Print

Yahuwahova Pečeť


Yahuwahova pečeť = Boží ochrana
 

Yahuwahova pečeť zahrnuje daleko více než se doposud chápalo. Nabízí duchovní ochranu všem, kteří žijí v souladu s božím zákonem. To zahrnuje i bohoslužbu v sedmý den Sabat, Nové Měsíce a roční Svátky.


Co dáš člověku, který má všechno?

Vážně. Co by jsi dal člověku, který nic nepotřebuje?

Nedaroval bys svůj nejlepší pokus o malbu nebo sochu Michelangelovi. Nevěnovala bys krabičku čokoládových sušenek Julii Child, ani neušila košili pro Christiana Diora.

Když slova nestačí, srdce plné lásky touží projevit svou vnímanou lásku nějakým činem. Co tedy dáš člověku, který má všechno?

Problém je ale ještě větší, když chceš dát nějaký dar Nebeskému Otci. Co by jsi tam mohl nebo mohla dát Stvořiteli, co by ještě neměl, o čem by ještě nepřemýšlel nebo co by Sám nemohl vytvořit pouhým vyslovením slov?

Když slova nestačí, když žádný dar není dostačující, když srdce přetékající láskou touží nějakým způsobem demonstrovat tuto lásku - tehdy zůstává jen jediná věc. Ochotná poslušnost.

Když jsou všechny lidské tradice odloženy stranou, nezbývá mnoho věcí, které Stvořitel skutečně požaduje od Svých stvoření. "Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Yahuwah žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Eloahem." (Micheáš 6,8) Jediná věc, po které velké srdce nekonečné lásky touží, je ochotná poslušnost ze srdce plného lásky.

To je vše. Ochotná poslušnost ze srdce plného lásky.

Dar poslušnosti

Je smutné, že mnoho lidí by raději dalo něco, cokoliv jiného. Raději tíhnout k lidským tradicím a požadavkům. Tyto často těžko splnitelné požadavky farizejských pravidel krmí lidskou pýchu a lidé se cítí být lepšími. Jsou jako naštvaný Náman, když mu prorok Elizeus řekl, že se jen potřebuje umýt v řece Jordánu, aby se očistil od lepry.

Ale Náman se rozlítil a odešel. Řekl: "Hle, říkal jsem si: Zajisté ke mně vyjde, postaví se a bude vzývat jméno Yahuwaha, svého Eloaha, bude mávat rukou směrem k posvátnému místu, a tak mě zbaví malomocenství.

Cožpak nejsou damašské řeky Abána a Parpar lepší než všechny vody izraelské? Cožpak jsem se nemohl omýt v nich, abych byl čist?" Obrátil se a rozhořčeně odcházel. (2. Královská 5,11-12)

Když jsou lidem předloženy jednoduché požadavky Stvořitele pro bohoslužbu, příliš často se odvrátí a stěžují si na velkou obtíž a nepohodlnost. Slova Námanových služebníků, kteří ho prosili, aby si to rozmyslel, se dají aplikovat stejně tak i na dnešní lidi: "Ale jeho služebníci přistoupili a domlouvali mu: "Ale přistoupivše služebníci jeho, mluvili k němu a řekli: Otče můj, jakkoli velikou věc prorok ten rozkázal by tobě, což bys neměl učiniti toho? Čím tedy více, kdyžť řekl: Umej se, a budeš čist." (2. Královská 5,13)

Uctívání Stvořitele je daleko důležitější, než si většina lidí uvědomuje. Bible uvádí poutavou událost, která se stane v blízké budoucnosti:

Potom jsem viděl čtyři anděly, stojící na čtyřech úhlech země, držící čtyři větry zemské, aby nevál vítr na zemi, ani na moře, ani na žádný strom.

A viděl jsem jiného anděla, vystupujícího od východu slunce, majícího pečeť Boha živého. Kterýž zvolal hlasem velikým na ty čtyři anděly, jimž dáno, aby škodili zemi a moři,

Řka: Neškoďte zemi, ani moři, ani stromům, dokudž neznamenáme služebníků Boha našeho na čelích jejich.

I slyšel jsem počet znamenaných, sto čtyřidceti a čtyři tisíce jich zapečetěno ze všech pokolení synů Izraelských. (Zjevení 7,1-4)

Yahuwahova pečeť je nevzácnější duchovní dar dostupný pro každého člověka žijícího na zemi. Jen Yahuwahova pečeť může poskytnout věčný život a duchovní ochranu nezbytnou pro dny před námi, kdy bude na nekající svět vylit Yahův hněv nezředěn milostí.

