Amubone Zyoonse
Home WLC NEWS!
Cishinshimi camu Bbaibbele, Ziiyo zya Bbaibbele, Zipekupeku, Zilembedwe, Azimwi Zinjaanji!
MULUMBE UUKASAALA Kwainda mvwiki zyongaye kuzwa nkamu ya WLC niyaamusunka "nobasilisi balusyomo" kuti muuluke mundeke zyenu kuya ku Wuhan ku China mukaakusilike boonse balaa nsiki ya Coronavirus. Kusikila ciindi cino, kunyina wakanyampuka kwiingula lwiito. Aboobo cino nceciindi cakuti bashinshimi babeji aaba balyeempe akuliyubulula kubeja kwabo. Kotyanka AAWA umvwe zinjaanji.
Prayer Requests

Myeembo ya Ciyubunuzyo ili Ciloba | Kulwanwa Madaimona Maawe Wakutaanguna

Watch this video in other languages:
Bupanduluzi...

Kulwanwa Madaimona Maawe Wakutaanguna

  • Ooyu ngo Maawe utaanguna muli yotatwe iitwaa kuti “Maawe”
  • Madaimona kaalicengeezya kuba bamuzwakule alwana nyika
  • Ayopenzya basofweede kwa mazuba aali mwaanda amakumi osanwe
  • Mbuli tubanze, ayoobaluma basofweede
  • Baluleme bayookwabililwa acaando ca Yahuwah
  • Poopo Francis Wakutaanguna … Poopo Ucaalizya

Mucipekupeku eeci:
Ninzi ciyoocitika liya Maawe Wakutaanguna Waumputa Nyika!

Ciindi: 00:17:30
Zyakubuula: 813
Mizeezo: 2014
Zipekupeku
Zipya
Musela wa Kkalenda lina Juliyasi
Mweengwe Wakupimya Mazuba Wakacinca: Hena Ayalo Nsabata Yakacinca Na?
Kusalilwa Kugeme Buumi: Kuumina Muya Wako Njuka
Cisesemyo Calusaalo
Nguni Munyama mu Bbuku lya Ciyubunuzyo?
Maseseke aa Bukatolika | Bugwebenga bwaba Jesuiti, bwayubununwa!
Cuumbwe Ceenda: Yahushua Wakaambilizya Poopo Wamamanino!
666: Mweelwe wa Munyama | Kutondezya Balaa Nguzu zyokwa Saatani!
Kuzungaana Nyika Yoonse Kwaambilizya Myeembo iili Ciloba
Lino Sikukazya-Kristu Wazyibwa Ncobeni!
Kamuzwa muli Nguwe, Nobantu Bangu!
Amelika Mucishinshimi ca Bbaibbele | Bumambi bwa Saatani Munyika Yoonse