Print

Ang Patag na Daigdig & Ang Mensahe ng Unang Anghel


Matakot kayo kay Yahuwah

Ang Langit ay may nakagugulantang na mensahe para sa huling henerasyon: “Matakot kayo kay Yahuwah.” Bawat lugar ng buhay ay apektado kapag ang sinuman ay namuhay nang may takot kay Yahuwah. Ang takot kay Yahuwah ay inihahanda ang mga hinirang na makapiling ang Tagapagligtas sa Kanyang muling pagdating at binibigyan sila ng misyon sa pagtatapos ng daigdig.

batang babae sa duyan“Huminto!”

Bawat mata’y lumingon sa pagsigaw ko. Ang aking anak na babae ay nakaupo nang tuwid sa isang duyan. Ngayon, uminog nang mabilis, ang kanyang ulo ay umikit ng ilang pulgada lamang sa isang malaking haligi sa beranda, sa bilis ay papalapit nang papalapit sa haligi sa bawat kaganapan.

Matapos nito, siya ay maluha-luha. Hindi naman siya nasaktan. Natatakot siya na baka siya’y pagalitan ng kanyang magulang.

Hindi naman ako galit. Ako’y natatakot. Ipinaliwanag niya ang aking takot bilang galit dahil sa pangangailangan ng utos.

Ang takot ay karaniwang nakikita bilang negatibong emosyon. Ang takot ay nangangahulugang “isang damdamin ng pagkabahala at pagtatalo dulot ng presenya o kalapitan ng panganib, kasamaan, sakit, atbp.”1 Ngunit mayroong mabuting kahulugan ang takot. Kung walang takot, ang tao’y maaaring humantong sa landas ng kapahamakan, ganap na mangmang sa papalapit na peligro. Ang isang batas ay wala pang diwa ng sariling pangangalaga at kaya, kasama pa ang ganap na walang karanasan sa buhay, ang nagbibigay sa kanyang mga magulang ng napakaraming kulay-abong buhok! Ang mga mapagmahal na magulang ay magtatanim ng mabuting pakiramdam ng panganib sa kanilang anak, upang bigyang ng babala sa anumang banta.

Ang ating Ama, si Yahuwah ay tumatawag rin. Sumisigaw. Magaralgal. Hindi sa galit, kundi sa takot. Natatakot para sa’yo. Nalalaman Niya na ang probasyon ay malapit nang magsara at ang mga tao saanman ay walang ingat sa panganib. Sa mga salita ng malakas na babala, nagpadala Siya ng isang anghel na may malinaw na mensahe:

Nakita ko rin ang isa pang anghel na lumilipad sa himpapawid, dala ang walang hanggang Magandang Balita upang ipahayag sa mga tao sa lupa, sa lahat ng bansa, lipi, wika, at bayan.

Sinabi niya nang malakas, “Matakot kayo kay Yahuwah at luwalhatiin ninyo Siya! Sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghatol. Sambahin ninyo Siya na lumikha ng langit, lupa, dagat, at mga bukal ng tubig! (Pahayag 14:6, 7)

ikawAng utos na matakot kayo kay Yahuwah ay nagdulot ng pagkalito dahil tila ito’y salungat sa katangian ng Ama na ipinakita sa 1 Juan 4:8: “Si Yahuwah ang pag-ibig.” Ngunit isang mapagmahal na magulang, isang magulang na nag-aalala para sa kaligtasan at kapakanan ng bata, ay laging magbibigay ng babala ng panganib. At huwag gumawa ng pagkakamali—ang huling henerasyon ay nasa panganib.

Ang Apostol na si Pablo ay malinaw na nakikita ang mga panganib na ito sa huling henerasyon. Sa kanyang sulat sa mga mananampalataya ng Efeso, ipinahayag niya na ang kaligtasan lamang ng mga mananampalataya ay matatagpuan lamang sa kaalaman ni Yahushua.

Hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa Anak ni Yahuwah, at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging-ganap ni Kristo. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. (Efeso 4:13, 14)

Ito ay kaalaman, kaalaman ni Yahuwah at Kanyang Anak na nangangalaga sa bawat kaluluwa mula sa mga panganib na hinaharap ng huling henerasyon na ito. Ang kaalaman na iyon ay matatagpuan sa takot kay Yahuwah. “Ang pagkatakot kay Yahuwah ay pasimula ng karunungan: at ang pagkakilala sa Banal ay kaunawaan.” (Kawikaan 9:10)

Pagkatakot Kay Yahuwah

mga ama at mga anak  

Ano ang ibig sabihin ng matakot sa sinuman na iniibig mo? Bilang mga nakakatanda, nagsilbi tayo upang maiwasan ang mga mapanganib na sitwasyon o mga tao na kinatatakutan natin. Ang mga bata, gayunman, lumaki nang may likas na pagkakaunawa ng anong ibig sabihin na matakot sa sinuman na inibig mo; para magkaroon ng isang malusog na respeto, mabahiran ng takot, ng sinuman na kilala mo na iniibig ka.

Matakot Kayo Kay Yahuwah

Takot: (pobya) mula sa salitang Griyego na phobeo. Upang takutin, sindakin; magulat, o magbigay galang. Matakot o pagpapakita ng mapitagang takot. (Tingnan ang Strong’s, #5399)

Sinasanay ng ama ang ganap na kontrol sa buhay ng kanyang batang anak. Dulot nito, ang bata’y iibigin ang kanyang ama at magtitiwalang minamahal siya ng ama niya, habang hawak ang malusog na respeto at syempre, takot sa awtoridad ng ama. Ang takot ay maaaring magtulak sa anak na sumunod kahit sa pagliban ng ama.

Ang kaparehong relasyon ng magulang at anak ay umiiral sa pagitan ni Yahuwah at Kanyang makalupang mga anak. Ipinaliwanag ni Pablo ang paksang ito sa Galacia 3 at 4. Iniibig natin ang ating makalangit na Ama at hawak natin Siya sa paghanga at paggalang. Alam natin na minamahal Niya tayo sa isang pag-ibig na hindi tayo kailanman iiwan. Ngunit sa Kanyang walang hanggang kapangyarihan, mayroong lugar para sa isang malusog na laki ng takot.

Ipinaliwanag ni Yahushua ang maka-Eloah na takot na ito sa Mateo 10:28 nang sinabi Niya: “Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Eloah na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno.”

Nalalaman ng Tagapagligtas na ang Kanyang mga Tagasunod ay haharapin ang paninirang-puri, karahasan at kamatayan. Pinasigla Niya sila na huwag matakot sa kamatayan sa ngalan ng katotohanan dahil kung ano ang kinuha sa karahasan, ang Tagabigay ng Buhay ay ibibigay itong muli. Gayunman, ang dapat katakutan ay ang kapangyarihan ng Tagabigay ng Buhay. Kung ano ang ibinigay Niya, kukunin Niya naman ang mga nagpapatuloy sa paghihimagsik at pagkakasala. Iyong mga mayroong kapangyarihan na pumatay ng katawan ay hindi makapangyarihan gaya Niya na mayroong kakayahang pumuksa sa katawan at kaluluwa sa lawa ng apoy sa pagtatapos ng paghuhukom. Walang hanggang kamatayan, hindi walang hanggang buhay sa pagdurusa, ang isang makatarungang kabayaran sa lahat ng nagpatuloy sa paghihimagsik. Dahil dyan, ipinaliwanag ni Yahushua, huwag matakot sa pagkawala ng buhay na ito. Ito ay pansamantala lamang.

nababalisang lalaki

“Dapat kang matakot. Dapat kang lubos na matakot.”

Dapat kang matakot. Dapat kang lubos na matakot. Hindi lang kay Yahuwah, sapagkat minamahal ka Niya kahit na wala nang iba pang kaluluwa sa lupa ang inalayan Niya ng Kanyang minamahal na Anak.

Matakot ka sa pagkawala ng buhay na walang hanggang sa pagpapatuloy sa nalalamang kasalanan.

Matakot ka sa pananatiling magpalayaw sa mga pagkakasala hanggang sa puntong ang pagkakasalang iyon ay pinakawalan ang kasamaan.

Matakot ka sa pagiging matigas ng puso mo sa pagmamakaawa ng Banal na Espiritu, kung saan ang tanging hindi mapapatawad na kasalanan.

Matakot ka na ikaw ay, sa pamamagitan ng iyong pagmamatigas at kakulangan ng pagsuko kay Yahuwah, mabigong makilala Siya sapagkat ito ang iyong pribilehiyo na gawin.

