Print

Antikrist Identifikován!


Přehlédnutá skutečnost

Antichrist is here!

Antikrist. Toto slovo dokáže vykouzlit mentální představy absolutního zla: nějaká bucoucí osoba nebo entita, fascinující lidstvo mistrovským a ohromujícím klamem. Protože nikdo nechce být mentálně ovládán nebo oklamán, různorodé teorie byly nabízeny, které navrhují odlišné představy ohledně identity Antikrista.

Antichrist Identified!

Různé teorie vyvstaly, navrhující odlišné možnosti ohledně identity Antikrista. Nikdo však nemusí být oklamán. Bible je dostatečně jasná, co se týče identity Antikrista.

Většina návrhů pochází z tisíců denominací protestantismu. Od všeobecných představ (Antikrist je princip zla, muslim nebo démon) až po velmi specifické (Antikrist je ďábel inkarnován do lidského těla nebo prezident Spojených Států Barack Obama). Další návrhy říkají, že Antikrist je papež nebo nějaká osoba vzdálené minulosti, jako například římský císař známý svou perzekucí křesťanů (Nero, Diokletian, Julian, Kaligula, atd.)

Římští katolíci, kteří tvoří největší křesťanskou denominaci, tvrdili, že Antikrist je skutečná lidská bytost. Prohlašují:

Antikrist je jednotlivá osoba, signální nepřítel Krista. To vylučuje tvrzení těch, kteří vysvětlují Antikrista buď jako celou sbírku těch, kteří oponují Ježíši Kristu, nebo jako papežství. . . . Individuální osoba Antikrista nebude démon, jak někteří dávní spisovatelé věřili; ani to nebude osobnost ďábla inkarnovaného do lidské přirozenosti Antikrista. Bude to lidská osobnost, pravděpodobně židovského původu. . . .1

Skutečně je něco pravdy na každém z těchto tvrzení. Slovo "antikrist" pochází z řeckého slova  ἀντίχριστος (#500: antichristos). 

Antichristos může znamenat "proti Kristu"2 nebo "namísto Krista", nebo pravděpodobně kombinaci těchto dvou [kořenových slov], "ten, který bere na sebe chování, obyčeje Krista a vzdoruje Kristu a zaujímá Jeho místo. . . . Antichristos popírá, že Ježíš v těle je Kristus (2. Jana 1,7); pseudochristos (5580) tvrdí sám, že je Kristus.3

Problém každého z těchto navrhovaných výkladů je ten, že jsou příliš zúžené ve svém rozsahu. Pečlivé studium proroctví odhaluje, kdo a co Antikrist je, a je to velké.

Scripture reveals that the Roman Catholic Church itself is the Biblically foretold antichrist system.World's Last Chance věří, že nahromaděné důkazy předložené v Písmu odhalují, že Římsko katolická církev sama je biblicky předpovězený antikristův systém. Jeho chapadla sahají do každé země na naší planetě. Jeho vzdělávací systém ovlivnil mysl lidí a utvářel zákony po staletí. Jeho systém zpovědí tvoří největší infrastrukturu shromažďování informací na zemi. Antikrist sám je ztělesněn v osobě papeže Františka, o kterém pevně věříme, že je ten osmý a poslední papež, na kterého odkazuje Zjevení 17.

Myšlenka, že papež je ten Antikrist, vznikla poprvé v 11. století, i když tato představa nebyla tak význačná až do doby, kdy byla v 16. století vyučována protestantskými reformátory. Martin Luther napsal, že papežství není "nic jiného než království Babylóna a pravý Antikrist. Neboť kdo je člověk hříchu a syn zatracení, když ne ten, jehož učení a ustanovení zvyšují hřích a zkázu duší v církvi; zatímco on ještě sedí v církvi jako by byl Bůh? Všechny tyto podmínky byly nyní po mnohé věky naplněny skrze papežskou tyranii."4

Antichrist Quote (1570)Antikristův systém je primárně Římsko katolická Matka-církev a druhotně všechny její "dcery" - protestantské církve vzdávající poctu papeži tím, že se drží dnů bohoslužeb vypočítaných podle papežského kalendáře. A týká se to obou, Matky a jejích různých dcer, vůči kterým Yahuwahovo slovo urgentně vyzývá: "Vyjděte z ní, Můj lide!"

