Print

Yahushua: Hans liv för mitt

Hela universum väntade med spänning. Det var en katastrof som ingen någonsin hade kunnat föreställt sig. Förlustpotentialen var obegränsad. Aldrig tidigare hade en sådan kris skådats. Vad skulle Yahuwah göra? Vad kunde Yahuwah göra?

Adam och Eva glasmålningNär Satan lurade Adam och Eva in i synden var det ingen spontan handling. Det var en noggrant utformad, välplanerad attack mot den gudomliga regeringens grundval. På spel stod den gudomliga lagen, uppå vilken alla skapade varelsers lycka vilar. Den gudomliga lagen är en avskrift av den gudomliga karaktären. Synd ifrågasatte Yahuwahs karaktär som alltid och evinnerligt har varit KÄRLEK: “Kärleken är av Yah, och var och en som älskar är född av Yah och ... ty Yah är kärlek.” (Se 1 Johannesbrevet 4:7-8.)

Satan trodde att han hade snärjt Yahuwah i en omöjlig situation. Den gudomliga lagen förkunnade döden som straff för all överträdelse. Om Adam och Eva syndade och sedan åt av frukten från livets träd så skulle Satan vinna genom att ha odödliga syndare och därigenom framställa Yahuwah som lögnare. Om, å andra sidan, Yahuwah straffade det skyldiga paret med döden kunde Satan då framställa Honom som hämndlysten och oförlåtande. Men om Yahuwah förlät paret utan straff, kunde Satan fortfarande hävda att Yahuwah var en lögnare - för att Han ändrade sin lag för att förlåta syndaren.

I denna allvarliga fara visade Yahuwah sin visdom och förvånade Satan med en för honom tidigare okänd attribut av den gudomliga karaktären. Yahuwah var nådig mot Adam och Eva. Detta förvånade Satan. Han förstod inte nåd.

Nåden är “Guds fria, omeriterade [ej förtjänta] kärlek. ...” (Noah Webster, American Dictionary of the English Language, 1828) Ingen hade någonsin syndat så ingen hade tidigare behövt nåd. Det var en hittills okänd kvalitet.

När Yahuwah konfronterades med den fruktansvärda nödsituationen så räckte Yahuwah ut omedveten, oförtjänt förlåtelse till den fallna människorasen samtidigt som Han inte ändrade den perfekta, gudomliga lagen. Han lovade att Hans Son skulle dö i stället för människan. “För syndens lön är döden, men Yahuwahs gåva är evigt liv i Yahushua, vår Mästare.” (Rom. 6:23)

När Han förklarade denna underbara, och lagliga, transaktion för Nikodemus, sade Frälsaren: “Ty så älskade Yahuwah världen att Han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på Honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Yahuwah sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom.” (Se Johannes 3: 16-17.)

Genom att offra sin Sons liv kunde Yahuwah “I den tid som nu är … visa sin rättfärdighet: att Han själv är rättfärdig, när Han förklarar den rättfärdig som tror på Yahushua.” (Se Rom. 3:26.) Lagen, som inte kunde ändras eftersom den “är helig och budordet heligt, rätt och gott” (Rom. 7:12) skulle stå kvar men syndarna fick en andra chans att välja lydnad och liv, eller uppror och död. De fick en andra chans att välja eftersom lagkravet uppfylldes i Yahushuas död.

Paulus förstod den långtgående betydelsen av denna gudomlig nådehandling när han skrev:

Yahushuas tomma krubbaI Honom är vi friköpta genom Hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som Han har låtit flöda över oss, med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut som Han hade fattat i Yahushua, den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad: att i Yahushua sammanfatta allt i himlen och på jorden. (Efesierbrevet 1: 7-10)

Alla skulle väl instämma att Yahuwah var nådig när Han förlät syndarna. Men Paulus säger att Han var klok och insiktsfull! Det låter nästan förmätet att säga att Yahuwah var klok när Han valde att förlåta.