Makilala si Yahuwah

Ang kautusan na “Matakot kay Yahuwah” ay nagmula sa ganap na kakaibang salitang ugat (#5399) kaysa sa ginamit rito: “Subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay-tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa diyus-diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling—ang magiging bahagi nila'y sa lawa ng nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan.” (Pahayag 21:8)

Ang “takot” kay Yahuwah (#5399) ay naglalaman ng mga elemento ng paggalang at paghanga. Ang “takot” na nagpapalayas sa Langit ay nagmula sa deilos (#1169). Ibig sabihin nito ay lagim, mahiyain at, sa pahiwatig, kawalan ng pananalig. Ang mga mahiyain ay walang pananampalataya. Sila’y napahamak dahil hindi nila kilala si Yahuwah. Dahil dyan, sa hindi pagtitiwala sa Kanyang pag-ibig, nagkulang sila sa pananampalataya “kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging [Eloah] upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan.” (Hebreo 4:16)

Ang salitang “kilala” sa Kasulatan ay nagpahiwatig ng mas malalim ng pagpapalagayang-loob kaysa sa karaniwang kilala na madalas iniuugnay sa salitang iyon. Naitala ng Bibliya: “At nakilala ng lalake si Eba na kanyang asawa; at siya'y naglihi at ipinanganak si Cain.” (Genesis 4:1)

Tangi lamang ang mga may takot kay Yahuwah ay magkakaroon ng antas ng pagkamalapit na kaalaman sa Manlilikha at bilang kapalit, ay makikilala Niya. Mayroong ilang salitang Hebreo na isinalin sa Ingles na salitang “takot.” Gayunman, kapag ang mga orihinal, sinaunang Hebreong glyph ay isinalin gamit ang sistema ng Malayang Pagpapakahulugang Hebreo, isang kagulat-gulat na lalim ng kahulugan ang darating sa liwanag. Ang mga glyph na isinalin bilang “takot” ay maaari ring maisalin bilang “malaman.” Ang Kawikaan 1:7 ay malawakang isinalin bilang “Ang takot kay Yahuwah ay pasimula ng kaalaman.” Subalit tingnan kung anong mangyayari kapag ang pariralang “upang malaman” ay inilagay sa sipi:

Ang mga kawikaan ni Salomon. . .

Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa;

Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan;

Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. Kaalaman at pagbubulay sa kabataan:

Upang marinig ng pantas, at lumago sa ikatututo: at upang tamuhin ng taong may unawa ang magagaling na payo:

Upang umunawa ng kawikaan at ng kahulugan; ng mga salita ng pantas, at ng kanilang malalabong sabi.

Upang malaman si Yahuwah ay pasimula ng kaalaman: nguni't ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. (Kawikaan 1:1-7)

Ang takot kay Yahuwah ay nangangahulugang patuloy na makilala Siya, malaman Siya at matutunan Siya. Kaya, “[Para matutunan si Yahuwah] ay siyang karunungan; at ang paghiwalay sa kasamaan ay pagkaunawa.” (Job 28:28) Ang pinakamatalinong tao na nabuhay ay nagpahayag na: “Ito ang wakas ng bagay; lahat ay narinig: ikaw ay matakot kay Yahuwah, at sundin mo ang Kanyang mga utos; sapagka't ito ang buong katungkulan ng tao.” (Mangangaral 12:13) Sa ibang salita, Matuto at kilalanin si Yahuwah, at sundin ang Kanyang mga kautusan, sapagkat ito ang ganap na katungkulan ng tao.

Pagkatakot Kay Yahuwah—Pagiging Banal

Ang takot kay Yahuwah ay nagdadala ng napakalaking biyaya: “Tunay na ang Kanyang pagliligtas ay malapit sa kanila na natatakot sa Kanya; upang ang kaluwalhatian ay tumahan sa aming lupain.” (Awit 85:9) Malinaw na binaybay ng Kasulatan ang mga kinakailangan sa kaligtasan: “Kaniyang ipinakilala sa iyo, Oh tao, kung ano ang mabuti; at ano ang hinihingi ni Yahuwah sa iyo, kundi gumawa na may kaganapan, at ibigin ang kaawaan, at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Eloah.” (Mikas 6:8)

“Kayo'y mangaglingkod sa Panginoon na may takot, at mangagalak na may panginginig.”

