Print

Bbabbuloni Uliwide: Kamuzwa Muli Nguwe, Nobantu Bangu!

Nyika yamana nobantu! Kucinyina ciindi cakuliiba Pe! Kufumbwa caali kulangilwa mumisela yaanyika yoonse ciyanda kutubbukila iswe notucipona. Lino ndewoola lilaa ntenda kapati, Ijulu talyuumwine pe. Yahuwah tasiide bana bakwe kuti banjile muntenda iitanabwenwe anyika kakwiina kubaambila kuti bacenjele kuntenda eeyo iyaabuswena.

Red Flashing LightOoyu mulumbe wamamanino waluzyalo weelede kupegwa anyika, ujisi macenjezyo aayinda kulemenena:

Nizyakainda zintu eezyi mpoonya ndakabona mungele umwi kazwa kujulu, . . Wakoompolola ajwi pati kaamba kuti: “Bbabbuloni uliwide, uliwide . . . Amuzwe mulinguwe, nobantu bangu, ikuti kamutayandi kujatikizyigwa azibi zyakwe, alimwi ikuti kamutayandi kusikilwa zipenzyo zyakwe zimwi. Nkaambo zibi zyakwe zyalundana kusikila kujulu alimwi Yahuwah waiyeeya micito yakwe iitaluleme. Amumuci-tile mbubonya mbwaakabacitila bamwi, inzya, amuyungizye ziindi zyobilo kumucitila zyintu eezyo nzyaakacita walo; munkomeki oomo mwabikkide zyakunywa zyamuvwele-vwele, amumuyungizizye ziindi zyobilo kumubikkila zyakunywa zyamuvwele-vwele. (Revelation 18:4-6)

“Bbabbuloni” ncitondezyo Mumangwalo ciiminina bupaizi boonse bwalweeno azyanyika. Ooku kucenjezya kuboolela nyika ndwiito lwakwe Yahuwah kubantu bakwe bacili mu Bbabbuloni. Mulumbe wakwe uzwide zyintu ziyoocitika nkaambo cintu citobela waawo mpoonya nkumwaigwa kwamunzi wa Bbabbuloni, anyika yoonse, mumapenzi aali ciloba acaalizya. Boonse bayanda kuyooyusa mubuzuba bwakukalala kupati oobo, beelede kubaa kukwabililwa kwa Singuzuzyoonse. Balikke aabo bakateelela lwiito lwakuzwa mu Bbabbuloni mbabayoofutuka kuntenda muciindi eeco.

Saatani ulizyi kuti boonse bateelela kucenjezya ooku, bayoofutuka lyoonse kutamani kuzwa kulweeno lwakwe. Aboobo, wakalibambila lweeno lwiinda kucenga kwa misyobo yakucenga yoonse, oolo lweno ndolucede bana Kristu baluulwa banjaanji mukooze. Nkooku kweena kwa Saatani:

Ooyu mulumbe tuujatikizyi ndime pe nkaambo Ime nsyeli mu Bbabbuloni pe!”

Bantu banjaanji baindene balaa mizeezo yiindene ncobakakila akubikkila ambali lwiito lwakujulu oolu lucaalizya. Kuli bamwi, ooku kucenjezyegwa balakukaka nkaambo bali muzikombelo zya Basikukazya. Tabasyomi muli poopo; aboobo, mumizeezo yabo, ooyu mulumbe tuubajatikizyi. Kuli bamwi, ooku kucenjezyegwa balakukaka nkaambo bakomba mubuzuba bwaciloba bwamvwiki. Tabakombi mu Nsondo, buzuba bwa poopo bwakukomba: aboobo mumizeezo yabo ooyu mulumbe tuuguminizyi mbabo.

Boonse bakaka mulumbe ooyu bacita boobo nkaambo kuli kasimpe nkobasyoma aako nkobayeeya kuti kalabaandaanya, akubapa kuti babe basumpukide mumuuya, kwiinda bamwi boonse. Nkaambo kakuti bajisi KASIMPE aaka, balo basyoma kuti ooyu mulumbe tuubaguminizyi pe.

Man, refusing to listen, holding his hand upKukaka kucenjezya ooku kuzwa kujulu, eelyo noyeeya kuti takukuguminizyi webo nkaambo kancosyomede kale, nkaambo kalemu kapati. Nkoofwaala kwinikwini mumoza alimwi  mumeso aajulu, nkulijaya kuteeli. Mbuli mumuni ooyo muntu ngwajisi mbuyaakuvwula, ayalo ntenda yakukaka mumuni akasimpe iyaakuyungizya. Saatani uloofwaazya mizeezo yabantu banji aabo baliluula kuti beenda mukasimpe ka Bbaibbele kwiinda bantu bamwi. Ulabasolweda kuti balipeekezye kuti balijisi kale kasimpe koonse nkobeelede kutobela kutegwa babaa lufutuko.

