Print

7 Polnic ze Zjevení

Hlavní cíl WLC ohledně Polnic není určit přesně dobu jejich příchodu. Chceme zdůraznit, že Polnice zazní před koncem doby milosti. To je v rozporu s populárním učením, že se Polnice už vyplnily, které je nejen mylné, ale obzvláště nebezpečné, protože zanechává lidi naprosto nepřipravené na katastrofické události, které stojí před námi.

To, co bude následovat, je nevymyšlený výčet prorokovaných událostí, které mají přijít každým dnem. Tento výčet je založen výhradně na knize Zjevení. S tím, jak se blíží naplnění prorokovaných událostí, je Otcovou vůlí, aby Jeho děti plně rozuměly knize Zjevení, která odhaluje vše, co je nutné vědět o událostech konce. V této knize se nachází ta nejvzácnější zaslíbení a jsou tam také … hrůzostrašná varování.

přesýpací hodiny a BibleNáš milující Otec zjevil, že svět velmi brzy zažije sérii 14 pohrom: Prvních sedm jsou „polnice”: Sloužící lidstvu jako poslední varovná výzva těsně před koncem doby milosti, nabízející poslední šanci, než bude zapečetěn osud každého člověka. Zbývajících sedm posledních pohrom jsou ty, které dolehnou po ukončení doby milosti, těsně před Druhým Příchodem. Katastrofické události všech těchto pohrom nebudou považovány za šílené katastrofy způsobené přírodou, ale za božská varování. A jejich dopad bude celosvětový.

Polnice 1

První Polnice brzy zasáhne svět jako obrovské překvapení a vyvolá nečekanou hrůzu ve všech lidech. Podle Zjevení 17 jsme velmi blízko chvíle, kdy uvidíme dopadat Polnice na Zemi v rychlém sledu. Protože vláda Benedikta XVI, sedmého krále, je za námi, očekáváme Polnice na Zemi každým okamžikem.

Co se stane podle Bible, když Polnice 1 zasáhne Zemi?

„Když zatroubil první anděl, nastalo krupobití a oheň smíšený s krví a bylo to svrženo na zem. Shořela třetina země, shořela třetina stromů a shořela veškerá zeleň.“ (Zjevení 8,7.)

Polnice 1 způsobí globální zničení 1/3 stromů a naprosté zničení veškeré zeleně. Abychom pochopili katastrofický rozsah této Polnice, musíme nejprve zhodnotit současnou prekérní potravinovou krizi v dnešním světě:

Dokonce i bez znalosti prorokovaných katastrofických dopadů Polnice 1 věří mnozí  potravinářští experti UN, že svět není daleko od strašného hladomoru. Odhaduje se, že přibližně 1 miliarda lidí na světě jde každou noc spát o hladu.

kukuřičné pole vykazuje známky velkého suchaStovky miliónů lidí světa se stěží uživí a koupit si každý den chléb je čím dál tím těžší. Zvyšující se ceny komodit na celém světě vyhání lidi do ulic. Vysoké ceny základních potravin jsou uváděny jako katalyzátor masivních nepokojů v Tunisu, které vyústily v revoluci. Protesty se rozšířily do Alžírska, Maroka, Jemenu a především do Egypta (největší dovozce pšenice na světě), což vedlo ke svržení Mubarakova režimu.

V den, kdy Polnice 1 zasáhne Zemi, stav nepopsatelné paniky zavládne ve všech zemích světa. Lidé si náhle uvědomí, že veškerá úroda světa je zničena a 1/3 stromů (včetně ovocných) byla naprosto zničena. Neodvažujeme si představovat scény výtržností, které zachvátí města světa. Nicméně následující události se určitě stanou v den, kdy Polnice 1 zasáhne Zemi:

Prorocká slova našeho Spasitele se doslova naplní:

„Na zemi bude úzkost mezi národy, ...Lidé budou zmírat strachy v předtuše toho, co má přijít na svět.“ (Lukáš 21,25.26)

Na počátku roku 2011 uvedly noviny U.K. Telegraph, že některé země v Asii, na Středním východě a v severní Africe skupují rýži, pšenici a další obiloviny ve stovkách tisíců tun. V některých případech kupují dostatek na celý rok dopředu. Odkud budou tyto země kupovat obilí, které potřebují k obživě svého lidu, když Polnice 1 zasáhne Zemi? Které státy pak budou ochotny vyvážet své omezené zásoby obilí? Kolik režimů bude svrženo, když jejich vůdci přiznají, že nejsou schopni zajistit nejnutnější potraviny pro svůj lid po dopadu Polnice 1?

Polnici 1 brzy budou následovat Polnice 2, 3 a 4. Polnice 5 až 7 jsou popsané jako bědy. To znamená, že budou daleko strašnější a devastující, než cokoliv lidé zažijí během prvních 4 polnic.

„Pak jsem uviděl, jak prostředkem nebe letí jakýsi orel, a slyšel jsem ho hlasitě křičet: Běda, běda, běda obyvatelům země! Ještě tři andělé mají zatroubit na své polnice!“ (Zjevení 8,13)

„Dnes, když uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce jako tehdy při vzpouře.“ (Židům 3,15)

Dnes je tvá příležitost přestat utíkat od Yahuwaha a přijmout Jeho poslední nabídku milosti, kterou pro tebe koupil za nezměrnou cenu, vzácnou krví Svého jednorozeného Syna. Dnes je tvá příležitost stát se moudrým v otázce tvého věčného spasení. Proč se vzdáváš své věčné koruny a věčného života a dáváš přednost pozemským ziskům, které se promění v popel?

„Co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale své duši uškodil? Co dá člověk na oplátku za svou duši?“ (Matouš 16,26)

Dnes je tvá příležitost vyzbrojit se Jeho zaslíbeními ochrany, abys mohl snést hrozivé Polnice, které způsobí devastující zkázu na celém světě. Odvážíš se procházet obdobím 4 Polnic a 3 Běd bez Jeho ochrany a péče? Toto zaslíbení je pro ty, kteří učiní Yahuwaha svou Skálou a Útočištěm.

