Print

De Nieuwe WereldOrde: Het Beeld van het Beest Gesmeed

Wat U Zult Lezen in dit Artikel:

  • De Verenigde Staten en het Pausdom willen het allebei,
  • De opkomst ervan zal de hele wereld innemen,
  • Het werd 2000 jaar geleden voorspeld,
  • Hoe kunt u voorkomen dat u er slachtoffer van wordt.
  new world order - john paul ii

new world order - george bush

Index

BELANGRIJKE NOTITIE: Door onze content heen, veranderen de term[en] “zondag”, “zondagswet” naar “van zaterdag naar zondag”, “Sabbat naar zondag”, “veranderen het 4e gebod”of “veranderen tijden en wetten”, en wijzen direct naar een reeds opgericht “beeld van het beest”. Zie volledige details op: https://www.worldslastchance.com/ecourses/lessons/bible-study-lessons-ecourse/5/the-image-of-the-beast.html

Introductie 

Onze wereld zal spoedig (eerder in jaren dan in decennia), voor een wereldwijde crisis staan die het einde ervan zal inluiden. Omdat mensen wereldwijd voorbereid moeten zijn, delen we deze boodschap met vele landen, tegen hoge prijs en opoffering.

Voor hen die durven verder te lezen, zou World’s Last Chance opzichtig kunnen klinken, of roekeloos, omdat u natuurlijk hoopt op wereldvrede en voorspoed, en zeker geen universele crisis die de hele wereld overspoelt en deze beëindigt.

We hebben geprobeerd om uw reactie en vragen in te schatten en beginnen deze reis naar de toekomst met het beantwoorden van een aantal vragen, terwijl we met u delen waarom deze wereld voor haar laatste kans staat!


De Bijbel als Gids

 

1. Wie zijn de mensen achter dit artikel?

Wij zijn deel van een kleine groep mensen die over de wereld verspreid is en de Bijbel als zijn enige regel hanteert. Nadat we aanzienlijke tijd gewijd hebben aan het bestuderen ervan, in het bijzonder hoofdstukken die over onze toekomst gaan, hebben we ons gerealiseerd dat we het geleerde met u moeten delen. Deze kennis is zó belangrijk, dat we bereid zijn er ontbering en opoffering voor over te hebben, zelfs het leven zelf, om het voor u beschikbaar te maken. Sterke krachten werken hard om deze informatie het zwijgen op te leggen.

2. Waarom nemen jullie de Bijbel zo serieus?

In het begin namen we de Bijbel niet zo serieus, totdat we verwonderd raakten over de accuratesse ervan. Zo accuraat, dat zelfs voorspellingen van duizenden jaren eerder vervuld werden op de exact voorspelde dag, tot op de letter. Dit heeft ons ertoe gedwongen te concluderen dat er een al-wetende Eloah achter de Bijbel zit, die niet gebonden is door tijd en het begin en het einde kent.

We hebben ook geleerd dat onze Schepper zoveel van ons houdt dat Hij een plaats voor ons in de hemel heeft toebereid. Echter, omdat we zijn geïnfecteerd door de ziekte van zonde en op dit moment niet in staat zijn met Yahuwah in de hemel te leven, heeft Yahuwah een genezing voor de ziekte van zonde bereid.

We zouden de Bijbel niet zo serieus genomen hebben als Yahuwah niet dergelijke complete controle en kennis van de toekomst had laten zien. Dit meesterschap wordt erg duidelijk getoond in twee boeken: Daniël in het Oude Testament en Openbaring in het Nieuwe Testament.    ">>index

 

Vervulde Bijbel Profetieën

 

3. Geef een voorbeeld van een vervulde voorspelling in de Bijbel.

In het boek Daniël, hoofdstuk 2, legde Yahuwah in een droom aan de Babylonische koning voor dat van zijn tijd tot het einde der tijden, de wereld slechts zou getuigen van vier wereldrijken. De geschiedenis heeft bewezen wat Yahuwah voorspelde. (Opm.: Yahuwah, in de Bijbel, telt en voorspelt alleen deze rijken die op bijzondere wijze impact hebben op Yahuwahs volk.) De vier wereldrijken waren: Babylon (605 - 538 vChr., Medio-Perzië (538 - 331 vChr.), Griekenland (331 - 168 vChr.) en Rome (168 vChr. - 476 na Chr.) Verder onthulde Hij dat Rome in 10 territoria gesplitst zou worden en dat in de tijd van deze territoria het einde zou komen. De geschiedenis heeft de accuratesse van Yahuwahs Woord bewezen. Want tegen 467 na Chr. werd Rome in 10 naties verdeeld waaruit het huidige Europa is ontstaan.

Bovendien onthulde Yahuwah de unieke kenmerken van elk rijk, zoals de manier waarop zij in macht zouden opkomen en vallen, en de hoofdkarakteristiek van elke regering. Zie Daniël 7 en 8. Genoeg details waren gegeven opdat een oprechte student van geschiedenis en de Bijbel niet anders kan concluderen dan dat er een Eloah in de hemel is die regeert over onze wereld. (Voor meer over de profetieën van Daniël, zie The Book of Daniel eCourse.)

4. Wat is het doel van de Bijbelprofetieën?

Het doel van profetie is ons te waarschuwen voor toekomstige crises. Bij voorbeeld waarschuwde Yahuwah Noah voor de komende vloed, Abraham en Lot voor de vernietiging van de steden Sodom en Gomorra en Hij sprak tegen Mozes over de plagen van Egypte. Zij moesten allen in geloof gehoorzamen aan de waarschuwingen. Deze gebeurtenissen zijn opgetekend om ons te leren dat wat Yahuwah voorspelde ook exact gebeurde zoals Hij gezegd had. Daarom kunnen we het ons niet veroorloven om enige van Zijn nog te vervullen profetieën te negeren, omdat ze ons tot waarschuwingen zijn die, als we gehoorzamen, ons zullen beschermen tegen crises.

