Print

Yahushuova Spravedlnost: Jediná Naděj pro Hříšníky

Jedním z nejsmutnějších veršů Bible je ten, kdy Yahushua prohlašuje:

Kdo křivdí, ať křivdí dál, kdo je pošpiněn, ať zůstane ve špíně - kdo je spravedlivý, ať zůstane spravedlivý, kdo je svatý, ať setrvá ve svatosti. (Zjevení 22,11)

Tento vážný výrok odhaluje, že přijde okamžik, kdy bude po všem. Yahuwah daroval každému zkušební dobu, během které mohou všichni projevit, na které straně velkého sporu stojí. Ale přijde doba, kdy tato zkušební doba skončí. To nastane před Druhým příchodem, protože hned následující verš říká:

Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou; odplatím každému podle toho, jak jednal. (Zjevení 22,12)

young contemplative man holding BibleKdyž Yahushua přijde na oblacích Nebes, aby přijal Svůj očekávající lid, přinese s Sebou i Svou odplatu. Proto už předtím každý učiní své rozhodnutí - pro život nebo pro smrt - a toto rozhodnutí bude konečné.

"Kdo křivdí, ať křivdí dál, kdo je pošpiněn, ať zůstane ve špíně . . . ."

Pokud tvé hříchy nebudou na konci zkušební doby milosti odpuštěny, protože nebyly přiznány a vyznány, znamená to už samo o sobě, že sis zvolil Satanovu stranu. Nehledě na to, kolik času by ti bylo ještě dáno, ZŮSTAL bys na jeho straně.

"Kdo je spravedlivý, ať zůstane spravedlivý, kdo je svatý, ať setrvá ve svatosti."

Na druhou stranu, pokud jsi stále více přitahován ke svému Spasiteli, podřizuješ se Jeho vůli ve všech věcech, pokud stále toužíš po svatosti a snažíš se přivést svůj život do souladu s boží vůlí, svatost si nežádá více. Když Yahushua shodí dolů Svou Velekněžskou kadidelnici, nezvratitelný rozsudek bude vyhlášen. Zůstaneš se svým Spasitelem po nekonečné cykly věčnosti a žádné budoucí pokušení nikdy nezpůsobí, aby tě odvrátilo od oddanosti Jemu.

Nikdo ve skutečnosti neví, kdy zkušební doba milosti skončí. Tak jako je to s dnem a hodinou Druhého příchodu, i toto je poznání, které se Otec rozhodl ponechat utajeno.

O onom dni či hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec. (Marek 13,32)

I když není možné říci s jistotou, kdy doba milosti skončí, stejně jako není možné říci přesně, kdy se Yahushua navrátí, tato doba se velmi blíží.

Věci skryté jsou Hospodina Boha našeho, věci pak zjevené ty jsou naše a synů našich, abychom plnili všecka slova zákona tohoto. (viz Deuteronomium 29,29)

Každoroční svátky byly dány k tomu, aby učily rozsáhlým pravdám o plánu spasení. Dílo vykonané v Den smíření bylo typem díla, které bude dokonáno při ukončení zkušební doby milosti, kdy každý bude zapečetěn pro věčnost ve svém rozhodnutí, koho bude poslouchat, sloužit a uctívat: Yahuwaha nebo Satana. Den smíření, podobně jako konec doby milosti, byl nejvážnějším dnem celého roku. Předcházelo mu deset dní hlubokého zkoumání vlastního života a pokání jako příprava na tento důležitý a vážný den. To se konalo od Svátku troubení prvního dne až do Dne smíření v den desátý.

Bude vám i toto za věčné ustanovení . . . ponižovati budete duší svých, a žádného díla nebudete dělati . . . Nebo v ten den očistí vás, abyste očištěni byli; ode všech hříchů svých před Yahuwahem očištěni budete. Sabat odpočinutí bude vám, a ponižovati budete duší svých ustanovením věčným. (Leviticus 16,29-31)

Příprava srdce byla nejvyššího významu. Všichni, kteří se neúčastnili na tomto díle sebezpytování a pokání, obdrželi strašný trest:

A všeliká duše, kteráž by neponižovala se toho dne, vyhlazena bude z lidu svého. Kdož by koli dílo nějaké dělal toho dne, zatratím člověka toho z lidu jeho. (Leviticus 23,29-30)

Proč byl Den smíření tak závažný? Protože to byla doba, kdy se Nebe přiblížilo, aby udělilo největší ze všech požehnání: naprosté odpuštění a obnovení od hříchu! V Den smíření těm, kteří činili pokání za své hříchy, byly jejich hříchy vymazány. Mít své hříchy vymazány znamenalo daleko více než jen soudní akt v knihách Nebes. Oblíbené hříchy, se kterými zápasili a které byly pro ně neustálým kamenem úrazu, byly vymazány z jejich myslí! Byli přivedeni zpátky tam, kde by byli, kdyby nikdy nepropadli do určitého hříchu. Krev beránka, zabítého v Den smíření, překryla jejich hříchy a oni stáli před Yahuwahem jako by nehřešili. To je to, co ti chce Nebe nyní dát před koncem zkušební doby milosti.

Yahushua, bezhříšný Syn Yahův, je ten "Beránek [Yahův], který snímá hříchy světa." (Jan 1,29) Tak jako krev beránků překryla hříchy dávných Izraelitů, krev Yahushuova pokrývá všechny, kteří se k Němu obrátí v pokání a víře. Jeho spravedlnost pokrývá jejich pochybení a oni stojí před Yahuwahem jako by nikdy nebyli hřešili. Spravedlnost skrze víru je jediný druh spravedlnosti, který existuje.

