Print

Ciyubunuzyo 17: Cishinshimi ca Bami bali Ciloba-Mwami wa Lusele Wazyibwa!

Lino tupona mubuleli bwa “mwami” walusele, poopo ucaalizya.

forgive us for this errorTuyanda kulitola ansi mumuuya wakusinizya ncobeni, akwaabilana andinywe  makani aakubbuka akuzuzika cishinshimi kwa “mwami walusele,” poopo ucaalizya, alimwi akaambo mwami walusele ncali Poopo Francis, kutali JPII mbuli mbutwakali kuyeeya kutaanguna, alimwi mbuli mbotwakalubizyide mukuteelela makani aaCiyubunuzyo 17. Mupailo wesu ngwakuti, okuno kunkamu ya WLC, kuti aabo bavwuntauzya kasimpe ncobeni bayootulekelela kukulubila ooku, mbuli mbotwalipa bupya kumulimo Wakwe kunembo Lyakwe Yahuwah, kuti kunyina pe notuyooimina naaba asyoonto muciimo citaluleme, nkaambo tuyandisya masimpe kubula mulandu kunembo Lyakwe, kakunyina kulubila mulusyomo lwesu. Ijwi Lyakwe talikwe kampenda; bupanduluzi bwesu nokuba boobo, bulaa tumpenda nkaambo kakuti tuli bantu. Pele aabo bavwuntauzya Jwi Lyakwe mukusololelwa aMoza Wakwe bayoosololelwa kuti bateelele Jwi Lyakwe lya Cishinshimi, muciindi Cakwe ncaakabikka.

Atutalike kusanyangula kusyoonto aawa akumwaabila twaambo ncotusyomena kuti Benedict XVI wakali mwami waciloba ncobeni wa Ciyubunuzyo 17:

  1. Bami bali ciloba ba Ciyubunuzyo 17 ciiminina malelo nokuba bami. Kunyina acimwi cintu catatu ncocinga caiminina pe. Caandaano ca Ciyubunuzyo 17 coonse caamba makanaa Cikombelo ca Loma. Kusanganya bami ba Ciyubunuzyo 17 mumalelo inga tiicaba cintu camaanu pe, pele kuti twabbataika bami kumalelo, taakwe musyobo wakuswaanganya malelo abami uunga wasika abupanduluzi bupedwe bwabami aabo, kapati kutobelanya mbocaamba mubuleli bwa mwami wa ciloba, oobo bwakaambwa kuti buyooba buyo kaindi kasyoonto. Kunyina bulelo mazubaano bukonzya kweelela kutola buyo kaindi kasyoonto alimwi bunga bwatalikila aciindi cili munsaa kutalika bulelo bwa mwami walusele.

  2. ”Munkanda” mukampango katatu ncintu ciyandika kuti tubikkile maanu aciindi eelyo bupoopo nibwaanjila “munkanda” mubweende bwa cikombelo. Eeci cakacitika muciindi eelyo bupoopo nibwaayaswa cicisa calufu mu 1798, eelyo Napoleon naakatanda Poopo Pius VI kuti aye ku Valence ku France. Musyule lya 1798, bupoopo bwakali atalaa bami munguzu, baleli, abana babami kunyika yabukuwa. Alimwi mu 1929 bupoopo bwakali kondedwe kubona kuti bamapoopo bakalikulela buyo mbuli bami mukabeela kanyika kali buyo mahekele ali mwaanda mu Loma. (Kusikila mu 1860, bulelo bwaba poopo bwakali kusikila cibeela catatu cacisi ca Italy. Kubalwa kwabami ba Ciyubunuzyo kwaatalikilwa ali Pius XI.