Daarom dienen Bijbelse profetieën een tweeledig doel – om in onze geest het bestaan te prenten van Yahuwah, die de controle heeft over alle gebeurtenissen, en om ons te waarschuwen voor een zeer ernstige situatie.  ">>index

 

Een Zeer Beangstigende en Plechtige Waarschuwing

 

5. Is er in de Bijbel een profetische waarschuwing die nog niet vervuld is?

In feite is de allerplechtigste profetische waarschuwing nog niet vervuld. Vandaag is er niets belangrijker voor ons om te begrijpen dan deze profetie, omdat de gebeurtenissen ervan in snelle opeenvolging plaatsvinden en zijn dreigende vervulling aangeeft.

6. Vertel me de plechtigste waarschuwing die op het punt staat vervuld te worden.

666 mark of the beast

"… een derde engel, die met luide stem riep: ‘Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of zijn hand krijgt, zal hij de wijn van Yahs woede moeten drinken, die onverdund in de beker van Zijn toorn is geschonken. Hij zal in vuur en zwavel worden gepijnigd, onder de ogen van de heilige engelen en van het Lam. De rook van die pijniging zal opstijgen tot in eeuwigheid. Wie het beest en zijn beeld aanbidden, of wie het merkteken van zijn naam draagt, ze krijgen geen rust, overdag niet en ’s-nachts niet. Hier komt het aan op de standvastigheid van de heiligen, die zich houden aan Yahs geboden en aan de trouw van Yahushua.” Openbaring 14:9-12.

Deze beangstigende waarschuwing beschrijft twee groepen mensen. De eerste groep wordt gewaarschuwd tegen het aanbidden van het beest en zijn beeld, wat leidt tot het ontvangen van het merkteken van het beest; terwijl de tweede groep positief wordt gezien als houders van de geboden van Yahuwah. Verder volgt direct op deze waarschuwing de beschrijving van de wederkomst van Christus. Daarom weten we dat dit de laatste waarschuwing is die gegeven wordt voor de terugkomst van Christus.

7. Hoe kan ik vermijden het beest en zijn beeld te aanbidden en zijn merkteken te krijgen?

Goede vraag. Om deze te kunnen beantwoorden moeten we het beest, het beeld van het beest, en het merkteken van het beest identificeren. Het is alleen maar logisch om aan te nemen dat Yahuwah ons niet zou waarschuwen voor dergelijke gevaarlijke entiteiten zonder ons te helpen om deze op afdoende wijze te identificeren. Onze liefhebbende Eloah zou ons niet zomaar laten raden, wanneer onze eeuwige bestemming op het spel staat. Niet verrassend daarom, dat we een beschrijving van het beest en zijn beeld vinden in het voorgaande hoofdstuk waar vele aanwijzingen zijn gegeven om hun identiteit te onthullen.  ">>index

Identificeren van het Beest

 

De enige motivatie die ons prikkelt om deze zielenreddende boodschap te delen, is Yahuwahs liefde. We verklaren hierbij, in de hoop vooroordelen weg te nemen, dat alle entiteiten waarvan gesproken wordt in dit artikel naar verwezen wordt als systemen, en zeker niet de ware waarheidszoekers die huidig deel uitmaken van dergelijke systemen. We bidden dat deze boodschap geaccepteerd wordt door alle lezers als oproep vanuit het hart om de profetieën van de Bijbel zelf te bestuderen, omdat Yahuwahs Woord onze enige gids en bewaker tegen misleiding is.

8. Hoe beschrijft de Bijbel dit beest?

“1 Toen zag ik uit de zee een beest opkomen. Het had tien horens en zeven koppen; het had een kroon op elke horen, en er stonden godslasterlijke namen op zijn koppen. 2 Het beest dat ik zag leek op een panter, met poten als van een beer en een bek als de muil van een leeuw. De draak droeg zijn kracht en heerschappij en gezag aan het beest over. 3 Een van de koppen van het beest zag eruit alsof hij geslacht was; het was een dodelijke verwonding, maar de wond genas. Vol bewondering ging de hele wereld achter het beest aan. 4 Iedereen aanbad de draak, omdat hij het beest gezag had gegeven. Ook het beest zelf aanbaden ze, met de woorden: ‘Wie is gelijk aan het beest? Wie kan het tegen hem opnemen? 5 Het beest kon zijn bek gebruiken voor grootspraak en godslasteringen, en dat tweeënveertig maanden lang. 6 Het opende zijn bek en lasterde God, zijn naam en zijn woning en hen die in de hemel wonen. 7 Het mocht de strijd met de heiligen aanbinden en hen overwinnen. Ook kreeg het macht over alle landen en volken, over mensen van elke stam en taal. 8 Alle mensen die op aarde leven zullen het beest aanbidden, iedereen van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staat, het boek van het Lam dat geslacht is. 16 Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. 17 Alleen mensen met dat teken – dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam – konden iets kopen of verkopen. 18 Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is zeshonderdzesenzestig." Openbaring 13: 1-8, 16-18.
 
beasts of daniel 7

9. De bovenstaande passage staat vol symbolen. Hoe kan ik die begrijpen?

We moeten de Bijbel zijn eigen symbolen laten interpreteren. We zouden verwachten dat Yahuwah, ten gunste ons, binnen de Bijbel de betekenis van deze symbolen heeft uitgelegd. Daartoe hebben we een bepaalde studie-ijver nodig om hun interpretatie in de Bijbel te vinden. Op deze manier kunnen we alle menselijke vermoedens en speculaties vermijden.

De Bijbel veroordeelt zelfs menselijke vermoedens en speculaties omdat “…geen enkele profetie uit de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat.” 2 Petrus 1:20. De Bijbel definieert zijn eigen symbolen. Bij voorbeeld, het boek Openbaring bevat 404 verzen. Van deze 404 verzen worden er 278 bijna woord voor woord gevonden in andere boeken in de Bijbel, waar hun betekenis wordt uitgelegd.

Daarom moedigen we u aan om te doen zoals de Bijbelse Bereanen (zie Handelingen 17:10, 11), en onderwerp elke lering aan de test van de Geschriften. Omdat, wie gebedsvol de Bijbel bestudeert, verlangend naar de waarheid te kennen, opdat hij eraan kan gehoorzamen, zal de Geschriften begijpen. "Wie ernaar streeft te doen wat Yah wil, zal weten of mijn leer van Yahuwah komt of dat ik namens mezelf spreek.” Joh. 7:17.

