Print

Yahushua: Viața Sa pentru A Mea

Universul a așteptat cu răsuflarea tăiată. A fost o catastrofă pe care nimeni nu și-a imaginat-o vreodată. Potențialul pentru pierdere fost nelimitat. Niciodată o criza de o asemenea magnitudine nu a existat. Ce să facă Yahuwah? Ce ar putea face Yahuwah?

Adam and Eve Stained GlassCând Satana i-a condus pe Adam și Eva la păcat, nu a fost un act spontan. A fost un, atac atent elaborat, un complot bine organizat  impotriva însăși temeliei guvernării divine. La mijloc a fost legea divină, pentru fericirea și odihna tuturor ființelor create. Legea divină este o transcriere a caracterului divin. Păcatul a pus sub semnul întrebării însăși caracterul lui Yahuwah care a fost totdeauna DRAGOSTE: "Yah este Dragoste; și oricine iubește, este născut din Yah,. . . . Pentru că Yah este iubire "(vezi 1 Ioan 4: 7-8.)

Satana a crezut că L-a prins pe Yahuwah într-o situație imposibilă. Legea divină a decretat moartea ca pedeapsă pentru toate greșelile. Dacă Adam și Eva  păcătuiau și apoi mâncau din fructul Pomului Vieții, Satana  câștiga, av\nd păcătoși nemuritori, putea dovedi  pe Yahuwah un mincinos. Pe de altă parte, dacă Yahuwah pedepsea perechea vinovată cu moartea, Satana putea să-L  înfățișeze, apoi ca răzbunător și neiertător. Iar, dacă Yahuwah ierta perechea fără pedeapsă, Satana ar fi putut, totuși pretinde că Yahuwah este  mincinos - schimbă legea Sa ca să-l ierte pe păcătos.

În acest timp de primejdie teribilă, Yahuwah Și-a afișat înțelepciunea și l-a surprins pe Satana cu un atribut necunoscut anterior al caracterului divin. Yahuwah a extins harul către Adam și Eva. Aceasta l-a luat pe Satana prin surprindere. El nu a înțeles harul.

Harul este "iubirea gratuită, nemeritată [nerăsplătită] și favoarea lui Dumnezeu. . . . "(Noe Webster, Dicținar American al limbii engleze, 1828) Nimeni nu mai păcătuise  niciodată, astfel că nimeni nu a mai avut nevoie de har înainte. A fost o calitate necunoscută.

Atunci când s-a confruntat cu situația de urgență teribilă a păcatului, Yahuwah a extins iertarea nemeritată, nemeritată pentru rasa umană căzută, totodată, el nu a schimbat legea desăvârșită, divină. El a oferit viața Fiului Său, ca El să moară în locul omului vinovat. "Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul lui Yahuwah este viața veșnică în Hristos Yahushua, Stăpânul nostru." (Romani 6:23, Scriptura cu Numele Restaurate).

Atunci când explică acest lucru minunat, dar încă legal, în discuția cu Nicodim, Mântuitorul a explicat: "Pentru că  atât de mult a iubit Yahuwah lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. . Pentru că Yahuwah nu a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie salvată prin El.  "(vezi Ioan 3: 16-17.)

Prin sacrificarea vieții Fiului Său, Yahuwah a putut "declara. . . neprihănirea Lui, pentru ca El poate  fi drept, și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Yahushua. "(vezi Romani 3:26). Legea, care nu poate fi modificată, pentru ca "este sfântă, și porunca este sfântă, dreaptă și bună" (Romani 7:12), va rămâne, dar celor păcătoși le-a fost dată o a doua șansă ca să aleagă ascultarea și viața, sau răzvrătirea si moarte. Lor le-a fost permisă o a doua șansă să aleagă, deoarece cerința legii a fost îndeplinită în moartea lui Yahushua.

empty manger of YahushuaPaul a înțeles semnificația de anvergură a acestui act divin de har atunci când a scris:

În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile harului Său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciunea și pricepere, făcându-se cunoscută taina voii Sale, potrivit bunei Sale plăceri, pe care Și-o alcătuise în Sine Însuși, pentru administrarea plinătății timpurilor,  spre a uni în Hristos toate lucrurile care sunt în ceruri și lucrurile care sunt pe pământ - în El. (Efeseni 1: 7-10, NKJV)

Cu siguranță toți suntem de acord că Yahuwah a fost bun și iubitor când i-a iertat pe păcătoși. Dar Pavel spune că El a fost înțelept și prudent! Aproape că sună îndrăzneț să spui că Yahuwah a fost înțelept și prudent, atunci când a ales să ierte.

