొదట జీవించి ఉండి, (మత్తయి 1:20 చెప్పినట్లుగా ఉద్భవించినట్లు కాక) తర్వాత కేవలం మరియ ద్వారా ఆమె గర్భం గుండా వచ్చెనని చెప్పలేదు..

"పూర్వీకులు" ప్రకారం మెస్సీయా ఆవిర్భావం

జన్మము అనే అర్థం గల జెనెసిస్ అనే పదం మత్తయి 1: 1 లో కూడా ఉపయోగించబడింది. ఈ వచనం డార్బీ ద్వారా ఇలా అనువదించబడింది: "యహూషువః క్రీస్తు యొక్క వంశావళి పుస్తకం." ఈ వచనం యహూషువః పూర్వీకుల గురించి - అతని మూలం, అనగా అతడు అబ్రాహాము నుండి దావీదు ద్వారా అతని అబ్రాహాము సంతతికి చెందినవాడు. ఇంకా తార్కికంగా యహూషువః ఆ క్రమంలో చివరిలో మాత్రమే వాస్తవ ఉనికిలోకి (అతడు గర్భాన పడుట) వస్తాడు.

మీకా 5: 2: “బేత్లెహేము ఎఫ్రాతా, యూదావారి కుటుంబములలో నీవు స్వల్పగ్రామమైనను నాకొరకు ఇశ్రాయేలీయులను ఏలబోవువాడు నీలోనుండి వచ్చును; పురాతన కాలము మొదలుకొని శాశ్వతకాలము ఆయన ప్రత్యక్షమగుచుండెను." లేదా ప్రాచీన కాలం నుండి (హెబ్రీ ఇంటర్‌లీనియర్, NAB, ESV, NRSV, ROTH, REB మరియు NIV చూడండి).

మొదటగా మనం మీకా 7:20 లో ఇలాంటి పదబంధాన్ని కేవలం హెబ్రీ పూర్వీకుల వరకు మాత్రమే సూచిస్తాం, ప్రపంచ సృష్టికి ముందున్న సమయం కాదు. మీకా 7:20: "పూర్వ కాలమున నీవు మా పితరులైన అబ్రాహాము యాకోబులకు ప్రమాణము చేసిన సత్యమును కనికరమును నీవు అనుగ్రహింతువు."

అమోసు 9:11: "పడిపోయిన దావీదు గుడారమును ఆ దినమున నేను లేవనెత్తి… పూర్వపురీతిగా దానిని మరల కట్టుదును."

న్యూ అమెరికన్ బైబిల్ స్టడీ నోట్స్ మీకా 5: 2 వచనాన్ని పురాతన దావీదు సంబంధిత రాజవంశం నుండి మెస్సీయా వచ్చునట్లుగా వివరిస్తుంది: “బెత్లెహెం-ఎఫ్రాతా యొక్క చిన్న నగరం మరియు వంశం, దీని ద్వారా పురాతన దావీదు రాజవంశం (దీని మూలం పురాతనమైనది, ప్రాచీన కాలం నుండి) తన మెస్సియానిక్ రాజుతో, ఇశ్రాయేలులో పాలకుడిగా ఉండాల్సిన వ్యక్తితో వస్తుంది.” అదనంగా, పాఠశాలలు మరియు కళాశాలల కోసం కేంబ్రిడ్జ్ బైబిల్ కూడా మీకా 5: 2 లోని "ఆరిజెన్స్" ప్రాచీన దావీదు కుటుంబం నుండి వచ్చుచున్న మెస్సీయ వంశాన్ని సూచిస్తుందని చెప్పుచుండెను.

మీకా 5: 2 లోని "ఆరిజెన్" అనేది యహూషువః వంశ వృక్షాన్ని సూచిస్తుంది, ఇందులో మెస్సీయా యూదా తెగ ద్వారా వస్తున్నట్లు ప్రవచనాలు ఉంటాయి (ఆది 49:10) మరియు అతడు ఇశ్రాయేలు (సంఖ్యా. 24: 17-19) మరియు దావీదుకు పురుష వారసుడు మరియు అదే సమయంలో యహువః కుమారుడు (2 సమూ. 7:14).