10. Welke profetische symbolen moeten we begrijpen om het beest en zijn merkteken te identificeren?

Er zijn veel profetische symbolen verbonden aan het beest: desalniettemin houden we het bij deze die ons zullen helpen om gemakkelijk het beest te herkennen. Deze profetische symbolen zijn: ‘beest’, ‘draak’, ‘zee’, ‘tweeënveertig maanden’ en ‘godslastering’.

lion with wingsBeest: In Bijbelprofetie is een beest een symbool van een koning of koninkrijk. "Die grote dieren, vier in getal, duiden op vier koningen… Dat vierde dier duidt op een vierde koninkrijk …” Daniël 7:17, 23. Met dit beest bestuderen we een uniek koninkrijk, omdat het niet alleen een politieke macht is, maar ook een religieuze, omdat mensen "het beest aanbadenOpenb. 13:4.

 

dragonDraak: Volgens de Bijbel is de draak een andere naam voor Satan, de vader van leugen en misleiding, "De grote draak … is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt.” Dit zou betekenen dat toen Satan "zijn kracht en heerschappij en gezag overdroeg” aan het beest, we kunnen verwachten dat het beest zich op dezelfde misleidende, kwaadaardige wijze als van Satan zal gedragen. Aldus, zal behoorlijk veel misleiding gevonden worden in het handelen van het beest. Openb. 12:9, 13,2.

 

seaZee: In Bijbelprofetie staat de zee symbool voor een menigte aan vele verschillende mensen. "…De waterstromen …zijn vele landen en volken en stammen.” Openb. 17:15. Daarmee overeenkomend kwam dit unieke koninkrijk of macht op uit de zee, wat betekent dat het uit een locatie in de wereld kwam die dichtbevolkt was met mensen van verschillende nationaliteiten.

 

calendar Tweeënveertig maanden: Deze periode staat gelijk aan drie en een half jaar (42 gedeeld door 12 maanden). En de Bijbel werd geschreven op basis van de Joodse kalender waarin elk Joodse jaar 360 dagen heeft (30 dagen voor elke maand). Dus, drieënhalf jaar en tweeënveertig maanden zijn beide hetzelfde als 1260 dagen. De reden waarom we de maanden veranderen in hun equivalent in dagen is dat wanneer Yahuwah de tijdsprofetieën gaf, hij vaak een jaar aan een dag gelijkstelde. "… veertig dagen…, veertig jaar zul je voor je schuld boete doen, één jaar voor elke dag.” Numeri 14:34; Ezechiël 4:6. (Klik Hier voor meer profetische symbolen en hun betekenissen – in het Engels.)

Daarom, impliceren de tweeënveertig profetische maanden een periode van 1260 jaren waarin het beest "zijn bek kon gebruiken voor grootspraak en godslasteringen” en het "mocht de strijd met de heiligen aanbinden en hen overwinnen. Ook kreeg het macht over alle landen en volken, over mensen van elke stam en taal. Openb. 13:5, 7. Wat betekent dat gedurende deze periode het beest Yah lastert, Christenen vervolgt en grote autoriteit heeft.

Godslastering: In de Bijbel wordt godslastering gedefinieerd op twee manieren. De eerste is wanneer iemand beweert Yahuwah of Zijn vertegenwoordiger te zijn. "Voor een goede daad zullen we u niet stenigen; maar wel voor godslastering: u bent een mens, maar beweert dat u God bent!” Joh. 10:33. Dus het beest, deze religieus-politieke macht en koninkrijk, heeft Yahuwah gelasterd door zich voor te doen als plaatsvervanger van Yahuwah op aarde. De tweede manier van godslastering plegen is door het vrijspreken van zonden (beweren de macht te hebben om zonden van anderen te kunnen vergeven). "Hoe durft hij dat te zeggen? Hij slaat godslasterlijke taal uit: alleen God kan immers zonden vergeven!” Marcus 2:7.

Het beest, deze religieus-politieke macht en koninkrijk, heeft Yahuwah gelasterd, niet alleen door Zijn plaats in te nemen op aarde, maar ook door het claimen van vrijspreken van zonden. Geen wonder dat het beest de "naam van godslastering” heeft en "godslasterlijk spreekt tegen Yahuwah, en Zijn naam lastert”; dit is omdat het beest krachten claimt die het alleenrecht zijn van Yahuwah. Openb. 13:1, 6.  ">>index

Negen SleutelKenmerken

 

Nu we de Bijbel de betekenis van zijn eigen symbolen hebben laten uitleggen, kunnen we de negen belangrijkste

identificerende kenmerken van het beest bekijken om te bepalen welke macht in de geschiedenis deze kenmerken vervult. Deze zijn niet de enige identificatoren: er zijn er nog veel meer in de Bijbel. We hopen dat deze compilatie van sleutelkenmerken u zullen stimuleren de Bijbel zelf te bestuderen om nog meer te ontdekken.

alt1. Het beest combineert religieuze en politieke macht simultaan. "…het beest aanbaden ze…” Openb. 13:4..

alt2. Het beest kwam in een dichtbevolkt gebied van de wereld aan de macht, "Toen zag ik uit de zee een beest opkomen” Openb. 13:1.

alt3. Het beest kreeg zijn macht en autoriteit van Satan, dus zouden we verwachten dat zijn geschiedenis voor een groot deel misleiding bevat, "De draak droeg zijn kracht en heerschappij en gezag aan [het beest] over.Openb. 13:2.

alt4. Het beest regeerde medogenloos en bezat 1260 jaar lang absolute heerschappij. Deze periode moet een duidelijk beginpunt en einde hebben met de ‘dodelijke verwonding’. “Het beest kon …(dit doen) … voor tweeënveertig maanden lang.” “Een van de koppen van het beest zag eruit alsof hij geslacht was” “Ook kreeg het macht over alle landen en volken, over mensen van elke stam en taal.” Openb. 13:5, 3, 7.

alt5. Het beest vervolgde Christenen gedurende de 1260 jaren. "Het mocht de strijd met de heiligen aanbinden en hen overwinnen. Openb. 13:7.

alt6. Het beest zal volledig genezen van zijn ‘dodelijke verwonding’ en de wereld bewondert hem,"…maar de dodelijke wond genas. Vol bewondering ging de hele wereld achter het beest aan.” Openb. 13:3.

