Print

Získání Yahuwahovy Spravedlnosti

Ve Své rozlučkové řeči pověřil Yahushua Své učedníky: Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.“ (Marek 16,15)

Co bylo toto evangelium, které mělo být kázáno každému stvoření?

Pavel, jeden z Jeho učedníků, pověřený kázat toto poselství, potvrdil, že evangelium Yahushuovo „je moc Yahuwahova ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka.“ (Římanům 1,16)

Jak představuje toto Yahushuovo evangelium moc Yahuwahovu ke spasení pro každého?

Šťastné skupina lidíPavel odhaluje toto tajemství: “Neboť v něm [evangeliu] je zjevena Yahuwahova spravedlnost z víry k víře, jak je napsáno: ‘Spravedlivý pak bude žít z víry.’ ” (Římanům 1,17) Ti, kdo věří evangeliu, budou zachráněni. Ti, kdo neuvěří evangeliu, budou odsouzeni.

Yahushua nás napomíná: “Hledejte nejprve Yahuwahovo království a Jeho spravedlnost a toto vše vám bude přidáno.” (Matouš 6,33) Evangelium odhaluje způsob, jak získat Yahuwahovu spravedlnost, a když máme Jeho spravedlnost, nic nám neschází!

“Slyšte mne vy,kdo znáte spravedlnost, lide, v jehož srdci je Můj zákon: Nebojte se lidského posměchu, jejich hanobení se neděste.” (Izaiáš 51,6-7)

 

„ ‘Toto jest smlouva, kterou s nimi smluvím; Po oněch dnech – praví Yahuwah – dám jim Své zákony do srdcí, napíši je do jejich mysli’,. . .  ‘a jistě nebudu již nikdy vzpomínati na jejich hříchy a nepravosti.’ ” (Židům 10,16-17)

Yahuwahova spravedlnost je zjevena v Jeho Zákoně. Ti, kdo jsou spravedliví, budou mít Jeho Zákon ve svých srdcích a budou tak schopni chodit spravedlivě před Ním.

Jak tedy můžeme dělat ty skutky Yahuwahovy? Jak můžeme získat Jeho spravedlnost?

 Skrze víru v Jeho Syna.

 „Tehdy řekli Jemu: ‘Co budeme činiti, abychom dělali dílo Boží?’ Yahushua odpověděl a řekl jim: ‘Totoť jest to dílo Boží, abyste věřili v Toho, kteréhož On poslal.’ ” (Jan 6,28-29)

Tím, že uvěříme v Yahuwahův plán spasení se středobodem v Jeho Synu, obdržíme moc potřebnou ke konání Jeho skutků. Jinými slovy: získáme moc zachovávat Jeho Zákon.

Můžeme se kdy stát spravedlivými před Ním skrze naše vlastní skutky?

Deset PřikázáníNikdy.

“Spravedlivý pak bude žít z víry.” (Římanům 1,17)

Když si myslíme, že naše skutky hrají nějakou roli při získání Yahuwahovy spravedlnosti, pak přidáváme něco k Jeho evangeliu. A jsme výslovně varování, abychom k Jeho slovům nic nepřidávali.

“Nepřidávej k slovům Jeho, aby tě nekáral, a byl bys ve lži postižen.” (Přísloví 30,6)

Vše, co Yahuwah požaduje, aby nám mohl přidělit Jeho spravedlnost, je víra v evangelium Yahushuovo. Jedině Jeho spravedlnost nás uschopní zachovávat Jeho Zákon. V Jeho evangeliu není žádné místo pro naše vlastní skutky.

“Ačkoli jsme jako nečistý my všichni, a jako roucho ohyzdné všecky spravedlnosti naše. Pročež pršíme jako list my všickni, a nepravosti naše jako vítr zachvacují nás.” (Izaiáš 64,6)

Proč tedy World's Last Chance klade takový důraz na Lunární Sabat a nauky o stavu mrtvých, atd. . . ?

Zachovávání a pochopení těchto Biblických nauk je závislé na jediné věci: na v nás přebývající Yahuwahově spravedlnosti, která může být získána jedině skrze víru v zachraňující Yahushuovo evangelium.

„Vždyť Toho, který nepoznal hřích, učinil hříchem za nás, abychom se my v Něm stali Yahuwahovou spravedlností.“ (2 Korintským 5,21)

muž s rukama povznesený pohled směrem k nebiKaždé evangelium, které káže, že spasení je získáno skrze spojení jiných elementů s vírou, je falešné evangelium.

Největší zprávou, která může být hlásána v těchto závěrečných momentech historie Země, je to, že Yahuwahova spravedlnost je zdarma dostupná pro KAŽDÉHO, kdo věří, že Yahushua, jako náš Spasitel, je schopen vybavit nás mocí k zachovávání Jeho Zákona po VŠECHEN ČAS, když Mu plně podřídíme naše životy.

Nezachováváme Zákon, abychom byli spaseni; zachováváme Zákon, protože jsme spaseni! HalleluYAH!

Když zachováváme Yahuwahův Zákon skrze Jeho uschopňující milost, jsme považování za spravedlivé, protože Jeho Zákon odráží Jeho spravedlnost. Toto je podstata evangelia, nejlepší zpráva, která může být dána hynoucímu světu v těchto posledních dnech.

Není divu, že Pavel mohl s radostí prohlásit:

 

 

„Nestydím se totiž za Yahushuovo evangelium, neboť je to Yahuwahova moc ke spasení pro každého, kdo věří, předně Žida, ale i Řeka. Neboť v něm je zjevena Yahuwahova spravedlnost z víry k víře, jak je napsáno: ‘Spravedlivý pak bude žít z víry.’“ (Římanům 1,16-17)
 

 

 

 

 


Klikni zde a shlédni video!