Amubone Zyoonse
Home WLC NEWS!
Cishinshimi camu Bbaibbele, Ziiyo zya Bbaibbele, Zipekupeku, Zilembedwe, Azimwi Zinjaanji!
Important! Ephesians 2:15 is a verse that had led countless followers of Yahushua to take a fatally wrong stand on Yahuwah's Torah. We need to understand what Paul meant by 'abolished in His flesh the enmity, that is, the law of commandments contained in ordinances.' Brother Tom Martincic does an excellent job in explaining these words within the context of Ephesians 2 other related scriptures. We need to share this presentation with our anti-Torah friends and family. Click here to listen to this critical study.

Cishinshimi ca Ciindi-camamanino

3549 Zilembedwe in 22 Languages

Tempele lya Cuulu Camyaka Ezekiya 40-48
Tempele lya Cuulu Camyaka Ezekiya 40-48Tulikkomene kwaabanya mbotuteelede makani aajatikizya Tempele lya Cuulu Camyaka muli Ezekiya 40-48. Tulanganya cakusinizya makani aazubuludwe muzyaandaano zili 8 eezi kuguminizya Tempele lyabulemu eeli, nkaambo Yahuwah tapi buyo busanduluzi buli boobu ku bantu Bakwe kuti kabaide kuuntuluzya nokuba kutonkela kumbali kuti nca moza.
Comments: 0 
Hits: 79 
Myaka iili Cuulu Iyubununa Luyando lwa Yahuwah kubantu Basweekede!
Mangwalo ayubununa ciyoocitikila basweekede mu Musela wamyaka iili cuulu kuzwa aakuzyokela Mufutuli . . . alimwi ayubununa bulamfu bwa luyando lwa Taata.
Comments: 0 
Hits: 243 
Enoch a Elijah tabali Kujulu! Mwati hena ulizyi yebo Bbaibbele nkolyaamba kuti nkobabede?

Kwaciindi cilamfu, Banakristu bakali kusyoma kuti Enoki a Elija “bakasandulwa” akutolwa Kujulu. Oolo lusyomo, nokuba boobo, luyeeme mukweezyeezya kutaluleme. Koyiya ncolyaamba cini Bbaibbele caacitika masimpe eelyo Yahuwah naakabatola. Tacili nconaambilwa pe!

