Print

Yahushuas rättfärdighet: Enda hoppet för syndare

En av de mest uppväckande verserna i Bibeln är när Yahushua säger:

Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt, den orene att orena sig, den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt och den helige att helga sig. (Uppenbarelseboken 22:11)

Detta högtidliga uttalande visar oss att det kommer en tidpunkt då allt är över. Yahuwah har beviljat alla en prövoperiod där alla kan visa på vilken sida av den stora striden de står. Men stunden kommer när prövningen stängs. Detta inträffar innan Andra Ankomsten eftersom nästa vers säger:

Se, Jag kommer snart och har Min lön med Mig för att ge var och en efter hans gärningar. (Uppenbarelseboken 22:12)

När Yahushua kommer bland himmelens moln för att ta emot sitt väntande folk så kommer Han att ha sin belöning med sig. Därför kommer alla har gjort sina slutgiltiga val innan den stunden kommer.

“Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt, den orene att orena sig …”

Om dina synder inte förlåtes för att du inte erkänner dem så kommer du att ha valt Satans sida. Oavsett hur mycket mer tid du skulle ha fått så skulle du stanna kvar på hans sida.

“Den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt och den helige att helga sig.”

ung begrundande man som håller BibelnOm du å andra sidan närmar dig din Frälsare och överlåter dig till Hans vilja i allt, om du når efter helighet och försöker föra ditt liv i överensstämmelse med den gudomliga viljan, så finner den Allrahögste att inget mer krävs av dig. När Yahushua slungar ned sitt rökelsekar så uttalas den oåterkalleliga domen. Du kommer att förbli ETT med din Frälsare under evighetens oavbrutna cykler och ingen framtida frestelse kommer någonsin att få dig att vackla i din lojalitet till Honom.

Ingen vet med säkerhet när provet kommer att upphöra. Liksom med dagen och stunden för den Andra Ankomsten så är detta kunskap som Fadern har valt att reservera.

Men om den dagen eller den stunden vet ingen något, inte änglarna i himlen, inte ens Sonen, ingen utom Fadern. (Markus 13:32)

Även om det inte är möjligt att med säkerhet säga när provet är över, precis som man inte kan fastställa när Yahushua kommer att återvända så närmar sig tiden med all hast.

Det fördolda hör Yahuwah, vår Eloah, till. Men det uppenbarade gäller för oss och våra barn till evig tid, för att vi skall följa alla ord i denna lag. (Se 5 Mosebok 29:29)

Yahuwahs årliga högtider gavs för att lära ut omfattande sanningar om frälsningsplanen. Det arbete som gjordes på försoningsdagen var en typ av det arbete som skulle utföras när provet stängs när alla kommer att förseglas för evigt i sitt valet av vem de kommer att lyda, tjäna, och dyrka: Yahuwah eller Satan. Försoningsdagen var, liksom prövoperiodens slut, årets högsta dag. Det föregicks av tio dagar av självrannsakan och omvändelse som förberedelse för denna allvarsamma och viktiga dag. Denna självrannsakan började vid Basunernas högtid fram till Försoningsdagen.

Detta skall för er vara en evig stadga: I sjunde månaden, på tionde dagen i månaden, skall ni fasta och inte utföra något arbete, varken de som är födda i landet eller främlingen som bor ibland er. Ty på den dagen skall försoning bringas för att rena er. Från alla era synder skall ni renas inför Yahuwahs ansikte. En vilosabbat skall den vara för er, och ni skall fasta. Detta skall vara en evig stadga. (3 Mosebok 16:29-31)

Hjärtats förberedelse var av yttersta vikt. Alla som inte deltog i detta arbete av självrannsakan och omvändelse fick ett hårt straff:

Var och en som inte fastar på denna dag skall utrotas ur sin släkt. Och var och en som utför något arbete på just den dagen skall Jag utrota ur hans folk. (3 Mosebok 23:29-30)

Anledningen till att Försoningsdagen var en dag med sådan högtidlighet var för att det var en tid då Himlen närmade sig för att skänka den största av alla välsignelser: total förlåtelse och återställande från synd! På Försoningsdagen utplånades synderna hos de som hade omvänt sig från sina synder. Att få sina synder utplånade var mycket mer än en rättslig handling i Himmelens register. Omhuldade synder som de hade kämpat med som var ett ständigt hinder för dem raderades från deras sinnen! De fördes tillbaka dit de skulle ha varit om de aldrig hängivit sig åt just den synden. Lammets blod, slaktat på Försoningsdagen, täckte folkets synder och de stod inför Yahuwah som om de aldrig hade syndat. Det här är vad Himlen vill ge dig än idag, innan tidens slut.

Yahushua, Yahs syndlöse Son, är “Yahs lamm, som tar bort världens synd.”. (Johannes 1:29) Precis som lammblodet täckte de forntida israeliternas synder så täcker Yahushuas blod alla som vänder sig till Honom i botfärdighet och tro. Hans rättfärdighet täcker deras misslyckanden och de står inför Yahuwah som om de aldrig hade syndat. Rättvisa genom tro är den enda typen av rättfärdighet som finns.

