Print

Yahushua: Marele Nostru Preot

De aceea și Yahuwah, pentru că vroia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței nestrămutarea hotărârii Lui, a confirmat printr-un jurământ, pentru ca din două lucruri care nu se pot schimba, în care este cu neputință ca Yahuwah să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte. Această speranță este ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua dinlăuntrul Prezenței din spatele vălului unde Yahushua a intrat pentru noi, devenind Mare Preot în veac, după rânduiala lui Melhisedec. (Vezi Evrei 6:17-20)

Înțelepciunea infinită și dragostea nelimitată a lui Yahuwah a conceput un plan prin care omul păcătos, căzut ar putea fi reabilitat în favoare divină. Acest plan conține mult mai mult decât răscumpărarea legală a omenirii de sub controlul lui Satana. A chemat, de asemenea, la restaurarea caracterului divin în sufletul uman.  Această speranță,la care Pavel face referire,  constitue restaurarea completă a chipului divin în om. Aceasta este lucrarea, în care, Yahushua, este angajat acum.

Ca să priceapă complexitatea planului de mântuire, Yahuwah i-a poruncit lui Moise să construiască un cort ale cărui servicii și chiar construcție, să poată instrui omenirea în adevărurile mântuirii. "Să-Mi facă un sanctuar, ca să locuiesc în mijlocul lor." (Exodul 25: 8, NKJV) Punctul culminant al acestor servicii sacre a fost ceremonia anuală observată în ziua Ispășirii.

Aceasta a fost cea mai solemnă zi a întregului an. A fost o zi de frică și cutremur… precum și de binecuvântare spirituală extraordinară.

Aceasta era precedată de o profundă și sinceră cercetare de sine și pocăință în rugăciune pentru păcat. Se întâmpla ca în Ziua Ispășirii aceste păcate de care se căiseră să fie șterse - atât din cărțile Tabernacle in the wildernessdin cer, precum și din caracterul individual.

Acest dar extraordinar, acceptat prin credință, a permis oamenilor să înceapă cu o tabula rasa(foaie albă) o dată pe an. Cei care au transferat din timp păcatele lor către sanctuar, prin mărturisire și pocăință, puteau cere prin credință o inimă reînnoită. Aceasta este lucrarea, lucrarea specială de curățire, realizată în Ziua Ispășirii și care, acum este disponibilă tuturor celor care, la fel ca vechiul Israel, se vor alătura în lucrarea de cercetarede sine și pocăință.

În timpul serviciilor zilnice de la cort, păcatele mărturisite în pocăință erau  transferate în mod legal asupra sanctuarului prin sângele animalelor: miei, capre și viței. Sângele era cărat în Locul Sfânt și păcătosul pocăit era considerat iertat, deși  păcatului său rămânea înregistrat. În Ziua Ispășirii, marele preot intra în locul preasfânt al cortului. El intra numai o dată pe an, dar acest serviciu era cel care făcea posibilă ștergerea păcatelor existente.

Acum . . . preoții care fac serviciile, intră întotdeauna, în parte dintîi a cortului [Locul Sfânt]. Dar în a doua încăpere [Sfânta Sfintelor] intră numai marele preot, odată pe an, și nu fără sânge, pe care îl aduce pentru sine însuși și pentru păcatele din neștiință ale norodului; Duhul Sfânt arată că,  drumul în Sfânta Sfintelor  nu era încă deschis, câtă vreme sta în picioare cortul dintîi. (Evrei 9: 6-8, NKJV)

Cortul pământesc a fost dat pentru a înțelege serviciile juridice făcute în sanctuarul ceresc pentru salvarea păcătoșilor. Serviciile cortului pământesc erau îndeplinite cu sângele mieilor. Serviciile Celui ceresc s-au realizat cu sângele lui Yahushua Însuși, "Mielul lui Yah care ridică păcatul lumii." (Vezi Ioan 1:29). Sanctuarul pământesc reprezenta simbolul lucrurilor făcute în cel Ceresc după moartea lui Yahushua.