[Yahuwahovy] soudy navštíví ty, kdož budou chtít utlačovat a zahubit jeho lid. Jeho velká shovívavost k bezbožníkům způsobuje, že se lidé osmělují páchat hříchy; jejich trest však přijde jistě a bude strašný proto, že je tak dlouho odkládán. ... Trestání je pro našeho milosrdného Yahuwaha nezvyklou věcí. ... "[Yahuwah] dlouhočekající jest a velikomocný, avšak nikoli neospravedlňuje vinného." (Nahum 1,3) Strašně a spravedlivě pomstí [Yahuwah] vážnost svého pošlapaného zákona. Přísnost odplaty, která čeká přestupníka, se ukazuje v tom, že [Yahuwah] oddaluje výkon spravedlnosti. Národ, ke kterému projevuje tak dlouho trpělivost a který nepostihne trestem, dokud nenaplní míru své nepravosti proti [Yahuwahovi], nakonec vypije kalich hněvu nezředěný milostí.1

Nad znamením šelmy se uvažovalo, kázalo a argumentovalo po celé generace. Ale jediná věc, která tě ochrání před znamením šelmy, je komentovaná a chápána jen málo lidmi. Jak již popsáno v jiných článcích na WLC, Yahuwahova pečeť je přijata, když kající věřící uctívá Stvořitele v Jeho svatý sedmý den Sabat, vypočítaný podle Jeho luni-solárního kalendáře. Důkladné studium Bible však oslovilo mysl WLC týmu tím, že Yahuwahova pečeť zahrnuje více než jen týdenní Sabat (lunární Sabat). Zahrnuje všechny Yahuwahovy svaté dny, protože je dána jen poslušnému srdci.

Existují tři kategorie svatých dnů, kdy jsou všichni vyzváni, aby uctívali svého Stvořitele:

  1. Týdenní Sabaty
  2. Měsíční Nové Měsíce (Novměsíce)
  3. Roční Svátky

Týdenní Sabaty

Písmo přikazuje uctívání v sedmý den každého týdne:

Pomni na den Sabat, abys jej světil. Šest dní pracovati budeš, a dělati všeliké dílo své; Ale dne sedmého odpočinutí jest Yahuwaha tvého Eloaha. Nebudeš dělati žádného díla, ty i syn tvůj i dcera tvá, služebník tvůj i děvka tvá, hovado tvé i příchozí, kterýž jest v branách tvých. Neboť v šesti dnech učinil Yahuwah nebe a zemi, moře a všecko, což v nich jest, a odpočinul dne sedmého; protož požehnal Yahuwah den Sabat, a posvětil ho. (Exodus 20,8-10)

Existují čtyři týdenní Sabaty v každé lunaci (měsíc na luni-solárním kalendáři).

Stvořitelův kalendář

Měsíční Nové Měsíce

Nové Měsíce jsou svaté dny, které začínají každý nový měsíc a okamžik, ve který týdenní cyklus opět začíná pro nový měsíc. Preciznost Yahuwahovy metody určování času je důvodem, proč je měsíc nazýván jako věrný svědek. "Jako měsíc utvrzeno bude na věky, a jako svědkové na obloze hodnověrní." (Žalm 89,37) Každý solární rok má 12 nebo 13 lunací (měsíců), přičemž každý začíná Novým Měsícem - dnem uctívání.

Roční Svátky

Yahuwahovy roční svátky jsou všechny uvedeny v Leviticus 23, kde je jejich zachovávání opakovaně přikazováno jako věčná smlouva. Těmito svátky jsou:

  1. Pesach
  2. Svátek nekvašených chlebů
  3. Mávání snopem
  4. Letnice 
  5. Svátek troubení
  6. Den smíření
  7. Svátek stánků

Lidé neradi poslouchají tyto jednoduché požadavky. Je pro ně nepohodlné, dokonce trapné, přiznat před přáteli a spolupracovníky, že chtějí zachovávat židovské svátky! Nikdo nechce vybočovat z řady a uctívat Stvořitele VŠECH podle kalendáře, který člověk odlišuje od ostatních. Velmi odlišuje.

Tento svět dozrává ke své zkáze. [Yahuwah] může mít trpělivost s hříšníky už jen o chvíli déle. Oni musí vypít do dna pohár jeho hněvu nesmíchaného s milosrdenstvím. Ti, kdo budou dědicové  [Yaha] a spoludědicové [Yahushui Pomazaného] k nesmrtelnému dědictví, budou zvláštní. Ano, tak zvláštní, že [Yahuwah] je označí za své, zcela své. Myslíte si, že [Yahuwah] přijme, poctí a uzná lidi tak zapletené se světem, že se od světa liší jen jménem? ... Brzy bude známo, kdo je na [Yahuwahově] straně, kdo se nebude stydět za [Yahushuu]. Ti, kteří nemají morální odvahu zaujmout své postavení vědomě před nevěřícími a opustit módy tohoto světa, a imitovat sebeobětavý život [Spasitele], se za něho stydí a nemilují jeho příklad.2

