Print

Mulawo Wa Maseseke

WorldsLastChance®.com("WorldsLastChance.com", “swebo”, naa “iswe”) tuli tonkomene kukwabilila maseseke aamakani aajatikizya ndinywe, akubamba cilawo cikwabilidwe kubantu boonse babelesya zyintu zyili mulukwakwa lwesu. Akaambo kaako, iswe tulatobela mulawo wamaseseke (I “Mulawo Wamaseseke”) ooyo weendelezya lubazu lwesu muluwo ( aawo mpotujanwa muluwo) amagwalo woonse aajisi makani manjaanji ngotutumizya ciindi aciindi.

WorldsLastChance.com tiili nkamu ikweletesya, kuulisya, nokuba kwaabila makani aamujatikizya kumuntu nabani uli oonse pe.

Makani Ngotubunganya a Mbotwaabelesya

WorldsLastChance.com ninkamu iibunganya makani kuzwa kuli ndinywe muzibaka ziindene nomuli  alubuwa lwesu muluwo (Site) , munzila njotwaamba ansi lyawaawa:

Kulilembya Kusangana a Lubazu Lwako

Kutegwa muntu asike aali makani amwi akubelesya zyintu zyili mucilawo cesu, muntu weelede kutaanguna kuba “uusangene”  nkamu ya WorldsLastChance.com kwiinda mukulilembya acibaka ncotupede, nokuba kulilembya acibelesyo ca Open ID eeco cijanwa muzibaka mbuli zyeezyi (Facebook, Gmail, Yahoo!, naa AOL). Nocililembya, ulayandika kupa makani aajatikzya nduwe mbuli zina lyako, adilesi ya email, namba yalubuwa mpokkala, namba yaluwaile lwako, buzuba bwakuzyalwa kwako; nokuba kuti aaya makani inga abungililwa, kuti webo wapa kuzumizya, kuzwa mumabazu amwi oomo muswaanganina bantu kuti babandike misalo mbuli (Facebook, Gmail, Yahoo!, naa AOL). Mulimo wini ulikke wakubunganya makani aaya ngwakuti tukonzye kutumina cipego citaulwi cabasangene ooko kulubuwa lwini nkobakkala aabo basangene munkamu eeyi. WorldsLastChance tiili nkamu iikweletesya, kuulisya, nokuba kwaabanya makani aajatikizya ndinywe aaya kumuntu nabani uli oonse, pe.

Makani Mapati aaKucinca Akulembulula Lubazu Lwamakani Eenu Amagwalo Aakumuzyibya Ngomutambula.

Kuti alubazu aajanwa makani aako kwaba kucinca, nokuba kuti tociyandi kuba Uucisangene nkamu eeyi, webo lwako omwini weelede kululamika, kucinca nokuba kugwisya makani aakujatikizya ngookabikkide acilawo eeco. Eeci inga cacitwa alubazu lwa “Your Profile” akutyanka “Edit your Profile & Notifications” kuti ucince nokuba kululamika ncoyanda. Mpeenya aawa ulakonzya akucinca mboyanda kuti konootambula mulongo wamagwalo. Ulakonzya kuya kumbele kumwaya lubazu loonse lujisi makani aako kwiinda mukutyanka aali “Delete Account” mukati kalubazu lwako oolo.

Kulesya Kusangana a Kutambula

Ulakonzya kulilesya kutambula mulongo magwalo aayo ngotutumina (Aakukuzyibya zicitika) cakufwambaana ciindi cili coonse. Ulakonzya kulomba kuti ulilesye kutambula magwalo aayo kwiinda kufumbwa munzila iitobela yomwe:

  1. Kotyanka aalembedwe kuti “Unsubscribe” mulugwalo luli loonse ndotambula kuzwa ku World’s Last Chance , nkabela uyooleka kutambula mulongo wamagwalo aayo.
  2. Kuti  koli ulisangene kale nkamu ya WLC: koya aali Profile naa lubazu lwamakani aako, kosala aali “Edit Profile & Notifications”, alimwi kosala akutyanka bbala lya  “NO” kutegwa uleke kutambula magwalo.
  3. Koya aalembedwe kuti Contact Us kutegwa ulombe kugwisyigwa kuti utanootambuli magwalo aayo.
  4. Kotutumina lugwalo lwamuluwo aawa [email protected] akulomba kuti ugwisyigwe mukutambula magwalo nokuba milumbe ili yoonse imwi.
  5. Kotulembela swebo ku: World’s Last Chance | Sun Terrace House, Golden Rock | Liburd’s Estate | Nevis, Saint Kitts and Nevis – alimwi kotwaambila swebo kuti tukugwisye ali baabo batambula magwalo  nokuba milumbe ili yoonse.
  6. Kotutumina luwaile ku: +1-869-469-3728- akulomba kuti swebo tukugwisye ali baabo batambula magwalo aali oonse.

Nkamu ya WLC ilitonkomene kulemekeka maseseke aako alimwi swebo tuyookutumina buyo magwalo aayo ngozuminide kutambula. Twakulomba utalelemi kutwaambila aawa contact us kuti kakuli ncoyanda kugwasyigwa amakani aakusangana nokuba kulesya kutambula magwalo.

Bukwabilizi

Nkamu ya WorldsLastChance.com ulabelesya nzila zyakukwabilila makani ngobikka alubazu lwako muciyobwedo cesu cili coonse. Nokuba boobo, kunyina nzila yabukwabilizi iitakonzyi kukosolwa pe. Nkamu ya WorldsLastChance.com  tiikonzyi kusyomezya cakumaninina  kuti bukwabilizi mbotubelesya muziyobwedo zyesu nokuba kusyomya kuti makani ngolembya mukati oomo inga taakonzya kutabulwa amuntu umwi nokuba kukwempwa aciindi eeco nooatumina makani aayo kuya muciyobwedo cankamu ya WorldsLastChance.com kwiinda muluwo.

Bwakututumina Mulomo

Kuti kojisi mubuzyo nokuba kaambo kali koonse kajatikizya Mulawo ooyu, twakomba kotutumina lugwalo lwamuluwo ku [email protected].

World's Last Chance® | Sun Terrace House, Golden Rock | Liburd's Estate | Nevis, Saint Kitts and Nevis | +1-869-469-3728

Twalumba, amoyo mubombe.


World's Last Chance® and WLC® are both registered Trademarks with the United States Patent and Trademark Office.