Print

Živá Bible

Co Bible tvrdí sama o sobě?

Open Bible being held up to the sky(1) „Všeliké zajisté Písmo od Yahuwaha jest vdechnuté, a užitečné k učení, k trestání, k napravování, k správě, kteráž náleží k spravedlnosti, aby byl dokonalý člověk Yahuwahův, ke všelikému skutku dobrému hotový.“ (2. Timoteova 3,16-17)

 

(2) „… žádného proroctví Písma svatého výklad nezáleží na rozumu lidském. Nebo nikdy z lidské vůle nepošlo proroctví, ale Duchem svatým puzeni jsouce, mluvili svatí Yahuwahovi lidé.“ (2. Petrova 1,20-21)

 

(3) „Živé je zajisté Slovo Yahuwahovo a mocné, a pronikavější nad všeliký meč na obě strany ostrý, a dosahuje až do rozdělení i duše i ducha i kloubů i mozku v kostech, a rozeznává myšlení i mínění srdce.“ (Židům 4,12)

 

(4) „ . . . nemůžeť zrušeno býti Písmo.“ (Jan 10,35)

Jaký důkaz nabízí Bible pro podporu těchto neobyčejných tvrzení?


Věda

Zde je jen pár příkladů z Biblických vědeckých tvrzení, které předcházely moderní vědu. Mnoho dalších by mohlo být citováno.

Vnitřní soulad

66 knih Bible bylo napsáno:

Je neuvěřitelné, že všech 66 knih Bible udržuje úžasný vzájemný soulad! Vnitřní konzistence Bible je pozoruhodným svědectvím o jejím božském původu.

Proroctví

"Pamatujte na to, co bylo na počátku od věků! Já jsem El a jiného už není, jsem Elohim a nic není jako Já. Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane, od pradávna, co se ještě nestalo." (Izaiáš 46,9-10)

Bible with Hebrew TextAby demonstroval autentičnost Bible jako Jeho inspirované slovo, dal nám Yahuwah stovky (doslova) božích předpovědí. Okolo 30% Bible je proroctví. To znamená, že asi tak 1 ze tří veršů Bible je prorocký! Dodnes se okolo 85% proroctví Bible splnilo přesně tak, jak bylo předpovězeno! Proč bychom se tedy měli domnívat, že zbývající proroctví teprve před námi dopadnou jinak?

Zde je jen několik proroctví, která se do dnešní doby do každého detailu vyplnila:

Kniha Daniel sama přesně předpověděla více než 2500 let toho, co je dnes historií!

Podívejme se nyní na Yahushuu z Nazaretu...

Yahushua naplnil do každé podrobnosti více než 350 mesiánských proroctví, včetně přesných časů, míst a okolností ohledně Jeho narození, Jeho služby, Jeho zavržení, Jeho zrady a Jeho zástupné smrti. 61 z těchto proroctví je učenci považováno za "hlavních proroctví", což znamená, že konkrétnost předpovězených událostí dovoluje historikům objektivně vyšetřit platnost naplnění uvedených proroctví. Každé proroctví bez výjimky bylo nevyvratitelně naplněno v Yahushuovi.

Zde je několik z těchto proroctví, která se v Yahushuovi do každého detailu naplnila:

Crucifixion Nails, Crown of Thorns, & Hebrew Bible

Stovky let předtím, než bylo ukřižování Římem zavedeno jako forma popravy, uvádí Bible, že Yahushua bude probodnut skrze Své ruce a nohy. (viz Žalm 22,16-17 a Zachariáš 12,10)

*Doporučená četba: Žalm 22 a Izaiáš 53. Úžasné! Měj na paměti při četbě těchto textů, že Žalm 22 byl napsán okolo roku 1000 př.n.l. Kniha Izaiáš byla napsaná okolo 700 p.n.l.

Podle matematiků...

Šance, že jeden člověk naplní 8 z těchto proroctví .......................1 ku 1017
1 ku 1017 = 1 ku 100,000,000,000,000,000

 

Šance, že jeden člověk naplní 16 z těchto proroctví .....................1 ku 1045
1 ku 1045 = 1 in 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

Šance, že jeden člověk naplní 48 z těchto proroctví ..................... 1 ku 10157
1 ku 10157 = 1 in 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

"A nyní pověděl jsem vám, prve nežli by se stalo,
abyste, když se stane, uvěřili."

(Jan 14,29)

 

Jaký vnější důkaz  existuje pro podporu těchto tvrzení Bible?


Shoda zkušeností

Unikátní obsah Bible obohacuje životy miliónů lidí po více než 2000 let: muže a ženy, mladé i staré, bohaté i chudé, svobodné i otroky, ze všech poměrů a z každé etnické skupiny na planetě. Závislosti byly přemoženy. Zlomená srdce uzdravena. Strach, zmatek, úzkost, deprese, hněv, vina, nemoc a všechny způsoby temnoty byly přemoženy skrze vždy živé světlo Biblické Pravdy.

Uchování

Isaiah Scroll (Dead Sea Scrolls)Dávná Písma z Bible byla pozoruhodně uchována a přesně přeložena po tisíce let navzdory nesčíslným pokusům zatemnit jejich obsah a nespočetné úsilí zaznamenané v dějinách zcela je všechna zničit. Dodnes existuje téměř 25.000 dávných Biblických rukopisů Nového Zákona. Neexistuje žádná jiná antická kniha, která by byla podpořena i jen 1000 částečnými rukopisy!

Objevení "Svitků od Mrtvého Moře" v roce 1947 dokládá významné uchování Starého Zákona, stejně jako ohromující přesnost jeho dnešního překladu.

Životní zkušenosti

Nesčetné milióny lidí dobrovolně položily své životy během Římské papežské "Inkvizice". Byli páleni na hranici, kamenováni, oběšeni, stínány jim hlavy, trháni divou zvěří a nemilosrdně mučeni používáním těch nejkrutějších metod kdy vymyšlených lidstvem. Toto období je často nazýváno "Temný věk", protože Světlo Bible byla záměrně skryto a zatemněno Římskou církví - Státem. Bylo "kacířstvím" číst Bibli nebo i jen vlastnictví Bible. Právě kvůli Lásce k Pravdě obsažené uvnitř Bible byli tito nesčetní muži a ženy ochotni položit své životy.

Oni znali PRAVDU... že Bible není nějaká kniha odsouzení a fantazie; Je to Kniha Naděje, Zaslíbení, Osvícení a Svobody, Živých slov Milujícího Stvořitele, zjevení bezpodmíněné Lásky a Milosti spočívající na jediném pilíři Pravdy - Yahushuovi, Synu Živého Eloah!

young woman in great despair contrasted with joyful young woman


Bible - Hlavní fakta:

Světlem pro mé nohy je tvé slovo,
osvěcuje moji stezku.
(Žalm 119,105)