Print

Ang Huling Pandaraya: Si Satanas sa Kasuotan ng Liwanag


Ang huling panlilinlang ni Satanas ay darating bago ang pagsasara ng probasyon kung kailan siya ay lilitaw bilang si Yahushua, dumarating sa ikalawang pagkakataon.


Ang dyablo ay nagtatrabaho sa Romano Katolikong Order ng mga Heswita sa loob ng halos 500 taon, kaugnay ng mga Heswita, ay matiyagang nagtrabaho para panatilihin ang kasinungalingan: isang globong daigdig, umiikot sa paligid ng araw sa isang malaking sistemang solar, umiikot sa isang napakalaking galaxy, naglalakbay sa malawak at patuloy pang lumalawak na kalawakan. Mayroong isang dahilan at isang dahilan lamang para sa dambuhalang panlilinlang na ito: upang itatag ang paniniwala sa isang kalawakan, hindi mailarawang lawak, na mayroong naninirahan na mga ekstraterestriyal. Ang paniniwalang ito ay mahalaga sa pasikut-sikot, maraming bahagi, pangkatapusang estratehiya ni Satanas.

Mga demonyo, magpapanggap bilang mga banyaga, lulusubin ang mundo sa ilalim ng Unang Lagim. Ito ay paghahanda para sa huling Papa na magsagawa ng isang kasunduang pangkapayapaan sa mga palihim na makademonyong “mga ekstrateresriyal.” Sa pagtatagumpay na pigilan ang atake ng mga banyaga (demonyo), ang Papa ay itataguyod na maging pinuno ng bago, isang makamundong relihiyon. Sa papel na ito, siya ay nasa posisyon na tulungan si Satanas sa kanyang huling panlilinlang. Isang panlilinlang na hahantong sa diyablo na magpapanggap bilang si Yahushua, bumalik gaya ng ipinangako Niya sa ikalawang pagkakataon.

Kung hindi mo pa natatapos, ikaw ay hinihimok na unang basahin “Ang Mga Heswita & Ang Globong Daigdig: Ang Ina Ng Lahat Ng Mga Sabwatan.” Ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari na nakabalangkas rito ay napakahalaga na maunawaan ang obra maestra ng panlilinlang ni Satanas. Inilatag nito ang saligan para sa mga impormasyon ng artikulong ito.

“O Maningning na Bituin sa umaga, anak ng Bukang-liwayway! . . . Hindi ba't sinabi mo sa iyong sarili? Aakyat ako sa langit; at sa ibabaw ng mga bituin ni Yahuwah, . . . papantayan ko ang Kataas-taasan.” (Isaias 14:12-14)

Ang layunin ni Satanas sa kanyang milenyong-tagal na digmaan laban sa kaharian ng Langit ay nananatiling matatag: nais na pag-imbutan at agawin ang pagsamba na nararapat lamang sa Manlilikha. “O Maningning na Bituin sa umaga, anak ng Bukang-liwayway! . . . Hindi ba't sinabi mo sa iyong sarili? Aakyat ako sa langit; at sa ibabaw ng mga bituin [ni Yahuwah], . . . papantayan ko ang Kataas-taasan.” (Isaias 14:12-14)

Sa nakaraan, inilipat ni Satanas ang pagsamba mula sa Manlilikha patungo sa mga huwad na diyos. Sa nalalabing panahon, siya ay patungo sa isang dambuhalang hakbang. Siya ay lilitaw bilang Tagapagligtas mismo, bumalik, gaya ng ipinangako ni Yahushua. Subalit higit pa rito: siya ang paghantong ng inaasahan ng bawat relihiyon na Tagapagligtas/Mesias/Ipinangakong Lider ng katapusan.

