Print

Babylon padl: Vyjděte z něj Můj lide!

Svět je u konce! Čas už brzy nebude. Vyvrcholení všech věků je těsně před námi. V této hodině extrémního nebezpečí není Nebe potichu. Yahuwah nezanechal Své děti, aby se střetli s největším nebezpečím, které kdy svět poznal, aniž by je před tímto hrozícím nebezpečím nejdříve varoval.

Red Flashing Light

V této hodině extrémního nebezpečí není Nebe potichu. Yahuwah nezanechal Své děti, aby se střetli s největším nebezpečím, které kdy svět poznal, aniž by je před tímto hrozícím nebezpečím nejdříve varoval.

Poslední poselství milosti kdy dáno světu obsahuje nejvážnější varování:

“Potom jsem spatřil jiného anděla, jak sestupuje z nebe . . . Ten vykřikl mocným hlasem: Padla, padla ta veliká říše Babylón . . . Vyjděte z ní, Můj lide, abyste se neúčastnili jejích hříchů a abyste nedostali z jejích ran!  Neboť její hříchy dosáhly až k nebi a . . . [Elohim]  se rozpomněl na její nepravosti.  Odplaťte jí tak, jak ona odplácela vám, a dejte jí dvojnásob podle jejích skutků; do kalichu, který namíchala, jí namíchejte dvojnásob. “ Zjevení 18,1-6

“BABYLON” je symbol, který Písmo používá pro všechna falešná náboženství a světskost. Posledním varováním Země je výzva k Yahuwahovu lidu, který je stále v Babylonu. Poselství je plné věčných důsledků, protože to, co bezprostředně následuje, je zničení Babylona, celého světa, v sedmi posledních ranách. Všichni, kdo chtějí být ochráněni v tento velký den hněvu, musí být pod ochranou Nejvyššího. Jen ti, kdo budou dbát na výzvu k vyjití z Babylona, budou v této době v bezpečí.

Satan ví, že všichni, kdo uposlechnou varování, budou navždy ochráněni před jeho klamy. Proto vytvořil vrcholný klam a snaží se do něj polapit zástupy upřímných křesťanů. Tento vrcholný klam zní:

“Toto poselství se netýká mne, protože já nejsem v Babylonu!”

Různí lidé mají různé důvody k tomu, aby odsunuli stranou poslední pozvání nebes. Někteří varování odmítají, protože jsou Protestanté. Nevěří v papeže a proto se jich to poselství netýká. Jiní odmítají toto varování, protože světí sedmý den týdne. Neuctívají neděli, papežský den bohoslužby; proto se jich toto poselství netýká.

Všichni, kdo zavrhují toto poselství, tak činí, protože věří v nějakou pravdu, která je podle nich odlišuje od ostatních, jsou duchovně nadřazení nad všechny ostatní. Protože oni mají tuto PRAVDU, věří, že se jich toto poselství netýká.

Man, refusing to listen, holding his hand upJe velmi závažné odmítnout Nebeské varování ve víře, že se to tebe netýká, protože jsi už nějakou pravdu přijal. Je to pravá duchovní slepota a věčná sebevražda. Čím více světla člověk má a více pravdy přijal, tím větší je riziko, že odmítne větší světlo a více pravdy. Satan zaslepuje mysl mnohých, kteří vyznávají, že mají více biblické pravdy než ostatní. Vede je k tomu, aby se domnívali, že již mají veškerou pravdu potřebnou ke spasení.

Yahuwahovo velké srdce lásky stále touží po Svých slepých dětech. Písmo odhaluje, že pýcha s duchovní slepotou je největším nebezpečím pro poslední generaci:

“Znám tvé skutky, že nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený nebo horký!  A tak, že jsi vlažný a ani studený ani horký, vyvrhnu tě ze svých úst.  Říkáš totiž: Jsem bohatý, zbohatl jsem a nic nepotřebuji; a nevíš, že jsi ubohý a politováníhodný, chudý, slepý a nahý.” (Zjevení 3,15-17)

Poslední generace byla požehnána velkou Biblickou pravdou – více než kterákoliv dřívější generace. Avšak pýcha na pravdy, které byly obdrženy jako dar, vytváří postoj mysli, která pak zavrhuje každé nové světlo. Čím větší světlo, tím větší nebezpečí duchovní pýchy a duchovní slepoty.

Protože poselství varuje před slepotou, je nezbytné přijmout skrze víru, že poselství o stavu vlažnosti se týká tebe. Nebe pak nabízí lék:

“Radím ti, aby sis ode mne koupil zlato přetavené v ohni, abys byl bohatý, a bílé roucho, abys byl oblečen a neukazovala se hanba tvé nahoty; a své oči pomaž mastí, abys viděl.” (Zjevení 3,18)

Výzva k vyjití z Babylona a odloučení je dána těm, které Yahuwah nazývá “Můj lid”. Všichni, kdo se považují za Yahuwahův lid, by proto měli pečlivě naslouchat tomuto varování. Měli by studovat, jak se to týká jich. Žádný náboženský systém není vyčleněn. Žádná zvláštní denominace není vyloučena z této výzvy. VŠICHNI, které Yahuwah nazývá “Můj lid”, jsou zahrnuti do výzvy k vyjití z Babylona.

Starý Zákon obsahuje paralelní varování pro poslední generaci.

