Print

Yahushua: Ang Tulay sa Pagitan ng mga Tipan

Ito ay isang hindi-WLC na artikulo. Kapag gumagamit ng mga pinagkukunan mula sa mga labas na may-akda, kami'y naglalathala lamang ng nilalaman na may 100% pagkakatugma sa Bibliya at sa mga kasalukuyang paniniwalang biblikal. Kaya ang ganitong mga artikulo ay maaaring ituring na parang direktang galing sa WLC. Kami'y lubos na pinagpala sa paglilingkod ng maraming tagapaglingkod ni Yahuwah. Ngunit hindi namin inaabiso ang aming mga kasapi na galugarin ang iba pang gawa ng mga may-akda na ito. Ang mga gawang iyon ay hindi na namin isinama mula sa paglalathala dahil ang mga iyon ay naglalaman ng mga kamalian. Nakalulungkot, wala pa kaming nahahanap na paglilingkod na walang dungis. Kung ikaw ay nagulantang sa ilang hindi-WLC na inilathalang nilalaman [artikulo/episodyo], tandaan ang Kawikaan 4:18. Ang aming pagkakaunawa ng Kanyang patotoo ay umuusbong, sapagkat mas maraming liwanag sa ating landas. Mas itinatangi namin ang katotohanan nang higit sa buhay, at hangad ito saanman ito matatagpuan.

Mayroon na bang nagsabi sa iyo, “Naniniwala ako kay Yahushua, ngunit hindi ko matiyak ang kwento ng paglikha”? Naaalala ko ang usapan namin ng tatay ko mga 34 na taon ang nakalipas. Kami’y nagtalakay ng Bibliya at tinanong niya ako kung tunay nga ba akong naniniwala sa kwento ng paglikha, at sinabi kong naniniwala ako, labis niya kinagulat. Ako’y medyo sigurado na, bilang isang “Kristyano” na ipinahayag ko sa sarili ko, hindi siya nag-iisa. At sa katunayan, maglalakas-loob akong ipalagay na maaari itong nananaig na pagkaunawa sa mga hindi ebanghelikong nagsisimba ngayon. Dagdag ang ilan sa mga himala ng Hebreong Bibliya, gaya ng Pagbaha at ang Exodo, at mayroon kang isang bilang ng mga makasaysayang kaganapan na malubhang hamon sa napakaraming mga naturingang Kristyano. Sila’y hindi naniniwala na ang mga napakahalagang kaganapang ito ay tunay na kasaysayan.

Ang mga kaparehong tao na nahahanap ito na napakahirap na tanggapin ang mga salaysay ng himala ng Lumang Tipan ay maaari ring matagpuan na mahirap na maniwala na sa katunayan si Yahushua ay naglakad sa tubig o ginawang alak ang tubig o muling binuhay si Lazaro. Kapag nagsimulang maglaro bilang punong patnugot sa Kasulatan, maaari mo agad mahanap ang iyong sarili na bigyan ng katuwiran ang anumang pagtanggi sa isang bahagi ng Kasulatan na hindi angkop sa iyong personal na pananaw. Sa maraming kaso, isa ng dalawang mental na proseso ang nagaganap. Malamang taglay ng indibidwal na ang lahat ng kailangan ay maniwala na si Yahushua ang Tagapagligtas, at anong sinabi o ginawa ni Yahushua ay hindi mahalaga. O kaya, si Yahushua ay isang uri ng metapora para sa isang uri ng mahiwagang pagkamatuwid ng Silanganan.

