Amubone Zyoonse
Home WLC NEWS!
Cishinshimi camu Bbaibbele, Ziiyo zya Bbaibbele, Zipekupeku, Zilembedwe, Azimwi Zinjaanji!
Prayer Requests

Myeembo ya Ciyubunuzyo ili Ciloba | Bujayi bwa Madaimona muli Maawe Wabili

Watch this video in other languages:
Bupanduluzi...

Bujayi bwa Madaimona muli Maawe Wabili

  • Poopo Francis Mutaanzi...Poopo Ucaalizya
  • Kutandila myaka yotatwe amyezi cisambomwe akataa Maawe Mutaanzi a Wabili
  • Nsondo yaakusumpulwa, myaka yotatwe amyezi cisambomwe iyootalikila waawo
  • Bangele bakawa bayoolibonya alimwi mbuli bamuzwakule naa ziseese
  • Zyuulunzuma zili myaanda yobile zyabantu bayoojayigwa 'abamuzwakule naa ziseese' eezi
  • Kujaya ooku kuyootola buyo woola lyomwe

Mucipekupeku eeci:
Ninzi ciyoocitika liya Maawe Wabili Waakuumputa Nyika!

Ciindi: 00:11:35
Zyakubuula: 1099
Mizeezo: 3023
Zipekupeku
Zipya
Musela wa Kkalenda lina Juliyasi
Mweengwe Wakupimya Mazuba Wakacinca: Hena Ayalo Nsabata Yakacinca Na?
Kusalilwa Kugeme Buumi: Kuumina Muya Wako Njuka
Cisesemyo Calusaalo
Nguni Munyama mu Bbuku lya Ciyubunuzyo?
Maseseke aa Bukatolika | Bugwebenga bwaba Jesuiti, bwayubununwa!
Cuumbwe Ceenda: Yahushua Wakaambilizya Poopo Wamamanino!
666: Mweelwe wa Munyama | Kutondezya Balaa Nguzu zyokwa Saatani!
Kuzungaana Nyika Yoonse Kwaambilizya Myeembo iili Ciloba
Lino Sikukazya-Kristu Wazyibwa Ncobeni!
Kamuzwa muli Nguwe, Nobantu Bangu!
Amelika Mucishinshimi ca Bbaibbele | Bumambi bwa Saatani Munyika Yoonse