„Když Yahuwahovi řekneš: Jsi mé útočiště,  Nejvyššího když zvolíš za svůj příbytek, žádné neštěstí se ti nepřihodí, rána se vyhne tvému obydlí.“ (Žalm 91,9-10)

Viz video: Den, kdy Polnice 1 zasáhne Zemi
 


Polnice 2

Už i před dopadem Polnice 1 se svět nachází „na pokraji kolapsu“ ohledně zabezpečení potravin. Miliarda lidí dnes trpí hladem. Není těžké si představit, jak akutní globální nedostatek jídla nastane, až naší planetu zasáhne Polnice 1.

Když Zemi zasáhne Polnice 2, globální nedostatek jídla bude daleko horší:

„Když zatroubil druhý anděl, jako by byla do moře vržena veliká ohnivě planoucí hora. Třetina moře se obrátila v krev a v tom moři zemřela třetina stvoření mající duši a třetina lodí byla zničena“ (Zjevení 8,8-9).

Polnice 2 je popsána jako hořící hora (nebo meteor) padající do moře, což způsobí nepředstavitelnou ekologickou zkázu.

Výsledkem toho bude:

Smrt 1/3 všech mořských stvoření bude způsobena vysokou jedovatostí hořící hmoty a/nebo v důsledku srážek podmořských proudů. Polnice 2 způsobí megatsunami a zničí jednu třetinu všech lodí, to znamená, že okolo 18.000 obchodních lodí se ztratí v hlubinách moří v jediný den. Tím se jen zhorší hlad ve světě a urychlí šíření nemocí.

Vědci tvrdí, že meteory se se Zemí srazily již mnohokrát v průběhu historie planety a čas od času se to stává. Dnes se vědci obávají, že se mohutná skála obalená výbušnými plyny řítí směrem k Zemi. Jakmile vstoupí do atmosféry, plyny se vznítí a stane se obrovskou hořící koulí. Dnes NASA vyvíjí plány, jak zabránit srážce meteoru se Zemí pomocí jaderných hlavic umístěných na Tisíce mrtvých ryb vyplavilo na břehu mořebezpilotních raketách. Ale žádný lidský pokus nebude úspěšný a nezastaví hořící meteor z Polnice 2.

7. ledna 2002 proletěl astronomicky těsně kolem Země asteroid o průměru 300 metrů. Tento asteroid pod názvem YB5 byl dostatečně veliký na to, aby zničil území velikosti Francie. Pro získání představy o rozsahu škod při srážce s asteroidy různých velikostí se konala v roce 1991 konference o masovém vyhlazení v následujících případech:

Kdyby takový asteroid zasáhl Mexický záliv, vlny by způsobily potopu v Kansas City! Takové vlny by zdevastovaly mezinárodní dopravu a mnoho pobřežních měst. Zdroj: Gerrit L. Verschuur, "The End of Civilization?" Astronomy 19, no. 9 (September 1991): 50-54.

Jaký je účel těchto Polnic?

Náš milující nebeský Otec, Yahuwah, určil, že Polnice mají sloužit jako Jeho poslední pokus získat pozornost každého člověka na zemi dříve, než skončí pro lidi doba milosti. Dříve než opět přijde náš Spasitel Yahushua, „evangelium o Království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům“ (Matouš 24,14). Je smutné, ale pravdivé, že většina lidí dnes je příliš zaneprázdněna na to, aby si udělala čas a vyslechla Yahuwahovo poslední volání milosti.

Kalamity všude okolo nás slouží jako nepochybná znamení blížícího se konce doby milosti a přesto je většina lidí považuje za vrtochy přírody. Opilost lidské mysli, ponořené do světskosti a lidských tradic, dnes brání lidem, aby slyšeli a přijali evangelium. Ale velmi brzy Yahuwah dramaticky zasáhne do životů lidí na zemi a skrze Polnice napadne jejich způsob myšlení.

Vystaven skrze tyto Polnice realitě smrti, bude se muset každý člověk rozhodnout, jestli bude poslouchat Yahuwah nebo Satana. Teprve až poslední člověk učiní své konečné rozhodnutí, bude doba milosti provždy ukončena a osud každého žijícího člověka bude zapečetěn. Spasitel pak brzy přijde podruhé, aby vzkřísil spravedlivé mrtvé a ti pak společně s živými spravedlivými budou vzati do nebe.
 
 

Viz video: Den, kdy Polnice 2 zasáhne Zemi
 


Polnice 3

„Když zatroubil třetí anděl, spadla z nebe veliká hvězda hořící jako pochodeň a padla na třetinu řek a na prameny vod. Jméno té hvězdy je Pelyněk (Wormwood). Třetina vod se tehdy obrátila v pelyněk a mnoho lidí kvůli těm vodám zemřelo, neboť zhořkly.“ (Zjevení 8,10-11)

Když zazní Polnice 3, dopadne z nebe další obrovský meteor jako hořící pochodeň. Dopadne na 1/3 řek a pramenů vod a způsobí, že 1/3 pitné vody země zhořkne. Mnoho lidí zemře kvůli pití této extrémně hořké a jedovaté vody.

Tato „velká hvězda“ nebo hořící meteor má přezdívku „Pelyněk“ (angl. „Wormwood“). Toto jméno reprezentuje jedovatou dřevinu se silnou aromatickou vůní a extrémně hořkou chutí. V Bibli tato rostlina symbolizuje velké neštěstí a utrpení.

Pohroma Polnice 3 byla předpovězena Jeremiášem v tomto následujícím vážném varování:

„Nebo praví Yahuwah: Protože opustili zákon můj, kterýž jsem jim předložil, a neposlouchali hlasu mého, aniž chodili za ním, ale chodili za myšlénkami srdce svého a za Báli, čemuž je naučili otcové jejich: Protož takto praví Yahuwah zástupů, Elohim Izraelský: Aj, já nakrmím je, totiž lid tento, pelyňkem, a napojím je vodou jedovatou.“ (Jeremiáš  9,13-15)

Vidíme tedy, že během Polnice 2 a 3 dochází k obrovskému zamoření pitné i mořské vody.

Skrze tyto dvě pohromy bude 1/3 světových vod nepoužitelná, když se mořská voda obrátí v krev v Polnici 2 a pitná voda zhořkne v Polnici 3. Navíc tyto dvě Polnice pravděpodobně značně zamoří i atmosféru. Víme, že meteority jsou vysoce jedovaté. Jsou záznamy o jedovatých plynech a radiaci vyzařujících z poměrně malých meteoritů, které dopadly na zem v minulosti.