Tila hindi bagay at pasalungat na sinuman na tinatawag ang sarili nila na “Kristyano” at sa kaparehong panahon ay tinatanggihan ang mga bahagi ng kaparehong Bibliya na paulit-ulit kinumpirma nila Yahushua at mga Apostol. Parang sinasabi kay Yahuwah, “Tinatanggap ko ang iyong Anak bilang Tagapagligtas at Panginoon ngunit tinatanggihan ko kung anong sinabi at ginawa niya. At siya nga pala, tinatanggihan ko rin kung ano ang sinabi mo tungkol kay Yahushua.” Ika’y hindi maaari sa parehong paraan na ito. Noong sinabi ni Yahushua, “Ako ang Landas, ang Katotohanan, at ang Buhay,” tinatanggihan mo ang kanyang mga salita sa iyong sariling kapanganiban. Tila pustiriyoso sa mga araw na ito na tanggapin ang isang taga-disenyong Mesias, ang isa na mahusay na naaangkop sa isang modernong pag-iisa ng kasalukuyang istilo ng pamumuhay at pangkat ng mga paniniwala. Sa tingin ko’y hindi na lalampas ang laki sa Ama na nagsabi sa Malakias 3:6, “Sapagka't ako, ang Panginoon, ay hindi nababago, kaya't kayo, Oh mga anak na lalake ni Jacob ay hindi nangauubos.” Hindi binago ni Yahuwah ang Kanyang mga plano at kautusan upang umangkop nang napakadali sa isang istilo ng pamumuhay o pamantayan ng henerasyon. Tayo’y nilalang na dapat humugis sa halimbawa ni Yahuwah, ang taong iyon ay si Kristo Yahushua (1 Timoteo 2:5).

Hindi binago ni Yahuwah ang Kanyang mga plano at kautusan upang umangkop nang napakadali sa isang istilo ng pamumuhay o pamantayan ng henerasyon.

Kaya ano ang tungkol sa isang tunay na paniniwala? Ito ay tungkol kay Yahushua na isang dugtong at ang tulay sa pagitan ng unang tipan at ng ikalawang tipan. Ito ay tungkol sa mga salita ni Yahushua na nagpapatibay ng kautusan, ang mga sulat at ang mga propeta. Ito ay tungkol sa paghahatid ng rebelasyon ni Yahuwah sa nilayon nitong kahulugan — ang “katuparan” nito. Ito ay tungkol sa pag-apruba at pagtatalaga ng mga Apostol ni Yahushua kung saan sa pamamagitan nito si Yahuwah ay magsasalita at ipapalaganap ang Kanyang mga ideya ng kaligtasan at ng kaharian. Ang mga Apostol na iyon ay nagdusa at namatay para sa Salita, sa Ebanghelyo ng Kaharian, at sa lahat ng nasusulat bago sila isinilang. Maiisip ba na si Esteban ay magiging martir (Mga Gawa 7) matapos ilatag ang kasaysayan ng Israel para sa Hudyo kung tunay nga siyang naniniwala na ilan sa mga mismong kaganapang ito na inilarawan niya ay mga kathang-isip lamang? At saan nakuha ni Esteban ang kanyang impormasyon? Hindi ba mula sa pergamino na binabasa tuwing Sabbath sa mga sinagoga, ang mismong mga pergamino na binabasa ng ating Panginoong Yahushua at pinaniwalaan? Mayroon bang anumang indikasyon na si Yahushua ay hindi pinaniwalaan ang mga salaysay na binasa para sa kanya at kung saan siya natuto? Kung mayroon man ay wala akong nababasa tungkol rito.

Ngayon kung si Yahushua ay naniwala sa Kasulatan at ang mga Apostol ay naniwala sa Kasulatan, pagkatapos, paano ang sinuman ay maaaring angkinin na naniniwala kay Yahushua at tinatanggihan kung ano ang pinaniwalaan niya at ng mga pinili niyang ahente? Tingnan natin sa ilan sa mga nagpapatunay na Kasulatan na walang alinlangang nagpapakita na si Yahushua ay pinaniwalaan ang lahat ng Lumang Tipan mula Genesis hanggang Malakias (o ang kaparehong aklat sa pagkakaayos na nalalaman niya, mula Genesis hanggang 2 Paralipomeno).

Tingnan natin kung saan si Yahushua at ang mga Apostol ay gumawa ng solidong sanggunian sa mga himala ng Genesis-Deuteronomio at isa pa sa kanoniko ng Hebreong Bibliya. Nagtaka si Yahushua kung matatagpuan niya ang pananampalataya kapag siya ay bumalik. Ang pananampalataya ay paniniwala (gaya ng “si Abraham ay sumampalataya kay Yahuwah, at ito’y itinala sa kanya bilang pagkamatuwid”). Ang palagiang pagkahilig ng mundo ay maghanap ng paraan na hindi paniniwalaan. Ngunit bilang mga Kristyano, tayo dapat ay palaging maghahangad ng mga paraan upang itaguyod ang ating mga paniniwala. Kung iyon ay hindi ang kaso, bakit maaabala sa pananampalataya ano pa man? Kung hangad mo na pahinain ang mga mismong dokumento na nangangako ng buhay na walang hanggan, pagkatapos, ikaw ay dumating sa wagas na kahulugan ng pagkalito. Ang sumusunod ay isang listahan ng nagpapatunay na Kasulatan. Ito ay hindi nakapanlalata pero binabalot nito ang espektro at nagdadagdag ng suporta sa maka-Kasulatang pagpapatuloy at sa nagkakaisang mensahe ng Bibliya.