Moyo ookwa Yahuwah waluyando ucilangila bana Bakwe boofweede. Mangwalo ayubununa kuti kulisumpula aboofu bwamoza nje ntenda iigeme musela wamamanino:

‘Ndiliizyi milimo yako, kuti totontoli alimwi topyi pe. Nocali cibotu ikuti nowali kutontola naa kupya. Aboobo, akaambo kakuti ukasaala buyo alimwi topyi nanka kutontola, ndilakuswida kuzwa mukanwa lyangu. Nkaambo waamba kuti: “Ndilivwubide alimwi ndalijanina lubono lunji alimwi kunyina cintu ncondibulide,”-- pele tozyi kuti ulipengede, uleetezya, uli mucete, uli moofwu alimwi ulaa mantanda.” (Ciyubunuzyo 3:15-17, NKJV)

Musela wamamanino ulilelekedwe kupegwa kasimpe ka Bbaibbele kapati-- kwiinda musela uli woonse wakainda musyule lyesu. Nokuba boobo, kulisumpula mutusimpe tupedwe kale ncecintu ceetela kubaa mizeezo iikaka mumuni mupya uuyungizya kupegwa ataalaa yooyo uupedwe kale. Mbuli mumuni mbuuli mupati uupedwe, ayalo ntenda yakulisumpula mumoza akoofwaala mumoza mbwiibede.

Nkaambo mulumbe mubotu ucenjezya bantu kuboofu, ncintu ciyandika kutambula mulusyomo kuti imulumbe wakuti webo ukasaala buyo kutali kupya nokuba kutontola, ulaambilizya  alimwi ujatikizya nduwe. Nkabela Julu lyaabila nduwe cintu cakukuponya:

Ime ndikulailila kuti uule kulindime ngolida yakasalazyigwa amulilo ikutegwa uvwube, alimwi azisani zyaatala zituba ikutegwa usame akuti utausi nsoni mantanda aako atayubununwi, alimwi uule amusamu wamumeso wakulambika mumeso aako ikutegwa ubone.” (Ciyubunuzyo 3:18, NKJV)

Lwiito lwakuzwa mu Bbabbuloni akulyaandaanya luboolela baabo bantu Yahuwah mbaita kuti “Nobantu Bangu.” Boonse balyaamba kuti mbantu bokwa Yahuwah aboobo, beelede kuteelela kucenjezya ooku cakutontomana akumvwisyisya.  Beelede kubala kutegwa bazyibe mbokubajatikizya. Kunyina pe nzila yabupaizi iitaguminizyigwi. Kunyina cikombelo ciindidwe ambali akusingwa ooku pe. BOONSE aabo Yahuwah mbaita kuti “Nobantu Bangu” balisanganizyidwe mulwiito lwakuzwa mu Bbabbuloni.

Cizuminano Cakale cijisi kucenjezya kukonzyana akooko koompolwedwa musela wamamanino.

“Koompolwesya, utalekeleli: Kwaambisya ajwi lyako mbuli mpeta; Baambile bantu Bangu zinyonyoono zyabo,  abalo bamuŋanda ya Jakobo zinyonyoono zyabo.” (Izaya 58:1, NKJV)

Tower of BabylonMbantu beni bokwa Yahuwah aabo bacenjezyegwa kuzinyonyoono zyabo. Pele, kampango katobela kayubununa kuti baloofweede kuzinyonyoono zyabo:

“Nokuba boobo balandiyandaula Ime abuzuba, Alimwi bakkomanina kuzyiba nzila Zyangu, mbuli cisi cakalikucita bululami, Alimwi [mbuli kuti] tiibakasulaika milazyo yokwa. . .[Eloah].” (Izaya 58:2, NKJV)

Ooku kucenjezya kuboolela baabo bayandaula Mulengi wabo abuzuba, aabo bakkomanina kuzyiba nzila Zyakwe. Yahuwah woompolweda bantu Bakwe kuti beempwe cinyonyoono eeco ncobatakubwene.

Izaya 58 utuyubunwida mulazyo ooyo ngobaasulaika:

Kuti wanyona matende aako mu Nsabata, Walilesya kucita zyakulikkomanisya mubuzuba Bwangu busetekene, Akwiita Nsabata kuti ncintu cikondelezya, buzuba bwa Yahuwah busetekene alimwi bulemekwa, Akumulemeka Walo, kotaciti nzyoliyandila, Nokuba kuyandaula zyakulikkomanisya, Nokuba kwaambaula majwi ngoliyeeyela, Nkabela webo uyookkomana lwako muli Yahuwah . . . (Amulange Izaya 58:13-14.)