(Awit 2:11)

Tila ito’y simple lamang. Madali lamang. Ngunit ang mga may takot kay Yahuwah lamang ang tunay na gumagawa nang matuwid, iniibig ang awa, at maglalakad nang may kababaan kasama Siya. Ang pagkatakot kay Yahuwah ay hindi isang panlabas na “bagay” na taglay ninuman. Ang takot kay Yahuwah ay mas malalim. Ito’y nagmumula sa loob at lumalabas na nagdidikta sa bawat kilos, bawat salita, bawat naiisip, at maging ang bawat paniniwala, dinadala lahat tungo sa pagkakatugma sa kalooban ni Yahuwah.

Ang pamumuhay na may takot kay Yahuwah ay isang tunay na pagtatama sa pang-araw-araw na buhay. Ang takot kay Yahuwah ay isang pananggalang, naglalayo mula sa kasamaan. Ang takot kay Yahuwah ay naglilinis ng kaluluwa. Kapag ang mapagpakumbabang mananampalataya ay kinilala ang walang hanggang pag-ibig na iginawad; kapag ang kapangyarihan ng pagkatakot kay Yahuwah ay pinagsama sa paggalang at paghanga sa Kanyang kadalisayan at kabutihan; kapag ang kaisipan ay okupado, magalak sa pagninilay-nilay sa Kanyang kabutihan, isang kahanga-hangang pagbabago ang magaganap. Ang indibidwal ay nagbago, handa nang batiin ang Tagapagligtas kapag Siya’y bumalik.

Sapagkat ang mga hinirang ay nalalaman si Yahuwah sa lubos na malapit na antas, sila’y pumasok sa tipan na relasyon sa Kanya. Ito ay naghahanda sa kanila para sa Kalangitan. “Ang pakikipag-ibigan kay Yahuwah ay nasa pagkatakot sa Kanya; at ipakikilala Niya sa kanila ang Kanyang tipan.” (Awit 25:14)

Ito ang isa sa mga pinakadakilang pangakong naitala sa Kasulatan! Ipapakita ni Yahuwah ang Kanyang tipan sa mga may takot sa Kanya! Ito ay nagpapabago sa kanila tungo sa Kanyang sariling larawan.

Sinasabi ni Yahuwah, “Darating ang panahon na gagawa ako ng bagong tipan sa Israel... Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon: Itatanim ko sa kanilang kalooban ang Aking kautusan; isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Eloah at sila ang aking magiging bayan. Hindi na nila kailangang turuan ang isa't isa at sabihing, ‘Kilalanin mo si Yahuwah’; sapagkat Ako'y makikilala nilang lahat, mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang kasamaan.” (Jeremias 31:31-34)

Napakahalagang pangako! Ang mga may takot kay Yahuwah ay mga nakakakilala sa Kanya. Sila’y malapit sa Kanyang kabutihan, at kahabagan. Ang pag-ibig Niya ay nagbibigay liwanag sa kanilang mga araw at ang Kanyang mapagmahal na kapatawaran ay nagdadala ng kapayapaan sa kanilang mga gabi. Siya’y iniibig nila, dahil nakikilala Siya.

Palaganapin ang salita...

ibahagiAng mga namumuhay na may takot kay Yahuwah ay iibigin gayong iniibig Siya. Sila na handang magsikap at magsakripisyo para maabot ang mga naligaw. Ang kanilang mga tinig, gaya Niya, ay itataas sa mahalagang panalangin, sa mapagmahal na babala. Sa kanilang mga karanasan, nalalaman nila na, “Ang pagkatakot kay Yahuwah ay bukal ng kabuhayan, upang humiwalay sa mga silo ng kamatayan.” (Kawikaan 14:27) Lahat nang may takot kay Yahuwah ay makikipagtulungan sa mga makalangit na ahensya sa pagpapalaganap ng katotohanan, kaya ang iba rin, ay maaaring matakasan ang mga kasinungalingan ni Satanas at tanggapin ang kaloob ng walang hanggang buhay.