“Volej vším hrdlem, nezadržuj, jako trouba povýš hlasu svého, a oznam lidu mému převrácenost jejich, a domu Jákobovu hříchy jejich.” (Izaiáš 58,1)

Tower of Babylon

“BABYLON” je symbol, který Písmo používá pro všechna falešná náboženství a světskost. Posledním varováním Země je výzva k Yahuwahovu lidu, který je stále v Babylonu. Poselství je plné věčných důsledků, protože to, co bezprostředně následuje, je zničení Babylona, celého světa, v sedmi posledních ranách.

Je to Yahuwahův vlastní lid, kdo je varován ohledně hřešení. A přesto hned další verš zjevuje, že jsou ke svému hříchu slepí:

“Jakkoli každého dne mne hledají, a znáti cesty mé jsou chtiví, jako by byli národ, kterýž spravedlnost činí, a soudu . . . [Elohim] svého neopouští.” (Izaiáš 58,2)

Toto varování přichází k těm, kdo hledají svého Stvořitele denně, k těm, kteří touží poznat Jeho cesty. Yahuwah vyzývá Svůj lid, aby litovali hříchu, o kterém ani neví.

Izaiáš 58 zjevuje ustanovení, které bylo opuštěno:

“Když se tvá noha vyhne Sabatu, aby sis v můj svatý den nedělal, co chceš, když budeš Sabat  nazývat svým blahem, . . . (Yahuwahovým) svatým a slavným dnem, a budeš ho slavit tak, že upustíš od svých cest, aby sis nedělal, co chceš, a s řečmi přestaneš, tehdy v . . . (Yahuwahovi) rozkoš nalezneš” (Izaiáš 58,13)

Dílo obnovení Sabatu musí být vykonáno v posledních dnech, jak vysvětluje verš předcházející:

“Kdo vzejdou z tebe, zbudují dávné sutiny; základy minulých pokolení znovu vystavíš. Budou tě nazývat stavitelem zbořenin a obnovitelem cest, aby se dalo žít.” (Izaiáš 58,12)

Poslední výzva vyjít z Babylona je dána Yahuwahovu lidu, který si ani není vědom, že se nachází v Babyloně! Lidé, kteří jsou plně ponořeni v Babyloně, o tom ani neví a nedokáží to vidět. Smrtelná duchovní slepota je vede k tomu, aby byli pyšní na pravdy, které už vlastní, a považovali poslední Nebeské varování za to, které se jich netýká.

Gregorian Calendar

Babylon zahrnuje všechna organizovaná náboženství a denominace, protože všechny dnešní denominace používají papežský kalendář, který je založen na pohanském kalendáři k určení dne bohoslužby: Pátek, Sobota nebo Neděle.

Babylon zahrnuje všechna organizovaná náboženství a denominace, protože všechny dnešní denominace používají papežský kalendář, který je založen na pohanském kalendáři k určení dne bohoslužby: Pátek, Sobota nebo Neděle.

Ať už jsi Římský katolík nebo Adventista sedmého dne; Ortodoxní nebo z World Wide Church of God; Baptista, Metodista, Presbyterián, Luterán, Nazarén nebo kdokoliv jiný, pokud tvá denominace má za den uctívání Pátek, Sobotu nebo Neděli, nacházíš se v Babylonu a pozvání se týká tebe.

 

 

 

 

 

Vyjití z Babylona je život měnící událost. Zasahuje každou oblast života jedince:

Babylon je tento svět, padlý z důvodů svých hříchů, svého sloučení s pohanstvím a Satanskými bludy. Vyjít z Babylona vyžaduje naprosté odloučení od světa a jeho atrakcí. Atrakce světa jsou pro různé lidi různé. Pro někoho to jsou nástrahy světského úspěchu.  Pro jiné to je členství v jejich církevní rodině.

Pro některé jsou láska k jejich domu, autu, životnímu stylu, zábavě a pozlátka městského života lákadly, které nejsou vnímány jako pouta k Babylonu. Pro všechny: názory ostatních, ať už kolegů, partnera, rodiny, přátel nebo církve, mohou být tím nejsilnějším poutem k Babylonu. Být odloučen znamená být jiný. Většina lidí nechce být odlišná. To může být velmi nepříjemné až trapné. Mnozí přijdou o věčný život kvůli strachu z posměchu.

young boy being made fun of

Být odloučen znamená být jiný. Většina lidí nechce být odlišná. To může být velmi nepříjemné až trapné. Mnozí přijdou o věčný život kvůli strachu z posměchu.

Každý jedinec má odlišnou kombinaci emocionálních pout a světských lákadel, které pokouší mysl, aby rozumově odmítla výzvu k vyjití z Babylona a k odloučení. Duch Svatý usvědčí každého jednotlivce z toho, co “Babylon” znamená v jeho životě. Z důvodu večných následků je důležité ihned uposlechnout výzvy Yahuwahova Ducha.

Přijmout výzvu k opuštění Babylona vyžaduje přiznání minulé duchovní slepoty a ochotu následovat pravdu bez ohledu na to, co mě to bude stát. Znamená to uposlechnout hlasu Ducha Svatého, když říká: “Zvolte si tento den mezi pozemskými věcmi a nebeskými věcmi.”

Všichni, kdo zdědí věčný život, budou ti, kteří na zemi následují Beránka, kamkoliv jde, bez ohledu na to, co je to bude stát.

Vezmeš na sebe svůj kříž a budeš následovat svého Spasitele? Přijmeš dnes toto pozvání? Vyjdeš z Babylona?


Klikni zde a shlédni video!