Print

యహువః కుమారుడు ఎప్పుడు ఉనికిలోనికి వచ్చెను? (2 వ భాగం)

ఇది WLC యేతర వ్యాసం. బయటి రచయితల వనరులను ఉపయోగించినప్పుడు, బైబిలుకు మరియు డబ్ల్యుఎల్‌సి ప్రస్తుత నమ్మకాలకు 100% అనుగుణంగా ఉండెనని భావించిన వాటిని మాత్రమే మేము ప్రచురిస్తాము. కాబట్టి అలాంటి వ్యాసాలను డబ్ల్యుఎల్‌సి నుండి నేరుగా వచ్చినట్లుగా పరిగణించవచ్చు. యహువః యొక్క అనేక మంది సేవకుల పరిచర్య ద్వారా మేము ఎంతగానో ఆశీర్వదించబడ్డాము. అయితే ఈ రచయితల యొక్క ఇతర రచనలను అన్వేషించమని మేము మా సభ్యులకు సలహా ఇవ్వము. అటువంటి రచనలు, లోపాలను కలిగి ఉన్నందున మేము వాటిని ప్రచురణల నుండి మినహాయించాము. విచారకరంగా, లోపం లేని మంత్రిత్వ శాఖను మనం ఇంకనూ కనుగొనలేదు. డబ్ల్యుఎల్‌సి వి కాని కొన్ని ప్రచురించబడిన వ్యాసాలు / ఎపిసోడ్లు చూసి మీరు దిగ్బ్రాంతి చెందినచో, సామెతలు 4:18 జ్ఞాపకం చేసుకోండి. మన మార్గంలో మరింత కాంతి వెలువడు కొద్దీ ఆయన సత్యాన్ని గూర్చిన మన అవగాహన అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటుంది. మేము సత్యాన్ని ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా ఆదరిస్తాము మరియు అది దొరికిన చోటు ఏదైనా అక్కడ వెతుకుతాము.

యహువః-కుమారుడు-ఎప్పుడు-ఉనికిలోనికి-వచ్చెను-2-వ-భాగం/యహువః-కుమారుడు-ఎప్పుడు-ఉనికిలోనికి-వచ్చెను-2-వ-భాగం

4. కుమారత్వం పాత నిబంధనలో ప్రవచించబడెను అందువల్ల అది భవిష్యత్తు. తన పుట్టుకకు ముందు ఏ కుమారుడు కూడా ఉండలేడు (= అతడు ఉనికిలోకి రావడం, గ్రీకు. జెన్నావో; లూకా 1:35, మత్త. 1:20 మరియు 1 జాన్ 5:18 చూడండి). ఒక మానవ వ్యక్తిగా జీవించుటకు ముందు ఒక కుమారుడు సజీవంగా ఉండి ఉంటే, ఇది క్రీ.శ 150 నాటికి జస్టిన్ మార్టిర్ బోధించిన విధంగా గర్భం ద్వారా వచ్చుట అసాధ్యమైన మరియు లేఖన విరుద్ధమైన ఆలోచనకు దారితీస్తుంది. పూర్వ-మానవ మరియు మానవుడు-కాని మెస్సీయ అనే భావన త్రిత్వములోని రెండవ సభ్యుని అవతారానికి సంబంధించిన బైబిలేతర ఆలోచనకు దారితీసింది.

కుమారుని ఆవిర్భావం గురించి బైబిలు చాలా స్పష్టంగా ఉంది:

యెషయా 7:14: "కన్యక గర్భవతియై కుమారుని కని అతనికి ఇమ్మానుయేలను పేరు పెట్టును." అనగా, అతడు భవిష్యత్తులో కుమారుడు అవుతాడు.

2 సమూయేలు 7:14 (రెండు గ్రంథాలలోని 7:14 గమనించండి!): "నేనతనికి తండ్రినై యుందును. అతడు నాకు కుమారుడై యుండును.." (హెబ్రీయులకు 1: 5 లో యహూషువఃకు వర్తింపజేయబడింది).

యెషయా 9: 6: "ఏలయనగా మనకు శిశువు పుట్టెను మనకు కుమారుడు అనుగ్రహింపబడెను." (ప్రవచనాత్మక భూతకాలం, అంటే "ఇవ్వబడును").