Lahat ng tatlong may iisang diyos, maka-Abraham na relihiyon ay mayroong tiyak na mga inaasahang pangyayari na pinaniniwalaan nila na magaganap sa katapusan ng sanlibutan o panahon:

MGA MUSLIM

Inaasahan ng mga Muslim na makita ang muling paglitaw ng Nagkukubling Imam, o Mahdi, bago ang pagtatatag ng pandaigdigang Islamikong paghahari. “Ang Nagkukubling Imam ay kilala sa ilang pangalan, kung saan isinalin sa ‘inaasahan lider’, ang ‘nagkukubling lider’ at, syempre, Mahdi (ipinangakong lider).”1

Pangkalahatang Antikristo – Isang Tao Para Ipagkaisa Ang LahatMGA HUDYO

Naghihintay ang mga Hudyo sa pagdating ng kanilang Mesias, isang inapo ng Tahanan ni David. Matapos ang kanyang pagbabalik, naniniwala sila na ang Israel ay itataas bilang isang bansa. Lahat ng mga banyaga ay palalayasin mula sa kanilang hangganan, at ang mundo’y babaguhin, ang mga lider nito ay nagdadala ng parangal sa Mesias ng mga Hudyo.2

MGA KRISTYANO

Ang mga paniniwala ay naiiba mula sa iba’t-ibang sekta gayon din sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari na magaganap bago ang katapusan ng mundo. Gayunman, lahat ng mga Kristyano ay nagkakaisa sa pagtitig sa pagbabalik ni Yahushua. Ang matagal nang hinihintay na Muling Pagdating ay ang pag-asa ng bawat Kristyanong nabubuhay.

Ngunit ang mga relihiyong maka-Abraham ay hindi lamang ang mga naghihintay sa Ipinangakong Lider na dumating sa makasalanan, napakasamang mundo:

MGA BUDISTA

Naniniwala ang mga Budista na matapos ang panahon ng dakilang pagkabulok ng moralidad sa kalipunan, “Lilitaw sa mundo ang Dakilang Lider na nagngangalang Maitreya, Ganap na Nagising, managana sa karunungan at kabutihan, masayahin, may kaalaman ng mga mundo, hindi pa nauunahan bilang isang gabay sa mga mortal na nais na sumunod, isang guro para sa mga diyos at tao.”3

MGA HINDU

Naniniwala ang mga Hindu na ang kasalukuyang panahon ay ang panghuli sa apat na mga panahon. Ito ang pinakamarahas, pinakamakasalanan at pinakamasama sa lahat. Sa huli, inaasam nila ang muli at huling pagkabuhay ni Vishnu. Lilitaw bilang Kalki sa puting kabayo at titipunin ang nalalabing mabubuting kaluluwa. Kasama ang ibang pagkakatawang-tao ng pagka-diyos, o mga Avatar, wawasakin niya ang kasalanan at lilipulin ang bawat demonyo.

Satanas: Ang Manunulsol Ng Lahat Ng Huwad Na Relihiyon

Mga Huwad na Relihiyon – Mga SimbuloAng limang relihiyong ito ay sumasaklaw sa 80% ng lahat ng populasyon ng daigdig. Maayos na nakapaghanda si Satanas na matugunan ang kanilang mga inaasahan. Siya ang nasa likod ng bawat isang organisadong relihiyon sa daigdig. Naimpluwensya niya ang kaisipan ng tao sa loob ng milenyo, humantong sa kanila sa maling pag-asa ng katapusan ng sanlibutan. Binuo at nilikha niya ang iba’t-ibang mga teologo at mga doktrina na humugis sa bawat maling pananaw ng katotohanan, ang Manlilikha at ang katapusan ng sanlibutan.

At saka, siya ang pinakadakilang iskolar ng Bibliya sa buong mundo. Nalalaman niya ang katotohanan nang mabuti. Simula nang pinagsama niya ang katotohanan at kasinungalingan sa Hardin ng Eden upang dayain sina Adan at Eba, minanipula niya ang mga kaisipan para paunlarin ang kanyang sariling layunin. Lilitaw siya bilang Mahdi sa mga Muslim; ang Mesias sa mga Hudyo; si Yahushua sa mga Kristyano; si Maitreya sa mga Budista at Kalki sa mga Hindu.