Prudența implică precauție în deliberare și consultarea cu privire la cele mai potrivite mijloace pentru a-și îndeplini scopurile valoroase, precum și exercitarea perspicacității [înțelepciunii] în discernerea și selectarea acestora. Prudența diferă de înțelepciune în acest sens, căci prudența implică  mai multă precauție și rezervă decât înțelepciunea, sau se exercită mai mult în a prevede și a evita răul, decât să elaboreze și să execute ceea ce este bine. (Noe Webster, Dicționar American al limbii engleze, 1828)

Paul ar putea spune că Yahuwah a fost înțelept și prudent, deoarece el a înțeles că planul de mântuire a stabilit, pentru totdeauna, că legea divină este sfântă și neschimbătoare, în timp ce, încă se răscumpără și se salvează rasa pierdută. Acest complicat dar atotcuprinzător plan, L-a numit pe Mântuitorul omenirii să fie atât Răscumpărătorul cât și fratele mai mare pentru orice fiu și fiică a lui Adam. "Pentru aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și predestinat să fie asemenea chipului Fiului Său, ca El să fie cel întâi născut dintre mulți frați." (Romani 8:29, KJV)

Older brother with younger sister hugging his neckYahushua este Mântuitorul în virtutea faptului că moartea Lui, este cea care a permis lui Yahuwah să fie drept și totuși să-i justifice pe cei păcătoși. Aceste adevăruri sunt predicate în orice loc unde creștinismul se aude. Ceea ce este mai puțin înțeles este că,cel ce este Căpetenia Mântuirii noastre este, de asemenea, şi Fratele nostru Mai Mare.

Ca  Fratele nostru Mai Mare, Yahushua ne-a oferit un model de cum să trăim o viață fără păcat. Acesta este un adevăr puternic, pe care Satana a încercat să-l ascundă prin o varietate de minciuni. Una dintre cele mai larg răspândite dintre aceste minciuni este credința că Yahushua a luat asupra Sa natura lui Adam înainte de cădere. Aceasta este o problemă pentru că natura lui Adam dinainte de cădere a fost diferită de natura sa, după ce a păcătuit. În cazul în care Yahushua a luat  natura lui Adam înainte de cădere, atunci, El nu poate fi cu adevărat Fratele nostru Mai Mare și modelul nostru, deoarece El ar avea un avantaj față de noi. Acest lucru ar sprijini imputaţiile originare ale lui Satana că Yahuwah este neiubitor și nedrept.

Yahushua a avut natura noastra. El a experimentat tot ceea ce orice copil al lui Adam poate suferi. Pavel a adus acest argument ca motiv principal pentru a exercita credință în El ca Mântuitor al nostru!

Având, deci, un Mare Preot însemnat, care a străbătut cerurile, pe Yahushua Fiul lui Yahuwah, să ținem cu tărie mărturia noastră. Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci Unul ispitit în toate asemenea nouă, dar fără păcat. Să ne apropiem, deci, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să aflăm har ca să avem ajutor la momentul potrivit. (Evrei 4:14-16)

Dacă Mântuitorul nu avea aceeași natură ca noi toti, atunci, El nu ar fi putut fi exemplul nostru. Mai mult decât atât, întregul plan de mântuire ar fi fost distrus dacă  Yahushua lua natura lui Adam înainte de cădere, deoarece nici o ființă care posedă un caracter necăzut nu a fost vreodată supusă morții.

Faptul că Yahushua a fost ispitit "în toate punctele ca și noi, dar fără păcat", dă tuturor încurajarea ca să putem depăși, de asemenea, în același mod în care a făcut-o Mântuitorul. Secretul pentru triumful consecvent al lui Yahushua în lupta asupra păcatului și a lui Satana a fost descoperit în bizuirea la fel de consistentă în puterea Tatălui Său. El a afirmat în mod clar: ". Eu nu fac nimic de la mine însumi." (Ioan 5:30, KJV) Prin încredere totală în Tatăl Său Ceresc, lui Yahushua i-a fost dată puterea să trăiască o viață fără păcat și să biruiască la fel cum și noi toți o putem face. El nu s-a folosit de   nicio putere pe care să nu avem privilegiul nostru de a o exercita, prin credința în El. Dacă, în vreun fel, Yahushua ar fi avut un avantaj mai mare asupra celor pe care,El a venit să-i salveze, atunci acuzațiile abuzive aduse de Satana lui Yahuwah s-ar fi dovedit adevărate. 

Scripturile prezintă în mod clar că Yahuah este atât de milostiv cât și drept.

Așa vorbește Yahuwah:

“Înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui,

cel tare să nu se laude cu tăria lui,

bogatul să nu se laude cu bogățiile lui.

Ci, cel care se laudă, să se laude că are pricepere și că Mă cunoaște,

că știe că Eu sunt Yahuwah, care fac milă, judecată și dreptate pe pământ!

