Print

144 000 : Yahushuova Nevěsta

“Tedy pohleděl jsem, a aj, Beránek stál na hoře Sion, a s ním sto čtyřidceti a čtyři tisíce majících jméno Otce jeho napsané na čelích svých.” (Zjevení 14,1)

Písmo Svaté uvádí zvláštní skupinu lidí: oněch 144 000. Tato skupina obdrží velice zvláštní uznání v Nebi. Důvod, proč těch 144 000 obdrží zvláštní uznání, je vysvětlen:

“Totoť jsou ti, kteříž s ženami nejsou poškvrněni; nebo panicové jsou. Tiť jsou, kteříž následují Beránka, kamž by koli šel; tiť jsou koupeni z lidí, prvotiny Yahuwahovi a Beránkovi. A v ústech jejich není nalezena lest; neboť jsou bez úhony před trůnem Yahuwaha.” (Zjevení 14,4.5)

144,000Žádná jiná skupina lidí ze všech dob nemůže být takto popsána. Právě zkušenost je to, co těchto 144 000 odděluje a činí zvláštními. Skrze každodenní odevzdávání se svému Vykupiteli je těch 144 000 očištěno a přetaveno. Jejich povahy jsou přetvořeny a upraveny k božské podobnosti a oni dokonale odrážejí božský obraz. Jsou jedno s Otcem a se Synem. Jejich myšlenky, co se jim líbí a nelíbí, jejich motivy a cíle jsou jedno s božskými. Jsou dokonalí v Něm.

144 000 jsou popsáni jako “panny”, protože mají čistou víru. Satanovy lži a falešné nauky byly v jejich srdcích nahrazeny čistými pravdami Nebes. Žádné lsti nevycházejí z jejich úst. Naopak, jejich slova, podobná slovům Spasitele, jsou příchutí života k životu. Protože se plně oddali vůli Yahuwahově, jsou Jedno s božskou myslí a vůlí. Proto je jejich nejvyšší ctí a výsadou “následovat Beránka kamkoliv jde” skrze celý vesmír a po celou věčnost.

Následování Beránka však nezačíná v Nebi. Aby získali uznání za následování Beránka v Nebi, začali Ho následovat na zemi. Po téměř 6000 let se energie a zdroje Nebes zaměřily na to, aby se duším hynoucím v nevědomosti a hříchu dostalo světla a pravdy. Oněch 144 000 spolupracovalo za života na zemi s Nebem na záchraně duší. Sdíleli Yahuwahovu lásku k hříšníkům a obětavě usilovali o to, aby přinesli pravdu druhým.

V tomto díle je 144 000 antitypem Eliáše. Eliášovo dílo bylo symbolem díla vykonaného těmi 144 000. V době vážného národního ohrožení stál Eliáš sám před králem a ostatními a vyzýval k pokání a návratu k uctívání Stvořitele. Prezentoval lidem život a smrt a vyzýval je, aby si zvolili život. Toto je dílo těch 144 000. Písmo odhaluje, že poslední zápas bude o tom, kdy konat bohoslužbu, protože podle toho, kdy to děláme, zjevujeme taky, koho uctíváme. Tak jako Eliáš před odpadlým Izraelem, bude i 144 000 stát před celým světem a vyzývat k pokání a návratu k uctívání Stvořitele v Jeho sedmý den Sabat určený podle luni-solárního kalendáře Stvoření.

Jejich poselství naroste v hlasité volání, znějící z jednoho konce země až na druhý:

“Bojte se . . .  [Yahuwaha], a vzdejte jemu chválu, neboť přišla hodina soudu Jeho; a klanějte se tomu, kterýž učinil nebe i zemi i moře i studnice vod.” (Zjevení 14,7)

Tak jako za dnů Eliáše, i toto je extrémně nepopulární poselství. Mocnosti země se spojí, aby potlačily veškerý odpor proti jejich globální tyranii. Pod symbolem šelmy označuje Písmo pozemské mocnosti v posledních dnech:

“I dáno jí, aby dáti mohla ducha tomu obrazu šelmy, aby i mluvil obraz té šelmy, a aby to způsobila, kteřížkoli neklaněli by se obrazu té šelmy, aby byli zmordováni. A rozkazuje všechněm, malým i velikým, bohatým, i chudým, svobodným i v službu podrobeným, aby měli znamení na pravé ruce své, aneb na čelích svých, A aby žádný nemohl kupovati ani prodávati, než ten, kdož má znamení aneb jméno té šelmy, aneb počet jména jejího.” (Zjevení 13,15-17)

Tváří v tvář téměř celosvětové opozici pozvedne oněch 144 000 svůj hlas k varování:

“Bude-li se kdo klaněti šelmě a obrazu jejímu, a vezme-li znamení její na čelo své aneb na ruku svou, i tenť bude píti víno hněvu Yahuwahova, víno, kteréž jest vlito do kalichu hněvu Jeho.” (Zjevení 14,9-10)

helping hands

144 000 sdílí Spasitelovu lásku k duším.

