Print

Bulozi Bwaantangalala: Kooze ka Saatani Kamaseseke

 

Kotyanka acifwanikiso kutegwa cikwazamuke
Bumboni bwansiku bwa zyaando zyabusili zyokwa caduceus 

Ciyubunuzyo cijisi zintu zinjaanji zitondeka ku Bbabbuloni Mupati. Busanduluzi bulaa makani manji aa Bbabbuloni bujanwa mu Ciyubunuzyo 18 oomo muli cisyomyo cakuti, eeyo mfulumende yabusofwaazi iipenzya bantu, iyokudulimunwa kumamanino. Eeci caandaano cipandulula kaambo keni Yahuwah ncayoojayila limwi munzi wa Bbabbuloni kumamanino.

Kosekelela ojulu akaambo kakunyonyoonwa kwanguwo! Amusekelele nobasalali abatumwa, abasinsimi boonse! Nkaambo Leza lino wausubula munzi ooyu akaambo kazeezyo nzyuwakacita kulindime! Mpoonya mungelo umwi wanguzu wakabweza bbwe pati mbuli ziyo, wakaliwaala mulwizi wakati, “Mbombubo oobu munzi mupati wa Bbabbuloni mbuyoowaalwa ansi, nkabela tuukabonwi limbi pe. Majwi aabasitulumbu, basinyeele, abasimyeembo taaciyoomvwigwi limbi mulinduwe pe! Basyaabupampu bacita milimo yiindene-indene tabayoojanwi limbi mulinduwe. Kuvwuta kwaziyo takuyoomvwigwi limbi mulinduwe pe! Alimwi takukabonwi limbi mumuni walambe pe, aalo majwi aasibwiinga anabwiinga taakamvwigwi limbi mulinduwe pe. Basimakwebo bako bakali bantu banguzu kwiindilila munyika yoonse. Lino kwaamba zyamabibo aako aakubeja, wakacenga bantu bamisyobo yoonse!” (Ciyubunuzyo 18:21, 23, KJV)

Inkondo akataa cibotu acibi ninkondo ya moza, iilwaninwa atalaa makani aabupaizi akukomba. Nkaambo kaako, bana Kristu banjaanji bakauntuluzyila kucenjezya kupedwe atalaawa kuti takubaguminizyi lwabo. Balo bayeeyela kuti balikke aabo bakomba mituni abatamuzyi Leza, mbabakonzya kucengwa mubulozi oobo. Aboobo, basulaika kucenjezya kwabulemu kusinizyide kapati akataa kucenjezya kuli mu Mangwalo.

Nokuba boobo, kaambo keni Ijulu ncolijayila munzi wa Bbabbuloni “mubujayi” nkaambo kakuti walo wakacenga masi woonse kwiinda “mubulozi” bwakwe. Ibbala lya “bulozi” lizyila kubbala lyaci Giliki lyakuti φαρμακεία, φάρμακον (pharmakeia).

Cidinto ca CibbadelaOoyu ngomuyanda wabbala nkweenya kuzyila mabala aa Cikuwa mbuli lyakuti pharmasi (cintoolo camisamu) alya pharmaceuticalo (misamu yakusilisya muzibbadela). Mumyaka yansiku, ciyanza cakusilika cakali swaangene kapati abulozi, kubelesya misamu iikola iipa kuzeluka maanu akubona ziseese akwiimbilila masabe nanka madaimona. Mangwalo aambilizya kuti kubelesya misamu iikola, cicili cintu ncabelesya mazubaano Saatani kutegwa acenge miya yabantu, nokuba bwaamba Bbaibbele lina Knox kuti: “bulozi bwako bwakaloozya nyika.”

