Print

Celosvětové Zemětřesení | Signalizující 7 Polnic

World's Last Chance věří, že se svět nachází na počátku příchodu 7 Polnic z knihy Zjevení. Polnice budou přicházet postupně a první 4 proběhnou v rychlém sledu.

Pátá Polnice bude trvat 150 dní svět bude věřit, že za její konec může osmý král (Papež František I), který povstal z bezedné propasti. („Z bezedné propasti“ znamená, že ho Satan bude ovládat natolik, nakolik to nebylo vidět u prvních 7 „králů“)

Vláda 7. krále Benedikta XVI byla krátká, jak bylo předpověděno v proroctví. Jeho Slovo se nikdy nemýlí. Proroctví předpovědělo, že vláda 7. krále bude krátká v ohledu na vlády předchozích 6 králů.

Osmý král bude posledním papežem, protože jeho vláda skončí Druhým Příchodem Yahushui. Podívejte se, prosím, na videa o Zjevení 17 a o 7 Polnicích ze Zjevení.

7 Polnic ze Zjevení | Trailer

S každým uplynulým dnem jsme blíže k troubení Polnic. Jan, autor knihy Zjevení, zapsal pro nás pod božskou inspirací události, které se odehrají těsně před zazněním Polnic.

“Anděl pak vzal tu kadidelnici, naplnil ji ohněm z oltáře a shodil ji na zem. Tehdy nastaly hlasy, hromobití, blýskání a zemětřesení.” (Zjevení 8,5)

Když anděl shodí kadidelnici na Zemi, globální zemětřesení pocítí všichni, doprovázené hromobitím a blýskáním. Tato katastrofická událost upozorní obyvatele planety Země, že 7 Polnic začíná.

Nezvratitelná znamení jsou všude kolem nás, poukazující na to, že Druhý Příchod Yahushui je velmi blízko. Je smutné, že většina lidí je lhostejná, nebo dokonce opovrhuje touto skutečností. Yahuwah, ve Své velké milosti a prozřetelnosti, určil způsob, jak obrátit pozornost každého živého člověka k Jeho nabídce věčného života.

Použije tyto Polnice, aby přivedly tak nepředstavitelné katastrofy, že každý člověk bude donucen se zastavit a reagovat na Nebeské pozvání k přijetí daru věčného života. Takto “evangelium o Království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům” (Matouš 24,14); díky zaujetí pozornosti lidstva skrze Polnice ze Zjevení. Nic jiného to neudělá.

Když Yahuwah přeruší životní shon každého živého člověka na Zemi skrze tyto katastrofické události, mysl mnohých se otevře, aby naposledy vyslechla věčné evangelium. Toto globální zemětřesení, po kterém bezprostředně přijde troubení 7 Polnic, pocítí každá živá duše na této planetě. To bude nepochybným znamením pro všechny lidi, že se Nebe snaží zaujmout pozornost lidstva.

“Rozumějte, jaká je doba, protože přišel čas probudit se ze spánku. Spása je nám teď blíže, nežli když jsme uvěřili. Noc pokročila a den je blízko. Odložme proto skutky tmy a oblečme zbroj světla! Žijme poctivě jako ve dne: ne v obžerství a opilství, ne zhýrale a nestydatě, ne ve svárech a závisti. Místo starostí o tělesné touhy se oblečte do Yahushui.” (Římanům 13,11-14)


Klikni zde a shlédni video!