144 000 sdílí Spasitelovu lásku k duším. Nehledě na cenu nebo nebezpečí pro ně samotné, spojí se s Nebem v hlásání posledního varování pro poslední generaci. Oni jsou Yahushuovi spolupracovníci v záchraně duší a Jeho odplata bude jejich:

“Jsme synové Yahuwahovi. A jestliže synové, tedy i dědicové, dědicové zajisté Yahuwahovi, spolu pak dědicové Yahushuovi.” (Římanům 8,17)

Dědicové Yahushuovi! Děti Nebeského Krále! Jaká to odměna za věrnost! Yahushua, který vykoupil padlé lidstvo tím, že zvítězil v těch bodech, kde Adam padl, se stal druhým Adamem:

“Nebo poněvadž skrze člověka smrt, skrze Č    lověka i vzkříšení z mrtvých. Nebo jakož v Adamovi všickni umírají, tak i skrze Yahushuu všickni obživeni budou.” (1.Korintským 15,21.22)

144 000 vstoupí skrze naprosté podřízení vlastního já do vztahu se Spasitelem, který je intimnější, než u kohokoliv jiného. Tak jako je Yahushua Druhým Adamem, oni jsou Druhou Evou, nevěstou Beránka. Zatímco Yahuwahův Duch působí na lidská srdce, aby je přivedl k pokání, 144 000, jako nevěsta Beránkova, spojí své hlasy s Ním, aby vyzvali všechny k pokání a poslušnosti.

“A Duch i nevěsta řkou: Poď. A kdož slyší, rciž: Přiď. A kdož žízní, přijdiž, a kdo chce, nabeř vody života darmo.” (Zjevení 22,17)

144 000 plně vstoupí do mysli a vůle Yahuwaha a vynaloží své nejlepší úsilí ke spolupráci se Spasitelem pro záchranu duší. Jelikož jsou s Ním JEDNO na zemi, jejich vztah pokračuje nepřerušen smrtí. Oni jsou ti věrní, kteří budou vzati do Nebes bez poznání smrti a jejich milující vztah, který začal na zemi, bude pokračovat po celou věčnost. Poklady věčnosti jsou otevřeny všem vykoupeným, ale těch 144 000 jako nevěsta bude mít zvláštní blízkost se Spasitelem. Jejich srdce překypující láskou, radostí a vděčností budou vyjádřeny v písni:

“A zpívali jakožto píseň novou, před trůnem, . . . a žádný nemohl se naučiti té písni, jediné těch sto čtyřidceti a čtyři tisíce, kteříž jsou koupeni z země.” (Zjevení 14,3)

Toto je píseň jejich zkušenosti; zkušenost, kterou nikdy žádná jiná skupina neměla. Milují mnoho, protože jim bylo mnoho odpuštěno,  a velká bude jejich odplata v nebi. Viděli zemi zničenou hladomorem, nákazou a zemětřesením během konečného vylití Yahuwahova hněvu v sedmi psledních ranách, ale prokázali sílu Spasitelova zaslíbení:

“I já tebe ostříhati budu od hodiny pokušení, kteráž přijíti má na všecken svět, aby zkušeni byli obyvatelé země.” (Zjevení 3,10)

Byli očištěni a přetaveni v peci soužení. Jejich povahy bez jediné skvrny hříchu nyní dokonale odráží obraz jejich Stvořitele. Nyní jsou poctěni:

 “Kdo vítězí, toho učiním sloupem v chrámu svého Elohim a nevyjde již nikdy ven.” (Zjevení 3,12)

Toto není omezující příkaz, který by těm 144 000 nadiktoval, že nesmějí opustit bezprostřední přítomnost Yahuwahovu. Naopak, je to vyjádření jejich výsadního postavení: 144 000 bude mít vždy bezprostřední přístup do Otcovy přítomnosti. S vykoupenými všech věků bude mít i 144 000 právo “jíst ze stromu života”. (Zjevení 2,7) Oni obdrží svou vlastní “korunu života”. (Zjevení 2,10) Je jim dán “bílý kamének a na tom kaménku napsané nové jméno, které nezná nikdo než ten, kdo je přijímá.” (Zjevení 2,17) Jejich nové jméno je odrazem toho, co se stalo z jejich osobních povah díky leštění a přetavení božským Tavičem.

A jako by toho nebylo dost, láska a štědrost Nebeského Ženicha zde nekončí. Pro těchto 144 000, Jeho nevěstu, která se spojila se svým Milovaným v práci na záchraně duší, je zde ještě jedna odměna, větší než vše ostatní:

“Kdo vítězí, tomu dám usednout se Mnou na Mém trůnu, jako jsem i Já zvítězil a usedl jsem se svým Otcem na Jeho trůnu.” (Zjevení 3,21)

Osudem očekájícím ty, kdo následovali Spasitele na zemi, je uznání a výsada následovat Ho navždy v nebeských dvorech. I když je 144 000 zvláštní skupina, není to exklusivní skupina. Všichni, kdo chtějí být součástí tohoto čísla, mají příležitost. Skrze podřízení se a poslušnost vůči božskému Zákonu se mohou stát členem 144 000. To se však nestane skrze nějaké “skutky”, které vykonají. Nikdo z těch, kdo budou zpívat píseň Mojžíšovu a Beránkovi, nebude tvrdit, že si Nebe získal svými vlastními zásluhami.

Písmo uvádí toto úzké spojení mezi Beránkem a Jeho nevěstou v otázce:

“Kdo je ta, jež stoupá z pouště, o milého se opírá?” (Píseň písní 8,5)

144 000 jsou nevěsta Yahushuova, protože podřídili svou vůli Jeho vůli; oni důvěřovali všem zaslíbením. Stali se silnými v Jeho síle; Jeho spravedlnost je jejich.

Hlas Nebeského Ženicha doléhá s láskou k uším nevěsty:

“Celá jsi krásná, lásko má, není na tobě poskvrna.” (Píseň písní 4,7)

Odevzdej se Spasitel ještě dnes. Následuj Ho dnes, zítra… a navždy.


Klikni zde a shlédni video!