  3. Mulongo waba poopo kuzwa kuli poopo Pius XI kusikila kuli Benedict XVI uleelela mubupanduluzi bwacishinshimi bupedwe mu Ciyubunuzyo 17 munzila zyobile: mubuleli bwamwami/poopo wacisambomwe (JPII), ooyo wakalela buleli bulamfu kapati ali boonse bami bali ciloba, alimwi ngopoopo uyakwiibalukwa kapati amusela ucaalizya. Ooyu mulongo wakayumya kutondezyegwa mukulekezya mulimo kwa Benedict XVI, ooko kwataali kulangilwa alimwi kwaanyandya nyika akuzungaanya Cikombelo ca Katolika.

8 Kings (Popes) of Revelation17

Kuti mwami waciloba naakali Benedict ncobeni, aboobo citobela ncakuti poopo uutobela nguwe inga kanooli walusele. Ciyubunuzyo 17 tacizumizyi busena akataa bami nokuba akataa mwami waciloba awalusele. Nkaambo nzi JPII ncaatakalibonya kumamanino aabuleli bwa Benedict XVI? Hena kuno kunkamu ya WLC twakalubizya kutama citondezyo camwami walusele? Iiyi twakalubizya, alimwi nkaambo kaboobu, twalitola ansi katuyandaula kulekelelwa kuzwa kuli Yahuwah, Taata wesu wakujulu, alimwi akuli Yahushua Mufutuli wesu. Tulomba kulekelelwa kuzwa kuli sicikolo wa Cishinshimi ca Bbaibbele uli oonse, ooyo wakazuminide andiswe kuti JPII aakucengeezyegwa kuba muntu kuti uyooba “mwami” walusele.

Ino mbubuti mbotwaalubila mukuyeeya kuti mwami walusele/poopo inga uyoolicengezya kuba JPII? Mboobu:

“Mulindi uutagoli” ulaambwa cakutadonaika mu Bbaibbele kuti ncikkalilo camadaimona. Nkaambo kakuti mwami walusele/poopo wakali kuyandika kuzwa “mumulindi uutagoli,” twakalubila kweezyeezya kuti unooli umwi wabangele bakawa a Sataani kalicengeezya kuba umwi waba poopo bali ciloba. Twakasikila waawa nkaambo kakaambo aaka “alimwi munyama wakaliko,lino uutako, ngowalusele, alimwi ngumwi wabali ciloba” (kampango 11). Akataa bami bali ciloba JPII nguulibonya kuba aampuwo mpati alimwi uuzyibidwe kapati amusela uuno wamamanino. Aboobo ncintu cabuntu kweezyeezya kuti ikuti walusele kali daimona, uyoolipeekezya kuba JPII. Kaambo ka “mulindi uutagoli,” nokuba boobo, kalakonzya kwaamba kuti mwami walusele/poopo unikweendelezyegwa kapati a Saatani abangele bakwe bakawa munzila yataabwenwe muli bapoopo bali ciloba bakainda. Lino eeci calangika kuti mbobupanduluzi bululeme bwa mulindi uutagoli wa Ciyubunuzyo 17.

Kujatikizya kaambo kakuti “umwi nkwali” (kampango 10), twakabona zinjaanji zyatakeelede kuba moomo. Eelyo Johani naakapegwa cilengaano, wakatolwa kuciindi ca JPII. Cakali cintu cabuntu kuli Johani kutolwa kubulelo bwamwami mupati ali boonse bali ciloba. Kutola Johani kubulelo bwamwami walusele cakayumya kuti bami bali ciloba bakali bama poopo bali ciloba ncobeni, alimwi wacisambomwe wakasalwa nkaambo bulelo bwakwe bwakali bulamfu kwiinda boonse bapoopo bali ciloba, alimwi cimwi cintu cipati ncakuti wakali wiibalukwa, uuyandwa kapati kwiinda poopo uli oonse wamazubaano.