Tak tedy. Co dáš Bytosti, která má doslova všechno? Ochotnou poslušnost ze srdce plného lásky. Moudří rodiče učí své děti projevovat vděčnost, protože vděčnost za udělené dary probouzí lásku a důvěru. Yahuwah věděl, že Jeho stvoření potřebovala nějaký způsob, jak projevit svou lásku vůči Němu. Proto ve své lásce poskytl způsob, kterým je to možné učinit: Oddělit si Jeho svaté dny pro uctívání.

woman worshiping

Satan pokouší mnohé nahlížet na dny uctívání jako na razítko, které zaručuje jejich vstupenku do Nebe. Nic nemůže být dále od pravdy! "Yahuwah duch jest, a ti, kteříž se jemu modlí, v duchu a v pravdě musejí se modliti." (Jan 4,24) Bohoslužba, která se považována za povinnost, není skutečným uctíváním.

Nejvyšší formou bohoslužby je ochotná poslušnost.

Slovník definuje uctívání jako čin: "uctívat, věnovat zbožnou úctu; vážit si s nejvyšším respektem a úctou... uctívat s extravagantní láskou a extrémní podřízeností...."3

Pravá bohoslužba může vyjít jedině ze srdce lásky. Ochotná poslušnost je tehdy nejvyšší formou bohoslužby (uctívání). Není to - a ani nemůže být - nějaký čin určený ke získání přízně a laskavosti. Pokud ano, pak to dle vlastní definice není žádné uctívání.

Vykoupení obdrží Yahuwahovu pečeť

Ve svém kázání na hoře vysvětlil Spasitel rozdíl mezi těmi, kteří jsou ztraceni, a těmi, kteří budou nakonec spaseni:

Ne každý, kdo mi říká `Pane, Pane´, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.

Mnozí mi řeknou v onen den: `Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?´

A tehdy já prohlásím: `Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.´ (Matouš 7,21-23)

Ztraceni nebudou jen ti v otevřené vzpouře. Mnozí, kteří tvrdí, že jsou křesťané, kteří pracovali ve svém náboženství, kteří brali "bohoslužbu" jako prostředek ke konečnému zisku (k zaručení svého vstupu do Nebe), budou nakonec ztraceni. Ti, kteří obdrží Yahuwahovu pečeť, jsou těmi, kteří vstoupí do úzkého, intimního přátelství s Vykupitelem a Jeho Otcem. Oni vykonali vůli Stvořitele, protože Ho milují. Tečka. Znát Yaha znamená milovat Ho. Pokud Ho znáš, budeš Ho milovat. A pokud Ho miluješ, budeš Ho chtít poslouchat ve všech věcech, včetně toho, kdy konat bohoslužbu.

Jan, ten milovaný, to dobře chápal:

A po tomť známe, že jsme jej poznali, jestliže přikázání jeho ostříháme.

Dí-liť kdo: Znám jej, a přikázání jeho neostříhá, lhářť jest, a pravdy v něm není.

Ale kdožť ostříhá slova jeho, v pravdě láska Yahuwahova v tom jest dokonalá. Po tomť známe, že jsme v něm.

Kdo praví, že v něm zůstává, máť, jakž on chodil, i tento tak choditi. (1. Janova 2,3-6)

Dny uctívání: příležitosti pro vděčnost

Úzký a milující vztah je prostě nemožný, když vděčnost a láska jsou zadržovány, nebo když není vyvinuto žádné úsilí učinit toho druhého šťastným. Yahuwah, Stvořitel VŠEHO, to dobře chápe. On nepotřebuje tvou bohoslužbu a uctívání. Dokonce nepotřebuje ani tvou vděčnost. Ale ty ji potřebuješ dávat.

boy giving mom a roseAby naplnil tuto potřebu v lidském srdci, oddělil Stvořitel už  tehdy při stvoření světa ten sedmý den a Nové Měsíce4 jako dny odpočinutí: "A dokonal Elohim dne sedmého dílo své, kteréž dělal; a odpočinul v den sedmý ode všeho díla svého, kteréž byl dělal. I požehnal Elohim dni sedmému a posvětil ho; nebo v něm odpočinul Elohim ode všeho díla svého, kteréž byl stvořil, aby učiněno bylo." (Genesis 2,2 a 3)

S příchodem hříchu se vytvořila veliká propast mezi padlými hříšníky a svatým, božím Otcem. Aby se vytvořil most přes tuto propast, který by přivedl padlé lidi do úzkého společenství s Ním, ustanovil Otec roční svátky. Bylo Jeho záměrem, když se lidé shromažďovali ve stanovené doby během roku, aby si s vděčností a láskou připomínali Jeho požehnání a ochranu.