Ang Mga Trumpeta: Huling Babala Ng Kalangitan

Ang mga Trumpeta, gayong bumalot sa ibang artikulo, nagtatag sa huling babala ng awa ng Kalangitan sa mga naninirahan sa lupa. Ang Vatican ay nasa posisyon na para kunin ang kalamangan ng kondisyon ng mundo sa ilalim ng unang lagim. Kapag ang napakalalim na hukay ay nabuksan at sa mundo kumalat ang mga demonyo na nagbalatkayo bilang mga banyaga sa kalawakan, tatawagin ang papa upang makipagnegosasyon sa isang kasunduang pangkapayapaan sa mga “ekstraterestriyal” na mananakop. Ang kanyang tagumpay ay hahantong sa kanya na maging karapat-dapat na pinuno ng bagong Isang Makamundong Relihiyon.

orasa at bukas na BibliyaHabang ang panlilinlang gayon din ang pagkakasunod ng mga pangyayaring ito ay maaaring sumabay, ngunit ito ay naglatag ng pundasyon tungkol dyan kung ano ang susundan: ang pagganap bilang Tagapagligtas ng Kanyang pangunahing kaaway, Satanas. Sa panahon ng humigit-kumulang tatlo at kalahating taon sa pagitan ng una at ikalawang lagim, ang mundo’y tutungo sa hindi pa nangyayaring saligutgot. Kapag ang pagkaligalig, pagkalito at kaguluhan ng mga trumpeta ay tumangay sa mundo, ang madla ay lalapit sa kanilang mga pangrelihiyong lider na ipaliwanag at bigyang kahulugan ang mga mapaminsalang pangyayaring magaganap sa paligid nila. Ito ay bahagi ng matagal nang plano ni Satanas para sa kanyang sukdulang panlilinlang. 

Ang mga kagimbal-gimbal na mga kaganapan sa ilalim ng unang lagim ay pinaghandaan. Ang mga ito’y binalangkas na layon ni Satanas upang lumikha ng kaganapan kung saan ang pagganap bilang Yahushua ay hindi lamang tatanggapin kundi taos-pusong paniniwalaan bilang totoo at lihitimo.

“Sa gawang pagpaparangal sa dakilang drama ng panlilinlang, si Satanas mismo ay gagampanan ang papel ni Kristo. Ang simbahan na matagal nang nagnais na makita ang pagdating ng Tagapagligtas bilang katuparan ng kanyang pag-asa. Ngayon na ang dakilang manlilinlang ay gagawin ito upang palabasin na si Kristo ay dumating. Sa iba't-ibang parte ng mundo, ipapahayag mismo si Satanas sa mga tao bilang marilag na nilalang ng nakasisilaw na liwanag, katulad sa paglalarawan ng Anak ni Yah na ipinahayag ni Juan sa Aklat ng Pahayag. Pahayag 1:13-15. Ang kaluwalhatiang nakapaligid sa kanya ay hindi mapapantayan ng anumang bagay na nakikita ng mata ng mortal. Ang sigaw ng tagumpay ay nakapaligid sa hangin: ‘Dumating na si Kristo! Dumating na si Kristo!’ Ang mga tao ay yuyuko sa kanya, habang itinataas niya ang kanyang mga kamay at ipinahayag ang pagpapala sa kanila, gaya ng pagpapala ni Yahushua sa Kanyang mga alagad nung una Siyang nasa lupa. Ang Kanyang tinig ay mahinhin at malambot ngunit puno ng himig.”4

Ang Proseso Ng Kahibangan

Ang sinuman na hindi pumunta mula sa karaniwan, pang-araw-araw na pamumuhay, upang agad na yumuko at sumamba kay Satanas bilang Kristo/Mesias/Mahdi/Maitreya/Kalki. Mayroong mabilis na mga hakbang na dapat gawin. Ang kontrol ni Satanas sa lahat ng mga organisadong relihiyon ang bahala sa prosesong ito at pangunahan ang mga kaisipan ng kawan ng tao sa konklusyon na nais niyang gawin nila. Ito ay isang dakilang piramideng pamamaraan at siya ang nakaupo sa tuktok.

“Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Cristo, at marami silang maililigaw.”

(Mateo 24:5)

Ang bawat indibidwal ay tutungo sa kanilang lokal na pinuno ng relihiyon para sa pagtuturo kung ano ang paniniwalaan. Ang mga lider na ito naman, kumonsulta sa kanilang nakatataas at sila naman ay sinusunod ang patnubay sa kanila. Sapagkat nagtagumpay sa kasunduang pangkapayapaan sa mga demonyo (nagpanggap bilang mga banyaga sa kalawakan) sa ilalim ng unang lagim, ang Papa ay magkakaroon ng malawak na impluwensya na tatawid sa lahat ng hangganang pangrelihiyon. Siya ang magiging lider ng pinagkaisang makamundong relihiyon. Dahil dito, siya ay direktang sa ilalim mismo ni Satanas. Kaya kapag lumitaw si Satanas bilang Kristo, ang papa ay tatanggapin siya at pangungunahan ang pagyuko at pagsamba sa kanya bilang Tagapagligtas, bumalik sa ikalawang pagkakataon.