Icaando camazubaano cigantwa atalaa zingomo zyamisamu, ncaando cokwa Caduceus, naa nzoka zyobile zizingaidwe ku musako ulaa mababa. Eeci kutaanguna cakali caando cokwa Hermes, leza wamakwebo ooyo waatalisya masalamuzi aakwaambilila malwezi aabulozi, ooyo mumusela waciloba, wakaswaanganyidwe kapati ku lwiiyo lwakusilisya amisamu iikola. Eeli bbala lizyila kubbala lyaci Giliki lya karykeion, alyalo lwalyo lizyila kubbala lya eruko, eelyo liiminina kunyonauna naa kweendelezya. Caando citaanzi cabusilisi bwamisamu iikola, cakali nkoli yokwa Asclepius yakazingaidwe nzoka yomwe. Bantu bakali kudoomoka mumakunga kuya kuyoosilikwa kumatempele aakabambidwe Asclepius, leza wabusilisi. Wakali kuumpilwa zituuzyo alimwi kufumbwa ncaakali kulota nokuba cilengaano ncaakabona mulwazi, eeco ncecakali kweendelezya mupaizi nokuba musilisi kuti atobele ncico kupa musamu kumulwazi ooyo.

Caando ca nzoka cilataaluka kusikila kulaale ku muunda wa Edeni ooko Saatani nkwaakatamikizya Yahuwah kuti mubeji, eelyo Saatani naakacenga Eva kuti takafwi kuti wacita cinyonyoono. Inzoka ncaando ceelela Saatani ooyo uusunkide nyika yoonse kuti injombe mucinyonyoono. (Kobala Ciyubunuzyo 12:9 a Ciyubunuzyo 20:2.)

Kotyanka Cifwanikiso Kutegwa Cikwazamuke
Bumboni bwansiku bwabakomba Mituni bwa nkoli yokwa Asclepius ya 'busilisi'

Yahuwah ulaa milawo yabuumi bubotu, eeyo iinga kuti yasotokwa, ncecintu cikonzya kubinzya kuleta lufu. Cintu cuusisya ncakuti, bunji bwamisamu minjaanji mazubaano ilakola, ilacisa akupenzya mubili cakuti inga yaletela lufu bantu banji. Inzoka yalweeno, ncitondezyo ciimpene ciiminina busilisi bwa mazubaano. Kukomba mituni/ a Saatani, ncintu cicijatikene muziyanza zyabusilisi zinjaanji mazubaano. Icaando ca nzoka iilizingaide eeco cigantidwe muzitondezyo zya busilisi mazubaano, ncintu ceelela busilisi oobo. Kukomba zibumbwa amizimo/ Bulozi abu Saatani, nzintu zivweledwe muziyanza zyakusilika muzibbadela zyamazubaano. Bunji bwa misamu yacikuwa yamazubaano, kwiina acimbi pele mbulozi bwaantangalala akusonda, kusisidwe mukati kalwiiyo lwa zilengwa leza amisamu. Bantu banjaanji baceendelezyegwa amusako wa Asclepius, maanu aabo aakacenjede aciindi cimwi akubaa busongo bunji, lino akafubaala akuzilaika nkaambo kamisamu iikola eeyo njobakasungilizyigwa kusilikwa, yalo yakeelede kubalisika pele yakabakola akubawungula maanu.

Musako wa Asclepius

Musako wa Asclepius

Icikonkezyo cina Hippocratiki, mumisyobo yaco yiimpene, cicili cikonkezyo eeco basilisi bamazubaano ncobakonkezya nobanjila akutalika milimo. “Icikonkezyo cokwa Hippocrates ciciliko mulusumpuko lwa Kumbo lyanyika kuti ncecaambyo ceendelezya bantu banjide mulimo wa busilisi.” (American Medical Associa6

tion, Code of Medical Ethics, 1996 ed.) Bantu banji ncobatazyi ncakuti, icikonkezyo citaanzi cina Hippocrates, cakatalikila mukwiitila madaimona aababakomba mituni mbuli mukulibandauka bulozi kuti: “Ime ndakonkezya ali Apollo Musilisi aali Asclepius a Hygieia a Panacea abaleza boonse kuti ndinootobela cikonkezyo akucizuzika mboceelede."