alt7. Het beest heeft een mysterieus getal 666 dat zijn handelen en naam identificeert,"Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is zeshonderdzesenzestig." Openb.13:18.

alt8. Het beest godslastert door te beweren dat hij Eloah is en absoluties geeft. (De macht om de zonden van anderen te vergeven).

alt9. Het beest deed andere godslasterlijke beweringen, ondernomen acties die Yahuwah’s exclusieve voorrecht zijn. “Het beest kon zijn bek gebruiken voor grootspraak en godslasteringen” Openb. 13:5. Beste lezer, welke macht in de geschiedenis vervult al deze identificerende kenmerken? Voor de eerlijke harten is er maar één antwoord: De Rooms Katholieke Kerk. De Roomskatholieke Kerk is het beest waarvoor Yahuwah ons, uit liefde, waarschuwt. Het is niet het doel van dit artikel om Roomskatholieken aan te vallen, maar om de waarheid over het Katholieke systeem te onthullen. Niemand hoeft zich aangevallen te voelen, maar juist aangemoedigd om te zoeken naar feiten en bevestiging.

11. Kunt u deze conclusie met historisch bewijs en feiten ondersteunen?

Laten we voor elk identificerend kenmerk bekijken hoe de geschiedenis exclusief naar de RoomsKatholieke Kerk wijst.

(1) De Rooms Katholieke Kerk combineert religieuze en politieke macht simultaan:

Johannes zag deze combinatie in een profetisch visioen omtrent het vierde en laatste koninkrijk van de wereld en beschreef het als, "een vrouw zittend op een scharlakenrood beest Openb. 17:3.

In de Bijbel is een vrouw een symbool van een ekklesia, "als een echtgenote die haar man bedriegt, zo heb je mij bedrogen, volk van Israël! – spreekt Yahuwah.” “Ik heb u aan één man uitgehuwelijkt, aan Christus, en Ik wil u als een kuise bruid aan Hem geven.” Jeremia 3:20; 2 Korintiërs 11:2.

Daarbij wordt unaniem begrepen in profetie dat een beest een natie is. Zelfs in de huidige wereld worden naties als beesten gesymboliseerd. De VS worden gezien als een arend, Rusland vergeleken met een beer, en China draagt het beeld van een draak.

Lang geleden onthulde Yahuwah aan Daniël alle wereldrijken tot het einde der tijden. In een visioen zag Daniël dat het laatste beest "anders was dan alle andere” Daniël 7:19. Maar hoe zou het anders zijn dan? Volgens Openbaring 17:3, zoals hierboven, zal dit beest (deze natie) door een vrouw (ekklesia/kerk) geregeerd worden.

Zijn er vandaag de dag een kerk en staat die samenwerken als een wereldwijd erkende macht? De enige entiteit in de wereld die dit bereikt heeft is de Roomskatholieke Kerk.

De Roomskatholieke paus is absoluut religieus leider over een miljard volgers wereldwijd.

“De Roomse Paus, als de opvolger van Petrus, is de eeuwigdurende en zichtbare bron en fundering van de eenheid van zowel de bisschoppen en alle gelovigen bij elkaar.” Vatican Council II (1962-65)

“Elke geestelijke moet de Paus gehoorzamen, zelfs als hij beveelt wat slecht is; want niemand mag de Paus oordelen.” Pope Innocent III (1198-1216)

En tegelijkertijd is de paus koning over de onafhankelijke natie Vaticaanstad. Het Vaticaan is een afgescheiden, soevereine mini-natie, al ligt het binnen Italië. Daarmee is het pausdom een unieke macht van religie en burgerlijke macht gecombineerd.

(2) De Roomskatholieke Kerk kwam aan de macht in een dichtbevolkt gebied van de wereld:

Dit illustreert perfect de Roomskatholieke Kerk als de roos temidden van de diverse machten en landen van Europa.

(3) De geschiedenis van de Roomskatholieke Kerk staat bol van misleiding:

Geïnformeerde Katholieken bevestigen vervalsingen gemakkelijk als een manier van leven voor de pausen. Hans Kung, een Katholiek priester en theoloog die adviseur was voor het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965), verklaarde dat de pausen al in de vijfde eeuw “hun macht beslissend uitbreidden met expliciete vervalsingen”.

The Catholic Church: A Short History (vertaald door John Bowden), p. 61

Een van de beste voorbeelden is het document Donatie van Constantiijn, gedateerd 30 maart, 315 na Chr., dat de Roomskatholieke Kerk vervalste om haar macht en autoriteit uit te breiden. Door dit valse document, overtuigde Paus Stefanus III in de achtste eeuw Pepin, koning van de Franken, dat de gebieden van de Longobarden door Constantijn aan de Roomskatholieke Kerk gegeven waren. Dit leidde ertoe dat Pepin tegen de Longobarden vocht en de steden toeëigende voor de paus. In 1440 werd bewezen dat dit document vervalst was door een pauslijke assistent genaamd Lorenzo Valla, maar paus na paus heeft deze vervalsing nooit toegegeven of beleden. Tot op de dag van vandaag staat er een inscriptie in de doopkapel van St. Jan van Lateranen in Rome die dit vervalste document vereeuwigt.

De Paus roept op tot een nieuwe wereldorde: “VATCIAANSTAD (AP) – Paus Johannes Paulus II luidde het nieuwe jaar in op donderdag met een hernieuwde oproep voor… het creëren van een nieuwe wereldorde, gebaseerd op respect voor de waardigheid van de mens en gelijkheid tussen naties.” Donderdag 1 januari 2004 Geplaatst: 9:21 AM EST (1421 GMT)

"”Het grote overheersende kenmerk van het hele systeem van de Anti-Christ – de Nieuwe Wereldorde – is flagrant bedrog. In feite scheppen schrijvers van de Nieuwe Wereldorde op over hun geplande misleidingen, omdat ze arrogant geloven dat de grote meerderheid van de wereldbevolking te dom en te lui is om te weten wat het beste voor hen is. Alleen de Planners van de Nieuwe Wereldorde weten wat het beste is voor de wereld, en ze hebben vastgesteld dat ze hun doelen alleen kunnen bereiken door opzettelijke misleiding van de arme massa’s”. Bill Cooper, “Behold A Pale Horse” p.49

(4) De RoomsKatholieke Kerk regeerde meedogenloos 1260 jaar lang met absolute heerschappij over andere naties. Deze periode heeft een duidelijk beginpunt, en een ‘dodelijke verwonding’ aan het einde ervan:

general berthier

De RoomsKatholieke Kerk kreeg haar dodelijke verwonding in 1798 toen [Paus Pius VI] gevangen genomen werd in Frankrijk op bevel van Napoleon.