Katolicismus se shoduje s definicí "antikrista" tím, že jeho nauky (které vedly ke zotročení celých ras a vraždění nesčetných miliónů lidí) jsou "proti Kristu". Tyto nauky jsou pravým opakem učení toho Mírného a Pokorného, který byl poslán, "aby vyhlásil zajatcům propuštění a slepým vrácení zraku, aby propustil zdeptané na svobodu". (Lukáš 4,18)

Stejně tak i papež František je prorokovaný Antikrist, protože je doslova "namísto Krista". Katolíci učí, že papež je svatý, "vikář Krista" nebo "Kristus na zemi". Vikář je z latinského slova vicarius, nebo "na místě od." Catholic Encyclopedia uvádí:

Vikář Krista (Latinsky Vicarius Christi), titul papeže naznačující jeho svrchovaný a světový primát, co se týče pocty i jurisdikce, nad církví Krista. . . . Titul Vikář Krista je vyjádření jeho nejvyššího vedoucího místa v Církvi na zemi, které nese následkem pověření Krista a s vikářskou mocí odvozenou od Něj. . . . Titul Vikář Boha použitý pro papeže Nicholasem III . . . je použit jako ekvivalent pro Vikář Krista.5

Všemohoucí nikdy neoprávnil nikoho, aby Ho nebo Jeho Syna nahradil na zemi. Ti, kdo tak tvrdí, se dopouštějí rouhání proti Království Nebes.

Protestantská reformace zazářila Nebeským světlem na mnoho pravd, které dlouho ležely pod nahromaděnými sutinami bludů a tradic. Moc pravdy osvítila zatemnělé mysli lidí a přivedla mnohé k tomu, aby opustili bludy Katolicismu. Kontra-Reformace byla pokusem papežství zastavit pokrok protestantismu skrze nabídku alternativních vysvětlení, která by vyhovovala obviněním reformátorů. Navíc poskytli alternativní výklady proroctví, aby odklonili ostrá zjevení reformátorů o tom, že papež sám byl Antikrist.

Antichrist, Pope Francis of the Jesuit Order (Society of Jesus)

Klikni zde a přečti si démonský Jezuitský slib! (anglicky)

Tovaryšstvo Ježíšovo, nebo také Řád jezuitů, bylo ustanoveno v roce 1540 za vyloženým účelem šířit Římsko katolickou verzi křesťanství do světa. Raným cílem bylo obrácení muslimů. Řád byl založen mužem jménem Ignatious Loyola, bývalým vojákem, a Francisem Xavierem. Jezuité byli nazýváni "Boží vojáci". I když nebyli zformováni výlučně k boji proti protestantismu,6 obrátil tento nový řád svou pozornost k potlačení reformace skrze vyučování a znovuobrácení jeho přívrženců.

Jezuitský řád získal rychle moc a zákulisní vliv, ale nikdy neměli žádného svého člena, který by se stal papežem . . . až do 13. března 2013, kdy Jorge Mario Bergoglio z Argentiny složil papežský slib coby Jeho Svatost František, Biskup Říma, Vikář Ježíše Krista, 266. papež. František, osmý a poslední papež předpovězený ve Zjevení 17, je unikátní mnoha způsoby. Je prvním papežem z Ameriky, prvním papežem z jížní polokoule, první jezuitský papež a první neevropský papež za 1272 let!

