Print

Caamba nzi Amagidoni?

“Amagidoni” . . .Ibbala lini eeli mazubaano lyakatusikila mpoliiminina NKONDO IIMAANIZYA NKONDO ZYOONSE, kupyopyongana kumaninide, akumwaya cili coonse. Amagidoni, nokuba boobo, ncintu cipati kwiinda buyo nkondo yomwe, nokuba nkondo iitandila myaka ili ciloba kumamanino aciindi, eeyo yakulwanya zintu zinyebulula cili coonse cikonzya kupya.

What is Armageddon?Ibbala lya “Amagidoni” lizyila mu Bbaibbele, aboobo Bbaibbele ndelyeelede kutwaambila ncolyaamba bbala eeli. Mangwalo ayubununa kuti ibbala lya “Amagidoni” lijatikizya kulwana kuli koonse mumulengalenga oonse akataa Mulengi a sinkondonyina , Lusifa. Ibbalya eeli muci Hebulayo liiminina kuti eeyi nkondo ilwaninwa mumizeezo yabantu; ninkondo iilwaninwa yooyo webo ngokomba.

“Alimwi wakababunganya antoomwe mubusena bwiitwa kuti mumulaka waci Hebulayo Amagidoni.” (Ciyubunuzyo 16:16)

Amagidoni ndibbala lizyila kumabala obile aaci Hebulayo: har (H2022) mo'ed (H41501).

Har caamba buyo kuti “mulundu”. Mu Mangwalo, malundu nzitondezyo zya mfulumende naa malelo. (amulange Daniele 2:34-35, 44-45.) Mo'ed(mo'edim) ndibbala libelesygwa kanjikanji mu Mangwalo oonse mukwaamba ziindi zibikkidwe ambali zya kukombya antoomwe mbuli mbunga yabaluleme. Aboobo, Amagidoni, har mo'ed, caambaMulundu wa Ziindi Zyoonse Zibikkidwe ambali zyaku Kukombya.-- Buzuba bwa Mwezi Mupya, Nsabata yabuzuba bwa Ciloba, Pasika, Pobwe lya Cinkwa Citakwe Bumena, Kuzumbaanya Musunta waMaila, Pentekkositi, Pobwe lya Myeembo, Buzuba bwa Kunununa, Pobwe lya Mavwuka

Mulengi wa Julu a Nyika ulabikkila maanu kuciindi ncotukomba. Wakabikka nzila yakubamba ciindi akwaandaanya mazuba aakukomba. Yahuwah wakalailila kuti:

“Akube mimuni mu . . .wajulu kuti yaandaanye buzuba kuzwa kubusiku; alimwi ayibe zitondezyo zya zibeela zyamwaka [mo'edim, ciindi ca kukomba], amazuba, amyaka.” (Matalikilo 1:14)

“Wakabikka mwezi kuti utondezye ziindi [mo'edim].” (Intembauzyo 104:19)

Muusa wakalaililwa kuti:

“Ambile bana ba Isilayeli malailile aajatikizya mapobwe [mo'edim] aakusekelela Mwami Yahuwah ciindi Baisilayeli nobeelede kuswaangana kukomba[mumbunga zisetekene], aaya ngamapobwe [mo'edim] Aangu. Mulijisi mazuba aali cisambomwe aakumana milimo yanu: pele mweelede kubamba buzuba bwa ciloba kuti ni Nsabata yakulyookezya, buzuba busetekene kumbunga. Mubuzuba oobo tamweelede kubeleka pe, pele buyo kuti muswaangane akukomba. Buzuba bwa Nsabata mbubwa Mwami Yahuwah, taakwe makani naa nkuli nkobede. Amwaambilizye mapobwe [mo'edim] aaya ookwa Yahuwah muziindi zyeelede.” (Bapaizi 23:2-4)

Nkondo mpati eeyo iitaaluka zyuulu zyamyaka ili akataa Mulengi wazintu zyoonse a Lusifa njakulwanina yooyo weelede kukombwa. Yakatalikila kujulu eelyo Lusifa naakalidunda kuti uyoobba bukombi bwakeelede kupegwa Mulengi alikke.

“Mbubuti mbookawa kuzwa Kujulu, O Lusifa, mwana wakubucedo! Mbuti mbookagonkwa kusikila ansi, Webo ookaubausya masi oonse! Nkaambo wakati mumoyo wako: Ime njootanta kujulu, Ime njolisumpula acuuno cangu ataalaa nyenyezi zyokwa El; Ime njookkala ataala mulundu wambunga [har mo'ed] Kumabali aaKunyika; Ime njootanta atalaa makumbi, Ime njooba mbuli Ulaatala Mupati.'” (Izaya 14:12-14)

Inkondo icaalizya ya Amagidoni, mbuli mbwiili Nkondo ndamfu ya Amagidoni, ilwaninwa amakanaa kukomba. Kulwana ooku nkupati kapati kwiinda nkondo ili yoonse ilwaninwa anyika. Ilasikila kumuntu uli oonse uupona anyika muciindi camamanino. Lusifa wakali kuyanda kubba bukombi bweelede kupegwa Singuzuzyoonse alikke, Mulengi. Daniele 7:25 ulayubununa mbwaakacita cintu eeci:

“Uyoosampaula Ulaatala Mupati, uyoopenzya baluleme bokwa Singuzuzyoonse, alimwi uyoosoleka kupindula kkalenda amapobwe.” (Knox Transalation)

Ikkalenda litobezya mwezi azuba eelyo lyakabambwa ku Malengelo libelesya zuba kupima mazuba amyaka … amwezi kupima myezi. Mwezi amvwiki antoomwe zilainduluka kutalika kubucedo butobela kwiimpana kwamwezi azuba. Mpoonya mazuba aali cisambomwe a Nsabata yabuzuba bwa ciloba alatobela buzuba bwa Mwezi Mupya kusikila kumamanino aamvwiki eeyo.

contemplative youn man sitting against a wallLusifa wakabba bukombi bweelede Mulengi kwiinda mukubikka kkalenda litobezya zuba lilaa mvwiki zitobelana kakunyina kuyozya. Nyika yoonse iliswaangene kubelesya kkalenda lina Gregory litobezya zuba lilikke mukujana mazuba aakukomba, muli Bwasanu, Mujibelo, nokuba mu Nsondo.

Oobo buzuba webo nokomba, bujanwa mukkalenda ndyobelesya, nceciyubununa kuti naa ukomba Mulengi naa sinkondonyina. Buzuba oobo nokomba nkokupa bulemu kuli Yooyo kufumbwa ngokomba nokuba umwi.

Eeyi nje Nkondo ya Amagidoni, nkondo icaalizya amakani aakukomba. Nyika yoonse iyoosala lubazu lwakwiimina. Boonse babelesya kkalenda lyakukomba mituni litobezya zuba lilikke eelyo ndyaakabamba Lusifa kwiinda mumutumwa wakwe anyika, Poopo Gregory XIII, isolweda nyika kukomba Lusifa. Boonse bayandisya ncobeni kulemeka Sikabumba wabo bayoobelesya kkalenda Lyakwe lyamyezi iitalikila mwaka muciindi lisyuuka masamu. Ooku nkokutondezya kutobela akulemekezya Mulengi: kukomba mubuzuba Bwakwe mbwaakabikka ambali.

Njili nzila webo njotitobele? Nguni webo ngoyanda kukomba? Nduli lubazu lwa Nkondo ya Amagidoni webo ndoyanda kwiimina? Amagidoni wasika lino!