“In 1798 maakte Generaal Berthier zijn entree in Rome, schafte de pauslijke regering af en vestigde een seculiere regering.” Encyclopedia Britannica, 1941 edition

Het eind van de profetie vastgesteld hebbend in 1798, en 1260 jaar terugkijkend, komen we uit in 538 n.Chr. Om voor het pausdom dit identificerend merkteken te vervullen, moet er een belangrijke gebeurtenis plaatsgevonden hebben aan het begin van de 1260-jarige periode.

Historisch bewijs onthult dat in 533 n.Chr. de Romeinse Keizer Justinian de pauslijke kerkelijke oppermacht erkende als “hoofd” van alle kerken in zowel het oosten als in het westen van het Romeinse Rijk. Echter, het duurde nog tot 538 n.Chr. voordat het pausdom effectief bevrijd werd van zijn laatste Arische opponent, de Ostrogoten (die in die tijd over Italië regeerden) en de paus opstond als de leidende figuur in het Westen. Aldus werd in 538 n.Chr. het podium toebereid voor de geleidelijke maar zekere opkomst van het pausdom.

"Vigilius...besteeg de pauslijke zetel (538 n.Chr.) onder de militaire bescherming van Belisarius.” History of the Christian Church, Vol. 3, p. 327

Terwijl het pausdom meer macht kreeg, onderwierp het niet alleen zijn volgelingen maar ook de heersers en koningen van Europa. Met dat doel voor ogen gaven de pausen verscheidene pauslijke edicten uit om hun autoriteit over de koningen van Europa uit te breiden:

"Het is het ambt van het pausdom om koningen en keizers onder de voet te treden.”J.H. Ignaz Dollinger, The Pope and the Council, (London), p. 35

"Vrees dan onze toorn en de donderslagen van onze wraak; want Jezus Christus heeft ons [de pausen] met zijn eigen mond aangesteld tot absolute rechters van alle mensen; en koningen zelf zijn onderworpen aan onze autoriteit. Paus Nicholas I (858-867 AD)

In het pauslijk edict van Paus Gregorius XI, van 1372 n.Chr. en getiteld In Coena Domini, sprak de paus pauslijke overheersing over de gehele Christelijke wereld uit, seculier en religieus, en deed iedereen in de ban die weigerde aan de pausen te gehoorzamen en belasting te betalen. Dit pauslijk edict werd bevestigd door daaropvolgende pausen en, in 1568 n.Chr., zwoer Paus Pius V dat het een eeuwige wet zou blijven.

Een praktische demonstratie van bovenstaande bewering was hoe Paus Gregorius VII in 1077 n.Chr. Koning Henry IV, Keizer van Duitsland, behandelde. Toen de koning de autoriteit van de paus leek te negeren, deed de paus hem in de ban en onttroonde hem. Henry besloot vrede te sluiten met de paus en stak de Alpen midden in de winter over om zichzelf nederig op te stellen. Toen hij het kasteel van de paus bereikte, moest hij buiten op het terrein wachten op toestemming om de paus te zien, met blote voeten, zijn hoofd onbedekt en zeer schamel gekleed. De koning moest daar drie dagen vasten en biechten voordat de paus hem gratie verleende.

Vandaag de dag houdt het pausdom de claim op heerschappij over wereldleiders nog steeds hoog:

"De Eerste Geziene [pausdom in Rome] wordt door niemand beoordeeld. Het is het alleenrecht van de Roomse Paus om te oordelen… over degenen die de hoogste burgerlijke functie bekleden in een staat… Er is geen beroep of verhaal mogelijk tegen een beslissing of decreet van de Roomse paus." The Code of Canon Law (Paulist Press, 1985), pp. 951, 271

(5) De Roomskatholieke Kerk vervolgde Christenen tijdens de 1260-jarige periode:

dark ages torture

Tijdens deze periode van de geschiedenis (ook bekend als de Middeleeuwen), had de Roomskatholieke Kerk een sterke heerschappij over Europa, en elke burger moest Roomskatholiek zijn. Alles behalve volledige onderwerping aan de paus was strafbaar met marteling of de dood. Dit leidde ertoe dat het Roomskatholieke systeem een van de meest vervolgende religies werd die de wereld ooit heeft gekend, volgens Vicars of Christ: the Dark Side of the papacy, by Peter de Rosa, p. 180

"Voor het uitoefenen van geloof in strijd met de Roomse Kerk, verslaat de geschiedenis van het martelaarschap van meer dan honderdmiljoen mensen." Brief Bible Studies, p. 16

"We moeten de Inquisitie rangschikken onder de donkerste vlekken van de mensheid." Will Durant, The Story of Civilization, vol. 4, p. 78

"Dat de Kerk van Rome meer onschuldig bloed heeft vergoten dan elk ander instituut dat ooit bestaan heeft onder de mensheid zal door geen Protestant worden betwijfeld die een volledige kennis van geschiedenis heeft. Het is onmogelijk om een compleet beeld te vormen van de veelheid van haar slachtoffers en het is vrij zeker dat geen enkele verbeeldingskracht hun lijden afdoende kan voorstellen." W. E. H. Leeky, History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe, Vol. 2:32, 1910 edition

In the Catholic Encyclopedia, Deel 12, pagina 266, zal de lezer een lang artikel vinden dat het gezag van de Roomskatholieke Kerk beschrijft bij het straffen van ‘ketters’, wiens enige misdaad was dat ze getrouwe Bijbelgelovende Christenen waren.

