Amubone Zyoonse
Home WLC NEWS!
Cishinshimi camu Bbaibbele, Ziiyo zya Bbaibbele, Zipekupeku, Zilembedwe, Azimwi Zinjaanji!
MULUMBE UUKASAALA Kwainda mvwiki zyongaye kuzwa nkamu ya WLC niyaamusunka "nobasilisi balusyomo" kuti muuluke mundeke zyenu kuya ku Wuhan ku China mukaakusilike boonse balaa nsiki ya Coronavirus. Kusikila ciindi cino, kunyina wakanyampuka kwiingula lwiito. Aboobo cino nceciindi cakuti bashinshimi babeji aaba balyeempe akuliyubulula kubeja kwabo. Kotyanka AAWA umvwe zinjaanji.
Prayer Requests