Print

Co to je Armagedon?

„Armagedon“ . . . Pravý význam tohoto slova je VÁLKA, KTERÁ UKONČÍ VŠECHNY VÁLKY, totální chaos a zkáza. Armagedon je daleko více než jediná bitva nebo dokonce sedmiletá nukleární světová válka na konci času.

ArmagedonSlovo “Armagedon” pochází z Bible, a proto Bible sama nám musí říct, co znamená. Písmo odhaluje, že “Armagedon” zahrnuje celý kosmický konflikt mezi Stvořitelem a prvotním rebelem Luciferem. Dané slovo v hebrejštině odhaluje, že se tato válka odehrává na bitevním poli mysli, je to vše o tom, koho zbožňuješ, uctíváš.

“A shromáždil je na místo, které se hebrejsky jmenuje Armagedon.” (Zjevení 16,16)

Armagedon pochází ze dvou hebrejských slov:

har (H2022) mo'ed (H4150). Har znamená „hora“. V Písmu jsou hory symboly pro vlády nebo království. (Viz Daniel 2,34-35, 44-45.) Mo'ed (mo'edim) se v Písmu užívá k označení časů určených k bohoslužebnému shromáždění spravedlivých. A proto Armagedon, har mo’ed, znamená Hora Časů určených k Bohoslužbě. – Den Nového Měsíce, sedmý den Sabat, Pesach, Svátek nekvašených chlebů, Snopek prvotiny, Svátek týdnů, Památka troubení, Den smíření, Svátek stánků.

Stvořiteli Nebes a Země záleží na tom, kdy konáme bohoslužbu. Ustanovil čas určující systém, který vyznačuje dny bohoslužby. Yahuwah určil:

„Buďte světla na obloze nebeské, aby oddělovala den od noci, a byla na znamení, a rozměření časů [mo'edim, čas bohoslužby], dnů a let.“ (Genesis 1,14)

“Učinil měsíc k jistým časům [mo'edim].“ (Žalm 104,19)

Mojžíšovi bylo řečeno:

“Mluv k synům Izraelským a rci jim: Yahuwahovy slavnosti [mo'edim], kteréž nazývati budete shromáždění svatá, tyto jsou slavnosti [mo’edim] mé: Šest dní dělati budete, dne pak sedmého Sabat odpočinutí jest, shromáždění svaté bude. . .  tyto jsou slavnosti [mo'edim]. . . Yahuwahovy." (Leviticus 23,2-4)

Obrovská, tisíciletí trvající válka mezi Stvořitelem a Luciferem je zcela o tom, kdo má být uctíván. Začala v nebi, když se Lucifer chlubil, že si přivlastní uctívání, které náleží jen Stvořiteli.

„Jakž to, že jsi spadl z nebe, ó Lucifeře v jitře vycházející? Poražen jsi až na zem, ještos zemdlíval národy. Však jsi ty říkával v srdci svém: Vstoupím do nebe, nad hvězdy Yahuwaha silného vyvýším stolici svou  a posadím se na hoře shromáždění [har mo'ed]  k straně půlnoční. Vstoupím nad výsosti oblaku, budu rovný Nejvyššímu.“ (Izaiáš 14,12-14)

Poslední bitva Armagedon, podobně jako dlouho trvající Válka Armagedon, je bojována na bitevním poli uctívání. Tento konflikt je daleko větší než jakákoliv světová válka. Zasáhne každého člověka žijícího v době konce. Lucifer chtěl ukrást uctívání, které náleží jen Všemohoucímu, Stvořiteli. Daniel 7,25 odhaluje, jak to učinil:

“Povede řeči proti Nejvyššímu, svatým Nejvyššího bude činit příkoří a pokusí se změnit kalendář a ustanovení.” (Knoxův překlad)

Luni-solární kalendář ustanovený při Stvoření užívá slunce k měření dní a roků . . . a Měsíce pro měření měsíců.

contemplative youn man sitting against a wallObojí, kalendářní měsíc i týdenní cyklus začíná vždy znovu s prvním úsvitem po konjunkci Měsíce. Den Nového Měsíce pak následuje šest pracovních dní a sedmý den Sabat.

Lucifer okradl Stvořitele o uctívání tím, že ustanovil solární kalendář s nepřetržitě se opakujícím týdenním cyklem. Celý svět se sjednotil v užívání Gregoriánského solárního kalendáře, podle kterého určuje den bohoslužby, ať už to je pátek, sobota nebo neděle.

Při tvé bohoslužbě je rozhodující, jaký kalendář užíváš, protože to odhaluje, zdali je tvá bohoslužba směrována ke Stvořiteli nebo Jeho nepříteli, Luciferovi. Den, ve který konáš bohoslužbu, je tvým slibem věrnosti Jednomu nebo druhému.

Toto je Bitva Armagedon, závěrečný konflikt ve válce o uctívání. Celý svět se postaví v tomto konfliktu na jednu z těchto stran. Veškerá bohoslužba užívající pohanský solární kalendář vytvořený Luciferovým pozemským reprezentantem papežem Řehořem XIII směřuje tuto bohoslužbu k Luciferovi. Všichni, kteří skutečně touží uctívat svého Stvořitele, budou používat Jeho kalendář lunárních měsíců, kde rok začíná na jaře. Toto je slib věrnosti Stvořiteli: bohoslužba v Jeho ustanovený den.

Který časový systém budeš používat? Koho uctíváš? Na které straně v Bitvě Armagedon stojíš? Armagedon je zde!


Klikni zde a shlédni video!