(6) De Roomskatholieke Kerk zal volledig herstellen van haar ‘dodelijke verwonding’ en de hele wereld zal er achteraan lopen:

Toen Paus Pius VI in gevangenschap stierf in Frankrijk in 1799, verwachtte de wereld het einde van de Roomskatholieke Kerk. Echter, Yahuwah had ons ongeveer 2000 jaar geleden gezegd dat het beest zou herstellen van zijn dodelijke wond. Hier is hoe de New York Times verslag legde van de genezing van het beest, het pausdom:

"DODELIJKE WOND GENEZEN: Rome, 7 juni.—Vanaf 11 uur vanmorgen bestaat er nog een soevereine, onafhankelijke staat in de wereld. Op dat moment, wisselde Premier Mussolini … met Kardinaal Gaspari, Pauslijke Staatssecretaris, vertegenwoordiger van Paus Pius XI, ratificaties uit van de verdragen die getekend waren in het Paleis van Lateranen op 11 februari. Door dit simpele verdrag kwam de soevereine, onafhankelijke Staat Vaticaanstaat tot bestaan." New York Times, July 7, 1929

De San Francisco Chronicle versloeg van het ‘herstel’ van het pausdom als volgt:

"Mussolini en Gaspari (Kardinaal) Tekenen Historisch Verdrag... Helen Wond van Vele Jaren." The San Francisco Chronicle, 7 juli 1929

Loopt vandaag de dag de wereld ‘achter het pausdom aan”, zoals de Bijbel voorspelde?

"De beste manier om Paus Johannes Paulus II te eren, waarlijk een van de grootste mannen, is zijn leringen serieus te nemen; is naar zijn woorden te luisteren en zijn woorden en leringen in praktijk te brengen hier in Amerika. Dit is een uitdaging die we moeten aannemen.” President George W. Bush, 21 maart 2001

"Paus Johannes Paulus II is een van de grootste morele en geestelijke leiders van deze eeuw.” Billy Graham in the Saturday Evening Post, jan.-feb. 1980

"Ik heb enorme bewondering voor Paus Johannes XXII. Voor mij bracht hij een nieuw tijdperk naar de wereld.” Billy Graham, Chicago Tribune, 8 juni 1963

"Paus Johannes Paulus II viert buiten de mis en in het Spaans voor meer dan een miljoen mensen in Mexico Stad.” The New York Times, 25 jan. 1999

"Woensdagavond toen de Heilige Vader met Vice-President Gore langs het asfalt liep … om aan boord te gaan van “Shepherd I” en terug te keren naar Rome, huilden mensen, zwaaiden met zakdoeken en juichten “Johannes Paulus II, we houden van u!”… Het was een kort maar zeer ontroerend en krachtig bezoek van de Paus aan St. Louis." 28 jan. 1999 (EWTNews)

"Het lijdt geen twijfel dat Paulus VI, samen met Johannes XXII en Johannes Paulus II, herinnerd zullen worden als de drie grote Pausen van Vrede, pioniers van een gedenkwaardige transcendentie van de Katholieke Kerk in het Nieuwe Tijdperk." Robert Muller, former U.N. Assistant Secretary General

(7) De Roomskatholieke Kerk draagt het mysterieuze getal 666:

De officiële titel van de paus is "Vicarius Filii Dei", wat vertaald betekent, “Vertegenwoordiger van de Zoon van God”. Om dit te bevestigen, schreef de Katholieke krant Our Sunday Visitor van 18 april 1915: “De gegraveerde tekst op de Mijter van de paus luidt als volgt: 'Vicarius Filii Dei'". Aangezien in het Latijn bepaalde letters numerieke waarde hebben, hoeven we deze alleen maar op te tellen om tot 666 te komen.

666 mark of the beast - vicarius filii dei

(8) De Roomskatholieke Kerk godslastert door te beweren “God” te zijn en absolutie van zonden te verlenen:

"We houden op deze aarde de plaats van de Almachtige God." Paus Leo XIII, in an Encyclical letter, van 20 juni 1894

"De Paus is niet alleen de vertegenwoordiger van Jezus Christus, maar hij is Jezus Christus, verborgen onder een sluier van vlees." The Catholic National, juli 1895

"Maar de opperste leraar in de Kerk is de Roomse Paus … [die] complete onderwerping en gehoorzaamheid van wil eist... als aan God Zelf." Paus Leo XIII, the Great Encyclical Letters, p. 193

"Het lijkt erop dat Paus Johannes Paulus II nu over de universele Kerk presideert vanuit zijn plaats aan het kruis van Christus." Uit een artikel getiteld, "Auckland Bishop Says Pope Presides From the Cross" AUCKLAND, New Zealand, 20 september 2004, Zenit.org

"Het is inderdaad niet teveel om te zeggen dat, gezien de verhevenheid van hun ambten, de priesters zovele goden zijn." Pope Innocent III

De Roomskatholieke Kerk creëerde een enorme ‘markt’ op aarde voor een uniek soort koopwaar, waarvoor ze geen concurrenten en onuitblusbare vraag had. Ze beweerde dat ze het recht had om de genade van Yahuwah, Zijn gratis daad van vergeving, aan de zondaars te verkopen. Tot op de dag van vandaag behoudt deze godslasterlijke kracht de macht om zonde te vergeven.

"Deze gerechtelijke autoriteit omvat zelfs de macht om zonde te vergeven." The Catholic Encyclopaedia Vol. 12, -article "Pope", p. 265

"En God zelf verplicht zich te houden aan het oordeel van zijn priester en hetzij wel of niet te vergeven of, als zij weigeren absolutie te geven, op voorwaarde dat de boeteling daartoe in staat is.” Dignity and Duties of the Priest, p. 27, New York: Benziger Brothers, Printers to the Holy Apostolic See, 1888

(9) De Roomskatholieke Kerk heeft nog andere godslasterlijke beweringen gedaan door acties te ondernemen die aan Yahuwah voorbehouden zijn: Hier zijn voorbeelden van de godslasterlijke beweringen en leringen van de Roomskatholieke Kerk: “De priester heeft de macht van de sleutels, of de macht om zondaars uit de hel te verlossen, of hen het paradijs waardig te maken, en hen te veranderen van slaven van Satan tot kinderen van God. En God zelf is verplicht zich te houden aan het oordeel van zijn priesters … De Soevereine Meester van het universum volgt alleen de dienaar door in de hemel alles te bevestigen wat deze op aarde beslist." Liguori, "Duties and Dignities of the Priest", pp. 27, 28

blasphemy

"Zo kan de priester, op een bepaalde manier, de schepper van zijn Schepper genoemd worden, want door de woorden van de wijding uit te spreken, schept hij als het ware, Jezus in het sacrament, door hem een sacramenteel bestaan te geven en hem voort te brengen als een slachtoffer dat aan de eeuwige Vader wordt aangeboden… De macht van de priester, is de macht van de goddelijke persoon; want de transsubstantiatie van het brood vereist evenveel kracht als de schepping van de wereld.” Saint Bernadine of Sienna