ఒకనికి రెండు చోట్ల ఆవిర్భావం ఉండదు

మీకా 5: 2 లోని ఆవిర్భావం పూర్వ-బెత్లెహేమును, కుమారుని యొక్క నిజమైన ఉనికిని సూచిస్తే, అది మత్తయి 1:18 మరియు లూకా 1:32, 35 లకు విరుద్ధంగా ఉంటుంది, ఇవి యహూషువః పుట్టుకకు సంబంధించిన వివరాలను అందించెను (అతడు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా జన్మించి యహువః కుమారునిగా మారెను, అంటే మరియలో అతని గర్భధారణ.

మీకా 5: 2 ను సూచిస్తూ, డర్హామ్ విశ్వవిద్యాలయంలో దైవత్వం యొక్క ప్రొఫెసర్ జేమ్స్ డన్, అది పూర్వ ఉనికిని సూచించలేదని వ్యాఖ్యానించాడు. యోహాను 7: 42 తమకు చెప్పబడినప్పుడు మొదటి శతాబ్దపు యూదులు మనస్సులో ఉండేది మీకా 5: 2 అని ఆధార సూచిక చూపిస్తుంది: “క్రీస్తు దావీదు సంతానం నుండి, మరియు బెత్లెహేము, దావీదు నివశించిన గ్రామం నుండి వస్తున్నాడని లేఖనాలు చెప్పలేదా.? "

అందువల్ల మెస్సీయ, దావీదు రాజవంశం యొక్క చివరి వారసుడిగా, పురాతనమైన రాజవంశంలోని భాగం. ఈ సందర్భంలో, ప్రపంచ సృష్టికి ముందు మెస్సీయ ఉనికిలో ఉండెనని దీని అర్థం అని అనుకోవడం సరికాదు. తప్పనిసరిగా మానవుడు-కాని లేదా మానవునికి-పూర్వం ఉన్న యహూషువః కొత్త నిబంధన యొక్క మెస్సీయ కాదు కానీ దాని పేజీలకు పరాయివాడు.

అదేవిధంగా, యోహాను 7: 40-41లో యహూషువః ఎవరో అని అంచనా వేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ: "జనసమూహంలో కొందరు ... ఇతడు ప్రవక్త అని ఖచ్చితంగా చెప్పడం మొదలుపెట్టారు.' మరికొందరు ఇతడు క్రీస్తు' అని చెప్పిరి."

మత్తయి 16: 13-14 లో యహూషువః "మనుష్యకుమారుడెవడని జనులు చెప్పకొనుచున్నారని అడుగగా? "వారు [శిష్యులు] ఇలా అన్నారు: 'కొందరు బాప్తిస్మ మిచ్చు యోహాననియు, కొందరు ఏలీయా అనియు, కొందరు యిర్మీయా అనియు లేక ప్రవక్తలలో ఒకడనియు చెప్పుకొనుచున్నారనిరి.."

యోహాను 1:49 నతనయేలు యహూషువఃను గుర్తించుటను తెలుపుతుంది: "బోధకుడా, నీవు యహువః కుమారుడవు, ఇశ్రాయేలు రాజవు అని ఆయనకు ఉత్తరమిచ్చెను." ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ యహూషువః పూర్వపు ఆత్మ అని ఎవరూ సూచించలేదు.

కుమారుడు ఒక్కసారే జన్మించాడు

మత్తయి 1:20: "ఆమెలో పుట్టినట్టి [ఉత్పత్తి చేయబడిన]." జెన్నావో/Gennao = పుట్టుట. బీగెట్ యొక్క నిఘంటువు నిర్వచనం ఉద్భవించడం, ఉనికిలోనికి రావడం. మేకింగ్‌ క్రిస్టాలజీలో జేమ్స్ డన్ వ్యాఖ్యానించారు:

"పుట్టడం… యహువః కుమారునిగా పిలవబడే [మరియు వాస్తవానికి యహువః కుమారుడు అవుతాడు] ఒక వ్యక్తి ఉనికిలోకి రావడం. అంతేగానీ పూర్వం ఉన్న ఒక వ్యక్తి మానవ దేహం యొక్క ఆత్మగా మారటం కాదు లేదా ఒక దైవిక వ్యక్తి మానవ శిశువుగా మార్పుచెందిన పరివర్తన కాదు. మానవ పిండంలోకి ”(పేజి 51).