Munkondo yakulwanina muya wamuntu, Saatani wakapelenga kapati kubbidikizya kulwana kwiinda mukubelesya misamu iikola mubusilisi bwamazubaano. Bantu basunu balafubaazya kufumbwa uubelesya musamu wa laudanumu (musamu wa opiyamu uubikkidwe waini) ooyo wakali kubelesyegwa myaanda yamyaka yakainda, pele bunji bwamisamu yamazubaano ilainda kukola alimwi icisa mubili wamuntu muntenda mpati cakuti muntu inga kayelede kusilikwa zinjaanji kwiinda kutaanguna nkaambo kakubelesya misamu eeyo. Eeci ncecitalisya muntu kuyaa kwiingaila kuyaa kubelesya misamu yiimpene lyoonse, akwiindizya myeelwe yabantu bapona maumi aabo akuzyibila kubelesya misamu lyoonse, kabapona maumi aabo kuyaamina kumisamu iikola akubapa malwazi.

Bulwazi bwa Autizimu, mukonzyanyo umwi wamalwazi aakatalisyigwa amisamu yakuyaswa nyeleti mazubaano, mpoonya eeco, ategwa ncintu “ciyandika” kutegwa bayungizye kubelesya misamu ayimwi minjaanji yakukobelela bulwazi oobo akweendelezya buumi bwamuntu uuciswa. Akataa bantu bakayaswa misamu yanyeleti, oobo bulwazi bulalibonya mubantu baku Amelika mumuntu omwe akataa bantu bali 50. Pele akataa baabo batakayaswa nyeleti, nokuba boobo, oobo bulwazi bulibonya buyo mumuntu omwe akataa bantu bali 25,000.

Icipekupeku ca Basilisi, eeco cibunganya basilisi basyaazyibwene bayindene antoonwe, ciluulwa kuti “ncecibaka cakuunka kuti ukaakujane makani aalusumpuko mubusilisi, milimo yabusilisi mipya yeebeka amilumbe mipya yaambilizya kukkala buumi bubotu.”1 Mucipekupeku cakainda kaindi kasyoonto, umwi musilisi naakabuzyidwe mibuzyo wakazumina kuti bunji bwamalwazi aayo basilisi ngobasilika, taakwe acimbi pele nkusilika malwazi aakatalikila mukubelesya misamu iikola niyakanjizyigwa mumubili.

Mali a mapiilusiImpindu iibamba misamu nimpindu ilaa tombe abumpelenge kapati, pele nimpindu Mpati ncobeni. Mabbiliyoni aamadola alabelesyegwa kuuzya misamu “amukubamba” misamu mipya. Taata Yahuwah wakasyomezya kuti uyooyubununa kasimpe koonse kuli baabo bayandaula Nguwe. “Alimwi inywe muyookazyiba kasimpe, nkabela kasimpe kayoomwaangulula.” (Johane 8:32, NKJV)

Inkuta mumazuba aakainda masyoonto yakatondezya nzila zimwi mpindu zibamba misamu yakusilisya bantu (“Big Pharma”) mbozicengelela buleya kuti basyome misamu yacikuwa kuti inga yabaponya akubapa maumi mabotu. Ooyu mulongo uutobela ngumwi akataa nzila zinjaanji zyakabbununwa munkuta akupegwa mulandu:

Nokuba kuti bunji bwa mpindu zibamba misamu zili mumasi aasumpukide, pele ncintu ceelede kuzyibwa amuntu woonse ncakuti, kuli intenda yakujayigwa amisamu njobabamba akwaabila masi amwi kakwiina muulo, mbuli nyeleti ziyaswa bana bavwanda kakwiina kubbadela, mumasi aacetaalide. Kuli bumboni buyaa kulibonya butondezya kuti eezyo nyeleti nzyobayaswa bantu, mapiilisi ayimwi misamu yakulinanika acikanda, yakabambilwa kucisa mubili wamuntu kumwi kiilesya malwazi amwi. Banji basyaakuvwuntauzya bataminina3 kuti ituzunda twabulwazi bwa AIDS ooto twakalobya zibaaka zya Africa, abaabo bacitaana cisaaza kumatako baku dolopo lya San Francisco ku Amelika, ooto tuzunda twakabikkilizyidwe mu nyeleti zyakusilisya bulwazi bwa Hepataitisi-B.