Comments: 0 
Hits: 429 
Nceciindi Lino Cakulonga kuzwa Mumadolopo
The 7 Trumpets of Revelation are about to hit Earth in rapid succession. The devastating effects of these Trumpets will be especially felt and experienced by those dwelling within the cities. Needless to say, it is in the cities that our loving Father Yahuwah is most forgotten and ignored, and this has resulted in the cities becoming hotbeds of iniquity and crime.
Comments: 0 
Hits: 317 
John Calvin Wakajaya Bafundisinyina: Kulubizya Caali Kusandulula Bbaibbele Nkakaambo
Kusandulula Bbaibbele kwa John Calvin nkakaambo keni ncaakazumizya kujaya bafundisinyina. Walo lwakwe kunyina naakakosola mutwe wamuntu nokuba kukunka mulilo wakuumpya muntunyina uucilanga, pele John Calvin mumusyobo mbwaakali kukambauka kuzwa mu Cizuminano Cakale a Cizuminano Cipya, wakataminina kuti eezyo zisubulo zileendelana a kuyanda kwa Leza. Nziiyo nzi nzyotweelede kwiiya sunu kuzwa muli ceeci?
Comments: 0 
Hits: 509 
Kozwa Anze! LINO!
Ijulu licenjezya nyika pele, cilagambya kuti, bunji bwa bantu bayeeyela kuti tabali mbabo bacenjezyegwa, akuti ooku kucenjezya takuguminizyi mbabo!
Comments: 0 
Hits: 537 
Nkaambo nzi Jeff Bezos, wiinda kuvwuba munyika, ncatazyi mulengalenga ookwa Yahuwah?
Jeff Bezos wakalelekwa citaambiki a Mwami Yahuwah. Ino kayi nkaambo nzi ncasowa mabbiliyoni aamali mumulimo uutonkela kumbele makanze ookwa Saatani? Nkamu ya WLC yamutamba Bezos kuti abale Bbaibbele lyakwe, ayiye kasimpe, akucenguluka aleke mulimo ooyo ino so! Bulumbu bwakusungilizya zitaluleme cakuliyandila bulaa ntenda yeetezya.
Comments: 0 
Hits: 877 
Hena Yebo Ulizyi Ciyoocitika?
Cisyomyo ca kuboola kwa Yahushua mbobulangizi bwa moza bwakakulwaizya basimilimo bakatumwa, akuyumyayumya baabo bakakosolwa mitwe, akulongezya basyomi mumisela minjaanji. Cintu cuusisya ncakuti , bantu basyoma banji bakaambilwa makani aataluleme aajatikizya zintu ziyoocitika muciindi cakuboola kwa Mufutuli.
Comments: 0 
Hits: 1024 
Kocenjela! Nyika Iyootataulwa Kukabule Cicaala!
BanaKristu basendekezya kuti kuboola kwa Messiah takukabi nobacipona. Pele, bayeeyela kuti obuno buumi bunoozumanana mbweenya mbobubede lyoonse. Nokuba boobo, mulongo wazintu zicitika uyoocincila limwi buumi mbotuzyibide munyika . . . kwa lyoonse alyoonse
Comments: 0 
Hits: 1060 
Tempele Lyakwe Akataa Bantu: Kulangila Kwa Maseseke Mumoyo wa Taata!
Saatani wakasungilizya muzeezo wakuti takukabi tempele munyika mpya. Akaambo kaako, kulangila kupati kwa Taata tiikwakazyibwa akukkomaninwa.
Comments: 0 
Hits: 1158 
Caando ca Munyama: Ncinzi a Nzila yaku Ceeleba!
Moyo ookwa Yahuwah uuzwide luyando ulangila bana Bakwe bakkala anyika. Mubusongo Bwakwe buteeli aluzyibo lwazintu ziciboola kumbelaa mazuba, wakabamba zitondezyo zyakutondezya kumbelaa mazuba. Cimwi cintu citamvwisyidwe kabotu, pele cigambya, alimwi cibelesyegwa mu cishinshimi “ncaando camunyama.” Kulayandika kumvwisyisya ncociimininia caando camunyama anzila yakuceelebankaambo aabo batambula caando eeco bayoosinganyigwa kufwa lufu luteeli.
Comments: 0 
Hits: 1301 
Bupaizi bwa Tunsiyansiya: Kuvwuntauzya Musela wa Bukatolika Bwaku Loma
Kutegwa tumvwisyisye bubambe a musemo wabupaizi azintu zisyomwa, tweelede kuyaanguna kuteelela kasimpe komwe buyo: muzeezo wa bupaizi bweendelezyegwa mazubaano wakabambwa aamuntu luzutu.
Comments: 0 
Hits: 1188 
Aabo Babambulula Caalubila
