Print

Yahuwah ngo mweenzinyoko waamoyo kwiinda boonse. Cili boobo nkaambo kakuti . . .

Twaambo twa Mangwalo tupandulula zibeela zya ciimo cokwa Yahuwah tulasalala ngwaa kuti twazyiba ncobeni ncotwiiminina. Koyiya mbwaabelesyegwa mabala aaya mpoonya ubbukizye zisyomyo nzyotaninga bwene.

Kotola kaindi kasyoonto uyeeyele mweenzinyoko mubotu kwiinda boonse ngojisi. Ninzi cipa kuti mube balongwenyina kwiinda boonse? Hena nkaambo kakuti muleendelana zintu nzyomuyanda antoomwe na? Hena mulongwaako ulilomene? Hena mulomgwaako ulasyomeka? Hena mulakkomana antoomwe?

Balongwenyina bainda boonse

Yahuwah zimwi ziindi waambwa kuti “Mweenzyoko wiinda boonse ngokonzya kujana,” pele tabali banji babikkila maanu kuvwuntauzya makani aaya kuti bazyibe bwini mbwabede Taata wakujulu akaambo keni ncali mulongwaako mubotu.

Mangwalo ajisi mulongo wa zintu zipandulula ciimo cibotu. Kuvwisisya comwe-comwe akataa ziimo eezi inga kwajanika kulibotela kutaambiki ooko kujanwa buyo mumoyo wa bulemu bwa kujulu.

Ncenciceeco Mozesi ncaakali kulangila kuti abone eelyo walo naakati, “Ime ndakukomba kaka, Webo nditondezye bulemu Bwako.” (Kulonga 33:18, KJV)

“Mwami Yahuwah wakainda kunembo lyakwe akulibanda kuti, Mwami Yahuwah, ngu Yahuwah sinkumbu, silubomba uutafwambaani kunyema alimwi uuzwide bubotu amasimpe. Ulabamba cisyomezyo cakwe ncaakasyomezya kuzyuulu-zyuulu zyabantu alimwi ulalekelela, insotoko, azinyonyoono, pele takooyooleka kusubula bana abazyukulu mane kuyoosika kuzyalani lyatatu alyane akaambo kazibi zyabamawisi. (Kulonga 34:6-7, NKJV)

Yahuwah Ulaa lubomba

“Pele lubomba lwa Yahuwah nkoluli kuzwa kutamani kusikila kukabe kutamani.”

(Intembauzyo 103:17, KJV)

Lubomba “nkubaa moyo muteteete, mubombe, alimwi uulaa nkumbu, eezi nzyezipa kuti muntu kalanganya muntunyina muluse akumulekelela ncaalubizyilwa, akweengelela yooyo wamubisyila kwiinda mbwayelede kulekelelwa; ciimo ciyandisya bululami, ciimo cipa kuti ooyo muntu wabijilwa kumoyo alekelele zibyaabi akulesya cisubulo kuli yooyo uulaa mulandu nokuba kumulesya kusubulwa mbuli mbwayelede kusubulwa kweendelanya amulawo.”1

Mbombuboobu Taata mbwayanda kuti katulanganya bantuma bamwi. Walo ulaa moyo mubombe. Kuti wabisyilwa, wasampaulwa nokuba kutukanwa, Walo utaanguna kuwentuzya akulanganya yooyo wamucitila cibi kuti weelede kubambililwa kabotu kwiinda mbwayelede.

“Pele lubomba lwa Yahuwah nkoluli kuzwa kutamani kusikila kukabe kutamani.” (Intembauzyo 103:17, KJV)

Yahuwah ulaa moyo uuzwide bulumbu

Kubaa moyo uulaa bulumbu nkubaa moyo uulomenye, nkuba muntu uuyandana abantunyina. Yahuwah ulayandana a bantu! Walo ulaa moyo uukkomanina bantu alimwi ulayandisya kuzyiba bamwi, ulakondelezya kukkala limwi. Kubaa bulumbu kulakonzya akwaambwa kuti “nkulomana.” Muntu uulomene ulaa luyando ncobeni lwakucitila bantunyina zintu zibotu. Kuloma ncibeela cipati muciimo cokwa “Yahuwah uulomenye.” (1 Petulo 2:3)