Förtänksamhet [eng. Prudence ] innebär försiktighet när man överväger och konsulterar de mest lämpliga medlen för att uppnå värdefulla syften och utöva klokhet [eng. Sagacity ] när man väljer ut dem. Förtänksamhet skiljer sig från visdom i det att förtänksamhet innebär mer försiktighet och återhållsamhet än vishet gör, eller utövas mer för att förutse och undvika det onda, än genom att planera och genomföra det som är gott. (Noah Webster, American Dictionary of the English Language, 1828)

Paulus kunde säga att Yahuwah var klok och försiktig eftersom han fattade att frälsningsplanen etablerade den gudomliga lagen för evigt som helig och oföränderlig, medan Han fortfarande återlöste och räddade den förlorade rasen. Denna komplicerade men allomfattande plan krävde att mänsklighetens Frälsare skulle vara både Förlossare och äldre bror för varje son och dotter till Adam. "Ty dem som Han i förväg har känt som sina har Han också förutbestämt till att formas efter Hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder." (Rom. 8:29)

Storebror med lillasysterYahushua är förlossaren genom det faktum att det var Hans död som tillät Yahuwah att vara rättfärdig och ändå rättfärdiga syndare. Dessa sanningar predikas varthelst Kristendomen hörs. Det man missförstår är att vår Frälsare också är vår äldre bror.

Som vår äldre bror gav Yahushua oss ett exempel på hur vi kan leva ett syndfritt liv. Detta är en mäktig sanning som Satan har försökt dölja genom olika lögner. En av de mest utbredda av dessa lögner är tron att Yahushua tog på sig Adams natur före syndafallet. Detta är ett problem eftersom Adams natur före fallet var annorlunda än hans natur efter att han syndade. Om Yahushua tog på sig Adams natur före fallet så kunde Han inte vara vår äldre bror och vårt exempel för att Han skulle ha en fördel över oss. Detta skulle stödja Satans ursprungliga anklagelser om att Yahuwah är kärlekslös och orättvis.

Yahushua hade vår natur. Han upplevde allt som Adams barn kan drabbas av. Paulus uppmärksammade detta faktum som den främsta anledningen till att tro på honom som vår Frälsare!

Då vi nu har en stor överstepräst, Yahushua, Yahs Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. (Se Hebreerbrevet 4: 14-16.)

Om Frälsaren inte hade samma natur som vi alla delar, så kunde Han inte ha varit vårt exempel. Dessutom skulle hela frälsningsplanen ha förstörts om Yahushua hade tagit Adams natur före syndafallet eftersom ingen varelse någonsin hade varit föremål för döden före syndafallet.

Det faktum att Yahushua frestades “i allt liksom vi, men utan synd” ger alla uppmuntran att vi också kan övervinna på samma sätt som Frälsaren gjorde. Hemligheten till Yahushuas konsekventa seger i striden mot synden och Satan kan skönjas i Hans lika konsekventa förtröstan på sin Faders styrka. Han sade tydligt: “Jag kan inte göra något av Mig själv.” (Johannes 5:30) Genom att anförtro allt till sin himmelske Fader fick Yahushua styrkan att leva ett syndfritt liv och övervann precis som alla kan övervinna. Han utövade ingen makt som inte är vårt privilegium att också utöva genom tro på Honom. Om Yahushua på något sätt hade en större fördel jämfört med dem som Han kom för att rädda, skulle Satans anklagelser om att Yahuwah var orättvis bevisas sanna.

Skrifterna visar tydligt att Yahuwah är både barmhärtig och rättvis.

Så säger Yahuwah:

“Den vise skall inte berömma sig av sin vishet,
den starke inte av sin styrka och den rike inte av sin rikedom.
Den som vill berömma sig, han skall berömma sig av att han har insikt och känner Mig:
Att Jag är Yahuwah,
som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden.
Ty däri har Jag min glädje, säger Yahuwah. (Se Jeremia 9:23, 24.)