కీర్తన 2: 7: “నీవు నా కుమారుడవు నేడు నిన్ను కనియున్నాను.” (“నేడు నేను నీకు తండ్రినైతిని,”) హెబ్రీయులు 1: 5 మరియు అపొస్తలుల 13:33 లో యహూషువః ఉనికిలోనికి వచ్చుటను గూర్చి చెప్పబడెను.

కీర్తన 89: 26-27: "నీవు నా తండ్రివి, నా ఎలోహీమ్ వి, నా రక్షణ దుర్గము అని అతడు నాకు మొఱ్ఱపెట్టును. కావున నేను అతని నా జ్యేష్ఠకుమారునిగా చేయుదును భూరాజులలో అత్యున్నతునిగా నుంచెదను."

ఈ ప్రకటనలన్నీ యహువః యొక్క అద్వితీయ కుమారుని భవిష్యత్తు పుట్టుక కోసమే. కుమారుడు వాగ్దానం చేయబడ్డాడు మరియు ముందుగా లేడు. చాలా గొప్ప వ్యత్యాసం ఉంది.

5. కుమారుడు తన పునరుత్థానం తర్వాత మాత్రమే పూర్వవైభవం పొందాడు. ఫిలిప్పీయులు 2: 8-9: "ఆయన మరణము పొందునంతగా విధేయత చూపినవాడై, తన్నుతాను తగ్గించుకొనెను. అందుచేతను యహువః ఆయనను అధికముగా హెచ్చించి.., ప్రతి నామమునకు పైనామమును ఆయనకు అనుగ్రహించెను." యహూషువః యహువః కింద ఆ అత్యున్నత స్థానాన్ని పొందాడు, అతడు అప్పటికే దాన్ని కలిగి ఉంటే అది అసాధ్యం!

అనువాద సమస్యలు

ఫిలిప్పీయులకు 2: 9 లో గ్రీకు పదం కై/kai ను “కూడా” (లేదా “మరియు”) కోసం విడిగా అనువదించాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇది గ్రీకు పదబంధంలో భాగం కాబట్టి దీనిని “కనుక” లేదా “దీని కారణంగా” మరియు “దీని కోసం”, లేదా “అందుకే” లేదా “ఈ కారణంగా” అని సరిగ్గా అనువదించారు. (లూకా 1:35 లో NASB. లూకా 1:35 లో డియో కాయ్ అంటే “ఖచ్చితంగా ఈ కారణంగా” అతడు యహువః కుమారుడు అవుతాడు).

ఫిలిప్పీయులు 2: 9 లోని "అధికముగా/ఉన్నత స్థానానికి" అనే పదం అస్పష్టంగా ఉంది ఎందుకంటే ఇది రెండు ఉన్నత స్థానాల పోలికను సూచిస్తుంది. "అధికముగా" అనే పదం గ్రీకులో మరింత ఖచ్చితంగా అత్యున్నత స్థానాన్ని చూపుతుంది: "అత్యున్నత స్థానానికి" (యన్.ఐ.వి); "అతన్ని అత్యున్నత గౌరవ స్థానానికి హెచ్చించెను" (యన్.యల్.టి). అందువల్ల ఇ.యస్.వి మరియు యన్.ఆర్.యస్.వి రెండూ ఇలా ఉన్నాయి: "అందుచేత యహువః అతడిని ఎంతో హెచ్చించెను." (చాలా ఇతర అనువాదాలు ఇలాగే ఉన్నాయి.)

పునరుత్థానానికి ముందు యహూషువః తన పూర్వ-ప్రముఖ స్థానంలో లేడు

కొలొస్సయులు 1:18: "మృతులలో నుండి వచ్చిన మొదటి సంతానంగా అతడు అన్ని విషయాలలో ప్రథమస్థానంలో [ESV మరియు ఇతరవాటిలో పూర్వ-ప్రముఖ స్థానంలో] ఉండును."

హెబ్రీయులు 1: 3: "అతడు దేవదూతలకంటే శ్రేష్ఠమైన నామము పొందునంతగా వారికంటే అంత్యంత శ్రేష్ఠుడై ఉన్నాడు." ఇది ఎందుకంటే "అతడు మన పాపాలకు శుద్ధీకరణ చేయుటవలన" (3 వ వచనం). అతడు తిరిగి తన గత వారసత్వానికి, అంటే విశ్వంలో రెండో స్థానానికి పునరుద్ధరించబడ్డాడని చెప్పలేదు, కానీ అతడు "మరణం వరకు విధేయుడయ్యాడు" మరియు "మన పాపాలకు శుద్ధీకరణ చేసినందున అతడు ఇప్పుడు అలాంటి వారసత్వానికి అర్హుడు."