Dne 18. září 2007 publikovaly noviny Living in Peru článek s následujícím nadpisem: „Policisté hospitalizováni po sběru vzorků meteoritu v Peru.“ Podle tiskové agentury peruánské vlády bylo nejméně 7 policistů zasaženo, poté co sbírali vzorky domnělých meteoritů. (http://archive.peruthisweek.com/news-4724-environmentnature-police-officers-hospitalized-after-collecting-meteorite-samples-peru)

horský potokNení pochyb o tom, že dopad velkého meteoru v Polnici 3 povede ke zkáze sladkovodních zdrojů: řek, potoků a jezer. Dnes, dokonce před katastrofickými účinky Polnice 3, již existuje světová krize pitné vody. Zde jsou některá fakta:

Řeky a jezera na celém světě jsou nyní zamořené z těchto důvodů:

Když Polnice 3 zasáhne Zemi postupně po Polnici 1 a 2, současná globální krize pitné vody se daleko zhorší a Bible potvrzuje, že mnozí zemřou v důsledku této pohromy.

Věříme, že Polnice začnou brzy dopadat poté, co skončila vláda Benedikta XVI, sedmého krále. Šokující rezignace Benedikta XVI je dokonalým naplněním toho, co Yahushua předpověděl Janovi ohledně vlády 7. krále. Měl vládnout jen „krátký čas” (Zjevení 17,10).

Papež Benedikt XVI. (7. Král) a papež Francis I (8. Král)Yahuwahovo Slovo se nikdy nemýlí. Benedikt XVI vládl jen 8 let. Nyní žijeme pod vládou Osmého „krále“ (Františka I),který je podle Zjevení 17 posledním papežem.

Osmý král se podle Zjevení 17,8 vynoří z „bezedné propasti“. To znamená, že Satan ho bude ovládat tak, jako žádného z předchozích 7 králů, protože on musí být posledním papežem.

V Bibli představuje troubení na polnici varování. V knize Zjevení představují Polnice vážné Yahuwahovo varování, že doba milosti pro všechny lidi končí. Skrze tyto Polnice se Yahuwah snaží získat pozornost lidstva a obrátit naše myšlenky k blízkosti konce a důležitosti přijmout Jeho konečnou nabídku milosti.

Dnes… přijmeš Jeho milující nabídku milosti? Potřebuješ jen přiznat svůj současný hříšný stav a uvědomit si svou velkou potřebu Yahushui. Přijmi Ho jako Pána svého života a Spasitele světa! Volba je tvá. Yahuwah ti právě teď stále ještě nabízí svou lásku a milost!

„Oznamte to v Judsku, rozhlaste v Jeruzalémě, po celé zemi ať troubí polnice, volejte ze všech sil a říkejte: ‚Shromážděte se! Prchněme do opevněných měst!‘ Na Sion namiřte korouhev: Rychle do bezpečí! Nestůjte! Od severu totiž přivádím neštěstí, strašné ničení.“ (Jeremiáš 4,5-6)

„Slyšel zvuk polnice, ale nedal na varování, jeho krev padne na něj. Kdyby dal na varování, mohl se zachránit.” (Ezechiel 33,5)

Viz video: Den, kdy Polnice 3 zasáhne Zemi
 


Polnice 4

Ale i poté, co byli obyvatelé Země svědky ničivých důsledků Polnic 1-3, budou stále mnozí, kteří odmítnou připustit, že by tyto pohromy byly božským varováním. Je zajímavé, že zatímco většina náboženských lidí dnes věří v osobního Elohima a uznává, že On má plnou kontrolu nad vším, co se děje ve světě, jen málokdo si spojí tuto víru s tím, že Yahuwah používá přírodu k vykonání soudů a k seslání poselství varování ke všem z nás.

Následky tsunami v Japonsku (březen 2011)Pokaždé, když se spojí kataklyzmatická událost a boží soud nebo varování, mnoho lidí to považuje za urážlivé. Guvernér Tokya, Shintaro Ishihara, se musel omluvit za to, že nedávné 9ti stupňové zemětřesení označil jako "boží trest" pro Japonský egoismus. V návaznosti na nedávné zemětřesení a tsunami v Japonsku, Výzkumný ústav pro náboženství provedl průzkum; bylo zjištěno, že málokdo věří tomu, že Yahuwah trestá národy za jejich hříchy nebo že zemětřesení, hurikány, potopy a jiné přírodní katastrofy jsou dány jako znamení a varovná poselství od našeho milujícího nebeského Otce. Většina lidí dnes raději vidí katastrofy jako dílo přírody než nadpřirozená varování. A proto považují rozsah současných pohrom jako důkaz změny globálního klimatu a ne jako důkaz pro biblické události "doby konce".

My věříme, že když Polnice 4 zasáhne Zemi, bude názor, že většina neštěstí je od přírody a ne nadpřirozená, jednou provždy změněn. Lidstvo uvidí tyto pohromy, čím ve skutečnosti jsou: božským zásahem sloužícím jako varování a soudy od našeho milujícího Nebeského Otce. Všichni jasně uvidí, že Polnice 4, a tím i Polnice 1-3, byly vskutku vážným varováním a soudy velkého významu.

Přečtěme si, co se stane, když Polnice 4 zasáhne Zemi:

„Když zatroubil čtvrtý anděl, byla zasažena třetina slunce, třetina měsíce a třetina hvězd, aby se jich třetina zatměla a třetina dne neměla světlo a podobně i noc.“ (Zjevení 8,12)

Když Polnice 4 zazní, Yahuwah sešle Svůj soud na oblohu a světla, která svítí z nebe; zasáhne tři přírodní zdroje světla z jedné třetiny. Bude to nejstrašnější a nejděsivější událost; slunce bude zcela temné po 1/3 dne a měsíc a hvězdy budou temné po 1/3 noci. V tuto chvíli nebude nikdo, kdo by byl schopen tvrdit, že některá z těchto katastrofických pohrom jsou prostě následky změny globálního klimatu. Všichni budou vystrašení a beze slov.

