Amubone Zyoonse
Home WLC NEWS!
Cishinshimi camu Bbaibbele, Ziiyo zya Bbaibbele, Zipekupeku, Zilembedwe, Azimwi Zinjaanji!
MULUMBE UUKASAALA Regarding the relationship between the church and Israel, WLC no longer subscribes to the replacement theology promoted by the RCC, SDAs, etc. We now believe the church is synonymous with remnant Israel (a spiritual entity built on faith in Yahushua’s atoning work), and made up of Gentile believers and Jewish believers alike. Click HERE for more information.
Prayer Requests

Myeembo ya Ciyubunuzyo ili Ciloba | Kulwanwa Madaimona Maawe Wakutaanguna

Watch this video in other languages:
Bupanduluzi...

Kulwanwa Madaimona Maawe Wakutaanguna

  • Ooyu ngo Maawe utaanguna muli yotatwe iitwaa kuti “Maawe”
  • Madaimona kaalicengeezya kuba bamuzwakule alwana nyika
  • Ayopenzya basofweede kwa mazuba aali mwaanda amakumi osanwe
  • Mbuli tubanze, ayoobaluma basofweede
  • Baluleme bayookwabililwa acaando ca Yahuwah
  • Poopo Francis Wakutaanguna … Poopo Ucaalizya

Mucipekupeku eeci:
Ninzi ciyoocitika liya Maawe Wakutaanguna Waumputa Nyika!

Ciindi: 00:17:30
Zyakubuula: 776
Mizeezo: 1898
Zipekupeku
Zipya
Musela wa Kkalenda lina Juliyasi
Mweengwe Wakupimya Mazuba Wakacinca: Hena Ayalo Nsabata Yakacinca Na?
Kusalilwa Kugeme Buumi: Kuumina Muya Wako Njuka
Kucengwa Kwamamanino: Saatani Walibonya mbuli Yahushua!
Cisesemyo Calusaalo
Nguni Munyama mu Bbuku lya Ciyubunuzyo?
Maseseke aa Bukatolika | Bugwebenga bwaba Jesuiti, bwayubununwa!
Cuumbwe Ceenda: Yahushua Wakaambilizya Poopo Wamamanino!
666: Mweelwe wa Munyama | Kutondezya Balaa Nguzu zyokwa Saatani!
Kuzungaana Nyika Yoonse Kwaambilizya Myeembo iili Ciloba
Lino Sikukazya-Kristu Wazyibwa Ncobeni!
Kamuzwa muli Nguwe, Nobantu Bangu!