Ito’y may patak na epekto, sa mga lider ng ibang katawang pangrelihiyon ng mundo ay susundin ang kanyang halimbawa. Ang mga simbahang orthodox (sa katunayan ay Katoliko sa lahat maliban sa pangalan) ay sasabihin sa kanilang patnyarka na ito nga ang Kristo. Magdidiwang ang mga Hudyo na tanggapin, sa wakas, ang kanilang Mesias. Magpapasalamat ang mga Muslim kay Allah sa pagpapadala sa kanilang Ipinangakong Lider. Tatanggapin siya ng mga Budista bilang Maitreya at ng mga Hindu bilang nahulaang Kalki. Ang mga Kristyano ng bawat sekta ay sisiguraduhin ng kanilang mga lider na ang napakagandang nakikita nila, sobrang lapit na tumugma sa paglalarawan ni Yahushua na ibinigay sa Pahayag, ay ang matagal nang hinihintay at inaasahang Tagapagligtas ng mundo.

guro (pastor)

Ang madla ay hahanapin ang opinyon ng kanilang pinakamataas na pangrelihiyong lider na sasang-ayunan ng lahat na ang maluwalhating ito ay ang kanilang inaasahang Tagapagligtas, Guro, Mesias, Ipinangakong Lider. Siya ang Kristo, na kanilang igigiit. Yun lamang na naging masipag na mag-aaral ng Kasulatan at ang nakatanggap ng pag-ibig ng katotohanan ay maipagtatanggol mula sa makapangyarihang delusyon na bibihag sa mundo na bilanggo.

Ang madla ay hahanapin ang opinyon ng kanilang pinakamataas na pangrelihiyong lider na sasang-ayunan ng lahat na ang maluwalhating ito ay ang kanilang inaasahang Tagapagligtas, Guro, Mesias, Ipinangakong Lider. Siya ang Kristo, na kanilang igigiit. Anumang magpasariling paniniwala ng iba’t-ibang sekta o relihiyon na sumalungat sa paraang pinagtalunan nila, ay aalisin bilang isang simpleng maling pagkakaunawa ng Kasulatan o ng kanilang mga banal na isinulat. Sa huli, sino ang maaaring tumanggi sa ebindensya ng kanilang diwa na ito nga, ang hinihintay na Ipinangakong Guro?

Ngunit, ito ay tiyakan kung paano ang bayan ni Yah ay dapat humanda na gawin.

“Yun lamang na naging masipag na mag-aaral ng Kasulatan at ang nakatanggap ng pag-ibig ng katotohanan ay maipagtatanggol mula sa makapangyarihang delusyon na bibihag sa mundo na bilanggo. Sa pamamagitan ng patotoo ng Bibliya ang mga ito’y mahuhuli ang manlilinlang sa kanyang pagbabalatkayo. Sa lahat, ang panahon ng pagsubok ay dumating na. Sa pagsusuri ng tukso, ang tunay na Kristyano ay mailalabas. Ang bayan ba ni Yahuwah ngayon ay matatag na sa Kanyang salita na sila’y hindi padadaig sa mga ebidenya ng kanilang mga diwa? Sila ba, sa ganung krisis, kakapit sa Bibliya at Bibliya lamang?”5

Umalis Ka Sa Kanya, Bayan Ko!

Ito ay ang herarkiyang pangrelihiyon ng Babilonya (lahat ng organisadong relihiyon) ang naghahanda sa buong mundo na sambahin si Satanas. Ang piramideng pamamaraan, kung saan si Satanas ang nasa tuktok, ang mga pangrelihiyong lider ng mundo sa ilalim niya, mga pangrehiyong lider at tanyag na mga guro sa ilalim nila, susundan ng mga lider ng lokal at mga maimpluwensyang kaibigan at kapamilya, magdadala ng mabigat na presyon na papasanin ng bawat indibidwal. Ang presyon na tumalima, para hindi lumundo, para tanggapin nang walang reklamo anuman ang itinuro, ay lubos na dakila. At kung mas konserbatibo ang mga paniniwalang pangrelihiyon, mas matindi ang presyon na ipapatupad, upang tanggapin nang walang pagdududa sa anumang itinuro ng mga lider na totoo.