“Munyama wakaliko [kusikila mu 1798], alimwi uutako, [aciindi cabulelo bwamwami wacisambomwe, nkaambo nguzu zyabunyama zyakacili munkanda] ngumwi wabali lusele [pele mubulelo bwalusele, nguzu zyabunyama ziyoojokezyegwa kubupoopo], alimwi ngumwi wabali ciloba, [walusele, nokuba boobo nenguzu zyamunyama, pele ucili mwami mbweenya mbuli bali ciloba bakawa kale], alimwi nguuya mukunyonyoonwa [Walusele takayi kumbele, uyoonyonyoonwa akupenzyegwa calunya abami bali kkumi, eelyo nobayooibaluka ciimo camunyama usofweede]. (kampango. 11).

Pope Francis I © Time MagazineNcili ciindi cikonzya kubelekela makanze aaSaatani kapati aakulibambila nkondo mpati: kuleta mwami wa lusele/poopo mbuli JPII (mbuli mbutwaali kusyoma kutaanguna), nokuba Francis I? Tulasyoma lino kwiinda kale kakwiina kudonaika kuti mukwaamba Francis I kuti nguubelekela Saatani, silucengo mupati, mbobupanduluzi nkaambo kazyitobela ansaawa:

  1. Eelyo basicikolo bacishinshimi nibaali kulangila kubbuka kwa JPII, Saatani wakaleta mwami/poopo walusele cakusisikizya, alimwi akumutambula nyika yoonse. Bunji bwesu notwakabikkide kulangila kwesu akupeekezyegwa kuba JPII twakatyompwa kuti bulangizi bwesu tiibwakazwidilila, alimwi [cuusisya] ncakuti bamwi balangilwa kuleka kusyoma zishinshimi zya Bbaibbele. Twabalomba aabo basunkwa kuti balekezye bulangizi kuti batalekeli Saatani kuti abazunde akubakoma.

  2. Kucengeezyegwa kwa JPII nikwaapa kasimpe bulemu oobo Saatani mbwayoowa kapati. Aboobo, cakali cintu ciyandika kuli Saatani kuti abambe nzila yakujuzya mwami walusele/poopo eeyo iitakonzyi kugwasyilizya mulimo wabatobeli ba Yahuwah, alimwi eeco cinga casolweda banji kuti  bulangizi bwabo bwakupeekezyegwa kwa JPII tikwaazwidilila. Ooku kutyompwa nkuzunda kwa Saatani, alimwi wakalomya kuti kulibonya kwamwami/poopo walusele kukabe kaambo katyompya bantu banji batobela Yahuwah.

  3. Mukutatumina umwi wabangele bakwe bawide aciindi eeci kuti azyoolipeekezye kuba JPII, Saatani wakazwidilila mukweeleba nkondo abana Kristu aabo bakali kunga bakaka kulibonya kwa JPII kuti nkubuka kuzwa kubafu kwalucengo, akwiibalusya nyika kuti bafwide bacinoo fwide kusikila kubuka kuzwa kubafu, alimwi kuti kulibonya kwamuntu uufwide ncintu cicitwa amadaimona. Ooku kukaka kwabana Kristu balaa maanu inga nikwaaletelezya kunyongana ooko kwaali kunga, kwanyonganya mulimo ooyo Saatani ngwayanda kuti mwami/ poopo walusele amanizye kucita mukaindi kasyoonto nkajisi. Tweelede kulomya kumwaambila lino kuti kulipeekezya akulibonya kwabafwide mumazuba aazya kuciyoocitika alimwi inga kuyoojatikizya kulibonya kwa JPII abamwi bantu bamu Bbaibbele kusikila Saatani lwakwe akalipeekezye kuba Yahushua- kaindide mweembo Maawe Mutaanzi eelyo nyika niicinoo cengedwe kuti isyome kuti mwami/ poopo walusele ooyo ngowakalesya madaimona aalwana nyika. Caakwiinda eeci, nyika inoozyibide kusyoma kufumbwa caambwa amwami/ poopo – Francis I.