"Priesters zijn de verlossers van de wereld." Saint Jerome

Voor wat betreft haar godslasterlijke handelingen heeft de Roomskatholieke Kerk de grootste godslasterlijke handeling van alle begaan. Ze veranderde de wet van Yahuwah – de Tien Geboden. Ze waagde het om het tweede gebod zelfs helemaal te schrappen, omdat het haar praktijken en rituelen verdoemde. En erger nog, ze veranderde de kalender, waarin ze de zondag verhoogde. Dit werd gedaan ondanks dat Yahuwah aan Adam dit eeuwigdurende gebod gaf bij de schepping en bevestigde aan ons "Ik zal mijn verbond niet schenden, mijn woorden niet herroepen" Psalmen 89:34.

De Tien Geboden zijn het enige deel van de Bijbel dat door Yahuwahs eigen stem gegeven werd in de aanwezigheid van een congregatie. En om er zeker van te zijn dat Mozes geen letter missen zou, schreef Yahuwah ze op met Zijn eigen vinger en overhandigde ze aan Mozes. "Yahuwah heeft deze woorden [De Tien Geboden] – deze, en niet meer - tot u gesproken toen u daar bijeen was. …En Hij schreef ze op twee stenen platen en gaf die aan mij.” Deuteronomium 5:22.

Christus beklemtoonde verder de onveranderlijkheid van de Tien Geboden toen Hij zei: “maar nog eerder vergaan hemel en aarde dan dat er ook maar één tittel van de wet wegvalt” Lucas 16:17. De zon schijnt aan de hemel, de vaste aarde waarop u woont, zijn Yahuwahs getuigen dat Zijn wet onveranderlijk en eeuwig is. Ook al zullen zij verdwijnen, de goddelijke beginselen zullen blijven. Christus bevestigde verder "Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn.” Mattheüs 5:17, 18.

De Katholieke Kerk schaamt zich er niet voor dat zij de aanbiddingsdag veranderd heeft. In feite is ze zelfs trots op deze handeling en verwijst ernaar als haar ‘merkteken’ van autoriteit en superioriteit over andere ‘kerken’ en religies.

"De Sabbat, de bekendste dag van de wet, werd veranderd in de dag van de Heer. Deze en andere zijn niet opgehouden vanwege instructies die van Christus zijn ontvangen, (omdat Hij zelf zegt, Ik ben niet gekomen om de wet te vernietigen, maar om deze te vervullen), maar omdat ze vanwege het gezag van de kerk veranderd zijn.” Aartsbisschop van Rheggio, preek van 18-01-1562, Mansi XXIII, p. 526

"De zondag is een Katholiek instituut, en haar claim op heiligheid kan alleen op Katholieke autoriteit verdedigd worden … In de Heilige Schrift van begin tot eind is geen enkele tekst te vinden die de aanpassing rechtvaardigt van de wekelijkse aanbiddingsdienst van de laatste naar de eerste dag van de week." Catholic Press, Sidney, 25-08-1900

"Nergens in de Bijbel wordt verklaard dat aanbidding veranderd moet worden van zaterdag naar zondag. Feit is dat de Kerk al een aantal eeuwen bestond voordat de Bijbel aan de wereld gegeven is. De Kerk maakte de Bijbel: de bijbel heeft niet de Kerk gemaakt." Things Catholics Are Asked About, by Martin J. Scott, 1927 ed, p. 136

"We vieren zondag in plaats van zaterdag, omdat de Katholieke Kerk de heiligheid van zaterdag op zondag overgebracht heeft aan het Concilie van Laodicea in het jaar 364 n.Chr." The Converts Catechism of Catholic Doctrine, from P. Geiermann, the work of Pope Pius X, op 25 jan.1910
Volgens de Roomskatholieke Kerk is ‘zondag’ hun duidelijke en onderscheidende autoriteit.

"Zondag is ons merkteken van autoriteit. De kerk staat boven de Bijbel, en deze overbrenging van de Sabbat viering is bewijs van dit feit." The Catholic Record, London, Ontario, 1 september 1923

"De viering op zondag door Protestanten is een eerbetoon dat zij, ondanks zichzelf, betuigen het gezag van de (Katholieke) Kerk." Plain Talk About the Protestantism of Today, by Monsignor Segur, p. 213

"Maar de Protestantse geest lijkt zich niet te realiseren dat door … zondag te vieren … zij het gezag accepteren van de voorzitter van de kerk, de paus." Our Sunday Visitor, Catholic weekly, 5 Februari 1950

"Natuurlijk beweert de Katholieke Kerk dat de aanpassing haar daad was… een merkteken van haar kerkelijke macht en gezag in religieuze zaken." Office of Cardinal Gibbons, through Chancellor C.F. Thomas, 11 nov. 1895

Door het overweldigende gewicht van bewijs, kunnen we beslist concluderen dat het beest van Openbaring 13 en 14 de Roomskatholieke Kerk is, en dat haar merkteken (het merkteken van het beest) de zondagsdienst is.

Waarom is dit merkteken zo belangrijk? Heeft u ooit een document ondertekend om de autenticiteit ervan te valideren of bevestigen? Heeft u ooit uw ‘zegel van goedkeuring’ gegeven voor iets? Het is verplicht in elke regering. Alleen door ondertekening wordt een document geverifieerd. Regeringsverklaringen moeten altijd een officieel merkteken of zegel dragen. Wat zijn de kenmerken van deze regeringsmerken of zegels? Een officieel zegel of signatuur moet drie kenmerken bevatten:

De Gewaagde Aanpassing

De Wet van Yahuwah

  De Wet van Yahuwah als door de Mens Veranderd
I
U zult geen andere elohim vereren.
II
Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde: Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want Ik, Yahuwah, uw Eloah, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer zij mij haten; maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht.
III
Misbruik de naam van Yahuwah uw Eloah niet, want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan.
IV
Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan Yahuwah uw Eloah; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen.
Want in zes dagen heeft Yahuwah de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte Hij. Daarom heeft Yahuwah de sabbat gezegend en heilig verklaard.
V
Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat Yahuwah, uw Eloah, u geven zal.
VI
Pleeg geen moord.
VII
Pleeg geen overspel.
VIII
Steel niet.
IX
Leg over een ander geen vals getuigenis af.
X
Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.