Si Satanas ay hindi magpapakita sa pulang kapa na may mga sungay. Siya ay lilitaw gaya ng pinapangarap ng madla.

Sa kadahilanang ito ang kornetang panawagan ay lalabas: “Umalis ka sa kanya, bayan ko!” (Pahayag 18:4) Ang matapat na kaisipan, ang dalisay na puso, ay lalayo sa Babilonya sa lahat ng anyo nito. Ito ay lubos na mapanglaw na paglayo, ngunit ito ay magpapalaya sa sinuman mula sa matinding presyon na tumalima na nakapaligid sa mga inihanay ang sarili sa mga organisadong katawan.

“Ang babae (Babilonya) ng Pahayag 17 ay inilarawan sa damit na ‘kulay-ube at ng pula, at nahihiyasan ng ginto at ng mga mahalagang bato at mga perlas, na sa kaniyang kamay ay may isang sarong ginto na puno ng mga kasuklamsuklam, at ng mga bagay na marurumi ng kaniyang pakikiapid, At sa kaniyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, Dakilang Babilonya, Ina ng mga patutot at ng mga kasuklamsuklam sa lupa.’ Sinabi ng propeta: ‘At nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga banal, at sa dugo ng mga martir ni [Yahushua].’ Dagdag pang ipinahayag ang Babilonya na ‘ang dakilang bayan, na naghahari sa mga hari sa lupa.’ Pahayag 17:4-6, 18. Ang kapangyarihan na sa loob ng maraming siglo ay nanatiling despotikong ugoy sa mga monarka ng Kristyanismo ay ang Roma. Ang mga kulay na ube at pula, ang ginto at mga mahahalagang bato at perlas, malinaw na inilarawan ang karilagan at higit pang pangharing karangyaan na apektado sa mapagmataas na kapapahan ng Roma. At walang ibang kapangyarihan ang maaaring mahayag na ‘lasing sa dugo ng mga banal’ gaya ng simbahang na labis na umusig sa mga tagasunod ni Kristo.”6

Humigit-kumulang tatlo at kalahating taon matapos ang pagwawakas ng unang lagim, ang ikalawang lagim ay babagsak sa lupa. Ang Bibliya ay naghula sa kamatayan ng buong ikatlong bahagi ng sangkatauhan sa kakila-kilabot na panahong ito. Si Yahuwah, sa Kanyang pag-ibig at awa, ay hindi pahihintulutan si Satanas na wasakin ang napakaraming buhay bago pa ang lahat ay magkaroon ng pagkakataon na marinig ang imbitasyon sa kaligtasan. Habang lumalaganap ang patotoo ng Langit, gayon din na lumalaganap ang desperadong tangka ni Satanas na mandaya. Kaya ang obra maestra ng panlilinlang ni Satanas, ang pagganap bilang si Yahushua, ay darating sa panahon ang mga katotohanan ng Langit ay umaalingawngaw mula sa dulo ng mundo patungo sa kabila. Muli, ito ay darating bago ang pagkawasak sa ikalawang lagim.

Inuusig Sa Ngalan Ng Katotohanan

Habang ang masa ng mundo ay sinundan ang halimbawa ng kanilang mga pangrelihiyong lider, tinanggap ang pagganap bilang totoo, at yumuko kay Satanas, matinding galit ang sisiklab sa lahat na ayaw tumalima. Ang maliit na pangkat na mananatiling tapat para sa katotohanan, tinutuligsa ang huwad sapagkat isang pandaraya, ay haharap sa pag-uusig.