Yahuwah tabikkilili cibi

Aaya makani mabotu ncobeni ku babisyi! Kutabikkilila zibi caambilizya kujatila bamwi milandu nokuba kubeengelela milandu yabo kwa ciindi cilamfu loko … kuleka kunyemanyema.” Nkukkazyika camba! Toonse tobantu tulalubizya akucita zitaluleme. Nokuba boobo, beenzuma bamasimpe balafwamba kutulekelela eelyo notucita zibi, alimwi Yahuwah ngo mweenzuma wiinda boonse beenzuma bamasimpe. “Yahuwah talelemi mbuli bamwi mbobayeeyela kulelema kuzuzikizya cisyomyo Cakwe ncaakasyomya, pele ulatweengelela, katayandide kuti naba omwe akati kesu akanyonyoonwe, pele kuti boonse beempwe.” (2 Petulo 3:9, NKJV)

Yahuwah mubotu

Yahushua wakabuzya simalelo mukubusi uuvwubide kuti: “Nkaambo nzi ncondiitila kuti ndimubotu? Kunyina mubotu pele omwe buyo, Yahuwah.” (Mateyo 19:17, KJV) Mu Mangwalo woonse twaambilwa kuti Yahuwah “mubotu,” pele bbala lini lyaambilizya “kubota” lilainda ncolyaambilizya kwiinda bantu mbobayeeyela banji.

Bubotu bupandululwa kuti “Ncintu cigwasyilila nokuba kulesya cicisa, nokuba cintu ciyungizya kukkomana akuvwuba … [eeco] ciimpene a cibyaabi nokuba buumba.” Yahuwah ulabeleka anguzu zyoonse kulesya nokuba kugwisya kucisa.Walo lyoonse ulangila kuyungizya kukkomana akuvwuba akataa bantu. Ma! Kubota ciimo ca mweenzuma uuli boobu!

Basimilimo balyaabide kugwasya milimo

Yahuwah uleetezyegwa

Intembauzyo 103:13 yaamba kuti: “Mbuli wisi mbwayengelela bana bakwe, mbweenya awalo Yahuwah mbwabafwida luse aabo bamuyoowa.”

Ciimo ca kweetezyegwa cilafubaazyigwa kapati. Bantu banjombede mumasunko kanjaanji balamvwugwa kabaamba kuti, “Utandifwidi buumba, Uteetezyegwi nkaambo kangu!” Pele kweetezyegwa ncintu ceendela antoomwe akufwida lubomba. Kweetezyegwa kupandululwa kuti: “Nkweetezyegwa nkaambo kamapenzi ngajisi umwi muntu nokuba kupenga kumujatide.”2

Bantu basyoma balizyibide kumvwa kampango ka BaHebulayo 4:15 aako kaamba kuti: “Mupaizi mupati wesu tali yooyo uutakonzyi kuzyiba mbotulimvwa mukubula nguzu kwesu.” Mumajwi amwi ooku nkwaamba kuti, Yahuwah awalo ulamvwa mbweenya kufumbwa mbotulimvwide. Ngamasimpe eeni aayo. Eeci ncencico ncociiminina cini kweetezyegwa! Kweetezyegwa “nkulimvwa kupengana mbuli muntunyoko umwi, kugwitila mucamba nkaambo kamapenzi aamujisi muntunyoko umwi.” Aboobo, kufumbwa ciindi nobala kampango kaamba kuti Taata uleetezyegwa, koteelelesya kuti aako kampango kaamba kuti Walo ulimvwide mbuli mbolimvwide, alimwi eelyo yebo nopengede, Awalo ulimvwa kupenga.

Yahuwah ulaa moyo mubotu

Intembauzyo 145:8 itwaambila kuti: “Yahuwah ulilomenye, uzwide lubomba, tanyeminyemi, alimwi ulaa luse lupati.” Pele bubotu bwa ciimo cili boobu busweekela mukuti, bbala lya kuloma talibelesyegwi ziindi zinjaanji. Bunji bwa bantu balizyi cini ncoliiminina.