Spojitost mezi Františkem jako prvním jezuitským papežem a zároveň osmým papežem proroctví nemůže být přehlížena. NBC News World velmi rychle poukazovala na význam Bergogliova nástupu na papežský trůn: "Papež František je jedinečným nejen tím, že je prvním latinsko americkým papežem. On je taktéž prvním jezuitským papežem, čímž nejspíš signalizuje obnovení důrazu na tradiční Katolickou teologii této církve."7

Pope Francis Lions Paw

"Já dále slibuji a prohlašuji, že když se naskytne příležitost, povedu neúprosnou válku, tajně nebo otevřeně, proti všem kacířům, protestantům a liberálům, jak je mi nařízeno k vykonání, aby byli vytrženi i s kořeny a vyhubeni z povrchu celé země; a že neušetřím žádného věku, pohlaví ani stavu; a že budu věšet, pustošit, vařit, stahovat z kůže, škrtit a pohřbívat za živa tyto potupné kacíře, vytrhávat žaludky a dělohy z jejich žen a rozbíjet hlavy jejich nemluvňat o zdi, aby byla jejich ohavná rasa navždy vyhlazena." (Výňatek z Jezuitského slibu)

Michael J. Sheeran, jezuitský kněz a prezident Asociace jezuitských škol a univerzit, byl citován v článku NBC, kde komentoval Františkův klidný, prostý život kardinála v Argentině.

Ale tato prostota skrývá pevné odhodlání pokroku jezuitských principů, obzvláště ohledně důležitosti tradičních Katolických učení a ochrany chudých a utlačovaných, řekl Sheeran.

Tato odhodlanost se projevila během Bergogliovy služby coby vedoucího jezuitského lídra Argentiny od roku 1973, řekl Sheeran, a poznamenal: "Byl to tvrdý chlapík, který se vždy ujistil, že jeho muži splnili příkazy".

Myslím, že naleznete muže, který je teologicky konzervativní, ale velmi silný ve věcech sociální spravedlnosti", řekl Sheeran.8

To jsou zlověstná slova. Jezuité byli v popředí v šíření alternativního vysvětlení Antikrista, které odvrátilo pozornost od papeže a katolicismu. Je pravděpodobnější, že teologicky konzervativní papež povede vše směrem k návratu papežských perzekucí minulosti "na obranu víry", než někdo, kdo je umírněný ve svých názorech.

Papežství obdrželo smrtelnou ránu v roce 1798, kdy francouzský hugenot, generál Louis Alexandre Berthier uvěznil papeže. Avšak "proces zasazení smrtelné rány papežství začal už v roce 1793 se zavedením kalendáře, jehož hlavním Sunday is a Catholic Institution (Quote)cílem bylo zničit jakékoliv spojení s křesťanstvím."9 Primární důkaz moci papežství spočívá v tom, že papežství změnilo den bohoslužby z Biblického Sabatu na neděli. Kalendář, který odstranil neděli z kalendáře, jak to učinila Francouzská republika, byl úder namířený přímo proti moci a autoritě papežství.

S nástupem 20. století se stalo politicky nesprávné označovat papeže, hlavu antikristova systému, za Antikrista. Mnoho křesťanů tedy přišlo s náhradními hypotézami o tom, kdo (nebo co) by mohl Antikrist být, když se objeví.

To nahrává Satanovi přímo do karet. Doktríny a názory, které odkládají do budoucnosti to, co je přítomné a současné v dnešním světě, klamou lidové masy. Hledají to nebo ono jako předzvěst Spasitelova návratu. A všechno to, zatímco ona požehnaná událost, kterou tak dlouho vyhlížejí, postupně přichází. Křesťanství se dívá do budoucna a hledá tam zjevení Antikrista, zatímco on je již zde.

Pavel prohlásil: "Nesvodiž vás žádný nižádným obyčejem. Neboť nenastane den Páně, než až prve přijde odstoupení, a zjeven bude ten člověk hřícha, syn zatracení, protivící a povyšující se nade všecko, což se nazývá Eloah [Bůh], anebo čemuž se děje Božská čest, takže se posadí v chrámě Eloaha, tak sobě počínaje, jako by byl Yahuwah." (2. Tesalonickým 2,3-4)

Svět byl oklamán tím, že očekává bezprostřední příchod Antikrista, zatímco skutečný Antikrist si upevňuje své postavení a moc a připravuje se na splnění úlohy, kterou mu určil Satan! Tím bude obnovení perzekucí minulosti, kdy všichni budou nuceni přijmout znamení šelmy pod výhružkou smrti.