Si Yahushua

Mateo 1:1-17. Ito ang talaangkanan ni Yahushua na nagdudugtong ng kanyang pagkakakilanlan at “genesis,” o simula, sa 42 henerasyon pabalik kay Abraham tungo kay David.

Lucas 3:23-38. Dinadala ang angkan ni Yahushua pabalik kay Adan. Walang indikasyon na si Yahushua ay tinanggihan ang mga talaangkanan na ito. Sa kabaligtaran, kinilala niya ang koneksyon kay Noe, Matusalem at Jacob.

Mateo 2:5-13. Ang katuparan ng sinaunang propesiya ng Mikas 5:2 tungkol sa kapanganakan ni Yahushua sa Bethlehem ay lumilikha ng dugtong sa mga mas batang propeta at kanilang mga sanggunian sa mga kataklismo na sinalaysay sa Torah.

Mateo 4:1-10. Sinipi ni Yahushua ang Deuteronomio at Awit bilang tugon kay Satanas sa panahon ng kanyang panunukso sa ilang.

Mateo 5:17. Sinabi ni Yahushua, “Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang-saysay ang Kautusan o ang sinulat ng mga propeta [Isaias-Malakias, kabilang rin ang Josue-2 Mga Hari, nalalaman bilang mga dating propeta]. Naparito ako hindi upang ipawalang-saysay kundi isakatuparan ang mga ito.” Naniwala si Yahushua sa mga Kasulatang ito at anong inilabas nila tungkol sa nakaraan at sa hinaharap. Hindi siya naglabas ng tiyak na “hindi komportable” na makasaysayan o eskatolohikong pangyayari at magkomento sa kanilang pagiging lehitimo. Ito man ay ang kwento ng paglikha o Sodoma at Gomorra o ang Pagbaha, siya, sa kanyang direktang suporta at kakulangan ng kritisismo, ay kinumpirma ang kanyang paniniwala sa mga kaganapang iyon. Maaari siyang gumawa nang walang kulang sapagkat siya ang huling “Salita” o pagpapahayag ni Yahuwah at ang kanyang layunin para sa pagiging salita ay upang panindigan ang salita at ipalaganap ang mensahe ng Kaharian ni Yahuwah.

Mateo 10:15. Ang Sodoma at Gomorra ay nabanggit ni Yahushua na may mas mabuting pagkakataon ng pagsanggalang sa Paghuhukom kaysa ilan sa mga bayan na nasiwalat sa mga pagtuturo ni Yahushua o ng mga Apostol niya.

Mateo 19:4-8. Tinukoy ni Yahushua ang Paglikha noong si Yahuwah, ang Ama, ay nilikha ang sangkatauhan bilang lalaki at babae. Hindi binago ni Yahushua sa salaysay ng paglikha. Naniwala siya sa Kasulatan gaya ng pagbabasa tuwing Sabbath sa mga sinagoga.

Mateo 12:38-41. Tinukoy ni Yahushua si Jonas na nasa loob ng tiyan ng balyena sa loob ng tatlong araw at gabi.

Mateo 24:37-39. Inihambing ni Yahushua ang katapusan ng kasalukuyang panahon na ito sa mga araw bago ang Pagbaha at bago pumasok si Noe sa arko. Muli, walang pagbabago sa parte ni Yahushua. Kinuha niya ang pagbaha na isang makasaysayang kaganapan.

Mateo 24:15. Idinugtong ni Yahushua ang propesiya ng katapusan ni Daniel ng “kasuklam-suklam na kalapastanganan” sa tanda ng kanyang pagbabalik sa hinaharap at kawakasan ng panahon.