Common uses in the medical field of overtly pagan symbols - The Caduceus and the Rod of Asclepius

Kotyanka Cifwanikiso Kutegwa Cikwazamuke
Mikonzyanyi iibelesyegwa kanjaanji muzibbadela ya kukomba mituni – Inkoli ya Caduceus amusako wa Asclepius

Abumwi bumboni busendekezya kuti misamu iijaya luzyalo yakabikkilizyigwa mumisamu yakweendelezya luzyalo, eezyo nentenda zyizyibidwe kale mbuli bulwazi bwakubbubba moyo, kudenuka kufwa, kusinka nsinga, kubaa makoto ayimwi misyobo yamalwazi aakubola mubili akusinka bulowa mukati kabongo nokuba mukati ka moyo. Ooyu mulembi, naakabala kapepa kamusamu wakunanika atalaa cikanda camwana muvwanda, wakanyandwa kubala kuti imwi “ntenda yakubelesya musamu” ooyo nja kuciswa bulwasi bwa ntomba!

 

Big Pharma nimpindu yamabbiliyoni aamali manjaanji yeendelezyegwa “abasimakwebo baanyika.” Aayo mali ngobayobolola lyoonse amwaka “nobavwuntauzya bulwazi bwa kubaa makoto akubola mubili”, alasika muma miliyoni aaku Amelika – pele musamu wabulwazi oobo nkuuli kale! Mu 1931, Otto H. Warburg wakapegwa cipego ca (Nobelo Peace Prize) nkaambo wakatondezya mbotukomena tuzunda twabulwazi bwa makoto. Dr. Tulio Simoncini waku Italy, naakali kubelesya luzyibo oolo ndwaakatondezya Warburg antoomwe akuvwuntauzya kwakwe mwini, wakakonzya kuponya bulwazi oobo . . . kusikila naakasampaulwa mumilumbe yasikapepele, akukasyigwa kusilika mucisi ca Italy; mukuya kwaciindi wakaangwa myaka yotatwe muntolongo nkaambo buyo kakuti wakali kusilika bulwazi munzila iitakwe ntenda eeyo mpindu ya Big Pharma njiitaminina kubelesya mumisamu iijaya buumi – kusilika bulwazi bwa kkansa.

Webo inga toobikkila lusyomo lwako mumisamu yampindu yuulwa mali manji nkaambo kuli mbabo taakwe acimbi pele ninzila yakujana mali manji. Saatani ucibelesya bulozi bwamisamu oobu, amasalamuzi aamisamu iikola kuti ajate mulimo omwe buyo: kubikka cintu cikola mumubili wamuntu, mpoonya eeco ncecizilula akumubuzya maanu aakulyeendelezya muntu. Mizeezo yamuntu iitakoledwe ilayandika mukuteelela Muya Uusalala kuti muntu akonzye kulwana cinyonyoono. Ikaambyo kali mu Ciyubunuzyo 18:23, kakuti “nkaambo kwiinda mubulozi bwako woonse masi akeenwa,” kalembedwe kuti mu Bbaibbele lya Heritage: ". . . nkaambo kwiinda mumisamu yako iizyondola boonse bantu bakaingaila."

Eeyo misamu njobayasa nyeleti basilisi munyika yoonse nokuba “misamu yakuliyandila omwini kakwiina kuya kumusilisi”, ilaa ntenda yiinda kujaya mubili wamuntu, ilagwalanganya amizeezo yamuntu ayalo. Zimwi ntenda zyamisamu minjaanji tazili buyo kuyumya mate mukanwa akuvwundausya kumoyo, pele akutolwaala, kufukula alimwi akuluba-luba zintu. Eeci ncecintu cisyaazya muntu kuti Saatani amuce mukakole kamasunko. Amwi makani aamba kuti kubikkwa bulowa mucibbadela, zimwi ziindi ncintu cipindula ciimo camuntu. Yahuwah wakaambilizya kuti bulowa tabweelede kuligwa nkaambo “buumi bwanyama buli mubulowa.” (Kobala BaLevi 17:10-14.)