 Následující prorocká slova se doslovně naplní, když zatroubí Polnice 4:

„A proto všechny ruce ochabnou,všechna srdce se strachy rozplynou. Budou zděšeni, sevřeni úzkostí, bolestí se budou svíjet jako rodičky. Jeden nad druhým bude ohromen, tváře jim vzplanou plamenem.“ (Izaiáš 13,7-8)

Polnice 1-4 obsahují hlubokou symboliku v tom, že je neustále zasažena 1/3. To naznačuje, že účelem těchto soudů je varovat lidi a dát jim čas k pokání dříve než Yahuwahův plný hněv bude vylit v posledních 7 ranách, které udeří na Zemi po skončení doby milosti.

Jakkoliv strašné Polnice 1-4 jsou, nejsou ničím v porovnání s Polnicemi 5-7. Poslední 3 Polnice jsou nazvány „Bědy“, protože jejich zkáza bude tak ohromná a nepopsatelná.

obchodní muž v hlubokém zamyšleníNáš milující Yahuwah se snaží dát nám všem jednu konečnou šanci, dříve než skončí doba milosti. Většina lidí je světských ve svém myšlení a plánech. Jsou docela spokojení s tím, že žijí a zemřou na této planetě a záležitosti věčnosti odsunuli do pozadí priorit. Toto se děje, zatímco Yahuwah uzavírá dobu milosti lidstva; proto jsou tyto Polnice Jeho poslední příležitostí probudit lidi z jejich duchovního spánku a strnulosti.

Odevzdáš dnes své srdce Yahuwahovi a vyznáš své hříchy?  Učiníš Ho Pánem svého srdce a mysli? Náš milující Otec udělal vše, co bylo možné udělat, abychom mohli obdržet privilegium věčného života. Nicméně, musíme přijmout Jeho nabídku a připravit se na život, který přijde. Tato příprava srdce a mysli zabere čas. Čím dříve On může začít s procesem očištění našich srdcí a životů od hříchu a světskosti, tím jistější budeme v překonávání všech překážek, které nám Satan předhazuje na naší cestě směrem k nebi.

„A ještě něco. Rozumějte, jaká je doba, protože přišel čas probudit se ze spánku. Spása je nám teď blíže, nežli když jsme uvěřili. Noc pokročila a den je blízko. Odložme proto skutky tmy a oblečme zbroj světla! Žijme poctivě jako ve dne: ne v obžerství a opilství, ne zhýrale a nestydatě, ne ve svárech a závisti. Místo starostí o tělesné touhy se oblečte do Pána Yahushui Pomazaného.“ (Římanům 13,11-14)

Viz video: Den, kdy Polnice 4 zasáhne Zemi
 


Polnice 5 (První Běda)

Invaze démonských vetřelců…

„Pak jsem uviděl, jak těch sedm andělů, kteří stojí před Yahuwahem, dostalo sedm polnic… Tu vzal anděl kadidelnici, naplnil ji ohněm z oltáře a hodil dolů na zem; i nastaly hromy, hlasy, blesky a zemětřesení. A těch sedm andělů se sedmi polnicemi se pak připravilo k troubení.“ (Zjevení 8,2.5.6)

Anděl shodil kadidelnici na zemi jako odpověď na „modlitby svatých“ „zavražděných pro slovo Yahuwahovo“, kteří se ptali: „Jak dlouho ještě, Pane, ty svatý a pravý, nebudeš soudit a trestat obyvatele země za naši krev?“ (Zjevení 8,4, 6,9.10) Toto předběžné shození kadidelnice naznačuje, že to je začátek odplaty Yahuwaha za Jeho děti. Tímto aktem se spouští závěrečné události do chodu, vedoucí k ukončení doby milosti, kdy Yahushua, náš Velekněz, shazuje dolů Svou přímluvnou kadidelnici pro závěrečný čas a Yahuwahův hlas bude slyšet, jak hlasitě říká „Je dokonáno.“

Polnice 1-4 budou stupňující výzvou k probuzení. Avšak Polnice 5-7 daleko předčí krutost prvních 4 Polnic a proto jso popsány jako Bědy:

„Potom jsem uviděl, jak prostředkem nebe letí jakýsi orel, a slyšel jsem ho hlasitě křičet: Běda, běda, běda obyvatelům země! Ještě tři andělé mají zatroubit na své polnice!“ (Zjevení 8,13)

Byli jsme předem varováni, že v těchto posledních dnech přijde „Satanovo působení, všechna jeho lživá moc, divy a zázraky a s všelikým podvodem nepravosti“. (2.Tesalonickým 2,9-10)  Ve světle tohoto se podívejme na popis Polnice 5 – první z Běd:

„Když zatroubil pátý anděl, uviděl jsem hvězdu, jež spadla z nebe na zem a byl jí dán klíč od bezedné propasti. Když tu bezednou propast otevřela…“ (Zjevení 9,1-2)

žalářem padlých andělů (bezedná jáma) 

Polnice 5 bude následovat v chronologickém pořádku poté, co skončí první 4 Polnice. Očekáváme, že se tak stane během časné vlády papeže Františka I, toho Osmého „krále“ ze Zjevení 17. Písmo Svaté definuje „bezednou propast” jako věznici padlých andělů:

„Ti [legie démonů, kteří posedli muže z Gadary] ho [Yahushuu] teď prosili, aby je nevyháněl do bezedné propasti.“ (Lukáš 8,31)

Výraz „bezedná propast“ v Lukáši 8,31 a Zjevení 9,1 a 17,8 pochází ze stejného řeckého slova, „abussos.“ Když je tedy Satanovi „dán klíč od bezedné propasti,“ může vypustit své padlé anděly jen tehdy, když mu to Yahuwah dovolí. Pamatuj, že když Satan padl, 1/3 všech andělů v nebi padla s ním, protože uvěřili jeho lžím. (Zjevení 12,4)

„Když tu bezednou propast otevřela, vystoupil z propasti dým jako dým z veliké pece a dýmem té propasti se zatmělo slunce i ovzduší. Z toho dýmu pak vyšly na zem kobylky…“ (Zjevení 9,2-3)

To naznačuje, že invaze těchto démonů bude tak obrovská a hustá, že slunce a atmosféra budou celosvětově zatemněna „dýmem z veliké pece“. Když čteme popis těchto „kobylek“, musíme si uvědomit, že tak jako dobří andělé, i démoni (padlí andělé) mají schopnost vzít na sebe takový fyzický vzhled, jaký chtějí, aby dosáhli svých cílů:

„A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“ (2.Korintským 11,14-15)