Písmo prohlašuje:

"Není spravedlivého ani jednoho." (Římanům 3,10)

"Ačkoli jsme jako nečistý my všickni, a jako roucho ohyzdné všecky spravedlnosti naše. Pročež pršíme jako list my všickni, a nepravosti naše jako vítr zachvacují nás." (Izaiáš 64,6)

Jako hříšníci se nemůžeme sami učinit spravedlivými. Jediné, co může člověk udělat, je poprosit a přijmout spravedlnost Yahushuovu skrze víru. Před Dnem smíření byl svátek Letnice. O smiling farmer standing in the rainLetnicích byl vylit Duch Svatý na učedníky, aby je uschopnil šířit evangelium do celého světa. O tom se mluví jako o "ranném dešti". Křesťané dlouho vyhlížejí zkušenost "Letnic", kdy bude opět vylit Yahuwahův Duch v "pozdním dešti" na všechny ty, kteří jsou ochotni Ho přijmout. Musí však být chápáno, že pozdní déšť nebude dán za účelem  odstranění hříchu z života. Tak jako ranný déšť, i pozdní déšť je dán za účelem šíření poselství evangelia, poslední výzva k hříšníkům, aby činili pokání a byli zachráněni. Jen ti, kteří žijí ve vědomé poslušnosti vůči božímu zákonu, obdrží toto mocné vylití božské moci. Nikdy nebude vylita na mysl nečistého člověka, který tíhne k vědomému hříchu.

Nyní je přijatelná doba modlit se modlitbu Laodiceana a skrze víru přijmout poselství pravého svědka aplikovaného pro tebe. Všichni jsou "bídní, mizerní, slepí i nazí". Všichni se domnívají, že "zbohatli a nic nepotřebují". Všichni lidé mají sklon pohlížet na své "dobré skutky" a domnívají se, že nejsou v laodicejském stavu. Nejhorší část diagnózy je, že všichni jsou duchovně slepí! (viz Zjevení 3,17)

Každý potřebuje léčbu nabízenou těm, kteří trpí Laodicejským stavem:

Radím tobě, abys sobě koupil ode mne zlata ohněm zprubovaného, abys byl bohatý, a v roucho bílé abys oblečen byl, a neokazovala se hanba nahoty tvé. A očí svých pomaž kollyrium, abys viděl. (Zjevení 3,18)

Zlato přetavené v ohni je víra a láska; bílý šat je Yahushuova spravedlnost; oční mastí je duchovní rozeznávání, to vše zdarma dáno milujícím Spasitelem. Jakmile jsou tyto neocenitelné dary přijaty skrze víru a vylity v síle Pozdního deště, budeš schopen žít před tváří svatého Yahuwaha bez prostředníka během posledních sedmi ran.

Ospravedlnění skrze víru, plně přijato a pochopeno, znamená žít bez hříchu. Když je Yahushuova krev přijata skrze víru, člověk je ukřižován s Ním, skrze víru. A tak jako byl On vzkříšen k životu, je i věřící duše vzkříšena k putování v novotě života s Yahushuou. Toto je učiněno skrze víru v Jeho spravedlnost. Je to daleko více než nějaké intelektuální pochopení mysli. Je to vlastní zkušenost.

S Yahushuou ukřižován jsem. Živť jsem pak již ne já, ale živ jest ve mně Yahushua. Že pak nyní živ jsem v těle, skrze víru v Syna Yahova živ jsem, kterýžto zamiloval mne a vydal sebe samého za mne. Nepohrdámť tou milostí Yahuwahovou. Nebo jestližeť jest z Zákona spravedlnost, pak tedy Yahushua nadarmo umřel. (viz Galatským 2,20.21)

Protože "všichni zajisté zhřešili a nemají slávy [Yahuwahovy]" (Římanům 3,23), není možné pro hříšníka, aby se stal spravedlivým tím, že ihned začne zachovávat zákon. To nemůže a nevykoná smiling woman holding Bibleusmíření za hříchy minulosti, ani nezmění přirozené sklony své mysli. Každý člověk zdělil a vypěstoval si sklony ke zlému. Jedině skrze přijetí smrti Yahushuovy pro vlastní záchranu a spravedlnosti, kterou On žil na zemi, je pro hříšníka možné být znovustvořen k obrazu svého Stvořitele. Velká a vzácná zaslíbení zapsaná v Bibli jsou ku pomoci každý den, každou hodinu, každou minutu. Když pokušení dolehne na mysl, existují vždy dvě možnosti: dopustit se hříchu nebo poprosit o pomoc. Otec a Syn slíbili svou moc ku pomoci každému člověku toužícímu po vítězství, aby obdržel sílu, kterou potřebuje ke vzdoru vůči ďáblu.

Odevzdej se proto Yahuwahovi. Vzdoruj ďáblu a on od tebe uteče. Přibliž se Yahuwahovi a On se přiblíží tobě. (viz Jakuba 4,7-8)

Drž se pevně zaslíbení, nechej slova Bible protékat jako očisťující vlna skrze tvou mysl, a přijmeš spravedlnost, kterou potřebuješ, abys byl spasen. Největší touhou Nebeského Otce je, aby oděl každé Své dítko do šatu čistého a bílého, do šatu spravedlnosti Jeho Syna. To není něco, co by mohl někdo udělat sám pro sebe. Yahuwah očistí a obnoví všechny, kteří se k Němu obrátí ve víře, že je přijme, protože to zaslíbil. On jim poví:

Pohleď, přenesl jsem z tebe nepravost tvou, a oblékl jsem tě v roucha proměnná. (Zachariáš 3,4)

Je jasné, že toto je vykonáno jedině skrze moc a Ducha Yahuwahova:

Ne silou, ani mocí, ale Duchem mým, praví Yahuwah zástupů. (viz Zachariáš 4,6)

Spasení skrze víru je dar. Rozhodni se ho dnes přijmout.