హెబ్రీయులు 5: 8: "ఆయన, కుమారుడైయుండియు తాను పొందిన శ్రమలవలన విధేయతను నేర్చుకొనెను." మరణం వరకు విధేయుడిగా ఉంటూ ఈ అభ్యాస ప్రక్రియ అత్యున్నత స్థాయికి చేరుకున్న తర్వాత మాత్రమే అతడు అంత్యంత శ్రేష్ఠుడయ్యాడు మరియు యహువః పక్కన తన అత్యున్నత స్థానాన్ని పొందాడు (కీర్తన. 110: 1 లో గల “నా ప్రభువు” (అడోని) ఖచ్చితంగా రెండవ యహువః కాదు).

ఆలోచిస్తున్న వ్యక్తి

6. కుమారుడు తన జాబితా చేయబడిన జీవితానికి ముందు మాట్లాడాడా?

హెబ్రీయులు 1: 2: "యహువః ఈ దినముల అంతమందు కుమారుని [యహూషువః] ద్వారా మనతో మాటలాడెను." పూర్వకాలమందు నానాసమయములలోను నానా విధములుగాను ప్రవక్తలద్వారా మన పితరులతో మాటలాడిన దేవుడు ఈ దినముల అంతమందు కుమారుని [యహూషువః] ద్వారా మనతో మాటలాడెను. (హెబ్రీ. 1: 1; 2: 2). ఒకవేళ యహూషువః ఇంతకు ముందు ప్రధాన దేవదూత (మిఖాయేలు) అయితే, ఒక దూతగా మరియు "నీ జనుల పక్షమున నిలుచునట్టి వ్యక్తిగా" (దానియేలు 12: 1), అతడు బహుశా "చాలా మట్టుకు" ఈ దినముల అంతమందు కంటే ముందు యహువః కోసం మాట్లాడి ఉండాలి." ఇంకా హెబ్రీయులు 1: 5 కుమారుడు ఎప్పుడూ దేవదూత కాదని చూపిస్తుంది: "ఆయన నాకు కుమారుడైయుండును అనియు ఆ దూతలలో ఎవనితోనైన ఎప్పుడైనను చెప్పెనా?"

7. కుమారుడు తండ్రి వద్దకు తిరిగి వెళ్లడు. యహూషువః ఎన్నడూ తాను తండ్రి వద్దకు తిరిగి వెళ్తున్నట్లుగా [అతడు ఇంతకు ముందు ఆయనతో ఉన్నట్లుగా] చెప్పలేదు, కానీ:

"...యహువః యొద్దకు వెళ్ళుచుండెను" (యోహాను 13:3).

"నేను నా తండ్రి యొద్దకు వెళ్ళుచున్నాను" (యోహాను 14:12, 28; 16:28).

“నేను తండ్రి యొద్దకు వెళ్ళుచున్నాను” (యోహాను 16:10, 17).

“నేను నా తండ్రి వద్దకు ఎక్కి వెళ్ళుచున్నాను” (యోహాను 20:17).

తండ్రి వద్దకు వెళ్లడానికి యహూషువః బయలుదేరాడు. అతడు తండ్రి వద్దకు తిరిగి వెళ్ళుచున్నట్లు ఎప్పుడూ చెప్పలేదు.

తప్పుగా అర్థం చేసుకున్న విషయాలు

యహూషువఃను "పంపడం" అనగా అతడు పుట్టుకతోనే తన పని నిమిత్తం నియమింపబడటం. ప్రవక్తలందరూ పంపబడ్డారు మరియు మీరు పుట్టకముందే జీవించి ఉండటానికి దీనికి ఎలాంటి సంబంధం లేదు.

యిర్మీయాను పంపుట

యిర్మీయా 1:5, 7, 10:‌ "నీవు గర్భమునుండి బయలుపడక మునుపే నేను నిన్ను ప్రతిష్ఠించితిని, జనములకు ప్రవక్తగా నిన్ను నియమించితిని… నేను నిన్ను పంపువారందరియొద్దకు నీవు పోవలెను, నీకాజ్ఞాపించిన సంగతులన్నియు చెప్పవలెను... నేను ఈ దినమున ... నిన్ను నియమించియున్నాను.