Naglalaman ang Pahayag ng isang propesiya ng huling pagpapalaganap ng katotohanan:

Nakita ko rin ang isa pang anghel na lumilipad sa himpapawid, dala ang walang hanggang Magandang Balita upang ipahayag sa mga tao sa lupa, sa lahat ng bansa, lipi, wika, at bayan. Sinabi niya nang malakas, “Matakot kayo kay Yahuwah at luwalhatiin ninyo Siya! Sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghatol. Sambahin ninyo ang Eloah na lumikha ng langit, lupa, dagat, at mga bukal ng tubig!” (Pahayag 14:6-7)

Napakahalaga nito sapagkat ang mga salita ng propesiyang ito ay sumasalamin sa wika ng ikaapat na utos:

Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang Araw ng Pamamahinga (Sabbath). Anim na araw kang magtatrabaho, at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit ang ikapitong araw ay para kay Yahuwah na iyong Eloah; ito ay Araw ng Pamamahinga. Sa araw na ito'y huwag magtrabaho ang sinuman sa inyo; kayo, ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, ni ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. Anim na araw kong nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat at ang lahat ng nasa mga ito. Ngunit namahinga ako sa ikapitong araw. Kaya't ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin. (Exodo 20:8-11)

Sa ikaapat na utos, ang lahat ay tinawagang sumamba kay Yahuwah dahil Siya ang Manlilikha. Sa mensahe ng unang anghel, ito ay naulit. Ang lahat ay naimbitang bumalik sa tunay na pagsamba kay Yahuwah sa sinaunang lunar Sabbath, kalkulado ng kalendaryong itinatag sa Paglikha. Ang katuwirang ibinigay sa mensahe ng unang anghel ay kapareho sa ikaapat na utos: sapagkat Siya ang Manlilikha ng Langit at lupa.

Ang mensahe ng unang anghel ay tunay na konektado sa pagsamba. Ito ay dahil ang mga may takot kay Yahuwah, ang maaaring sambahin Siya “sa espiritu at sa katotohanan.” (Juan 4:24) Sila lamang ang maaaring magbigay ng katanggap-tanggap na pagsamba at parangal. Mayroon silang malapit na kaalaman ng Manlilikha na darating sa pagkatakot sa Kanya na pangunang kailangan para magmana ng buhay na walang hanggan.

“Magkakaisa sila ng puso at layunin sa pagsunod sa akin para sa kanilang kabutihan at ng kanilang mga anak. Makikipagtipan ako sa kanila ng isang walang hanggang tipan; pagpapalain ko sila habang panahon at tuturuang sumunod sa akin nang buong puso upang hindi na sila tumalikod pa sa akin.”

(Jeremias 32:39-40)

Sa mensahe ng unang anghel na umaalingawngaw na ngayon, ibinabalik na ng Langit ang tunay na Sabbath at ipinapakita ang mga kasinungalingan na nagtago ng tunay na hugis ng daigdig. Ang katanggap-tanggap, matalinong pagsamba ay maibibigay lamang sa ganitong saligan ng kaalaman. Ang dalawang konsepto (ang tunay na hugis ng daigdig (patag) at ang tunay na araw ng pagsamba) ay hindi maipaghihiwalay na magkadugtong.

Pinaniwalaan, ang dalawang kabulaanan ay inihahanda ang mundo para sa huling delusyon ni Satanas. Ang katotohanan, kapag tinanggap at niyakap, ay ipagtatanggol ang kaluluwa mula sa mga delusyong ito. Sa kadahilanang ito, ang Langit ay may lumalagong kaalaman. Sa oras ng kagipitan na ito, hindi patatahimikin ang bayan ni Yahuwah. Nakikita ang panganib sa iba, sila’y magiging masipag at matapat na maghahayag sa pagtanggol sa katotohanan, lahat ng katotohanan, maging ang mga hindi tanyag na katotohanan, gaya ng lunar Sabbath at patag na daigdig. Ilalabas nila ang maling modelo ng paglikha ni Satanas. Ipapahayag nila ang mga katotohanang nakapaloob sa Genesis 1 at, sa paggawa, ibabalik ang pagsamba sa Manlilikha sa Kanyang tunay na araw ng pagsamba.

Ang paghamak na itatambak sa lahat ng nagpapahayag ng katotohanan ay mas magpapatatag at mas magpapatapang sa kanila sapagkat nalalaman nila kung ano ang nakataya: ang mismong kaluluwa.