తొట్టి

లేఖనాలలో అక్షరాలా జన్మించినట్లు వర్ణించబడిన ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి అతని/ఆమె తల్లి గర్భధారణ సమయంలో మాత్రమే ఉనికిలోకి వచ్చారు. యహూషువః తన తల్లి గర్భధారణ సమయంలో కేవలం మానవుడిగా మాత్రమే పుట్టాడు అని చెప్పడం సరియైనది. ఆ సమయంలో ఆ వ్యక్తి- మానవుడు - మొట్టమొదట ఉనికిలోకి వచ్చెను. ఎవరైనా రెండుసార్లు పుట్టవచ్చని ప్రతిపాదించడం అశాస్త్రీయం! క్రైస్తవులు “మళ్లీ జన్మించుట,” అనగా అది ఆత్మమూలంగా జన్మించుట:

మొదటి యోహాను 5:17: యహువః మూలముగా పుట్టియున్నవాడెవడును పాపము చేయడని యెరుగుదుము. యహువః మూలముగా పుట్టినవాడు తన్ను భద్రము చేసికొనును గనుక దుష్టుడు వాని ముట్టడు.

"యహువః మూలముగా పుట్టియున్నవాడెవడును పాపము చేయడు, కానీ యహువః మూలముగా పుట్టినవాడు తన్ను భద్రము చేసికొని కాపాడుకొనును. (ఆంప్లిఫైడ్ బైబిల్. NAB, డార్బీ మరియు యంగ్ కూడా చూడండి).

"జన్మించుట జరిగింది" అనే పదం గ్రీకు వచనంలో పరిపూర్ణ కాలంలో [perfect tense] ఉంది, ఇది క్రైస్తవుల విషయంలో కొనసాగుతున్న పరిస్థితిని సూచిస్తుంది, అనగా ఆధ్యాత్మిక పుట్టుక. ఏదేమైనా, "జన్మించిన వ్యక్తి" అనే పదం, యహూషువఃను సూచిస్తూ, గ్రీకు భాషలో అనిశ్ఛిత కాలంలో ఉంది అనగా గతంలో ఒకసారి పునరావృతం కాని ఒక సంఘటనను సూచిస్తుంది - ఇది భౌతిక పుట్టుక. అందువల్ల మత్తయి 1:20 మరియు లూకా 1:35 ప్రకారం యహూషువః జన్మించడం అనేది మరియమ్మ గర్భంలో అతీంద్రియంగా గర్భం దాల్చబడినప్పుడు/పుట్టినప్పుడు మాత్రమే జరిగింది.

"తండ్రి ద్వారా జన్మించిన," "అద్వితీయ కుమారుడు," మరియు "యహువః యొక్క అద్వితీయ కుమారుడు" అనే పదాలు యోహాను 1:14, 18; 3:16, 18 మరియు 1 యోహాను 4: 9 లలో ఉన్నాయి. అవన్నీ కుమారునిగా యహూషువః యొక్క ప్రత్యేకతను మరియు ప్రత్యేకించి మరియలో అతని కన్యకా పుట్టుకను మరియు మానవ తండ్రి లేని ప్రత్యేకతను సూచిస్తాయి. దీని అర్ధం యహూషువః, పూర్తిగా మానవుడు అయినప్పటికీ, "కేవలం మనిషి" గా పరిగణించబడడు - అతను ప్రత్యేకంగా సృష్టించబడిన మానవ వ్యక్తి.

"పుట్టుక" అంటే "ఉనికిలోకి తీసుకురావడం" అని అర్ధం, ఒక జీవ రూపం నుండి మరొక జీవిలోనికి పరివర్తన చేయుట అనే ఆలోచన తార్కికంగా తొలగించబడింది.

పౌలు ప్రకారం పుట్టుకకు ముందు ఉనికి లేడు

మత్తయి మరియు లూకా మాదిరిగానే యహూషువః ఉనికిలోకి రావడాన్ని అపొస్తలుడైన పౌలు కూడా వ్యక్తపరిచాడు:

గలతీయులు 4: 4: "అయితే కాలము పరిపూర్ణమైనప్పుడు యహువః తన కుమారుని పంపెను; ఆయన స్త్రీయందు పుట్టెను (జెనోమెనాన్)."