Det skulle vara att hålla mänskligheten mot en högre standard än vad som krävdes av Yahuwahs egen Son. Inte heller skulle det vara nådigt att straffa överträdare för att de inte lyckats uppnå den höga standarden om inte segern fritt erbjöds åt alla. Förlösningsplanen tystar alla Satans anklagelser mot den gudomliga regeringen. Korset knöt samman rättvisa och barmhärtighet i ett band som aldrig skulle brytas. “Hans frälsning är nära dem som fruktar Honom ... Nåd och sanning skall där mötas, rättfärdighet och frid kyssas.” (Psalm 85: 10, 11)

Många kristna idag tror att de kommer att synda och fortsätta att synda framtill Hans Andra Ankomst. Det här är djävulens lögn. Bibelns sista bok innehåller en högtidlig varning som alla bör uppmärksamma: “Se, Jag kommer snart och har Min lön med Mig för att ge var och en efter hans gärningar.” (Uppenbarelseboken 22:12) Det kommer inte att ges några andra chanser vid den Andra Ankomsten. När Han kommer så har Yahushua sin belöning med sig. Nu är det dags att få ditt liv i ordning. Nu, medan barmhärtigheten fortfarande kvarstår, är det dags att överlämna sig till Yahuwah och acceptera Hans hjälp för att övervinna all känd synd. Hans kärleksfulla inbjudan står fortfarande: “Sök skydd hos Mig för att sluta fred med Mig. Ja, fred må man sluta med Mig.” (Jesaja 27: 5)

Yahuwah är helt medveten om varje enskild sak om dig: dina hopp, dina drömmar, dina strider, dina svagheter, dina hemliga synder som inga andra vet om - och Han älskar dig ändå. "Inget skapat är dolt för Honom, utan allt ligger naket och uppenbart för Hans ögon. Och inför Honom måste vi stå till svars." (Hebreerbrevet 4:13)

Yahuwah är kärlek; Yahuwah är rättvis. Som den rättvise och barmhärtige himmelske Fader Han är så förväntar Han sig inte det omöjliga av sina jordbundna barn. Han vet att du inte har någon styrka i dig själv att övervinna ärvda och kultiverade tendenser till det onda. Det är här som många misslyckas. När de först blev kristna accepterade de genom tro Yahuwahs förlåtelse för synder i det förflutna. Men de misslyckas med en konsekvent seger i det dagliga livet när de börjar leva som om segern plötsligt var beroende av dem. Det är den inte. Alla som förlitar sig på sin egen vilja att övervinna synd misslyckas.

Hemligheten för hur man kan övervinna synd avslöjas i Filipperbrevet 4:13: “Allt förmår jag i Honom som ger mig kraft.” Genom att leva ett perfekt liv samtidigt som Han bar Adams natur efter syndafallet, fördömde Yahushua synden i köttet, vilket säkerställer seger för alla som genom tro, hävdar Hans seger för egen räkning.

Ty när Yahuwah, för vilken och genom vilken allting är till, skulle föra många söner till härlighet, måste Han fullkomna Honom genom lidanden, Han som för dem till frälsning. Yahushua som helgar och de som helgas är alla av en och samma släkt. Därför blygs Han inte för att kalla dem bröder,

Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick Han på liknande sätt del av kött och blod, för att Han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. Det är ju inte änglar utan Abrahams barn Han tar sig an. Därför måste Han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Yah och sona folkets synder. Eftersom Han själv har lidit och blivit frestad, kan Han hjälpa dem som frestas. (Hebreerbrevet 2:10, 11, 14-18)

Full och riklig hjälp har tillhandahållits alla som kommer att överlämna allt till sin Skapare och Förlossare. Jeremias bok innehåller ett vackert löfte för alla som genom tro kommer att hävda Yahushuas seger över synden: “Detta är det förbund som Jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger Yahuwah: Jag skall lägga Min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Elohim och de skall vara Mitt folk.” (Se Jeremia 31:33.)

Lita på Yahuwahs ord; välj idag att acceptera den frälsning som Han har gjort tillgänglig för dig. "Om du kan, säger du. Allt förmår den som tror." (Markus 9:23)

flicka som tittar upp i tro