Kufwida luse kupandululwa kuti: “Nkupengela mumoyo nkaambo kapenzi ndyanjide muntunyoko umwi; kuciswa kumoyo; kulimvwa buumba nkaambo kabuusu bwa muntunyoko; kweetezyegwa; koombolozya. Kufwida luse nkubaa luyando luvwelene a buumba; cibeela caluyando luli mumoyo, asyoonto buyo cilawumbulizya cintu cicisa mumoyo nokuba kuzungaanyigwa acintu eeco. Eeci ncecibeela cini cipa kuti Yahuwah abe mulongwaako wiinda boonse. Walo ulakuyanda kapati yebo cakuti kufumbwa cintu cikucisa, Awalo cilamucisa.

Yahuwah ulilomene

“Cengulukila kuli Yahuwah Leza wako nkaambo Walo uulaa luzyalo alimwi ulaa luse, tafwambaani kunyema, alimwi ulaa lubomba kapati” (Joweli 2:13, KJV)

Kuloma ncibeela cimwi akataa zibeela zya ciimo ziinda kubota kufumbwa muntu eezyo nzyakonzya kubaa nzizyo.

“Cengulukila kuli Yahuwah Leza wako nkaambo Walo uulaa luzyalo alimwi ulaa luse, tafwambaani kunyema, alimwi ulaa lubomba kapati.” (Joweli 2:13, KJV) Kuloma ncibeela cimwi akataa zibeela zya ciimo ziinda kubota kufumbwa muntu eezyo nzyakonzya kubaa nzizyo.

Muntu uulomene, muntu “uuyandisya kucitila bamwi zibotu, akubakkomanisya kwiinda mukubagwasya nzyobalomba, kubapa nzyobabulide nokuba kubagwasyilila nobanjide mumapenzi; nkubaa moyo mubombe nokuba ciimo cibotu; kubaa moyo mubombe; kuloma.”

Yahushua wakapaila kuti: “Alimwi oobu mbobuumi butamani kuti bazyibe Ndiwe olikke O Leza wakasimpe a Yahushua Messiah, ooyo ngookatumina.” (Johan 17:3, KJV) Kuzyiba Mwami Yahuwah nkubaa luyando lupati Anguwe cakuti cinyonyoono cabula nguzu zyakukonga muntu.

Saatani ulaazyi kabotu masimpe aaya. Walo wakakanza kuti ube mulimo wakwe kukonga bantu kuti kabamuyoowa Yahuwah mumizeezo yabo, basyoma abatasyomi mbweenya buyo. Walo utamikizya bululami bwa Yahuwah, kuti Yahuwah ulaa lunya alimwi talekeleli milandu. Pele bululami bwini nkweengelela muntu. Muntu wabululami muntu “Wabulemu alimwi uulaa lweengelelelo mumicito yakwe.”3 Lino mbwali Taata waluyando, awalo Yahuwah mululami. Amwiibaluke kuti, lunya takuli kubaa luyando pe. Walo mbwali mweenzinyoko wiinda boonse, Walo ulaa lweengelelo! Ncobeni, mbuli mbwali Mulengi uulaa luse, Walo lyoonse ulabambilila kabotu-kabotu ooyo “muntu uulaa mulandu kwiinda mbwayelede kusubulwa.”

Eelyo notumuzyiba ncobeni Yahuwah, nkaambo cili kuli ndiswe kumuzyiba mbwabede ncobeni, cinyonyoono ciyoobula nguzu zyakutunyonauna. Kotalika lino omwini lwako kumuzyiba Taata akuzumanana kucita eeco lyoonse. Koswena munsi Lyakwe usondele akubona moyo Wakwe uusisidwe ooyo ngwatamikizya Saatani, mpawo yebo uyoobbukizya mweenziyonyoko waamoyo wiinda boonse ngokonzya kujana.

musankwa ubala Bbaibbele


1 Bupanduluzi boonse bwakazyila mu Noah Webster’s American Dictionary of the English Language, 1828 ed., pele buyo kuti kwaambwa bumbi.

2 The American Heritage Dictionary, bbuku lya 4th lyakasimbwa.

3 Ibid