  4. Saatani wakabona kuti kuubauka kwamali oonse kuyoozambaila nyika yoonse munkondo icaalizya kaindi kasyoonto aKuboola Kwabili kwa Yahushua, kuyooletwa abujayi bwakwe mbwalekela anyika yesu. Aboobo, wakakanza kucita kuti mwami/ poopo akabe umwi uuzyibidwe akuyandwa akataa bantu bacete mucisi mwaakazyalilwa. Kajisi nguzu mukuyandisyigwa ooku, mwami/ poopo uyoobelesya ncico eeci kuti abaa batobeli banjaanji muzyisi zinjaanji zilaa bacete anyika; uyookulwaizya bacete kuti basinikizye baleli banyika kuti bakabikke milawo amilazyo iilesya kuliiba mubupaizi oobo buli muzyisi zinjaanji mazubaano. Mbuli mweelwe wabacete mbuyaa kukomena atalaa nyika yoonse, nkaambo kakwiindila kubula mali aziyandika zimwi, bacete bayooba anguzu, akuba bajayi, akuba zibelesyo ziyoosya mumaanza aamwami/ poopo walusele kalwana bami baanyika.

  5. jesuit symbolNguni uunga waleta kucisa akujaya bantu banji kwiinda Poopo waba Jesuit? Poopo Francis ngo poopo mutaanzi mumusela wa Cikombelo ca Katolika uuzyila kumbunga yaba Jesuit. Saatani wakali kubambila mwami/ poopo walusele kwamyaka minjaanji, alimwi taakajana weelela kucita mulimo wamwami walusele pele buyo poopo uuzyila munkamu yaba Jesuit. Tacili cintu cigambya kuli ndiswe kweezyeezya ceeco basyomeka banjaanji abaabo batakwe mweelwe ncobayoojailwa mumyaka iizya kwiinda mukulailila kwa mwami walusele!

  6. Buleli bwa mwami/ poopo walusele buyootola myaka yotatwe akwiinda mwaka omwe akati, muciindi eeco batobeli ba Yahuwah basyomeka bayooshinshima kabasamide masaka (Ciyubunuzyo 11:3). Amusanganye kumyaka yotatwe akwiinda akati omwe mwaka ciindi ncobayootola bangele kulizya myeembo mitaanzi yone (Ciyubunuzyo 8), kusanganya mweembo wasanu walo uyootola myezi yosanwe (Ciyubunuzyo 9:1-5). Aboobo, tulakonzya kukosola kaambo kuti bulelo bwamwami walusele buyooba bufwaafwi kapati kwiinda bulelo bwamwami/ poopo waciloba. Aboobo kucembaala kwa mwami/ poopo walusele lino tacili cintu cinga casinkila zitola busena , mbokuli ulaa myaka ili makumi ciloba acisambomwe. Mwami walusele ulyaamba kuti mbwacembeede ncintu cilikabotu nkaambo ncitondezyo ca luzyibo abusongo ndwaakabungilila. Kuleka buuyo bulamfu bwakulela kwa Francis I mbwayoolela, ncintu camasimpe kuti ngo poopo ucaalizya munsaa Kuboola Kwabili kwa Simalelo Mufutuli wesu, Yahushua Uunanikidwe.

Pope Francis I

Makani mabotu lino ngotuyanda kumusomba ngakuti lino tupona mubulelo bwa “mwami” walusele alimwi tuli buyo kwamyaka misyoonto kulaale a Kuboola Kwabili kwa Yahushua mubulemu, akutamani. Nokuba boobo akataa lino a Kuboola Kwabili, tweelede kwiinda muli nyina wakupenzyegwa amasunko. Kuli mulimo munji weelede kucitwa mumyoyo amuziimo zyesu, alimwi mulimo munji weelede kucitwa mukucenjezya nyika ali ceeco ciyanda kutola busena. Hena tuli libambide kukkala buumi mubulelo bwa “mwami” walusele, poopo ucaalizya waku Loma? Tulapaila kuti boonse balibambile kuzekelwa kwesu umwi aumwi nokutana jalilwa limwi.