Print

Alam mo ba kung ano ang mangyayari?

Ang pangako ng pagbabalik ni Yahushua ay ang pinagpalang pag-asa na nag-udyok sa mga misyonaryo, nagpalakas sa mga martir, pumukaw sa hindi mabilang na mananampalataya sa lahat ng panahon.

Nakalulungkot, maraming mananampalataya ang nabigyan ng maling impormasyon tungkol sa mga pangyayari na nakapaligid sa pagbabalik ng Tagapagligtas.

Ang mga pag-aaral ay ipinakita na ang mga tao na nahihiya sa katunayan ay mayroong mas mahirap na panahon sa pagbabasa ng wika ng katawan. Dahil dito, mas nakararamdam sila ng pagkabalisa kapag nakikipag-ugnay sa iba dahil hindi nila alam kung ano ang inaasahan. Kung hindi mo nalalaman kung ano ang inaasahan tungkol sa katapusan ng mundo, ikaw ay nasa mas dakilang panganib ng panlilinlang.

Nagbabala si Yahushua sa kanyang mga tagasunod na “magmasid” para sa kanyang pagbabalik, sinasabing, “Mag-ingat kayo! Huwag kayong palilinlang kaninuman. Sapagkat maraming darating na gagamit ng aking pangalan, na magsasabing sila ang Kristo, at marami silang maililigaw.” (Mateo 24:4-5, FSV) Upang bantayan laban sa mga delusyon ni Satanas, maraming Kristyano ang nagpaunlad ng kanilang “mga tanda” para magmasid.

negosyanteng ginagamit ang binokulo

Marami ang nagpalagay na kung kailan ang tunay na Tagapagligtas ay babalik, ang kanyang mga paa ay hindi masasalang ang lupa. Ang pagkalitong ito ay nagmula sa paglalarawan ni Pablo ng pagdating ni Yahushua:

Kasabay ng malakas na utos at ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta [ni Yahuwah], babalik [si Yahushua] mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos nito, tayo na nanatiling buháy ay titipunin sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Pagkatapos noon ay makakapiling na natin ang Panginoon magpakailanman. (Tingnan ang 1 Tesalonica 4:16-17.)

Mula sa siping ito, marami ang nagpalagay na kung kailan si Yahushua ay babalik, ang mga hinirang ay kukunin patungong Langit kasama niya. Ito ay hindi tama. Mahalaga na malaman ang tunay na pagkakasunod ng mga panghuling kaganapan upang hindi malinlang ng huwad ni Satanas.

Pagkakasunod ng mga Kaganapan

Ang pagsisimula ng katapusan ay mag-uumpisa kung kailan “Tatayo si Miguel, na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan; at magkakaroon ng panahon ng kabagabagan, na hindi nangyari kailan man mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon: at sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan, bawa't isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat.” (Daniel 12:1, ADB)

Matapos ang mga matutuwid ay kinuha para makatagpo si Yahushua sa kaulapan, ang masayang kasamahan ay bumaba sa lupa:

At ang kaniyang mga paa ay magsisitayo sa araw na yaon sa bundok ng mga Olivo, na nasa tapat ng Jerusalem sa dakong silanganan; at ang bundok ng mga Olivo ay mahahati sa gitna niya, sa dakong silanganan at sa dakong kalunuran, at magiging totoong malaking libis; at ang kalahati ng bundok ay malilipat sa dakong hilagaan, at ang kalahati ay sa dakong timugan. (Zacarias 14:4, ADB)

Inilarawan ni Juan kung ano ang susunod na magaganap:

Pagkatapos ay nakita ko ang isang anghel na bumababa mula sa langit, dala ang susi ng walang hanggang kalaliman at ang isang malaking tanikala. Sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, na siyang Diyablo at Satanas, at iginapos niya ito ng sanlibong taon. Itinapon niya ito sa walang hanggang kalaliman, isinara niya ito at tinatakan sa ibabaw, upang hindi na ito makapanlinlang ng mga bansa, hanggang sa matapos ang sanlibong taon. Pagkalipas nito ay pakakawalan siya sa maikling panahon. (Pahayag 20:1-3, FSV)

Sandali matapos, ito’y susundan ng isang literal na muling paglilikha ng lupa sapagkat ang mga pangyayari na magaganap sa panahon ng kabagabagan at pagbabalik ni Yahushua na tunay na sumira sa lupa.