జెనోమెనాన్ అనే గ్రీకు పదం గినోమై = ఉనికిలోకి రావడం అనే క్రియ నుండి వచ్చింది. పూర్వ మానవ ఉనికిని కలిగి ఉన్న ఒక వ్యక్తి మరియమ్మ ద్వారా ఉనికిలోనికి వచ్చుట అనే ఆలోచనను ఇది మినహాయించింది. గినోమై ఇలా నిర్వచించబడింది:

1) పుట్టుట అనే ప్రక్రియ ద్వారా ఉనికిలోకి వచ్చుట (గల. 4: 4). (బాయర్ లెక్సికాన్).

2) ఉనికిలోకి వచ్చుట (బాయర్ లెక్సికాన్).

అవుట, అంటే ఉనికిలోకి వచ్చుట, ఉండుటను ప్రారంభించుట, ఉండటం (థాయర్ లెక్సికాన్) అందుకోవడం.

పూర్వ ఉనికి ఉంటే, అవతారం లేదా పరకాయ ప్రవేశం లేదా పరివర్తన వంటి పదాలు సముచితంగా ఉంటాయి. కానీ యహువః కుమారుడి విషయంలో, కీర్తన 2: 7 మరియు 2 సమూయేలు 7:14 లో సరిగ్గా ప్రవచించినట్లు బైబిలు కొత్త వ్యక్తి యొక్క ప్రారంభాన్ని వివరిస్తుంది.

భవిష్యత్తు జననం గూర్చిన ప్రవచనం

కీర్తనల గ్రంథము 2:7: నీవు నా కుమారుడవు నేడు నిన్ను కనియున్నాను.

హెబ్రీయులు 1: 5 మరియు అపొస్తలుల 13:33 ప్రకారం, యహూషువః జన్మించినప్పుడు ఇది నెరవేరింది. అయితే, అపొస్తలుల 13:33 లో అనువాద సమస్య ఉంది. "లేపెను" అనే పదబంధాన్ని కెజెవి లో మరియు తరువాత యన్.డబ్ల్యు.టి లో "మళ్లీ పైకి లేపెను" లేదా "పునరుత్థానమాయెను" అని తప్పుగా అనువదించారు. అక్షరానుసార అనువాదాలు మరియు యన్.కెజెవి మరియు యన్.ఐవి దీనిని సరిదిద్దాయి. ఎఫ్.ఎఫ్ బ్రూస్ అపొస్తలుల 13:33 కి సంబంధించి ఇలా పేర్కొన్నాడు:

"23వ వచనం యొక్క వాగ్దానం, దాని నెరవేర్పు 33వ వచనంలో వివరించబడింది, అది మెస్సీయ పంపబడుటతో సంబంధం కలిగి ఉంది, అతని పునరుత్థానంతో కాదు (దీని కోసం 34 వ వచనం చూడండి). 34 వ వచనం అసలైన, మరణించినవారి నుండి’ అని చదువుతుంది.

కాబట్టి 33 వ వచనంలోని లేపెను అనే పదాన్ని 34 వ వచనంలో మృతులనుండి లేపుట నుండి వేరు చేసి చదువుటకు మనము బాధ్యత వహిస్తాము.

యహూషువః వంశావళి

మత్తయి సువార్తలో యహూషువః వంశవృక్షం దావీదు ద్వారా అబ్రహాము వరకు నడుస్తుంది. లూకా ఇచ్చిన వంశావళి జాబితా విషయాలు ఆదాము వరకు మరింత ముందుకు తీసుకు వెళ్తాయి (లూకా 3:38). మత్తయి మరియు లూకా ఇద్దరికీ, ఒకవేళ వారు పూర్వపు మనుష్యుని పూర్వపు కుమారుడిని విశ్వసిస్తే, దానిని ప్రస్తావించడానికి పుష్కలంగా అవకాశం ఉంది, కానీ వారి వివరణాత్మక ఖాతాలలో అలాంటిదేమీ వివరించబడలేదు. మరియమ్మ గర్భంలో యహూషువః ఉనికిలోకి వచ్చుట మత్తయి యొక్క వంశావళి జాబితాతో దగ్గరి సంబంధం ఉంది. (మత్త. 1:20). యహువః కుమారుని ఆవిర్భావం యొక్క సమయం మరియు ప్రదేశం పారదర్శకంగా స్పష్టంగా చెప్పబడ్డాయి. యహువః కుమారుడు తన తల్లి కడుపులో ఉనికిలోకి వచ్చాడని కూడా లూకా చెబుతాడు (లూకా 1:32, 35). సినాప్టిక్ సువార్తలలో (మత్తయి, మార్కు,లూకా) యహూషువఃను "దావీదు కుమారుడు" అని పిలుస్తారు. అతడు మిఖాయేలు లేదా మరే ఇతర ఆత్మతో పిలువబడడు లేదా జత చేయబడడు. యహువః కుమారుడు ఒక దేవదూత అనే గుర్తింపు స్పష్టంగా మినహాయించబడింది.