Căci în astea Îmi găsesc plăcerea,” zice Yahuwah.

(Ieremia 9:23, 24.)

Nu ar fi drept să mențină omenirea la un nivel mai înalt decât I s-a cerut  Fiului lui Yahuwah. Nici nu s-ar putea considera milă să  pedepseşti călcătorii de lege, pentru că nu au ajuns la acel standard ridicat decât dacă biruința a fost oferită gratuit tuturor. Planul de răscumpărare reduce la tăcere toate acuzațiile Satanei împotriva guvernării divine. Crucea a adus Dreptatea și Mila împreună într-o legătură, imposibil de rupt.  “Da, mântuirea Lui este aproape de cei care se tem de El, pentru ca slava să locuiască în țara noastră. Îndurarea și adevărul se întâlnesc, dreptatea și pacea se sărută.” (Psalmii 85:9 & 10, KJV)

Mulți creștini astăzi, cred că ei vor păcătui și continuă să păcătuiască până la A Doua Venire. Aceasta este o minciună a diavolului. Chiar ultima carte a Bibliei conține un avertisment solemn, de care, toți ar trebui să țină seama: “Iată, Eu vin curând și răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după cum este fapta lui.” (Apocalipsa 22:12, KJV) Nu va mai fi o a doua șansă dată la a Doua Venire. Când El vine, Yahushua aduce răsplata Lui cu El. Acum este momentul să-ți pui viața în ordine. Acum, în timp ce mila încă persistă, este timpul să vă predați lui Yahuwah și să acceptați ajutorul Lui în biruirea tuturor păcatelor cunoscute. Invitația Lui iubitoare încă este prelungită: “Sau vor căuta ocrotirea Mea, vor face pace cu Mine; da, vor face pace cu Mine.” (Isaia 27:5, NKJV)

Yahuwah este pe deplin conștient de fiecare lucru despre tine: speranțele tale, visele tale, luptele tale, slăbiciunile tale, păcatele tale secrete, pe care nimeni nu le mai știe - și El te iubește oricum. “Nicio făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor Aceluia cu care avem a face.” (Evrei 4:13, NKJV)

Yahuwah este iubire; Yahuwah este dreptate. Ca Tată Ceresc drept și milostiv, El nu așteaptă imposibilul de la copiii Săi legați de pământ. El știe că nu aveți nici putere în voi ca să depășiți înclinațiile moștenite și cultivate spre rău. Aceasta este modul în care mulți nu reușesc. Atunci când au devenit creștini, ei au acceptat în primul rând, prin credință,  iertarea lui Yahuwah pentru păcatele din trecut. Dar ei eșuează în a birui consistent, în viața de zi cu zi, atunci când încep să trăiască ca și cum biruința ar fi ,dintr-o dată, dependentă de ei. Aceasta nu. Eșecul este soarta tuturor celor care se bazează pe propria lor putere de voință pentru a învinge păcatul.

Secretul modului în care să biruim păcatul este descoperit în Filipeni 4:13: "Eu pot face toate lucrurile prin Yahushua care mă întărește." Trăind o viață perfectă în timp ce purta natura lui Adam după cădere, Yahushua a condamnat păcatul în carne, asigurând astfel biruința pentru toți cei care, prin credință, revendică biruința Lui pentru ei înșiși.

Se cuvenea, în adevăr ca Acela  pentru care și prin care sunt toate lucrurile, și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe Căpetenia mântuirii lor. Căci Cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți, sunt dintr-unul, de aceea Lui  nu-i este rușine să-i numească frați,. . .

Astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și El însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să elibereze pe toți  aceia care, prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. . . . Pri urmare, el a trebuit să fie asemenea fraților Săi, în toate lucrurile, ca să poată fi în lucrurile privitoare la [Eloah], un Mare Preot milos și vrednic de încredere , ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Și prin faptul că El însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor care sunt ispitiți. (Evrei 2:10, 11, 14-18, NKJV)

Ajutor complet și îndestulător a fost oferit tuturor celor care au încredere totală în Creatorul și Răscumpărătorul lor. Ieremia conține o promisiune frumoasă pentru toți cei care vor, prin credință, să revendice biruința lui Yahushua asupra păcatului: “Ci, iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel, după zilele acelea, zice Yahuwah: Voi pune Legea Mea în lăuntrul lor, o voi scrie în inima lor, iar ei vor fi poporul Meu.” (Ieremia 31:33.)

Ia cuvântul lui Yahuwah; alege, astăzi, să accepți mântuirea pe care ți-a pus-o la dispoziție. "Dacă poți crede, toate sunt cu putință celui ce crede." (Marcu 9:23, NKJV “Dacă poți... Toate sunt cu putință celui care crede.” (Marcu 9:23, NKJV)

Girl looking up in belief