“Ang pag-uusig sa iba’t-ibang anyo ay ang pag-unlad ng isang alituntunin na iiral habang si Satanas ay nandyan at ang Kristyanismo ay may mahalagang kapangyarihan. Walang sinumang makakapaglingkod [kay Yahuwah] nang hindi umanib laban sa kanya [Satanas] sa pagsalungat sa mga kampon ng kasamaan. Ang mga masamang anghel ay sasalakay sa kanya, tatakutin na ang kanyang impluwensya ay kinukuhang sumila mula sa kanilang mga kamay. Ang mga masamang tao, tumalikod sa kanyang halimbawa, ay magkakaisa sa paghahanap na ilayo siya mula [kay Yah] sa mga mapang-akit na tukso. Kapag ang mga ito ay hindi nagtagumpay, isang matinding kapangyarihan ay gagamitin upang ipilit ang budhi.”7

Pag-aaral ng Bibliya – Paghahawak-hawak ng mga kamayKapag ang mga panalangin ng mga kaibigan at mga mahal sa buhay ay tumungo sa ayaw makinig, kapag ang panghihibok at ibang pang-akit ay walang saysay upang ipilit ang budhi, ang tumataas na anyo ng dahas ang gagamitin para ipilit sa mga matuwid na tanggapin si Satanas bilang si Yahushua.

“Sa banayad, mahabaging tono, siya [Satanas] ay ipapakita ang ilan sa mga parehong mapagpalang patotoo ng langit na ipinahayag ng Tagapagligtas; kanyang papagalingin ang mga sakit ng tao, at pagkatapos, sa kanyang ipinalagay na katangian ni Kristo, kanyang ipapahayag na pinalitan ang Sabbath sa araw ng Linggo, at inutos ang lahat na pabanalin ang araw na kanyang pinagpala. Kanyang ipinahayag na sinumang magpumilit sa pagpapanatiling banal ng ikapitong araw ay nilalaspastanganan ang kanyang pangalan sa pagtangging makinig sa kanyang anghel na ipinadala sa kanila kasama ang liwanag at katotohanan. Ito ay napakalakas, halos nagpapasukong delusyon. Tulad ng mga Samaritano na nalinlang ni Simon Magus, ang karamihan mula sa aba hanggang sa dakila, mapapansin ang mga pangagaway na ito, sinasabing: Ito ‘ang dakilang kapangyarihan ng Diyos.’ ”8

Napakaimposibleng maunawaan ang lubos na poot na sisiklab laban sa lahat ng matatag na tumangging yumuko sa makademonyong huwad na ito. Ang nais na pwersahin ang pagsunod ay hihimok ng takot, kung ang lahat ay hindi magkakaisa na tanggapin ang Tagapagligtas/Mesias/Ipinangakong lider, walang sasalag sa mundo laban sa paghihiganti ng paghihirap na tiniis sa ilalim ng paglusob ng mga “banyaga sa kalawakan” ng unang lagim. Ang takot na ito ay lilitaw bilang katuwiran kapag ang sangkatauhan ay dumanas sa hindi kayang unawaing kawalang nahulaan sa ilalim ng ikalawang lagim. Marami ang magiging martir sa pagtanggi na sumama sa masang isterismo sa pagtanggap kay Satanas bilang si Yahushua.

Pakikipag-usap sa Patay: Pakikipag-usap sa mga Demonyo

Pakikipag-usap sa Patay:
Pakikipag-usap sa mga Demonyo

Ang awtoridad at pagkatotoo sa pandaraya ay ang paglitaw ng ibang demonyo, gumaganap na mga tanyag na pangrelihiyong lider ng nakaraan. Isasama rin ang 12 mga apostol, iba’t-ibang propeta at patnyarka. Posible rin na ang mga maimpluwensyang tao na nagtatag ng iba’t-ibang relihiyon at sekta ay gagayahin rin ng mga demonyo. Kapag si Mohammed ay lumitaw sa panahong ito, ilang Muslim ang tatangging tanggapin si Satanas bilang Mahdi? Sinuman sa mga Mormon ba ay aayawan ang Hesus na ito kapag si Joseph Smith ay lumitaw at naghimok na tanggapin siya? Manatiling matatag kaya ang Seventh-day Adventists kapag bumalik si Ellen White at ipahayag na ito nga ang Tagapagligtas na maraming beses niyang nakita sa pangitain? Kapag sinabi niya na ang mga isinulat niya ay nagbago matapos ang kanyang kamatayan, at ito, kumikinang sa higit sa karaniwang kinang, ay si Yahushua, sino pa ang mananatili sa salita ni Yah lamang at talikuran ang mismong ebidensya ng kanilang mga diwa?