 

సినాప్టిక్ సువార్తలలో యహూషువఃను "దావీదు కుమారుడు" అని పిలువబడెను. అతడు మిఖాయేలు లేదా మరే ఇతర ఆత్మతో పిలవబడడు లేదా జత చేయబడడు. యహువః కుమారుడు ఒక దేవదూత అనే గుర్తింపు స్పష్టంగా మినహాయించబడింది.

 

ఒకవేళ యహూషువః నిజంగా మిఖాయేలుగా ఉనికిలో ఉన్నట్లయితే, అతడు దావీదు యొక్క అక్షరానుసార మరియు జీవ వారసుడు కాకపోవచ్చు. పూర్వ-మానవ ఉనికి గురించి మాట్లాడుట అనేది మరియలో అతని గర్భధారణ సమయంలో మాత్రమే యహూషువః ఉనికిలోకి వచ్చినట్లు చూపిస్తున్న లేఖనాలకు విరుద్ధంగా ఉంటుంది. ఒక వ్యక్తి ఉనికిలో ఉండకముందే ఉనికిలో ఉండడు. అలాంటి ఆలోచన అశాస్త్రీయమైనది.

యోహాను "మానవుడిగా వస్తున్న" యహూషువఃను మాత్రమే స్వీకరించమని విశ్వాసులను హెచ్చరించాడు, అనగా మానవ చారిత్రక మెస్సీయ. ఇతర క్రీస్తులు ప్రమాదకరమైన నకిలీలుగా నివారించబడాలి. "యహూషువః క్రీస్తు శరీరధారియై వచ్చెనని, యే ఆత్మ ఒప్పుకొనునో అది యహువః సంబంధమైనది; యే ఆత్మ యహూషువఃను ఒప్పుకొనదో అది యహువః సంబంధమైనది కాదు; దీనినిబట్టియే యహువః ఆత్మను మీరెరుగుదురు." (1 యోహాను 4: 2-3).

3. హెబ్రీ లేఖనాలు మెస్సీయను అప్పటికి ఉనికిలో లేని వ్యక్తిగా వర్ణిస్తాయి.

ప్రధాన దేవదూతగా లేదా స్వర్గపు జీవిగా చేతన జీవితాన్ని వదులుకోవలసిన మెస్సీయ కోసం ఎదురుచూడమని మొదటి శతాబ్దపు హెబ్రీ లేఖనాలలో ఏదైనా లేఖనం యూదులను నిర్దేశిస్తుందా? దయచేసి మెస్సీయకు సంబంధించిన క్రింది ప్రవచనాలను గమనించండి.

సంఖ్యాకాండము 24: 14-17: "అయితే కడపటి దినములలో ఈ జనులు నీ జనులకేమి చేయుదురో అది నీకు విశదపరచెదను... దేవవాక్కులను వినిన వాని వార్త మహాన్నతుని విద్య నెరిగినవాని వార్త. ఆయనను [మెస్సీయ] చూచుచున్నాను గాని ప్రస్తుతమున నున్నట్టు కాదు ఆయనను చూచుచున్నాను గాని సమీపమున నున్నట్టు కాదు నక్షత్రము యాకోబులో ఉదయించును రాజదండము ఇశ్రాయేలులోనుండి లేచును."

ద్వితీయోపదేశకాండము 18:18: "వారి సహోదరులలోనుండి నీవంటి [మెస్సీయ] ప్రవక్తను వారికొరకు పుట్టించెదను. ఇది అపొస్తలుల 3:22, 7:37 మరియు యోహాను 6:14 లో నెరవేరింది.