Ang Kinatatakutang Eloah, Natatakot Din

Ang Amang Yahuwah mismo ay natatakot. Siya ay natatakot para sa iyo. Ang pangangailangan ng Kanyang panawagan ay batay sa Kanyang kaalaman kung paanong nalalapit na ang katapusan. Kailangan nating gumising at matakot sa ating mga sarili. Kailangan nating pag-aralan ang ating buhay at ang kaloob-looban ng ating mga puso. Mayroon pa bang wala pa sa ganap na pagsang-ayon, ganap na pagsuko kay Yahuwah?

paghahanap sa iyong puso  

Ang pagkatakot kay Yahuwah ay hindi isang bagay na maaaring malikha sa matinding pagpupumilit sa kalooban. Ito ay isang biyaya. Ang Tagapagligtas ay nananawagan sa iyo.

“Kaya nga, ipinapayo kong bumili ka sa akin ng purong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin sa akin ng puting damit upang iyong isuot at matakpan ang nakakahiya mong kahubaran. Bumili ka rin sa akin ng gamot na ipapahid sa iyong mata upang ikaw ay makakita. Sinasaway ko't pinapalo ang lahat ng aking minamahal. Kaya't maging masigasig ka! Pagsisihan mo't talikuran ang iyong mga kasalanan.” (Pahayag 3:18-19)

Iyong mga may takot kay Yahuwah, ang mga patuloy na natututo sa Kanya at mula sa Kanya, ay hindi magmamataas na sila ay mayaman, sagana sa lahat ng bagay, at wala nang kailangan pa. Sa halip, tatanggapin nila ang maawaing alok at makikiusap ng dalisay na ginto, ang puting damit ng pagkamatuwid, at ang pampahid sa mata ng espiritwal na pagkaunawa.

Hindi Niya iaalok ang lahat ng kailangan kung hindi Niya nais at maaaring maibigay. Kunin mula sa Kanya sa Kanyang salita! Makiusap sa ipinangakong pagpapalaya, maniwala sa pangako, at tanggapin ito. Tangi lamang ang mga tumanggap ng ipinangakong biyaya sa pananalig ang may takot kay Yahuwah at magpapatuloy na matuto sa Kanya. Ito lamang ang makakapasok sa walang hanggang tipan sa kanilang Manlilikha at malalaman Siya.

“Maaaring lipulin at ganap na puksain [ni Yahuwah] ang mga makasalanan; ngunit mas magastos na plano ang pinili. Sa Kanyang dakilang pag-ibig, ibinigay Niya ang pag-asa sa mga wala nang inaasahan, ibinigay ang Kanyang bugtong na Anak upang dalhin ang mga pagkakasala ng mundo. At nung ibinuhos Niya mula sa Langit ang isang saganang kaloob na iyon, pipiligin Niya mula sa tao na walang kailangang tulong na maaari niyang kunin ang kopa ng kaligtasan, at maging tagapagmana [ni Yahuwah], at kahati si [Yahushua].”

(The Bible Echo, Marso 3, 1893)

Ito ay isang mahalagang punto. Nagbabala si Yahushua na:

Hindi lahat ng tumatawag sa akin, ‘Panginoon, Panginoon,’ ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin, ‘Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala?’ Ngunit sasabihin ko sa kanila, ‘Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan.’ (Mateo 7:21-23)

Iyon lamang mga nabubuhay na may takot kay Yahuwah ay makikilala Siya.

Paano mo nakilala ang iyong Manlilikha? Buweno, paano mo nakilala ang sinuman?

Inilaan mo ang oras mo sa Kanya. Pinag-aralan mo ang Kanyang katangian gayong ipinakita sa Kanyang kautusan ng pag-ibig. Nag-usap kayo sa panalangin. Sa katahimikan ng madasaling pagninilay-nilay, nakinig ka para sa maliit na tinig na nagsasalita sa iyong puso. Ang Kayamanan ng langit ay nagbubuhos at naghihintay na magbigay sa mga nakiusap sa pananampalataya. “Matakot kay Yahuwah, kayo na Kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay.” (Awit 34:9)

napakagandang paglubog ng araw sa patag na daigdig

Mabilis na magtatapos ang panahon. Ang probasyon ay malapit nang magsara. Sumama sa World’s Last Chance at lahat ng mga anak ni Yahuwah sa buong mundo. Palaganapin ang huling mensahe ng babala. Nanawagan na mamuhay na may takot kay Yahuwah at maghanda sa nalalapit na pagbabalik ng Tagapagligtas. “Kung ang sarili niyang Anak ay hindi Niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya Niya ibibigay nang masagana sa atin ang lahat ng bagay?” (Roma 8:32)


1Webster’s New Universal Unabridged Dictionary.