„Vzhledem byly ty kobylky podobné koním připraveným k boji. Na jejich hlavách byly jakoby koruny podobné zlatu a jejich tváře byly jako tváře lidí. Měly vlasy jako vlasy žen a jejich zuby byly jako lví. Také měly pancíře jako pancíře ze železa a zvuk jejich křídel byl jako zvuk vozů, když množství koní běží do boje.“ (Zjevení 9,7-9)

Hollywood AlienVzhled těchto démonů z bezedné propasti bude obsahovat:

Popis těchto kobylek se značně podobá vymyšleným vetřelcům z vesmíru, jimiž je nic netušící veřejnost krmena každým dnem. Takto si Satan skrze Hollywoodské filmy připravuje lidské masy dokonce více, než skrze běžná zpravodajská média. Musíme dojít k závěru, že největší ze VŠECH Satanových podvodů začne tím, že se démoni z bezedné propasti objeví ve formě vetřelců z vesmíru napadajících Zemi za účelem ublížit lidstvu.

Po tisíce let připravuje Satan tuto klamnou invazi tím, že svádí obyvatele Země k přijetí mylné myšlenky, že jsou ve vesmíru jiné mimozemské padlé rasy a stvoření. Z toho důvodu Satan uspěje ve velké míře a zatřese náboženskou vírou těch, kdo přijali takové falešné učení. Téměř celý svět raději uvěří, že jsme byli napadeni vetřelci z vesmíru a ne Satanovými démonskými anděli.

„…A byla jim dána taková moc, jakou mají pozemští štíři. …Nemohly lidi zabíjet, ale trýznily je po pět měsíců a jejich trýznění bylo jako trýznění od štíra, když bodne člověka.“ (Zjevení 9,3.5)

Tito démonští vetřelci budou trýznit lidi bodáním z jejich ocasů a příznaky se projeví podobné jako při bodnutí jedovatým štírem. Příznaky po bodnutí štíra mohou obsahovat: palčivou bolest, pocit dušení, rychlé dýchání, otupělost, obtížnost mluvit a formovat věty, křeče svalů, škubání a slabost.

„V těch dnech budou lidé hledat smrt, ale nenaleznou ji; budou toužit zemřít, ale smrt od nich uteče.“ Ty kobylky „Měly ocasy s bodci jako mají štíři a měly moc ubližovat lidem po pět měsíců.“ (Zjevení 9,6.10)

Hollywood Alien

Satan skrze Hollywood je klimatizace masy obejmout podvod.

Toto soužení bude trvat 5 měsíců (150 dní) Mnozí se budou snažit ukončit své životy raději než trpět toto mučení, ale nebudou toho schopni. Ale pro ty, kdo učiní Yahuwaha svým útočištěm, existuje ochrana:

„Bylo jim [těm kobylkám]  řečeno, aby neškodily trávě na zemi ani žádné zeleni ani žádnému stromu, jenom lidem, kteří nemají na čele Yahuwahovo znamení.“ (Zjevení 9,4)

Yahuwah zabrání těmto démonským vetřelcům v tom, aby ublížili někomu z těch, kdo mají Jeho pečeť ochrany. Tato pečeť je dána těm, kdo žijí naprosto v souladu s Jeho vůlí. Démonští vetřelci neublíží také žádné zeleni nebo rostlině.

„Měly nad sebou krále, anděla propasti, který se hebrejsky jmenuje Abaddon a v řečtině má jméno Apollyon, Zhoubce.“  (Zjevení 9,11)

„Šelma, kterou jsi viděl, byla a není a má vystoupit z propasti a jít do záhuby. A obyvatelé země, ti, jejichž jméno není od stvoření světa zapsáno v knize života, užasnou, až uvidí tu šelmu, která byla a není, ale znovu se objeví… Šelma, která byla a není, ta je osmý král; je z těch sedmi a jde do záhuby.“ (Zjevení 17,8.11)

Zjevení 17 nám říká, že když skončí krátká vláda 7. krále, bude následovat vláda toho Osmého. On bude ten poslední král/šelma, který bude vládnout. Nedávno jsme viděli náhlou resignaci Benedikta XVI, konec vlády 7. krále. Papež František I je ten Osmý „král“ z knihy Zjevení, on je ten poslední papež a půjde do záhuby.

Tento Osmý bude plně ovládán Satanem a bude jako jediná lidská bytost schopen vyjednávat ukončení démonské invaze Země. Následkem toho obdrží ten Osmý Satanem tolik žádané postavení “spasitele světa”, což mu dá plnou autoritu nad všemi světovými vůdci, aby uskutečnil zavedení celosvětového Nedělního zákona, aby vyvýšil falešný Sabat založen na falešném kalendáři.

Nedokážeme si představit hrozivější trápení Polnic 1-4 a děsivé utrpení, které bude prožíváno v 5. Polnici (1. Bědě). Přesto, „Běda jedna pominula, a aj, přijdou ještě dvě bědy potom.“ (Zjevení 9,12)

Matka držela svou dceruDnes máme příležitost přijmout zaslíbení Yahuwahovy ochranné pečeti, když si Jeho zvolíme, aby vládl v našich srdcích. Svým pravým následovníkům Yahuwah potvrzuje stále znovu následující vzácná zaslíbení:

„Neboj se, já jsem tě vykoupil a povolal tě jménem tvým – patříš mi! Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud. Půjdeš-li ohněm, neshoříš, plamen tě nespálí. Neboť Já jsem Yahuwah tvůj Elohim, ten Svatý izraelský, tvůj Spasitel... Jsi pro mne tolik drahocenný, jsi mi tak vzácný, tak tě miluji, že za tebe vyměním všechny lidi, za tvůj život dám celé národy. Neboj se, já jsem s tebou.“ (Izaiáš 43,1-5)

Zvolíš si být Yahuwahem zapečetěn? Přijmeš Jeho poslední výzvu milosti, dokud je to možné?

