Print

Yahushua: Vår store överstepräst

Hebreerbrevet 6:17-20
Yahuwahs oändliga visdom och gränslösa kärlek utformade en plan där den syndiga, fallne människan kunde återställas den gudomliga ynnesten. Denna plan omfattade mycket mer än mänsklighetens lagliga förlösning från Satans kontroll. Det krävde också återställandet av den gudomliga karaktären i människans själ. Det är detta hopp, fullständig återställning tillbaka till den gudomliga avbilden, som Paulus hänvisade till. Och det är detta arbete som Yahushua engagerar sig i just nu.

För att undervisa i vad frälsningsplanen innebar och omfattade så befallde Yahuwah Mose att bygga ett tabernakel vars tjänster och själva konstruktion skulle instruera mänskligheten. “De skall göra en helgedom åt Mig, så att Jag kan bo mitt ibland dem.” (2. Mosebok 25:8) Höjdpunkten av dessa heliga tjänster var den årliga ceremonin som hölls på Försoningsdagen.

Detta var årets högsta dag. Det var en fruktans och bävans dag … och enorm spirituell välsignelse. Dagen föregicks av djup och innerlig självrannsakan och bönfull omvändelse. Det var på Försoningsdagen som de synder de hade omvänt från utplånades - både från Himmelens skrivböcker såväl som individens karaktär.

Denna enorma gåva, accepterad genom tro, tillät folket att en gång om året få börja om på nytt med ett rent samvete. De som hade överfört sina synder till helgedomen i förväg, genom bekännelse och omvändelse, kunde genom hävda ett förnyat hjärta. tabernaklet i vildmarkenDet här är arbetet, det speciella reningsarbetet, som utfördes på Försoningsdagen och det är ännu tillgängligt för alla som, liksom det forntida Israel, är botfärdiga och vill omvända sig.

Under tabernaklets dagliga tjänst överfördes den botfärdiges synder till helgedomen genom djurblod: lamm, get, och tjur. Blod transporterades till helgedomen och den ångrande syndaren ansågs förlåten, även om uppteckningen av dennes synd var kvar. På Försoningsdagen gick översteprästen in i tabernaklets heligaste rum. Han gick in en gång varje år, men det var under den här tjänsten som alla upptecknade synder utplånades.

I det främre rummet [det Heliga] går alltid prästerna in och förrättar sin tjänst.

I det andra rummet [det Allraheligaste] går endast översteprästen in en gång om året, och då aldrig utan blod, som han bär fram för sina och för folkets oavsiktliga synder. Därmed visar den helige Ande att vägen till det allra heligaste ännu inte har uppenbarats, så länge det främre rummet består. (Hebreerbrevet 9:6-8)

Det jordiska tabernaklet gavs för att lära oss om de rättsliga transaktionerna som gjordes i den himmelska helgedomen för syndarnas frälsning. Tjänsterna i det jordiska tabernaklet gjordes med lammblod. De himmelska tjänsterna utförs med Yahushuas egna blod: “Yahs lamm som tar bort världens synd.” (Se Johannes 1:29) Den jordiska helgedomen var symbolisk för vad som skulle ske i det himmelska, efter Yahushuas död.

Detta [det jordiska tabernaklet] är en bild av den tid som nu är: gåvor och offer frambärs, men de kan inte fullkomligt rena samvetet hos dem som offrar. Liksom när det gäller mat och dryck och olika slags reningar, så är det här fråga om yttre föreskrifter fram till tiden för en bättre ordning. (Hebreerbrevet 9:9, 10)

Djurens blod kunde inte rena någon från synd. Deras blod hade inte den befogenheten eller makten. De var bara symboler som pekade fram till det ultimata offret för synd: Yahushua.

Lagen innehåller endast en skugga av det goda som kommer och inte tingen i deras verkliga gestalt. Därför kan lagen aldrig genom samma offer som ständigt år efter år frambärs, fullkomna dem som träder fram. Skulle man inte annars ha upphört att offra? De som förrättar offertjänsten skulle då redan en gång för alla ha blivit renade och inte längre haft några synder på sitt samvete. Men nu ligger i dessa offer en årlig påminnelse om synder. Ty det är omöjligt att tjurars och bockars blod skulle kunna utplåna synder. (Hebreerbrevet 10:1-4)

Endast Yahushuas blod kan rena oss från synd. De som kom till den jordiska helgedomen utövade tro på att när Frälsaren väl kom så skulle den slutliga förlåtelsen, rensningen, och restaureringen äga rum.

Men nu har Yahushua kommit som överstepräst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, gick Han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning.

Om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga, stänkt på de orena, helgar till yttre renhet, hur mycket mer skall då inte Yahushuas blod rena våra samveten från döda gärningar, så att vi tjänar den levande Eloah. Ty Yahushua har genom den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Yahuwah.