ఆదికాండము 3:15: మరియు... నీ [సర్పము యొక్క] సంతాన మునకును ఆమె [స్త్రీ యొక్క] సంతానమునకును (క్రీస్తు," గలతీ. 3:16) వైరము కలుగజేసెదను.

ఈ ప్రవచనాలలో దేనిలోనూ మెస్సీయ దేవదూతల నుండి నుండి ఉద్భవించిన సూచన లేదు. అయితే ఈ అంతిమ ప్రవక్త మానవ వంశం నుండి ఉద్భవించాడు.

2వ సమూయేలు 7: 14-16: “మీ [దావీదు] సంతానం ... అతని రాజ్య సింహాసనమును నేను నిత్యముగా స్థిరపరచెదను; నేనతనికి తండ్రినై యుందును. అతడు నాకు కుమారుడై యుండును.” ఇది హెబ్రీయులు 1: 5 లో ఉటంకించబడింది. మరియు 2 సమూయేలు 7:19 అది "సుదూర భవిష్యత్తు కాలానికి" అని చెబుతుంది.

ప్రకటన 22:16 లో యహూషువః తన గుర్తింపును నిర్వచించాడు: "నేను దావీదు వేరుచిగురును సంతానమును, ప్రకాశమానమైన వేకువ చుక్కయునై యున్నాను."

పూర్తిగా మానవుని ఉన్న మోషే ముందుగా ఉనికిలో లేనట్లే, మెస్సీయా కూడా పూర్తిగా మానవుడు మరియు భవిష్యత్తులో యహువః మరియు దావీదు కుమారుడిగా ఉంటాడని వాగ్దానం చేయబడెను. అతడు మానవ సంతానము - "స్త్రీ," అబ్రహాము మరియు దావీదు సంతానము. పరిశుద్ధాత్మ మరియను ఆవరించటం వలన మానవుడిగా అతని గుర్తింపు మార్చబడదు. యహువః కుమారుడైన ఆదాము కూడా పూర్తిగా మానవుడే (లూకా 3:38).

కీర్తన 22:10: "గర్భవాసినైనది మొదలుకొని నాకు ఆధారము నీవే నా తల్లి నన్ను కన్నది మొదలుకొని నా దేవుడవు నీవే." ఈ కీర్తన మెస్సీయను గూర్చిన ప్రవచనం, సువార్తలలో దాని ఉల్లేఖనాల ద్వారా రుజువు చేయబడింది. కాబట్టి ఈ వచనం మెస్సీయ తాను పుట్టినప్పటి నుండి మాత్రమే యహువఃను తనకు దేవుడిగాను మరియు తండ్రిగాను కలిగి ఉంటాడని గట్టిగా సూచిస్తుంది. అందువల్ల ఆ సమయానికి ముందు అతడు అద్వితీయ కుమారుడు కాకపోవచ్చు. (కొనసాగుతుంది.)


1 మొదటి మూడు శతాబ్దాల సంఘ చరిత్ర, p. 65.

2 బైబిల్ యొక్క హేస్టింగ్స్ డిక్షనరీ, వాల్యూమ్. 4, పే. 576.

3 జీసస్ - గాడ్ మరియు మ్యాన్, పేజీలు 120, 143.

4 ది ఆర్థోడాక్స్ కరప్షన్ ఆఫ్ స్క్రిప్చర్, p. 75.


ఇది రే ఫెయిర్‌క్లాత్ రాసిన కథనం. WLC కథనం కాదు.

మేము అసలు వ్యాసం నుండి సమస్త అన్య నామములను మరియు తండ్రి - కుమారుడు అనే శీర్షికలను తొలగించి, వాటి స్థానాన్ని అసలు నామములతో భర్తీ చేసాము. ఇంకా, ఇక్కడ ఇవ్వబడిన లేఖనాలలో తండ్రి మరియు కుమారుని నామములను బైబిల్ యొక్క మొదటి ప్రేరేపిత రచయితలచే వ్రాయబడిన విధంగా మేము పునరుద్ధరించాము. -డబ్ల్యుఎల్‌సి బృందం.