Skriften förklarar:

"Ingen rättfärdig finns, inte en enda." (Romarbrevet 3:10)

"Vi är alla orena, alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel." (Jesaja 64:6)

Som syndare är det inte möjligt att göra oss själva rättfärdiga. Allt man kan göra är att be om och acceptera Yahushuas rättfärdighet genom tro. Innan försoningsdagen var Pingsten. På Pingsten utgjöts den Helige Ande över lärjungarna leende bonde som står i regnetför att göra det möjligt för dem att föra evangeliet till världen. Detta har kallats “vårregn”. Kristna har under lång tid sett fram emot en “Pingst”-rörelse då Yahuwah återigen låter sin Ande utgjutas i “höstregnet” över alla som är villiga att motta den. Man måste dock förstå att det höstregnet inte kommer att utgjutas för att ta bort våra synder. Liksom vårregnet regnet så utgjuts det i syfte att sprida evangeliets budskap, den sista uppmaningen till syndare att omvända sig och bli frälsta. Endast de som lever i medveten lydnad mot den gudomliga lagen kommer att få denna mäktiga utströmning av gudomlig kraft. Det kommer aldrig att utgjutas över orena personer som håller fast vid känd synd.

Denna stund är den goda och accepterade tiden att be laodikéernas bön och genom tro acceptera att budskapet från det Sanna Vittnet gäller för dig. Dessa ord gäller oss alla: "eländiga, beklagansvärda, fattiga, blinda, och nakna". Alla antar att de: "har vunnit rikedom och behöver ingenting". Alla människor tenderar att titta på sina "goda verk" för att sedan anta att de inte är i ett laodikeist tillstånd. Den värsta delen av diagnosen är att alla är andligt blinda! (Se Uppenbarelseboken 3:17)

Alla är i behov av det botemedel som erbjuds de som lider av det laodikeiska tillståndet:

Jag råder dig att av Mig köpa guld som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se. (Uppenbarelseboken 3:18)

Guldet som raffineras i elden är tro och kärlek; de vita kläderna är Yahushuas rättfärdighet; ögonsalvan är andlig klarsynthet; allt ges frikostigt av en kärleksfull Frälsare. När dessa ovärderliga gåvor accepteras genom tro och utgjuts i höstregnets kraft så kommer du att kunna leva inför Yahuwahs ögon utan medlare under de sju sista plågorna.

Rättvisa genom tro, fullt accepterad och förstådd, är att leva utan synd. När Yahushuas blod accepteras i tro så korsfästs man tillsammans med Honom genom tro. Sedan, precis som Han återuppstod till livet, uppstår den troende själen för att vandra med Yahushua i det nya livet. Detta görs genom tro på Hans rättfärdighet. Det är mycket mer än en intellektuell förståelse. Det är en upplevelse.

Och nu lever inte längre jag, utan Yahushua lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Eloahs Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig. Jag förkastar inte Yahuwahs nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Yahushua dött förgäves. (Se Galaterbrevet 2:20-21)

Eftersom “alla har syndat och saknar härligheten från Yahuwah” (Rom 3:23) så är det inte möjligt för en syndare att bli rättfärdig genom att plötsligt börja hålla lagen. Detta försonar inte våra synder och förändrar inte sinnets naturliga benägenhet. Alla har ärvt och kultiverat tendenser till felaktighet. Det är bara genom att acceptera Yahushuas död för ens egen räkning och den rättfärdighet som Han levde på jorden som det är möjligt för syndaren att vara syndfri och återskapas i Skaparens avbild. De stora och värdefulla löften som nedtecknats i Skrifterna kan göras gällande varje dag, varje timme, varje minut. När en frestelse dyker upp, vare sig inifrån eller utifrån, så finns det alltid två möjligheter: begå synden eller be om hjälp. Fadern och Sonen har lovat med hela sin kraft att hjälpa varje person som vill segra och få den styrka som de behöver för att motstå djävulen.

Underordna er därför Yahuwah. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er. Närma er Yah, så skall Han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna. (Se Jakobsbrevet 4:7, 8)

Håll fast vid löftena, låt Bibelns ord flyta som en rensande våg genom ditt sinne, så kommer du att få den rättfärdighet du behöver för att bli räddad. Det är den himmelske Faderns stora önskan att klä varje barn i Hans kläder: rena och vita av sin Sons rättfärdighet.

Detta är inte något som någon kan göra på egen hand. Yahuwah kommer att rena och återställa alla som vänder sig till Honom i tro och tror att Han kommer att acceptera dem igen för att Han har lovat att göra det. Han kommer att säga till dem:

Se, Jag har tagit din missgärning från dig, och Jag skall klä dig i högtidskläder. (Sakarja 3:4)

Att detta endast görs genom Yahuwahs Ande är tydligt:

Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom Min Ande, säger Yahuwah Sebaot. (Sakarja 4:6)

Frälsning, genom tro, är en fri gåva. Välj att acceptera den idag.