పంపడం అనగా యిర్మీయా అక్షరాలా ఉనికిలో ఉన్నాడు మరియు పరలోకం నుండి దిగి వచ్చాడని కాదు, కానీ పుట్టుకతోనే నియమించబడ్డాడు అని.

బాప్తీస్మమిచ్చు యోహానును పంపుట

యోహాను 1: 6, యంగ్స్ లిటరల్ బైబిలు: "యహువః నుండి పంపబడిన — ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు — అతని పేరు యోహాను."

యోహానును పంపడం అంటే అతడు అక్షరాలా పూర్వం-ఉన్నాడని మరియు పరలోకం నుండి దిగి వచ్చాడని కాదు. ఇది కేవలం యహువః చేత నియమించబడుట.

శిష్యులను పంపుట

యోహాను 17:18: "నీవు నన్ను లోకమునకు పంపిన ప్రకారము నేనును వారిని (శిష్యులను) లోకమునకు పంపితిని."

యహూషువః తాను "లోకంలోనికి పంపబడిన" విధంగానే శిష్యులను పంపుట అనగా వారు ముందుగా ఉన్నారని కాదు.

యహూషువఃను పంపుట

గలతీయులకు‌ 4:4: "అయితే కాలము పరిపూర్ణమైనప్పుడు యహువః తన కుమారుని పంపెను; ఆయన స్త్రీయందు పుట్టెను"

థియోలాజికల్ డిక్షనరీ ఆఫ్ ద న్యూ టెస్ట్‌మెంట్‌లో రెంగ్‌స్టోర్ఫ్ ఇలా అంటాడు: “భాషాపరంగా గలతీ 4: 4 లోగల ఎక్స్‌పోస్టెల్లెయిన్‌లోని ఎక్స్‌ అనేది పంపబడుట కంటే ముందు ఉండెననే‌ (పంపబడినవాడు అతనిని పంపిన వ్యక్తి వద్ద ఉండెను అనే) సిద్ధాంతానికి ఎటువంటి ఆధారాన్ని ఇవ్వదు.” (వాల్యూమ్ 1, పేజి 406).

రోమా ​​8: 4: "తన సొంత కుమారుని పాప శరీరాకారముతో పంపి..."

1 యోహాను 4:14: "తన కుమారుని లోక రక్షకుడుగా ఉండుటకు పంపియుండుట.."

1 యోహాను 4: 9: "యహువః తన అద్వితీయ కుమారుడిని లోకంలోనికి పంపాడు."

యహూషువః పైకి లేపబడ్డాడు మరియు తరువాత పంపబడ్డాడు

అపోస్తలు 3:26: “యహువః తన సేవకుని పుట్టించి,(లేక, లేపి) ... ఆయనను మొదట మీయొద్దకు పంపెనని చెప్పెను.”

కాబట్టి పూర్వ-మానవుడు ఎవరూ పరలోకంలో లేపబడలేదు మరియు తరువాత భూమికి పంపబడలేదు. యిర్మీయా జన్మించిన సమయంలో ప్రవక్తగా ఉండుటకు లేపబడినట్లే, యహూషువః కూడా పుట్టుక సమయంలో లేపబడిన తర్వాత పంపబడటం జరిగింది.

1 తిమోతి 3:16 గురించి ఏమిటి?

"ఆయన సశరీరుడుగా ప్రత్యక్షుడయ్యెను." (కెఐటీ). "అతను శరీరంలో వెల్లడియాయెను" (యన్.ఆర్.యస్.వి).

"వెల్లడాయెను" (ఎఫానెరోథె) అనగా "కనబడెను" అని అర్థం అని జేమ్స్ డన్ చెప్పాడు.

"మునుపటి దాగి ఉన్న విషయాన్ని [పూర్వ-ఉనికి] సూచించే ఎటువంటి ఉద్దేశం లేకుండా (cp యోహాను 9: 3; రోమా. 3:21; 2 కొరి. 3: 3; 4:10; 5:10; 1 యోహాను 3: 5, 8), తద్వారా వచనం యొక్క ఉద్దేశించిన అర్థాన్ని నిర్ణయించడంలో సందర్భం అనేది కీలక ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంటుంది... ఈ సందర్భంలో, భూమిపై కనిపించుటకు ముందుగానే ఉనికిలో గల మూడవ స్థితిని చేర్చుటకు ఉద్దేశించిన ఆలోచనకు ఎటువంటి సూచన లేదు ... [అంటే] మునుపటి దాగి ఉన్న విషయాన్ని [పూర్వ-ఉనికి] సూచించే ఎటువంటి ఉద్దేశం లేకుండా అని అర్థం." 1

యోహాను 9: 3 ని సరిపోల్చండి: "యహువః క్రియలు వీనియందు ప్రత్యక్షపరచబడుటకే వీడు గ్రుడ్డివాడుగా పుట్టెను." ఈ "క్రియలు" అక్షరాలా ముందుగా లేవు.