„Dnes, když uslyšíte Jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce…“ (Židům 3,7-8)

Viz video: Démonská invaze 1. Bědy (Polnice 5)
 


Polnice 6 (Druhá Běda)

60 minut trvající masakr třetiny lidstva…

Podívejme se na Polnici 5, než přejdeme k Polnici 6:

V Polnici 5 (první běda) je svět po 5 měsíců napadán démony ve formě vetřelců z vesmíru. Ke konci těchto 5 měsíců bude svět přizpůsoben věřit tomu, že ukončení této hrozné mimozemské invaze je možné jedině skrze přímou intervenci toho Osmého „krále“, papeže Františka I. On bude „vyjednávat“ s vetřelci za účelem „ukončit“ jejich invazi. Ti budou „souhlasit“, že opustí zemi Papež Francis Iv určitý den (přesně 5 měsíců od jejich invaze, tak jak předpověděla Bible ve Zjevení 9,5). Poté, co vetřelci ukončí svou invazi, budou všichni světoví vůdci oslavovat papeže Františka jako spasitele světa a s radostí „dají svou moc a autoritu té šelmě“. (Zjevení 17,13)

Ten osmý král, papež František, nastolí bezprostředně a bez jakéhokoliv odporu „ohavnost zpustošení“ (Daniel 12,11), kterou je zákonem vynucené celosvětové vyvýšení neděle, čímž začne 3½ leté období předpovězené ve Zjevení 11,3.

„Zmocním ale dva své svědky, kteří budou prorokovat tisíc dvě stě šedesát dní, oblečeni pytlovinou.“ (Zjevení 11,3)

Období 3 ½ let začne, když bude brzy po Polnici 5 vydán Nedělní zákon a skončí ukončením doby milosti lidstva krátce po zaznění Polnice 6. To bude období extrémního utrpení jak pro Yahuwahův lid, tak pro svět.

„Čas soužení tehdy nastane, jaké dosud nebylo od chvíle, kdy se stali národem.“ (Daniel 12,1)

Yahuwahovi věrní budou v této době „prorokovat“ (varovat před polnicemi a přicházejícími ranami a výzývat k pokání) v „pytlovině“ (pytlovina představuje extrémně těžké podmínky a pronásledování, kterému budou čelit během této doby). Protože předpověděli Polnice, budou také obviněni za mizérii vyplývající z Polnic.

Výše trestu za nepodřízení se Nedělnímu zákonu bude narůstat a pro následovníky Yahuwahovy bude obtížné zachovávat pravý 7. den Sabat Jeho luni-solárního kalendáře. Následkem toho budou mnozí umučeni při obraně Yahuwahova pravého Sabatu. Několik let uběhne mezi koncem Polnice 5 a začátkem Polnice 6 z následujících důvodů: Období 3 ½ let začne po Polnici 5, kdy ten osmý král, papež František, uspěje v uzákonění univerzálního Nedělního zákona a skončí s ukončením doby milosti těsně před Polnicí 7.

Polnice 6 se odehraje během jediné hodiny; Polnice 7 „přijde rychle“ poté (Zjevení 11,14); Když Polnice 6 zasáhne naši planetu, papež František I. prohlásí, že globální uzákonění neděle si ještě neusmířilo nebesa, protože jsou zde šílenci, kteří vyznávají Lunární Sabat a zavrhují Gregoriánskou neděli.

Pojďme se nyní podívat na Polnici 6 (druhou Bědu):

„Když zatroubil šestý anděl, uslyšel jsem jakýsi hlas ze čtyř rohů zlatého oltáře, který je před Yauwahem, jak řekl šestému andělu s polnicí: Rozvaž ty čtyři anděly, kteří jsou svázáni u veliké řeky Eufrat!“ (Zjevení 9,13-14)

Kdo jsou tito andělé svázáni u veliké řeky Eufrat? Nejsou to nebeští andělé, protože andělé nebe nejsou nikdy „spoutáni“. Ze studia Jeho Slova víme, že mnoho padlých andělů je uvězněno v neviditelné bezedné propasti. Takto docházíme z Bible k závěru, že velká řeka Eufrat je věznicí, kde jsou velící padlí andělé uvězněni v bezedné propasti.

„Tehdy byli rozvázáni ti čtyři andělé, připravení pro tu hodinu, den, měsíc a rok, aby pobili třetinu lidí. Jejich vojsko čítalo dvě stě milionů jezdců – zaslechl jsem totiž jejich počet.“  (Zjevení 9,15-16)

Prorokovaný čas Polnice 6 je velmi konkrétní. V určitou hodinu, konkrétní den měsíce a roku, bude jedna třetina světové populace zmasakrována dvěma sty milióny démonů, které povedou čtyři velící andělé. Ďábel použije tuto velkou armádu dvou set miliónů démonů k vytvoření univerzální  krvavé koupele během jediné hodiny.

V jednu hodinu si smrt vyžádá přes dvě miliardy lidí. Protože konec 3 ½ let signalizuje konec doby milosti, je přirozené domnívat se, že Yahuwah připustí tento masakr třetiny všech živých duší ne dříve než na samém konci doby milosti. A proto věříme, že doba tohoto globálního masakru přijde až na konci 3 ½ letého období.

„Ve vidění jsem spatřil koně a na nich jezdce s pancíři v barvě ohně, hyacintu a síry. Hlavy těch koní byly jako hlavy lvů a z tlam jim vycházel oheň, dým a síra. Těmito třemi ranami, ohněm, dýmem a sírou, jež jim vycházely z tlam, byla pobita třetina lidí. Moc těch koní je v jejich tlamách a ocasech. Jejich ocasy jsou jako hadi s hlavami, a těmi šíří zkázu.“ (Zjevení 9,17-19)

Tělesná forma, kterou bude mít tato démonská armáda, se bude lišit od těch v Polnici 5. Tito démoni budou vypadat jako jezdci na koních, budou mít hlavy jako lvi, ocasy jako hadi, a oheň, dým a síra bude vycházet z jejich tlam. Právě tento oheň, dým a síra vymýtí třetinu lidstva.

