Print

Yahuwah je nejlepší přítel, kterého můžeš mít. Zde je proč . . .

Výroky Bible popisující charakterové rysy Yahuwaha vystupují tehdy, když víme, co znamenají. Poznej, jak jsou tato slova definována a odhalíš zaslíbení, kde jsi je dříve nikdy neviděl!

Udělej si čas a popřemýšlej o tvém nejlepším příteli, přítelkyni. Co z vás dělá nejlepší přátele? Je to to, že máte společné zájmy? Je laskavá? Je věrná? Bavíte se spolu dobře?

Yahuwah je někdy popsán jako "Nejlepší přítel, kterého můžeš mít", ale málodky se někdo zamyslí, aby přesně analyzoval, jaké osobní rysy dělají z Nebeského Otce dobrého přítele.

Bible uvádí počet krásných osobních vlastností. Pochopení definicí každé z těchto vlastností poskytuje dechberoucí vhled na krásu, která se nachází v pravém srdci boží povahy.

Bylo to právě to, co chtěl Mojžíš vidět, když řekl: "Dovol mi spatřit tvou slávu!" (Exodus 33,18)

Když Yahuwah kolem něho přecházel, zavolal: "Yahuwah, Yahuwah! Adonai plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích..." (Exodus 34,6-7)

Yahuwah je milosrdný
 

"Avšak Yahuwahovo milosrdenství je od věků na věky..."

(Žalm 103,17)

Milosrdenství je: "Ta shovívavost, mírnost nebo něžnost srdce, kterými disponuje osoba, aby promíjela ublížení nebo aby jednala s provinilcem lépe, než si zaslouží; dispozice, která zmírňuje spravedlnost a přiměje zraněnou osobu k odpuštění přestupků a bezpráví odpouští trest nebo ukládá menší trest než zákon nebo spravedlnost zaručuje."1

To je způsob, jakým Otec jedná s druhými. Je mírný. Když je Mu ukřivděno nebo je nějak napaden, Jeho první reakcí je prominout to napadení nebo jednat s člověkem, který Mu křivdí, lépe, než si zaslouží.

Yahuwah je dobrotivý

Být dobrotivý znamená být milý, přátelský. Yahuwah je přátelský! On je vřelý, má zájem o druhé a snadno se s Ním vychází. Dobrotivý se dá taky definovat jako "benevolentní". Někdo, kdo je benevolentní, má upřímnou touhu konat dobro pro druhé. Benevolence je nedílnou součástí Yahuwahovy dobrotivé osobnosti. "Dobrotivý jest Yahuwah." (1 Petrova 2,3)

Yahuwah je shovívavý

Toto je zajisté dobrá zpráva pro hříšníky! Být shovívavý znamená snášet "urážky a provokace po delší čas . . . nenechat se snadno vyprovokovat." Znamená to být trpělivý! My všichni děláme chyby. Nicméně praví přátelé rychle odpouštějí, když uděláme chyby, a Yahuwah je ten nejpravější z přátel. "Nemeškáť Pán s naplněním slibů, (jakož někteří za to mají, že obmeškává,) ale shovívá nám, nechtě, aby kteří zahynuli, ale všickni ku pokání se obrátili." (2 Petrova 3,9)

Yahuwah je dobrý

Yahuwah se zeptal bohatého mládence: "Proč mne nazýváš dobrým? Žádný není dobrý než jediný, totiž Yah." (Matouš 19,17) Napříč Biblí je nám řečeno, že Yahuwah je "dobrý", ale skutečná definice slova "dobrý" je daleko hlubší a bohatší, než si většina lidí uvědomuje.

Dobrota je definovaná jako "To, co přispívá ke zmenšení nebo odstranění bolesti, nebo k růstu štěstí a prosperity ... [to je] protichůdné zlu nebo utrpení." Yahuwah pracuje pilně na zmenšení nebo odstranění bolesti. Aktivně se snaží o nárůst štěstí a prosperity všech. Jak krásné je mít přítele s takovou vlastností!

Yahuwah cítí lítost

Žalm 103,13 prohlašuje: "Jakož se slitovává otec nad dítkami,tak se slitovává Yahuwah nad těmi, kteříž se ho bojí."