1 కొరింథీయులు 10: 4: "ఆ బండ క్రీస్తు"

ఇది క్రైస్తవుల జీవితంలో క్రీస్తు తోడుగా ఉండటం గురించి చెప్పిన సూచన. ఐగుప్తు నుండి ఇశ్రాయేలీయుల విమోచన మరియు వాగ్దానం చేయబడిన భూమి వైపు వారి అరణ్య ప్రయాణ అనుభవాల గురించి క్రైస్తవ అనుభవం తిరిగి చదవబడుతుంది. పౌలు ఈ ప్రకరణంలో "రూపకముగా" మాట్లాడుతున్నాడని పౌలు రెండుసార్లు మనకు చెప్పాడు.

ఎర్ర సముద్రం/మేఘం గుండా వెళ్ళుట = క్రైస్తవ బాప్తీస్మం.

అద్భుత మన్నా = ఆత్మీయ ఆహారం యొక్క నిరంతర సరఫరా.

రెఫీదీము వద్ద రాతిని కొట్టడం = మానవజాతి పాపాల కోసం క్రీస్తు శరీరాన్ని కొట్టడం.

నీళ్ళు బయటకు రావడం = పరిశుద్ధాత్మ ఇవ్వబడడం.

కాదేషు వద్ద బండను (సెలా) కొట్టడం = క్రీస్తు మన ప్రధాన యాజకుడు రెండుసార్లు కొట్టబడుటకు కాదు, కాని కేవలం ప్రసంగించుటకు మాత్రమే. తమ విషయములో దేవుని కుమారుని మరల సిలువవేయుచు." (హెబ్రీ. 6: 6).

నీరు సమృద్ధిగా బయటకు వచ్చుట = పరిశుద్ధాత్మ సరఫరా.

రెండు బండరాయి సంఘటనలు సంచార కాలం యొక్క రెండు ముగింపులలో ఉన్నాయి (నిర్గమ 17 మరియు సంఖ్యలు 20). కాబట్టి క్రీస్తు అక్షరాలా ఒక శిలలా ఉనికిలో ఉన్నాడని లేదా అరణ్య సంచారం సమయంలో అతడు ఉన్నాడని పౌలు ఏ విధంగానూ చెప్పలేదు.

హోరేబు దగ్గర చీలిన బండ

యహువః కుమారుడు తనకు తాను (కేవలం ఒక శరీరం కాదు) త్యాగమయ్యాడు.

హెబ్రీయులు 10: 5: "ఆయన ఈ లోకమందు ప్రవేశించునప్పుడు ఈలాగు చెప్పుచున్నాడు… నాకొక శరీరమును అమర్చితివి."

ఈ శరీరం కుమారుడు పోయబడినది కాదు! ఒకవేళ అలా అయితే, కేవలం యహూషువః శరీరాన్ని మాత్రమే త్యాగం చేసినట్లు అవుతుంది. ఏదేమైనా, యహువః కుమారుడు తనంతట తాను మరణించాడని లేఖనాలలో స్పష్టంగా ఉంది (రోమా. 5:10). యహువః కుమారుడు యహువః యొక్క "గొర్రెపిల్ల" గా అర్పించబడిన బలి.

ప్రముఖ బైబిలు పండితుల అదనపు వ్యాఖ్యలు

1950 వ దశకంలో పోప్ పియస్ కాథలిక్ పండితులకు తాము కనుగొన్న వాటికి సంబంధించి ఎలాంటి మతవిశ్వాస ఆరోపణలకు భయపడకుండా లేఖనాలను అత్యంత లోతుగా పరిశీలించడానికి గణనీయమైన స్వేచ్ఛను ఇచ్చారు. అదే సమయంలో ఇంగ్లాండ్ సంఘ బిషప్‌లు మరియు పండితులు అనేక మంది యహూషువః నిజంగా ఎవరు అనే అంశంపై చర్చించడానికి సమావేశాలు ఏర్పాటు చేశారు. లూథరన్ సంఘం కూడా అదే పరిశోధనలలో పాలుపంచుకుంది.