Acesta [sanctuarul pământesc] era o asemănare pentru vremurile de acum, când se aduc daruri și jertfe, care nu pot duce pe cel care se închină în felul acesta, la desăvârșirea cerută de cugetul lui... - privitoare la mâncări, băuturi, felurite spălături, până la o vreme de îndreptare. (Evrei 9: 9, 10, NKJV)

Sângele animalelor nu ar fi putut, de fapt, să curățească pe nimeni de păcat. Acestea nu aveau această putere. Au fost, pur și simplu, simboluri arătând cu nerăbdare la sacrificiul suprem pentru păcat: Yahushua.

Căci legea, care are umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată prin aceleași jertfe, care se aduc neîncetat în fiecare an, să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. Altfel, n-ar fi încetat ele să fie aduse, dacă  cei care le aduceau, fiind curățiți odată, n-ar fi trebuit să mai aibă cunoștiință de păcat. Dar aducerea aminte a păcatelor este reînoită din an în an, tocmai prin aceste jertfe, căci este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă pacatele. (Evrei 10: 1-4, NKJV)

Numai sângele lui Yahushua poate curăți de păcat. Cei care veneau la sanctuarul pământesc, își manifestau credința că, atunci când Mântuitorul avea să vină, iertarea definitivă, curățirea și reabilitarea ar fi putut avea loc.

Dar [Yahushua] a venit ca Mare Preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela  mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta. Și a intrat în Locul prea sfânt, nu cu sânge de țapi și de viței, ci cu însuș sângele Său, după ce a căpătat o răscumpărare vecinică.

Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci, stropită peste cei întinați, îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui [Yahushua], prin Duhul cel vecinic, care S-a adus pe Sine însuș jertfă fără pată lui [Yahuwah], vă va curăța cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți  pe [El] cel viu?

Și tocmai de aceea este El mijlocitorul Noului Legământ,  pentru ca prin moarte Lui, pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub primul legământ, cei ce au fost  chemați să primească promisiunea moștenirii veșnice. (Evrei 9: 11-15, NKJV)

two young lambsDacă sângele animalelor a fost acceptat să curețe oamenii de păcatele lor prin credință, cu cât mai mult este acceptat sângele singurului Fiu al lui Yah ca să-i ierte si să-i curețe pe oameni?

"În conformitate cu legea, aproape totul este curățit cu sânge, și fără vărsare de sânge nu este iertare" a păcatelor. (Evrei 9:22)

 Deoarece sângele lui Yahushua a fost jertfit, nu există nici o condamnare a celor care, prin credința în El, s-au pocăit de păcatele lor și au acceptat iertarea și curățirea lui.

Acum dar nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Yahushua Unsul, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. (Vezi Romani 8:1)

După ce Yahushua, Mielul lui Yah, a murit pentru păcatele lumii, El a revenit în sanctuarul Ceresc. Acolo El a intrat în sanctuar pentru a face ispășire pentru tine și pentru toți păcătoșii care Îl caută. Ceea ce a fost făcut pentru credincioșii care așteaptă în credință venirea Mântuitorului , acum ar putea fi realizat cu adevărat.

Dar, deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri, au trebuit curățite în felul acesta, trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie curățite cu jertfe mai bune decât acestea. Căci [Yahushua] nu a intratr-un locaș de închinare făcut de mâini omenești, după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să Se înfățișeze acum, pentru noi, înaintea lui [El]; Și  nu ca să se aducă de mai multe ori jertfă pe Sine însuș, ca marele preot care intră în fiecare în Sfânta Sfintelor , cu un sânge care nu este al lui, fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii; pe când acum, la sfârșitul veacurilor, S-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa Sa. (Evrei 9: 23-26, NKJV)