“Ang dalawang hukbo ay titintig na kakaiba at hiwalay, at ang pagkakaibang ito ay higit na tatanda na marami ang makukumbinsi ng katotohanan ang tutungo sa panig ng bayan [ni Yahuwah] na nagpapanatili ng kautusan. Kapag ang dakilang gawa na ito ay magaganap sa sagupaan, bago ang huling pagsasara, marami ang ikukulong, marami ang lalayo para sa kanilang buhay mula sa mga siyudad at bayan, at marami ang magiging martir sa ngalan ni [Yahushua] sa pagtindig sa pagtanggol sa katotohanan. Sila’y dadalhin sa mga hari at namumuno, at sa harap ng mga konseho upang salubungin ang mali, walang katotohanan, at kasinungalingan laban sa kanila, ngunit sila’y matatag gaya ng bato sa alituntunin, at ang pangako ay, ‘At kung paano ang iyong mga kaarawan ay magkagayon nawa ang iyong lakas.’ Deuteronomio 33:25. Ikaw ay hindi matutukso sa anuman laban sa’yo. Si [Yahushua] ay tiniis ito at higit pa dyan. Ang ipinahayag na utos [ni Yahuwah] ay dapat sundin, sapagkat gumagawa [si Yahuwah].”9

Pagkatapos Ng Pagsasara Ng Probasyon

Kapag ang ikatlong lagim ay nagsimula na, ang probasyon o ang panahon ng subok-laya ay magwawakas. Lahat ng mga banal at matuwid ay mananatili, habang ang mga nagpatuloy sa paghihimagsik laban sa Langit ay mapupuno ng makademonyong kasigasigan at pagkamuhi na hindi pa nangyayari sa kasaysayan ng daigdig. Ang paghihirap ng mga masasama sa ilalim ng huling pitong salot ay magpapataas lamang ng kanilang pamatay na galit sa maliit na pangkat na laban sa kanila.

Ang poot laban sa kaunting matatapat ay magpapatuloy na paglaganap at ito sa huli’y ipapahayag na sila’y dadalhin sa kamatayan para sa kanilang patuloy na “paglapastangan” laban kay Yahuwah at Kanyang Anak na ipapadala sa ikalawang pagkakataon. Si Satanas din ay mapupuno ng pamatay na intensyon. Kung lipulin mula sa lupa ang maliit na bilang ng nalalabi na tumutuligsa sa kanya bilang mandaraya na siya nga, ang kanyang tagumpay ay kumpleto na. Pupukaw sa kanyang mga nangungunang tao na isabatas ang kautusan na nagpapahayag na ang lahat ng tumangging yumuko at sumamba sa kanya ay papatawan ng parusang kamatayan.

Subalit ililigtas ni Yahuwah ang sarili Niyang bayan. Lahat ng inilagay ang kanilang pananalig at tiwala sa salita ni Yahuwah ay, kapag ang Tagapagligtas sa wakas ay lumitaw, babatiin Siya nang may galak. Sila’y nanatiling matatag sa harap ng kamatayan mismo. Sila’y minahal at minahal nang may alab na banal na puso lamang ang makakadama. Sila’y mabubuhay sa kapayapaan at walang hanggang kaligayahan sa lahat ng walang hanggan kasama Siya na iniibig nila.

“Lubusan nang pupuksain ni Adonai Yahuwah ang kamatayan sa tagumpay, at papahirin ang mga luha sa kanilang mga mata. Aalisin Niya sa kahihiyan ang Kanyang bayan. Sasabihin ng lahat sa araw na iyon:

“At sa araw na iyon sasabihin, Siya ang hinihintay nating Eloah; naghintay tayo sa Kanya, at Siya na sa ati'y magliligtas, Siya si Yahuwah na ating inaasahan. Magalak tayo at magdiwang, sapagkat tayo'y Kanyang iniligtas.” (Tingnan ang Isaias 25:8-9.)

nakangiting babae habang nakatingin sa itaas 


1 http://www.wnd.com/2006/05/36037/

2 Tingnan ang http://jewishencyclopedia.com/articles/5849-eschatology#anchor10.

3 Digha Nikaya, p. 26.

4 Ellen G. White, The Great Controversy, p. 624.

5 Ibid., p. 625.

6 Ibid., p. 382.

7 Ibid., p. 610.

8 Ibid., p. 624.

9 The Ellen G. White 1888 Materials, p. 484.