Juan 10:34-36. Bilang tugon sa mga Hudyo, nagkomento si Yahushua sa salita ni Yahuwah na ipinagkaloob sa kanila at nagdagdag na “Ang Kasulatan ay hindi mapapawalang-bisa.” Ilang beses sinaway ni Yahushua ang mga Hudyo dahil sa kawalan ng kaalaman na ang mismong Kasulatan na nalaman nila ay nagmula kay Yahuwah (YHWH)? Hindi itinama ni Yahushua ang salita; pinanindigan niya ito at kinasuhan ang mga Hudyo sa kanilang matigas na puso at kawalan ng pananalig.

Mga Apostol: Nagpapatuloy sa Mensahe ng Ebanghelyo ni Yahushua

Mga Gawa 24;14. Ang Apostol na si Pablo sa kanyang tugon sa mga akusasyon laban sa kanya sa harap ni Felix ay sinabi, “Ayon sa Daan na tinatawag nilang sekta ay sinasamba ko ang Diyos ng aming mga ninuno. Pinaniniwalaan ko ang lahat ng nasusulat sa Kautusan [Pentateuch] at sa mga Propeta.” Walang pag-aalinlangan rito. Si Pablo ay dogmatiko sa kanyang paniniwala at umapela sa maka-Kasulatang pinagkukunan ng kanyang pananampalataya. “Ang Kautusan ni Moises, sa mga Propeta, at sa mga Awit” (Lucas 24:44) ay nakapaloob sa magkabilang dulo ng Hebreong Bibliya. Ang mga sulat ay isinama ang ilang makasaysayang aklat pati ang Awit, Kawikaan at Daniel.

Roma 1:18-20. Tinukoy ni Pablo ang paglikha, hindi sa isang patulang metaporikang diwa, kundi sa isang tunay at makasaysayang diwa. Sa tingin ko’y hindi maiindayog si Pablo sa kanyang kaisipan sa teorya ng ebolusyon. Sapat nang kawili-wili, ang mga Griyego ay ang mga unang nagmungkahi at nagturo ng isang anyo ng ebolusyon. Si Darwin naman ay hinatid ito nang pasulong sa panahon. Walang duda na pamilyar si Pablo sa mga pagtuturong Griyego sapagkat hinugis nito ang nananaig na makamundong pananaw ng panahon sa buong Imperyong Romano.

Roma 5:14. “Naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises.” Nalalaman at pinaniwalaan ni Pablo na nilikha ni Yahuwah si Adan bilang unang tao (hindi bilang isang nagbabagong organismo), at siya’y nagbigay ng walang indikasyon na ang paganong Griyegong kaisipan ay pinadilim ang kanyang pagkakaunawa ng malinaw na diwa ng Kasulatan.

1 Corinto 10:1-4. Sinanay ni Pablo ang Exodo at pagdaan ng Israel sa Dagat na Pula at kinumpara ito sa bautismo. Nakita niya ang “bato” bilang isang uri o padron na nakaturo nang pasulong sa paparating na Mesias. Hindi naniwala si Pablo na ang Anak ni Yahuwah ay buhay na bago pa siya isinilang!

2 Corinto 11:3. Kinumpara ni Pablo ang naligaw mula sa pagiging simple ni Yahushua sa bahagi noong ang Ahas ay nilinlang si Eba. Hindi naramdaman ni Pablo ang pangangailangan na hamunin ang talaan ng paglikha.

Hebreo 1-4. Inilarawan ni Pablo kung paano ang sangkatauhan ay naaangkop sa plano ng paglikha at kinumpara ang tao sa posisyon ng anghel sa nakaraan at sa hinaharap.

1 Pedro 3:20. Pinahiram ni Pedro ang kanyang bigat, nakasama si Yahushua sa paglalakad at talakayan sa loob ng maraming taon, tungo sa salaysay ng panahon ni Noe at Pagbaha. Muli, walang problema sa paniniwala at pagkakaunawa ni Pedro. Kinuha niya ang Hebreong Bibliya nang literal bilang isang makasaysayang salaysay.

2 Pedro 2:6-8. Inulat ni Pedro ang kasaysayan ng sinaunang mundo at kung paano tinulungan ni Yahuwah ang matuwid na si Lot mula sa kataklismo na bumagsak sa Sodoma at Gomorra.