Moartea lui Yahushua pe cruce a fost o moarte de o singură dată. El nu ar fi trebui să moară niciodată. El, Mielul desăvârșit, a fost jertfit o dată pentru fărădelegile multora. Acum iertarea, completă și gratuită, este oferită tuturor celor care vin la El și, prin credință, acceptă darul cumparat cu un cost atât de mare, dar oferit de bunăvoie și cu gratitudine. "Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire." (1 Ioan 1: 9, KJV)

Și după cum omului îi este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata,  tot așa [Yahushua] după ce s-a adus jertfă o singură dată ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuire. (Evrei 9: 27-28, NKJV)

Scriptura Îl prezintă pe Yahushua ca stând în prezența lui Yahuwah, chiar acum, oferind sângele Său ca ispășire pentru păcatele tale. El așteaptă, cu inima plină de dor, ca să-i curățească și să-i renoiască pe toți cei care vin la El prin credință. Sanctuarul pământesc a arătat mai departe ceea ce este acum accesibil și doar așteaptă acceptarea acestuia prin credință. 

Și fiecare preot face slujba  zilnică și oferă în mod repetat aceleași jertfe, care niciodată nu pot șterge păcatele. Dar acest om, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, S-a așezat la dreapta lui [El], și așteaptă de acum ca vrăjmașii Lui să fie făcuți așternut ai picioarelor Lui.

Și lucrul acesta ni-l adeverește și Duhul Sfânt. Căci după ce a zis înainte, "Iată legământul pe care-l voi face cu ei după acele zile, zice [Yahuwah]: voi pune legile Mele în inimile lor, și în mintea lor le voi scrie", apoi El adaugă, "Și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fărădelegile lor." Dar acolo unde este iertare de păcate, nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat. (Evrei 10: 11-18, NKJV)

Când Yahushua va veni pe norii Cerului, judecata va fi încheiată. Acesta va fi decis deja cine trebuie să fie declarat iertat și cine rămâne vinovat pentru totdeauna. Una din ultimele declarații ale lui Yahushua înregistrată în Scriptură clarifică: "Iată, Eu vin curând; și răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui."(Apocalipsa 22:12, KJV)

praying womanCa Mântuitorul să aducă răsplata Lui cu El, reiese că s-a stabilit deja, cine primește  recompensa: cui i se acordă viața veșnică, și cine va fi consumat în iazul de foc împreună cu diavolului și îngerii lui..

Acum, atâta timp cât mila încă persistă, este timpul să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Cercetează-ți inima, mărturisește-ți greșelile și pocăiește-te. Pledează cu Yahuwah în rugăciune: "Cercetează-mă, O [El], și cunoaște-mi inima:  încearcă-mă, și cunoaște-mi gândurile; Vezi dacă sunt pe o cale rea, și mă duce pe calea veșnică "(Psalmul 139: 23, 24, KJV).

Ultima generație este formată din cei care sunt chemați afară din Babilon. Ei sunt chemați din bisericile căzute; ei sunt chemați afară din tradiție, eroare, păcat și apostazie. Și, după cum au răspuns apelului de a părăsi Babilonul și se întorc la ascultarea de Creatorul lor, o transformare minunată are loc: aceștia sunt înzestrați cu curatire totală și completă.

"Căci vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strânge din toate țările, și vă voi aduce în țara voastră.

"Vă voi stropi cu apă curată, și veți fi curățiți, vă voi curăți de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri.

"Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou, voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne.

"Voi pune Duhul Meu în voi și vă voi face să urmați poruncile Mele, și să păziți și să împliniți legile Mele... Voi veți fi poporul Meu, și Eu voi fi [Elohim]-ul vostru. Vă voi izbăvi de la toate necurățiile voastre." (Ezechiel 36: 24-29, NKJV)

Aceasta este ceea ce Mântuitorul tău este gata să-l facă pentru tine. El vrea să-ți dea o inimă curată, și un spirit drept. El vrea să restabilească în tine chipul divin al lui Yahuwah.

Acceptă invitația plină de iubire de astăzi. Pocăiește-te. Fii curățit. Și vei fi acceptat de Cel Preaiubit.