Kvalita lítosti dostává někdy zabrat. Lidé, kteří prochází životními zkouškami, někdy nahněvaně říkají: "Nelituj mne!" Ale lítost jde ruku v ruce s empatií. Lítost je definována jako: "Soucit a smutek vzbuzený neštěstím nebo utrpením někoho jiného."2

Věřící znají text v Židům 4,15, kde se uvádí: "Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi..." Jinými slovy: Yahuwah cítí, co cítíme my. Doslova. Ale právě toto je to slitování! Slitování je "cítění nebo trápení jednoho člověka, vzrušené neštěstím jiného." Takže pokaždé, když čteš nějaký text, který hovoří o Otcově lítosti, chápej to tak, že Otec cítí to, co cítíš ty, a když ty trpíš, i On trpí.

Yahuwah je soucitný

Žalm 145,8 nám říká: "Hospodin je milostivý, plný slitování, shovívavý a nesmírně milosrdný." Krása tohoto charakterového rysu je ztracena, protože se toto slovo dnes moc nepoužívá. Většina lidí dnes přesně neví, co to znamená.

Soucit je definován jako: "trpět s druhým; bolestná sympatie; pocit zármutku díky neštěstí nebo zármutku někoho jiného; lítost; politování. Soucit je smíšená vášeň složená z lásky a žalu; přinejmenším určitá porce lásky oběcně doprovází bolest nebo lítost a je jí probuzena." To je to, co dělají nejlepší přátelé: cítí to, co prožívá ten druhý. To je ta část, co dělá z Yahuwaha takového velkého přítele. On tě tak moc miluje, že cokoliv tě zraní, zraní i Jeho.

Yahuwah je laskavý

"... navraťte se k Yahuwahu Eloah vašemu; neboť jest on milostivý a lítostivý, dlouhočekající a hojný v milosrdenství..." (Joél 2,13)
Laskavost je jedna z nejkrásnějších charakterových vlastností, kterou kdo může mít.

"... navraťte se k Yahuwahu Eloah vašemu; neboť jest on milostivý a lítostivý, dlouhočekající a hojný v milosrdenství..." (Joél 2,13) Laskavost je jedna z nejkrásnějších charakterových vlastností, kterou kdo může mít.

Člověk, který je laskavý, je někdo, kdo je "ochotný konat dobro pro druhé a činit je šťastnými vyslyšením jejich proseb, naplněním jejich potřeb nebo pomocí v jejich tísni; mající přirozenou něžnost či dobrotu; laskavost; blahosklonnost."

Yahushua se modlil: "Totoť jest pak věčný život, aby poznali tebe samého pravého Eloaha, a kteréhož jsi poslal, Yahushuu Krista." (Jan 17,3) Znát Yahuwaha znamená začít Ho tak hluboce milovat, že hřích ztrácí svou moc.

Satan to ví. To on učinil svým cílem vštípit strach z Yahuwaha do myslí věřících i nevěřících. Zdůrazňuje přitom Yahuwahovu spravedlnost, jako by byl Yah krutý a nemilosrdný. Ale spravedlnost je jednoduše férovost. Někdo, kdo je spravedlivý, je "čestný a férový ve svém jednání a činech."3 Jako milující Otec je Yahuwah spravedlivý. Pamatuj, že nespravedlnost neznamená milovat. Jako tvůj nejlepší přítel, je On férový! Jakožto milosrdný Stvořitel je ve skutečnosti vždy opatrný, aby "jednal s provinilcem lépe, než si zasluhuje."

Jakmile skutečně známe Yahuwaha, což je naší výsadou Ho znát, hřích ztratí svou moc nad námi. Poznávej Otce osobně pro sebe sama. Zachyť vhled do srdce skrytého za Satanovým obviňováním a odhalíš nejlepšího přítele, kterého kdy můžeš mít.


1 Všechny definice jsou citovány z: Noah Webster’s American Dictionary of the English Language, 1828 ed., pokud není uvedeno jinak.

2 The American Heritage Dictionary, 4th ed.

3 viz výše