Sa huli, ang aklat ng Pahayag ay sagana sa mga sanggunian sa Hebreong Bibliya. Mayroong 450 parunggit dito. Ito ang rebelasyon ni Yahuwah, na ibinigay Niya kay Yahushua upang ipasa sa mga iglesya. Ganap na tayong nakaikot mula sa Genesis hanggang sa Pahayag at ang pagpapatuloy ng Kasulatan ay kinumpirma. Walang Apostol ang sumira ng mga posisyon at hinamon ang ipinahayag na kaalaman na nagmula kay Yahuwah ang Ama at kanyang Mesias na si Yahushua na panghuling mensahero ni Yahuwah, ang Anak ni Yahuwah at ni David at ang ipinangakong propeta (Deuteronomio 18:15-18; Mga Gawa 3:22; 7:37). Walang Apostol ang nagpahiwatig na siya ay hindi naniniwala sa Banal na Kasulatan o ang kanyang Panginoong Mesias (Lucas 2:11) ay sa anumang paraan ay nagkamali.

Pinanindigan ni Yahushua ang awtoridad ng kanoniko at Kasulatan sa bawat pagkakataon at ipinasa ang pananampalataya sa mga Apostol. Kung tayo’y tunay na inaangkin ang titulong “Kristyano” pagkatapos ay paano natin tatanggihan ang mga hindi matinag na dugtong na ito sa nakaraan? Para sabihing “Naniniwala ako kay Yahushua,” subalit tinatanggihan ang mismong Kasulatan na kinumpirma niya ay lagpas sa pagkakaunawa. Si Yahushua ang buhay na Salita. Hindi niya maaaring tanggihan o hamunin ang ipinahayag na Kasulatan at si Yahuwah. Hindi responsibilidad ni Yahushua na baguhin ang Kasulatan ngunit tungkulin niya na panindigan ito.

Naniniwala ako na maaari kong sabihin nang ligtas na ang sinuman na tinatanggihan ang mga salaysay ng Hebreong Bibliya (Lumang Tipan: Kautusan, mga Propeta at mga Awit, Lucas 24:44) at ang Griyegong Kasulatan ng Bagong Tipan ay salungat kay Yahushua at Yahuwah. Binigyan ni Yahushua ng tulay ang Luma at Bagong Tipan sa isang talampakan sa Genesis at isang talampakan sa Pahayag. At sinasabi niya sa sanlibutan at kay Satanas, “Ito ang aking dominyo. Lumayo ka sa landas ko.”

Si Yahuwah, ang Ama ay ipinakita ang Kanyang salita sa mga patnyarka at mga propeta na nagsulat at nagpanatili ng sagradong Hebreong Kasulatan (Lucas 24:44). Matapos ang panahon ng Lumang Tipan, si Yahuwah ay nagsalita sa pamamagitan ng Kanyang Anak, si Yahushua, ang salita, isang talulikas na bugtong na tao (Hebreo 1:1-2; Lucas 1:35). Ganap na kinumpirma ni Yahushua ang mga Kasulatang iyon, ipinakilala ang Bagong Tipan, pinatunayan na hindi ang Kautusan ni Moises kundi ang “kagandahang-loob at katotohanan” (Juan 1:14, 17). Nakumpleto niya ang kanyang gawa, ngayo’y nakaupo si Yahushua sa kanang kamay ni Yahuwah (“Panginoon ko” sa Awit 110:1), bilang Punong Saserdote, naghihintay ng luntiang ilaw para bumalik sa lupa at itakda ang talaan nang matuwid at tuluyan sa isang hindi sumasampalataya at rebeldeng sanlibutan. Ang Griyegong Kasulatan ng Bagong Tipan ay naitala ang panghuling salita ni Yahuwah sa ating lahat sa Kanyang Anak, ang anak ni David.


Ito ay isang hindi-WLC na artikulong isinulat ni Terry Anderson.

Tinanggal namin mula sa orihinal na artikulo ang lahat ng mga paganong pangalan at titulo ng Ama at Anak, at pinalitan ang mga ito ng mga orihinal na pangalan. Dagdag pa, ibinalik namin sa mga siniping Kasulatan ang pangalan ng Ama at Anak, sapagkat ang mga ito ay orihinal na isinulat ng mga napukaw na may-akda ng Bibliya. -Pangkat ng WLC