Mulimo wakubambulula akujokolosya Nsabata ooyo weelede kucitwa mumazuba aamamanino ulipanduludwe mukampango kasolwede:

“Aabo bali akati kenu bayooyaka mumatongo aamwayudwe; Muyooyaka atala zisimpyo zyamisela minjaanji; Alimwi nywebo muyooitwa kuti Mubambululi waceeco Caalubide, Mubambululi wa Migwagwa ya Kukkalila. (Izaya 58:12, NKJV)

Lwiito lwakuyaamuka Bbabbuloni luya kubantu Bokwa Yahuwah aabo batakubwene akuti balo bali mu Bbabbuloni! Bantu bazuunyene kukkala mu Bbabbuloni kunyina pe anobazyi nokuba kulibona mpobakkede. Boofu mu moza oobo bulaa ntenda yalufu mbobubapa kulisumpula mutusimpe ooto ntobajisi kale akuuntuluzyila lwiito Lwakujulu lucenjezya mbabo kuti talubajatikizyi balo.

Gregorian CalendarBbabbuloni ujatijizya bupaizi azzikombelo zyoonse , nkaambo zyoonse zikombelo zyamazubaano zibelesya kkalenda lya poopo , eelyo libelesyegwa kujana ciindi cakukomba: Muli Bwasanu, Mujibelo, a Munsondo.

Kufumbwa kuti koli muna Katolika wa Loma naa Mulangizi wakuboola wabuzuba bwa ciloba (SDA); Nokuba kuti uli muna Orthodox nanka wa Cikombelo ca Leza Munyika Yoonse; Nokuba kuti uli muna Baptist, Methodist, Presbyterian, Lutheran, Nazarene nokuba cili coonse acimwi, kufumbw a kuti cikombelo cako kacikomba muli Bwasanu, Mujibelo nokuba Munsondo, webo uli mu Bbabbuloni alimwi oolu lwiito lwaabilwa kuli nduwe.

Kuyaamuka Bbabbuloni ncintu cicinca buumi. Cijatikizya zibeela zyabuumi bwamuntu zyoonse:

Bbabbuloni ninyika, iiwide nkaambo kazinyonyoono zyayo, akuliyaamika kubukombi bwazilengwa leza akucengwa a Saatani. Kuyaamuka Bbabbuloni kuyandika kulekezya zyoonse zyili munyika azyakulikkomanisya zyanyika. Zyakulikkomanisya zya munyika ziliindene mubantu banji. Kuli bamwi nkucegwa mumakwebo aanyika. Kuli bamwi, mbweende bwabo amukwasyi wacikombelo nkobapailila.

Kuli bamwi, nkuyandisya maanda aabo, myootokala, bukkale bwakuliiba, kulikkomanisya akucegwa muzyintu zyabuumi bwamumadolopo azimwi zibaangilide eezyo nzyobatabwene kuti nzyezibasinkila kuti bayaamuke Bbabbuloni. Kuli mbabo boonse, mizeezo yabamwi bali munsi lyabo, babelesinyina, banabukwetene, balongwenyina nanka bacikombelo nkobapailila, inga caba ncecintu cibaangilila ku Bbabbuloni. Kulyaandaanya kwinikwini nkuba waandeene. Inga caba cintu citamvwiki  kabotu nokuba cintu cuusisya nsoni. Banjaanji balasweekelwa buumi butamani nkaambo kakuyoowa kunongwa.

Muntu uli woonse ulaa mbwalimvwa kuzyintu eezyo zimwaangilide kuzintu zyaanyika eezyo zimusunka mumizeezo yakwe kuti abaa mizeezo yakukaka kuteelela lwiito lwakuzwa mu Bbabbuloni akulyaandaanya. Muya Uusalala uyoomuzyibya muntu omwe omwe kuti “Bbabbuloni” caamba nzi mubuumi bwakwe. Ncintu ciyandika kapati kuti kukombelezya kwa Muya ookwa Yahuwah kwateelelwa  mpeenyampeenya.

Kuteelela lwiito lwakuyaamuka Bbabbuloni kuyandika kulizuminina kuti wakali moofu mumoza akutondezya kuti lino ulayanda kutobela kasimpe kufumbwa muulo uunga waba mukucita boobo. Ciiminina kuteelela jwi lya Moza Uusalala eelyo Walo naamba kuti, “Kosala buno buzuba akataa zintu zyaanyika azintu zyakujulu.”

Boonse bayanda kukona buumi butamani bayooba baabo, nobacili anyika, batobela Mwanaambelele kufumbwa Walo nkwagama, kufumbwa muulo uunga waba mukucita boobo.

Hena webo uyoobweza ciciingano cako akutobela Mufutuli wako? Buno buzuba, hena wazumina kutambwa nkoitilwa ? Hena webo ulazwa mu Bbabbuloni?