Ngunit darating ang araw ng Panginoon tulad ng pagdating ng isang magnanakaw. Maglalaho ang kalangitan kasabay ng isang malakas na tunog. Tutupukin ng apoy ang sangkap sa kalangitan at ang lupa at ang lahat ng naroon ay masusunog. At dahil ganito mawawasak ang lahat ng bagay, anong uri ng pagkatao ang dapat ninyong ipamuhay? Hindi ba dapat kayong mamuhay na banal at maka-Diyos habang hinihintay ninyo ang Araw ni Yah at pinadadali ang pagdating nito? Sa araw na iyon, matutupok ang kalangitan at ang mga bagay na naroon ay matutunaw sa matinding init. Ngunit, naghihintay tayo sa pagdating ng pangako ni Yah, ang bagong langit at ang bagong lupa na kung saan tinatahanan ng katuwiran. (Tingnan ang 2 Pedro 3:10-13.)

Ang muling paglilikha sa lupa ay naghahanda para sa relokasyon ng Bagong Jerusalem mula sa Langit patungong lupa!

bagong jerusalem

Pagkatapos, nakakita ako ng bagong langit at ng bagong lupa; sapagkat lumipas na ang unang langit at ang unang lupa, at wala na ang dagat. Nakita ko ring bumababa mula sa langit, galing kay Yahuwah, ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, inihandang tulad ng isang babaing ikakasal na inayusan para sa kanyang asawa. At mula sa trono, isang malakas na tinig ang aking narinig, “Masdan ninyo, ang tahanan ni Yah ay kasama na ng mga tao. Maninirahan Siya sa kanila bilang Diyos nila; sila'y magiging bayan Niya, at si Yahuwah mismo ay makakasama nila at magiging Diyos nila.” (Pahayag 21:1-3, FSV)

Kapag ang Bagong Jerusalem ay nailipat na, ito ang magiging kabisera ng Bagong Lupa. Mula rito, si Kristo at ang mga hinirang ay maghahari sa panahon ng isang libong taon kung kailan si Satanas ay nakagapos.

Pagkatapos, nakakita ako ng mga trono, at ang mga nakaupo roon ay binigyan ng kapangyarihang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa kanilang patotoo para kay Yahushua at paghahayag ng salita ni Yah. Hindi sila sumamba sa halimaw o kaya'y sa larawan nito at hindi sila tumanggap ng tatak nito sa kanilang mga noo o mga kamay. Nabuhay sila at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng sanlibong taon. Ang ibang mga patay ay hindi nabuhay hanggang sa matapos ang sanlibong taon. Ito ang unang muling pagkabuhay. (Pahayag 20:4-5)

Sa pagtatapos ng isang libong taon, papakawalan si Satanas sa loob ng maiksing panahon kung kailan muli niyang lilinlangin ang lahat ng ayaw tumigil sa rebelyon. Ito ay panghuling gawa ng kanyang paghihimagsik, gayunman, sapagkat ipapataw ni Yahuwah ang hatol sa mga nananatiling walang pagsisisi.

ibinukodKapag natapos ang sanlibong taon, pakakawalan si Satanas mula sa kanyang bilangguan, at lalabas siya upang linlangin ang mga bansa sa apat na sulok ng lupa, ang Gog at Magog, upang tipunin sila para sa pakikipaglaban; sila'y kasindami ng mga buhangin sa dagat. Sila'y umahon sa malawak na lupa at pinaligiran ang kampo ng mga banal at ang minamahal na lungsod. Ngunit may apoy na bumaba mula sa langit at nilamon sila. Ang diyablong luminlang sa kanila ay itinapon sa lawa ng apoy at asupre, kung saan naroon ang halimaw at ang huwad na propeta at doon ay pahihirapan sila araw at gabi magpakailanpaman. (Tingnan ang Pahayag 20:7-10.)

Sa wakas, ang dakilang tunggalian sa pagitan ng kabanalan at kasamaan ay matagumpay na natapos.

Hindi na magkakaroon doon ng anumang isinumpa, sapagkat ang trono ni Yahuwah at ng Kordero ay naroon, at sasambahin siya ng kanyang mga lingkod. Makikita nila ang kanyang mukha, at ang pangalan niya ay masusulat sa kanilang mga noo. Wala nang gabi; hindi na nila kakailanganin pa ng liwanag o ng araw, sapagkat si Yahuwah Elohim ang magliliwanag sa kanila, at maghahari sila magpakailanpaman. (Tingnan ang Pahayag 22:3-5.)

Huwag nang ipagpaliban ang pagtanggap sa kaloob ng kaligtasan ni Yah. Kapatawaran, espiritwal na pagkilala, kapayapaan, at kagalakan ang naghihintay sa lahat ng magtitiwala sa mga merito ni Yahushua.