„Ostatní lidé, kteří nezemřeli těmito ranami, však nečinili pokání ze skutků svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene a dřeva, které nevidí, neslyší ani nechodí. Nečinili také pokání ze svých vražd ani ze svého čarování, ze svého smilstva ani ze svých krádeží.“ (Zjevení 9,20-21)

Je smutné, že zbývající dvě třetiny lidstva budou pokračovat ve vzpouře proti Yahuwahovi a opovrhovat Jeho poslední výzvou milosti. Po přežití takových šesti Polnic, jakou silnější výzvu k probuzení nám může náš milostivý, milující Otec ještě dát, než bude doba milosti ukončena? Skrze naši neuváženou vzpouru bude náš osud zapečetěn a na nás dopadne Polnice 7 (třetí Běda), která dolehne bez milosti.

chlapec čtení Bible„Druhé „běda“ pominulo, hle, třetí „běda“ se rychle blíží.” (Zjevení 11,14)

Pro ty, kteří zůstanou během té doby věrni, se zaslíbení z Žalmu 46 naplní v jejich životech:

„[Yahuwah]… je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná. Proto se nebudeme bát, i kdyby se země propadla a hory hroutily se do moře, i kdyby řvaly jeho bouřlivé vlny a hory se bořily pod jeho náporem! séla. Je řeka, jejíž proud blaží město Yahuwahovo, kde svatý příbytek má Nejvyšší. [Yahuwah] . . . je v tom městě, nic jím neotřese, [Yahuwah] . . . je ochrání už v ranním svítání! Národy bouří se? Hroutí se říše?Na jeho povel se země rozplyne! [Yahuwah] . . . zástupů s námi je; [Yahuwah]. . . Jákobův je naše útočiště. Séla. Pojďte se podívat, co Yahuwah umí, jak hrozné divy činí na zemi! Ve všech koncích světa boje zastavuje, láme luky, seká kopí, vozy pálí plamenem. Přestaňte! Vězte, že já jsem . . . [Yahuwah], svrchovaný jsem mezi národy, svrchovaný jsem na zemi! [Yahuwah] . . . zástupů je s námi; [Yahuwah] . . . Jákobův je naším útočištěm. Séla.“ (viz Žalm 46)

Viz video: Démonský masakr 2. Bědy (Polnice 6)
 


Polnice 7 (Třetí Běda)

Posledních 7 ran…

Během prvních šesti Polnic nabízí Yahuwah každému žijícímu poslední příležitost přijmout spásu předtím, než bude navždy ukončena doba milosti pro lidstvo. Prvních šest Polnic (na rozdíl od poslední sedmi ran) je smíšených s milostí, protože jen jedna třetina cílů je zasažena.

„Jiní pak lidé, kteříž nejsou zmordováni těmi ranami, nečinili pokání . . .“ (Zjevení 9,20-21)

mladí lidé tančí - City LifeVe své snaze probudit svět, co více by mohlo Nebe udělat, dát nebo nabídnout, než již bylo vykonáno skrze nekonečnou oběť Yahuwahova jednorozeného SynaYahushui?

„Jistě, Yahuwahu Všemohoucí, praví jsou a spravedliví soudové tvoji.“ (Zjevení 16,7)

Skrze trvalou vzpouru a odpor přijmout varování prvních šesti Polnic, vyzve ve skutečnosti lidstvo Yahuwaha, aby ukončil dobu milosti.

„Kdo škodí, škodiž ještě; a kdo smrdí, smrdiž ještě; a kdo jest spravedlivý, ospravedlniž se ještě; a svatý posvětiž se ještě.“ (Zjevení 22,11)

Lidé nečinící pokání budou zralí k tomu, aby zakusili nezředěných sedm posledních ran – třetí a poslední Bědu.

„Běda druhá pominula, a aj, třetí běda přijde rychle.“ (Zjevení 11,14)

„Tehdy zatroubil sedmý anděl a v nebi zazněly mocné hlasy říkající: Království světa se stala královstvím našeho Pána a jeho Mesiáše, jenž bude kralovat na věky věků!“ (Zjevení 11,15)

Když zazní Polnice 7, království tohoto světa se stanou královstvími Yahushui, což bude znamenat, že velký spor mezi Satanem a Yahuwahem je ukončen a Yahushua nyní přijde, aby přijal, co Mu patří. Když přesto porovnáváme Polnice, vidíme, že každá následující Polnice je strašnější než ta předchozí, a proto Polnice 7 bude co do síly tou nejkrutější. Protože Polnice 7 je nejstrašnější ve své síle a přichází těsně před Druhým Příchodem a Sedm posledních ran je těch nejhorších ve své intenzitě a přichází těsně před Druhým Příchodem, docházíme k závěru, že Polnice 7 musí být těch Sedm posledních ran.

Toto jsme se naučili o Sedmi posledních ranách z Bible:

Přihlížející vesmír dosvědčí spravedlnost Yahuwaha ve vylití sedmi posledních ran.

„Ano, Pane Yahuwahu Všemohoucí, Tvé soudy jsou pravdivé a spravedlivé.“ (Zjevení 16,7)

Nepadlý vesmír bude svědkem toho, že i během posledních sedmi ran vylitých na bezbožné budou jejich srdce více zatvrzelá než kdykoliv dříve.

„Lidé byli páleni velikým žárem a rouhali se jménu Yahuwah, který má moc nad těmi ranami, avšak nečinili pokání, aby mu vzdali slávu.“ (Zjevení 16,9)

Mnozí ze spravedlivých živých (144.000) budou ve vězeňských celách nebo se skrývat na opuštěných místech, všichni volající o božskou ochranu vůči celosvětovému rozsudku smrti vynešenému proti nim. Bezbožní jsou Šelmou a falešnými proroky přesvědčeni o tom, že odpor spravedlivých uctívat Římem stanovený falešný den bohoslužby přivodil Polnice a rány. Řím a jeho spojenci prosadí, že jediný způsob, jak získat opět přízeň Nebes, je zbavit se těch 144.000 skrze jednu smrtící razii.

Zkouška, kterou bude muset těch 144.000 projít v tomto čase utrpení a úzkosti, je popsána jako „doba Jákobova soužení“ (Jeremiáš 30,5-7). Žádný popis nemůže adekvátně vyobrazit míru toho, co těch 144.000 vytrpí bez prostřednictví Yahushui v Nebeské svatyni. Bude to stejné povahy – avšak ne do té míry, co zažil Yahushua na kříži, když byla před ním tvář Jeho Otce skryta.