ఈ సంఘాల యొక్క తీర్మానాలు ఆశ్చర్యకరంగా ఉండెను. ఇంకా అధికారులు, కార్డినల్స్, మొదలైనవారు ఈ పండితులు కనుగొన్న విషయాలను అరికట్టడం మొదలుపెట్టారు, ఫలితంగా కొంతమంది పండితులు బహిష్కరించబడుట లేదా "పక్కకు పోవుట" జరిగింది. సంతోషంగా ఈ పరిశోధకులు అనేక పుస్తకాలను వ్రాసారు, ఇవి నేటికీ కొనసాగుతున్న చర్చకు తెరతీశాయి. యహూషువః ఎవరు అనే ప్రశ్నకు సంబంధించిన విస్తృతమైన మరియు వివరణాత్మకమైన చర్చల నుండి క్లుప్తమైన కొన్ని ఉదాహరణలు మాత్రమే క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి.

జేమ్స్ డన్, దైవత్వ ప్రొఫెసర్: "యేసు తన పుట్టుకకు ముందు దేవుడితో పూర్వం-ఉన్నట్లు, ఆలోచించినట్లు లేదా మాట్లాడినట్లు ఎటువంటి సూచన లేదు ... యహూషువః తన గురించి తాను చెప్పిన మాటలకు మరియు తదుపరి అతని గురించి చెప్పబడిన మాటలకు మధ్య పూర్తిగా సంబంధం లేకపోవుట ఒక ప్రమాదకరమైన లోపం." 2

కార్ల్-జోసెఫ్ కుష్చెల్, కాథలిక్ వేదాంతి: "యూదు క్రైస్తవ్యం యొక్క క్రైస్తవశాస్త్రం దశాబ్దాలుగా ఆధిపత్యం చెలాయిస్తుంది, దీనికి పూర్వ-ఉనికి క్రైస్తవశాస్త్రం లేదని తెలుసు, అయితే ఇది ప్రక్కకు కొట్టుకుపోయింది మరియు చివరకు మతవిశ్వాసం స్థిరత్వం చేయబడింది ... ఈనాడు క్రైస్తవశాస్త్రం నిర్లక్ష్యంగా 'పూర్వ-ఉనికి' యొక్క సిద్ధాంతాన్ని పిడివాదంగా ఉపయోగిస్తుంది మరియు దానిని కొత్త నిబంధనలోనికి ప్రవేశపెడుతుంది, నిజానికి దానిలో ఈ ఆలోచన లేదు." 3

ప్రొఫెసర్ జేమ్స్ మాకీ: "ఈ పదం ప్రకారం [పూర్వస్థితి] 'ముందుగా-ఉన్నది' ఏదైనా, ఖచ్చితంగా ఏమిటి, మరియు అది ఏ కోణంలో అలా ఉంది? ఆరోపిత పూర్వ-ఉనికికి యొక్క తార్కిక మార్గం చాలా బాధాకరమైనది.4

బైబిలు అధ్యయనం


1 క్రిస్టాలజీ ఇన్ ది మేకింగ్, పేజీలు 236-237.

2 క్రిస్టాలజీ ఇన్ ది మేకింగ్, p. 254.

3 బోర్న్ బిఫోర్ ఆల్ టైం? పేజీలు. 392-394.

4 ది క్రిస్టియన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ యహువః యాస్ ట్రినిటీ, పే. 51.


ఇది రే ఫెయిర్‌క్లాత్ రాసిన కథనం. WLC కథనం కాదు.

మేము అసలు వ్యాసం నుండి సమస్త అన్య నామములను మరియు తండ్రి - కుమారుడు అనే శీర్షికలను తొలగించి, వాటి స్థానాన్ని అసలు నామములతో భర్తీ చేసాము. ఇంకా, ఇక్కడ ఇవ్వబడిన లేఖనాలలో తండ్రి మరియు కుమారుని నామములను బైబిల్ యొక్క మొదటి ప్రేరేపిత రచయితలచే వ్రాయబడిన విధంగా మేము పునరుద్ధరించాము. -డబ్ల్యుఎల్‌సి బృందం.