Pope Francis Magazine Covers

Svět byl oklamán tím, že očekává bezprostřední příchod Antikrista, zatímco skutečný Antikrist si upevňuje své postavení a moc a připravuje se na splnění úlohy, kterou mu určil Satan!

Janovi, který napsal knihu Zjevení, byla ukázána šelma, kterou řídila nevěstka. Identifikující znaky tohoto prorockého obrazu poukazují na papežství. Když Janovi vysvětloval tyto symboly, anděl prohlásil: "Tentoť pak jest smysl toho, a máť zavřenou v sobě moudrost: Sedm hlav jestiť sedm hor, na kterýchž ta žena sedí. A králů sedm jest. Pět jich padlo, jeden jest, a jiný ještě nepřišel; a když přijde, na malou chvíli musí trvati. A šelma, kteráž byla a není, onať jest osmý, a z sedmiť jest, i na zahynutí jde." (Zjevení 17,9-11)

WLC zvyšuje svůj hlas varování po léta, aby přivedlo pozornost lidí na tuto důležitou pasáž. Lateránská dohoda z roku 1929 byla významným milníkem v procesu uzdravování papežské "smrtelné rány".

Po ratifikaci Lateránské dohody uznalo papežství Italský stát s Římem jako jeho hlavním městem. Itálie na oplátku uznala papežskou suverenitu nad městem Vatikán, nepatrné území o velikosti 44 hektarů (109 akrů), a zabezpečilo papeži plnou nezávislost.10

Jak popsáno v jiných článcích, WLC pevně věří, že oněch osm králů poukazuje naosm posledních papežů, kteří mají vládnout na zemi před příchodem Spasitele.

8 Kings of Revelation 17 

1. První král: Pius XI (1922-1939)
2. Druhý král: Pius XII (1939-1958)
3. Třetí král: Jan XXIII (1958-1963)
4. Čtvrtý král: Pavel XI (1963-1978)

5. Pátý král: Jan Pavel I (1978)
6. Šestý král: Jan Pavel II (1978-2005)
7. Sedmý král: Benedikt XVI (2005-2013)
8. Osmý král: František (2013 – Druhý příchod)

Dnes je papežství populárnější, než kdykoliv dříve. Následkem toho je imocnější, než kdykoliv předtím. Protestanté, kteří byli prvními, kteří prohlašovali papeže za Antikrista, jsou dnes rozzlobení nebo přezíraví, když se nadhodí toto téma. Takto Satanův viceregent získává postupně na moci a vlivu, zatímco pozornost lidských mas je odváděná k jiným, nesprávným výkladům, vzhlížejícím k budoucímu naplnění toho, co se už naplnilo před jejími zraky.

WLC pevně věří, že ve velmi blízké budoucnosti použije papež František USA k zavedení falešného Sabatu na celém světě. Povede neúprosnou válku proti Yahovým věrným následovníkům, kteří vyzdvihují Yahův pravý Sabat a pravý kalendář.

Bible varuje: "Chytrý vidí nebezpečí a skryje se, prostoduší jdou dál a doplatí na to." (Přísloví 27,12)

Nechť všichni, kteří milují Yahuwaha, dbají na slova Bible: "Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá." (Zjevení 12,12)

Vyjděte! Vyjděte z Babylóna a každý z jeho dcer. Vystupte z tradic a bludu. Přijměte do své náruče pravdu, jak je v Yahuwahovi.


Související obsah:


1 http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=863

2 "Christ" pochází ze slova "Christos", což je ekvivalent k hebrejskému slovu "Messiah."

3 The New Strong’s Expanded Dictionary of Bible Words, #500, p. 965.

4 Martin Luther, First Principles, pp. 196-197.

5 http://www.catholic.com/encyclopedia/vicar-of-christ

6 http://www.newadvent.org/cathen/14081a.htm

7 http://worldnews.nbcnews.com/_news/2013/03/13/17300861-pope-francis-breaks-another-barrier-as-first-jesuit-pontiff?lite, emphasis supplied.

8 viz výše.

9 http://4angelspublications.com/articles/French_Calendar_Reform.pdf

10 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/331566/Lateran-Treaty