Dobrý rodič přizpůsobí okolnosti tak, aby poskytl svému dítěti příležitosti, dát mu něco zpátky. Otec ve skutečnosti nepotřebuje další kravatu. Maminka nepotřebuje další jehelníček nebo koláč. Ale protože dítě potřebuje zažít radost z dávání, moudří rodiče poskytují svým dětem tyto příležitosti. Skrze vyžadování po dětech, aby říkali "děkuji" za všechno, co je jim dáno, ať už je to obyčejná sklenička vody nebo jídlo či nějaký dárek, dítě si rozvíjí lásku a poznání, že jeho rodič je milující dárce. Dítě, jako příjemce, si tak pěstuje vděčnost, která pak rozvíjí lásku. Toto je skutečná hodnota bohoslužby a uctívání a pravý důvod pro věrné oddělení týdenních, měsíčních a ročních časů pro uctívání: vděčnost, která plodí lásku.

Nebeský Otec vyžaduje zachovávání svatých dnů jako proces pro vytváření vděčnosti v našich srdcích za všechno, co pro nás dělá. To je velmi zjevné v agrární (zemědělské) společnosti. Plodiny rostou, protože " slunci svému velí vzchoditi na dobré i na zlé, a déšť dává na spravedlivé i na nespravedlivé." (Matouš 5,45) Dnes, kdy si většina lidí kupuje potraviny v obchodech a supermarketech, je to ještě důležitější, udělat si čas, kdy si člověk uvědomí, odkud naše požehnání přichází, a rozpozná dobrotu a velkorysost Poskytovatele.

 Když je v srdci věřícího probuzena vděčnost, láska se probouzí a důvěra prohlubuje. Takto jednotlivec vstupuje do úzkého a intimního přátelství se Spasitelem, aby je On nakonec přijmul, protože On je zná. Slovo "zná" je v Bibli významné. Zprostředkovává daleko hlubší poznání než jen nějakou povrchní známost. "Adam pak poznal Evu ženu svou, kterážto počavši, porodila..." (Genesis 4,1) Ti, kteří volají - Pane! Pane! - s Ním zažili jen povrchní známost. Ale jen ti, kteří s Ním mají intimní vztah, jsou těmi, které On skutečně zná, protože oni znají Jeho.

Je možné být spasen bez toho, aniž by člověk kdy světil v Yahovy svaté dny? Určitě. Bible nás ujišťuje, že Yahuwah neodsuzuje hříchy z nevědomosti. "Neboť časy této neznámosti přehlídaje Bůh, již nyní zvěstuje lidem všechněm všudy, aby pokání činili." (Skutky 17,30) Hříchy z nevědomosti nejsou postaveny proti nikomu, kdo upřímně touží dělat to, co je správné. Avšak nikdo, kdo zná Yahuwahovy požadavky, nemůže beztrestně pokračovat v jejich nerespektování. To by znamenalo žít v otevřené vzpouře.

Yahuwahovi důvěrní přátelé, ti, kteří Ho milují a ctí, se budou shromažďovat ve stanovené doby, podle Jím ustanoveného kalendáře, po celou věčnost. "I stane se, že od Novměsíce do Novměsíce, od Sabatu do Sabatu přicházeti bude všeliké tělo, aby se klanělo přede mnou, praví Yahuwah." (Izaiáš 66,23)  Nyní je tvá příležitost poznat Toho, který tě miluje jako nikdo jiný. Odhodlej se uctívat Ho v Jeho svaté dny, vypočítané podle Jeho původního kalendáře. Odměna za sdílení úzkého přátelství se svým Stvořitelem je stejně tak nekonečná jako věčnost.


1 Ellen G. White, The Great Controversy, p. 627.

2 Ellen G. White, Spiritual Gifts, Vol. 4b, p. 77.

3 Noah Webster, American Dictionary of the English Language, 1828 ed.

4 Skutečnost, že Novměsíce byly ustanoveny při Stvoření, je dokázaná tím, že luni-solární kalendář sám byl Yahuwahem ustanovenou metodou měření času od Stvoření světa. Genesis 1,14-15 uvádí: " Opět řekl Elohim: Buďte světla na obloze nebeské, aby oddělovala den od noci, a byla na znamení a rozměření časů, dnů a let. A aby svítila na obloze nebeské, a osvěcovala zemi. A stalo se tak." Slovo přeložené jako "znamení" pochází z hebrejského slova ôwth, #226, což znamená světelný signál, památník nebo znamení. Slovo přeložené jako "rozměření časů" pochází z hebrejskéhomô’êd, #4150. To odkazuje na modlitebná, uctívající shromáždění Yahova lidu a je použito ve verších 23. kapitoly knihy Leviticus, když odkazují na roční svátky a slavnosti.