Kujokolosya kukomba kwabulemu mumazuba aa Kujulu aasetekene\ncimwi akataa zintu zitondezya kuti mamanino aanyika asika. Bantu basyomeka mazubaano banoobamba mapobwe ookwa Yahuwah, nkaambo balo mbantu babamba mulawo, kutali basotoka mulawo. Mulawo ookwa Yahuwah baluuyandisya, aboobo bapa bulemu ku Mulengi wabo kwiinda mukutobela caluyando malailile Aakwe.
Comments: 0 
Hits: 1082 
Nguni Munyama mu Bbuku lya Ciyubunuzyo?
Ibbuku lya Ciyubunuzyo ndimwi akataa mabbuku aabandikwa akataa basicikolo ba Bbaibbele abascikolo buyo. Mumapeeji aalyo kuyubunudwe kucenjezya azishinshimi zitayeeyelwi. Cimwi cijata maanu kapati, pele citamvwisyidwe kabotu, mukonzyanyo uuli mu Ciyubunuzyo ca kkumi acitatu ca munyama uuzwa mulwizi, ooyo waambwa kuti “munyama.”
Comments: 0 
Hits: 1357 
Munyama Uuzwa Mulwizi: Cikombelo ca Katolika caku Loma mu Ciyubunuzyo
Ibbuku lya Ciyubunuzyo lilaa mulumbe wazintu ziciboola kumbelaa mazuba, eezyo zijatikizya muntu woonse uukkala anyika. Ooyu mulumbe ulipedwe mumikonzyanyo. Lino Julu kalibelesya mikonzyanyo eeyi, licenjezya kuti Cikombelo ca Katolika caku Loma, eeco cizyibidwe mumisela minjaanji kuti cakapenzya bantu, ciyoosumpuka alimwi akusolola kupenzya baluleme bokwa Yahuwah.
Comments: 0 
Hits: 1212 
Kocenjela! Munzi wa Roma Tuucinci Pe!
Munzi wa Roma ulalitukumuna mukwaamba kuti tuucinci pe. Kweendelanya amilazyo ya Katolika, kusubula akujaya kufumbwa muntu uusampuzya munzi ooyu, mulimo uutambulika!
Comments: 0 
Hits: 1279 
Mbaani baJesuiti?
Kwaciindi citaanzi mumisela yabantu, poopo mu Jesuiti wakasalwa kusolweda Cikombelo ca Katolika caku Roma. Ciyubunuzyo 17 cilisalazyide kuti ooyu munyama uuzyila “mumulindi uutagoli,” Francis I, ngo poopo uucaalizya. Aawa swebo tuzubulula nkamu ya budyabulosi iizyibidwe kanjaanji kuti ni “Nkamu yaba Jesuiti” nanka “Mbungano ya Jeesu”.
Comments: 0 
Hits: 1298 
BaJesuiti, Nyika ya ciimo ca Bbola: Bumpelenge Bwiinda Zyoonse!
Bumboni bukankamusya bupa mulandu ku mbungano ya baJesuiti kuti njiili kumbele mulweeno lusikila myaka myaanda yosanwe. Ooku kubeja kubambila nyika yoonse kuti ikacengelwe limwi mumweembo maawe wa Ciyubunuzyo 9 eelyo madaimona aakulicengeezya kuba ziseese ziyanda kulwana “akufumpa” nyika.
Comments: 0 
Hits: 1559 
Bulozi Bwaantangalala: Kooze ka Saatani Kamaseseke
Citondezyo ca nzoka iizingaide nkoli eeco cigantwa muzidinto zya zibbadela zya mazubaano, ncintu ceelela ncobeni busilisi oobo. Kukomba zibumbwa amizimo/ Bulozi abu Saatani, nzintu zivweledwe muziyanza zyakusilika muzibbadela. Bunji bwa misamu yacikuwa yamazubaano, kwiina acimbi pele mbulozi bwaantangalala akusonda, kusisidwe mukati kalwiiyo lwa zilengwa leza amisamu. Bantu banjaanji baceendelezyegwa amusako wa Asclepius; maanu aabo aakacenjede aciindi cimwi akubaa busongo bunji, lino akafubaala akuzilaika nkaambo kamisamu iikola njobasungilizyigwa kunywa akusilikwa, yalo yakeelede kubalisika pele yakabakola akubawungula maanu.
Comments: 0 
Hits: 1492 
Bali 144,000, Mulawo wa Bulemu a Mapobwe ookwa Yahuwah
Buumi bulindizya baabo bakali kutobela Mufutuli nibakacili kupona anyika nkupegwa bulemu akuzumizyigwa kutobela Nguwe kufumbwa mpabede kusikila kukabe kutamani munkuta zya kujulu. Nokuba kuti bali 144,000 ninkamu yaandeene, pele eeyi tiili nkamu iizandudwe akataa bantu pe. Kufumbwa muntu uulombozya kuti akabe akati kabo ulaa ciindi cibotu cakukakatila kucita boobo, eeco kwiinda mukulyaaba akuteelela Mulawo wabulemu, kutegwa akabe umwi akataa bali 144,000.
Comments: 0 
Hits: 1322 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.