Spravedlivým bude odepřáno právo nakupovat a prodávat před vylitím posledních 7 ran.

natažená ruka odmítá peníze 

„Takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení, jméno šelmy nebo číslo jejího jména.“ (Zjevení 13,17)

Jejich odmítnutí uctívat Římem stanovený falešný den bohoslužby a odmítnutí zneuctít Yahuwahův kalendář a Jeho svaté dny jim přinese nepřátelství světa, který na ně uvalí trest 'žádný nákup a žádný prodej'. Toto je cena, kterou spravedliví zaplatí za to, že nepřijmou „znamení šelmy“. Nicméně Yahuwah způsobí odplatu za tento čin vůči Jeho lidu - celý světový obchod se zastaví během 7 posledních ran:

„I kupci země nad ní budou plakat a truchlit, neboť už nikdo nekoupí jejich zboží...“ (Zjevení 18,11)

Během třiceti dní ran se hříšníci začnou postupně probouzet do kruté reality a uvědomí si, že o spravedlivé pečuje nadpřirozená moc. Náhle jim dojde, že byli vskutku obelstěni a podvedeni Římem a jeho spojenci, kteří slibovali obnovení prosperity a božské přízně, pokud se svět zbaví těch, kteří odmítají uctívat falešný kalendář Říma a falešný den bohoslužby. Naděje světských zisků a materiální prosperity, pro které obětovali všechno, aby je získali, jsou nyní spatřeny v pravém světle a hodnotě.

Zoufalství a úzkost, která zachvátí bezbožné v této době, byla živě popsána:

„Meč bude vně, mor pak a hlad doma; kdo bude na poli, mečem zabit bude, toho pak, kdož bude v městě, hlad a mor zahubí. Kteříž pak z nich utekou, ti na horách, jako holubice v údolí, všickni lkáti budou, jeden každý pro nepravost svou. Všeliké ruce klesnou, a všeliká kolena rozplynou se jako voda. I přepáší se žíněmi, a hrůza je přikryje, a na všeliké tváři bude stud, a na všech hlavách jejich lysina. Stříbro své po ulicích rozházejí, a zlato jejich bude jako nečistota; stříbro jejich a zlato jejich nebude jich moci vysvoboditi v den hněvu Yahuwahova. Nenasytí se, a střev svých nenaplní, protože nepravost jejich jest jim k urážce.“ (Ezechiel 7,15-19)

3 ½ denní ultimátum, které bezbožní dají těm 144.000, aby se podřídili a vzdali své věrnosti Yahuwahovu pravému 7. dni Sabatu, se odehraje ke konci 30 denního období určeného pro vylití 7 posledních ran. Do 30. dne bylo vylito na svět prvních 6 ran a bezbožní jsou nyní připraveni vykonat univerzální rozsudek smrti nad 144.000. V tuto chvíli, kdy se bezbožní horlivě připravují zaútočit na 144.000, hlas Yahuwahův, jako zvuk mnoha vod, sestoupí jako hrom na bezbožné a řekne:

„Je dokonáno.“ (Zjevení 16,17)

zničeno městoYahuwahův hlas nejen zatřese nebesy a zemí, ale spustí i mocné zemětřesení 7. rány, tak „veliké zemětřesení, jaké nebylo, co jsou lidé na zemi.“ (Zjevení 16,17) Toto zemětřesení zboří VŠECHNY lidmi vytvořené stavby a struktury ve všech městech světa.

Po 7. poslední ráně – po mocném zemětřesení, které bude spuštěno Yahuwahovým hlasem vysvobozujícím těch 144.000 svatých z rukou bezbožných - započne období 45 dní, které bude ukončeno Druhým příchodem Yahushui. V průběhu tohoto závěrečného období historie Země budou svatí oslaveni, když Yahuwah způsobí, že bezbožní . . .

„přijdou a pokloní se u tvých nohou a poznají, že jsem si tě zamiloval.“ (Zjevení 3,9)

Světoví vůdcové (těch 10 králů), kteří byli oklamáni a podřídili „svou moc a autoritu“ (Zjevení 17,13) šelmě, obrátí nyní svůj hněv a moc proti ...

„šelmě, začnou tu nevěstku nenávidět a nechají ji zpustošit a obrat donaha; budou požírat její tělo a spálí ji ohněm. Neboť dal Yahuwah v srdce jejich, aby činili vůli jeho a aby se sjednomyslnili, a toliko dotud království své šelmě dali, dokudž by nebyla vykonána slova Yahuwahova.“ (Zjevení 17,16-17)

Věříme, že každou chvíli zazní Polnice 1 a postupně budou následovat zbývající Polnice v rychlém sledu. Nyní když skončila vláda 7. krále (Benedikta XVI), zasáhnou Polnice Zemi za ranné vlády toho osmého „krále“ ze Zjevení 17.

Jediným účelem Polnic je probudit lidstvo předtím, než Yahuwah odejme Svého Ducha zcela ze Země a zapečetí osud každé živé duše. Svět je na pokraji kataklyzmatických událostí, skrze které zaujme Yahuwah pozornost všech lidí.

„Přišel ten veliký den Jeho hněvu a kdo obstojí?“ (Zjevení 6,17)

Dnes, zatímco náš velký Velekněz vykonává usmíření pro nás, je pro nás příležitost vyprat svá roucha a vybělit je v krvi Beránka, abychom se mohli oddělit od hříchu skrze víru v usmiřující krev Yahushui. Drahý Spasitel ti nabízí, aby ses k Němu přidal, abys spojil svou slabost s Jeho sílou, svou nevědomost s Jeho moudrostí, svou bezcennost s Jeho zásluhami. Úžasné bude vysvobození těch, kdo trpělivě čekali na Jeho příchod a jejichž jména jsou zapsána v Knize Života.

„Neboť mě skryje ve Svém příbytku, když nastane zlý den, schová mě ve skrýši Svého stanu a na skálu mě vyzdvihne.“ (Žalm 27,5)

„Samu smrt navždy odstraní! Panovník Yahuwah setře všem slzy z tváří, na vší zemi zbaví Svůj lid potupy. Tak promluvil Yahuwah. V ten den pak řekneš:  ‘Hle, toto je náš Elohim, v Něj jsme doufali a On nás zachránil. Toto je Yahuwah, na Něj jsme čekali; jásejme a radujme se z Jeho záchrany!’“(Izaiáš 25,8-9)

„Hle, přijdu brzy! Blaze tomu, kdo zachovává slova proroctví této knihy. . . Blaze těm, kteří perou svá roucha, aby měli přístup ke stromu života a mohli vejít branami do města.“ (Zjevení 22,7.14)

Yahuwah nastaví je na hoře 

Viz video: Posledních 7 ran Třetí Bědy (Polnice 7)