Därför är Yahushua medlare för ett nytt förbund, för att de kallade skulle få det utlovade eviga arvet, sedan Han genom sin död hade friköpt oss från överträdelserna under det första förbundet. (Hebreerbrevet 9:11-15)

Om djurens blod accepterades symboliskt som tecken på renandet från synd genom tro, hur mycket mer accepterat är inte då blodet från Yahs egen Son?

två små lamm“Så renas enligt lagen nästan allt med blod, och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse.” (Hebreerbrevet 9:22) Eftersom Yahushuas blod har utgjutits finns det ingen fördömelse av dem som genom tro på Honom har omvänt sig från sina synder och accepterat Hans förlåtelse och rening.

Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Yahushua. (Se Rom 8:1)

Efter att Yahushua, Yahs lamm, dog för världens synder så återvände Han till den himmelska helgedomen. Där gick Han in i den himmelska fristaden för att försona alla syndare som söker Honom. Vad som hade gjorts för troende genom tro på den kommande Frälsaren skulle nu göras i verkligheten.

Alltså måste avbilderna av de himmelska tingen renas med dessa medel, men de himmelska tingen själva renas med bättre offer än de medlen. Ty Yahushua gick inte in i en helgedom som är gjord med händer och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Yahuwahs ansikte för vår skull. Inte heller gick Han in för att offra sig många gånger, så som översteprästen varje år går in i det allra heligaste med blod som inte är hans eget. I så fall hade Han varit tvungen att lida många gånger alltsedan världens grund blev lagd. Men nu har Han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. (Hebreerbrevet 9: 23-26)

Yahushuas död på korset var en gång för alla. Aldrig mer skulle Han behöva dö. Han, det perfekta lammet, frambars en gång för de mångas överträdelser. Nu erbjuds förlåtelse, fullständigt och fritt, till alla som kommer till Honom och genom tro accepterar gåvan som köptes mot ett så dyrbart pris. “Om vi bekänner våra synder, är Han trofast och rättfärdig, så att Han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.” (1 Johannes 1:9)

Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas, så blev Yahushua offrad en gång för att bära mångas synder, och Han skall en andra gång träda fram, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på Honom. (Hebreerbrevet 9:27-28)

Skrifterna presenterar Yahushua som stående i Yahuwahs närvaro och till och med i detta nu erbjuder sitt blod som försoning för dina synder. Han väntar med längtan på att rena och återställa alla som kommer till Honom i tro. Den jordiska helgedomen pekade på vad som är tillgängligt NU och väntar bara på att du accepterar det genom tro.

Alla andra präster står dag efter dag och förrättar sin tjänst och bär gång på gång fram samma offer, som aldrig kan ta bort synderna. Men Yahushua har framburit ett enda syndoffer för alla tider, och Han har satt sig på Yahuwahs högra sida och väntar nu på att Hans fiender skall läggas som en fotpall under Hans fötter. Genom ett enda offer har Han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga.

Om detta vittnar också den helige Ande för oss. Först säger Han: Detta är det förbund som Jag skall sluta med dem efter denna tid säger Yahuwah. Och sedan: Jag skall lägga Mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen, och deras synder och överträdelser skall Jag aldrig mer komma ihåg. Och där synderna är förlåtna behövs det inte längre något syndoffer. (Hebreerbrevet 10:11-18)

När Yahushua kommer i himmelens moln, kommer domen att vara över. Det har redan beslutats vem som ska förklaras förlåter och vem som förblir evigt skyldig. Ett av Yahushuas sista uttalanden som står nedtecknade i Skrifterna klargör detta: “Se, Jag kommer snart och har min lön med Mig för att ge var och en efter hans gärningar.” (Uppenbarelseboken 22:12)

beende kvinnaOm Frälsaren kan ha med sig sin belöning följer det att det redan har fastställts vem som får vilken belöning: vem som beviljas evigt liv och vem som kommer att konsumeras i eldsjön med djävulen och hans änglar.

Medan nåden fortfarande kvarstår är det dags att göra ditt kall och val säkert. Sök i ditt hjärta, erkänn dina fel, och omvänd dig. Be till Yahuwah denna bön: “Utrannsaka mig, Yahuwah, och känn mitt hjärta, pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen.” (Psalm 139:23, 24)

Den sista generationen består av de som kallas ut från Babylon. De kallas ut från de fallna kyrkorna; de kallas ut ur tradition, misstag, synd, och avfall. Och när de svarar på uppmaningen att lämna Babylon och lyder sin Skapare så genomförs en underbar omvandling: de välsignas med total rening. De ges ett nytt hjärta och en ny ande. De återställs till den gudomliga avbilden.

"Ty Jag skall hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land.

"Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar.

"Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött.

"Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter Mina stadgar och håller Mina lagar och följer dem. Så skall ni få bo i det land som Jag gav åt era fäder, och ni skall vara Mitt folk och Jag skall vara er Eloah. Jag skall frälsa er från all er orenhet. Jag skall kalla fram säden och låta den bli riklig och skall inte mer låta er drabbas av hungersnöd." (Hesekiel 36:24-29)

Det här är vad din Frälsare väntar på att göra för dig. Han vill ge dig ett rent hjärta och en rättrådig ande. Han vill återställa i dig Yahuwahs gudomliga avbilden.

Acceptera den kärleksfulla inbjudan idag. Ångra. Rengörs. Och du kommer att accepteras i den älskade.