 

Yahuwah ngo Mulengi wazintu zyoonse. Aboobo, Walo ngulaa luzyibo luteeli lwa nzila iiluleme yakupona buumi bubotu.
Ooyo wakalenga zibeela zyamukati kangu Nduwe,

Webo wakandipanga mwida lyabaama.

Ndakutembaula nkaambo okandilenga munzila iikankamanisya,

okandilenga munzila iigambya iitaliboteli.

Milimo yako ilagambya, eeci ndicizyi kabotu-kabotu.

Nsisisidwe, Webo ulindibwene boonse mbwebede,

nkecikumbwa mwida, nkekomena kakunyina uuzi, yebo wakalizi kale kuti nkweli.

Wakandibona nketana akuba nsalalila, mazuba woonse ngookandipa munyika akalilembedwe mubbuku,

akalilembedwe kaatana akutalika mazuba aabuumi bwangu

(Intembauzyo 139:13-16, NKJV)

 

Ooyo wakalenga mubili wako nguuzyi nzila yiinda kubota yakusunga mubili wako. Walo wakapa milawo iili lusele iigwasyilizya kujosya buumi bubotu akuzumanana kubaa buumi bubotu:

  1. Busani bubotu
  2. Kubeleka
  3. Meenda mabotu
  4. Mumuni wa zuba
  5. Kulijata
  6. Muya mubotu
  7. Kulyookezya
  8. Ciimo ca bulumbu (eeco ciletelezya kusyoma munguzu zya bulemu)

Aabo balemekezya Mwami Yahuwah kwiinda mukubamba milawo Yakwe, Alakwe uyoobalemekezya mukubapa luumuno, buumi bubotu alimwi, akuzwidilila mukuzunda cinyonyoono. Yahuwah “ulati . . . aabo bandilemeka Ambeyo njoobalemeka.” (1 Samueli 2:30, KJV) Aabo bateelela akutobela milawo yoonse yokwa Yahuwah, bayoolijana kabalelekedwe munzila zitalangilwi. “Kuyoowa Yahuwah nkakasensa kabuumi, akuyaamuka tooze twa lufu.” (Tusimpi 14:27, KJV)

Nkuyanda kwa Yahuwah kuti bantu Bakwe bapone maumi aazwide buponi bubotu. Eeci tacili cintu cikonzya kujanwa mumisamu iikola eeyo njobayasa nyeleti basilisi bamazubaano pe. Misamu yakucibbadela tiiponyi pe. Ilesya buyo kulibonya bulwazi, alimwi ziindi zinjaanji akuletelezya ntenda. Ilikke nzila yiinda kubota yakupona buumi bubotu, ninzila ya Kujulu. Yahuwah ulipede kale zintu akataa zilengwa leza zyakusilika kufumbwa bulwazi bwamuntu. Cibaaka camuluwo camu kkompyuta cilaa buvwubi bunjaanji bwaluzyibo lwatakali kujanwa kaindi. Kuti yebo koyanda kulangaula makani aabuumi amwi, koya ukayandaule mucibaka eeco izilengwa leza zikonzya kukusilika.

Obuno buzuba, makanze aako abe aakubamba milawo yokwa Yahuwah yoonse. Walo uyookupa luzyalo, busongo akuzunda mucintu cili coonse.


1 http://thedoctorstv.com/doctors/main

2 Mbokulembedwe mu http://worldtruth.tv/big-pharma-criminality-no-longer-a-conspiracy-theory-bribery-fraud-price-fixing-now-a-matter-of-public-record/.

3 Kobala aawa http://www.bibliotecapleyades.net/salud/esp_salud33s.htm and http://originofaids.com/.