Exodus 20:1-17
 

Zegel van de Schepper Verwijderd

I
Ik ben Yahuwah uw Eloah. U zult geen andere elohim vereren.

(Het tweede gebod is weggelaten)

II (eigenlijk III)
Misbruik de naam Yahuwah niet.

III (eigenlijk IV)
Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. (Het sabbat gebod is radicaal aangepast)

IV (eigenlijk V)
Toon eerbied voor uw vader en uw moeder.

V (eigenlijk VI)
Pleeg geen moord.

VI (eigenlijk VII)
Pleeg geen overspel.

VII (eigenlijk VIII)
Steel niet.

VIII (eigenlijk IX)
Leg over een ander geen vals getuigenis af.

IX (eigenlijk X, deel 1)
U zult andermans vrouw niet begeren.

X (eigenlijk X, deel 2)
U zult andermans eigendommen niet begeren.

Het Algemene Katholieke Catechisme

1. De naam van de ambtenaar
2. De titel van de ambtenaar
3. Het grondgebied of domein van zijn autoriteit

seal of the united states president

Bij voorbeeld, wanneer de President van de Verenigde Staten een wetsvoorstel valideert, moet hij dit ondertekenen met, George Washington (naam), President (titel) van de Verenigde Staten (grondgebied). Elk document moet op deze manier ondertekend zijn om officieel en wettig te zijn.

Kijkend naar de Almachtige Schepper, realiseren we ons dat Hij een Hemels Koninkrijk heeft. En het document dat de wet van Zijn Koninkrijk bevat is dat van De Tien Geboden. Kijkend direct temidden deze wetten zult u het zegel van de levende Eloah vinden! "Want in zes dagen heeft Yahuwah de hemel en de aarde gemaakt, en de zee..." Exodus 20:11.

Merk de drie uitgesproken kenmerken op:
1. Naam: Yahuwah ("Ik ben Yahuwah: dat is mijn naam" Jesaja 42:8)
2. Titel: SCHEPPER ("Yahuwah maakte")
3. Grondgebied of domein: HEMEL EN AARDE (Hemel en aarde)

Het zegel van de Schepper wordt duidelijk gevonden in het Sabbath gebod in Zijn wet. Het is een bevestiging van Zijn autoriteit als onze Schepper. Wanneer we Zijn Sabbat houden, drukken we uit dat we Hem erkennen als onze Schepper.

Op de Sabbat, hebben we de kans Yahuwah als onze Schepper te aanbidden. Wanneer we de dag die Yahuwah gekozen heeft heilig houden, verklaren we aan de hele wereld dat de Schepper van het universum onze Eloah is! De duivel, “Lucifer” valt de Sabbat aan, omdat hij aanbeden wil worden "als de Allerhoogste" Jesaja 14:14. De Schepper verlangt naar uw aanbidding op Zijn heilige Sabbat dag, en Satan, die verlangt te zijn als de Schepper, wil uw aanbidding op zondag. Welke zult u kiezen?

"Houd de Sabbat in ere; dat zal voor jullie en Mij het teken zijn waaraan te zien is dat Ik, Yahuwah jullie Elohim ben." Ezechiël 20:20. ">>index

(Voor meer over identificatie van het beest, zie The Beast of Revelation 13 & 17 eCursus.)

Identificeren van het Beeld van het Beest

 

12. Wat is dan het beeld van het beest, waarvoor Yahuwah ons waarschuwt het niet te aanbidden?

Om het beeld van het beest te kunnen identificeren, moeten we eerst het twee-hoornige beest identificeren dat helpt bij het vormen van het beeld van het beest:
11 "Toen zag ik een tweede beest, dat opkwam uit de aarde. Het had twee horens, net als een lam, en het sprak als een draak. 12 Voor de ogen van het eerste beest oefende het heel diens macht uit. Het dwong de aarde en alle mensen die erop leefden het eerste beest, dat van zijn dodelijke verwonding genezen was, te aanbidden… 14 … Het droeg hun op een beeld te maken voor het beest dat ondanks zijn steekwond toch leefde. 15 Het kreeg de macht om dat beeld leven in te blazen, zodat het beeld van het beest ook kon spreken en kon veroorzaken*) dat iedereen die het beeld niet aanbad, gedood zou worden. 16 Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. 17 Alleen mensen met dat teken – dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam – konden iets kopen of verkopen. Openbaring 13:11-12, 14-17.

image of the beast Dit tweehoornige beest heeft de volgende indentiteitskenmerken:
1. Dit beest kwam tot bestaan rond de tijd dat het pausdom zijn dodelijke verwonding kreeg in 1798, "een tweede beest dat opkwam" Openb.13:11.
2. Dit beest kwam op uit de aarde, in tegenstelling tot het eerste beest dat opkwam uit de zee. Als ‘zee’ vele volken en naties betekent, dan vertegenwoordigt ‘aarde’ een dunbevolkte regio. Zo zou deze natie op de voorgrond treden in een regio met weinig inwoners.
3. Dit beest heeft twee hoorns als van een lam. Volgens de Bijbel vertegenwoordigt een hoorn macht. "…horens**) komen uit Zijn hand, waarin zijn kracht verborgen is." Habakuk 3:4 (KJV). Daarom heeft deze natie twee gescheiden machten, verschillend van elkaar. Ook is een lam een symbool voor Christus; daarom kunnen we afleiden dat deze natie gefundeerd is op pure en nobele Christelijke principes.
4. Echter, spreekt dit beest als een draak; een natie ‘spreekt’ door wetgeving en gerechtelijke auroriteiten. De ‘Hoorns als van een lam’ en ‘spreekt als een draak’ steken sterk af tegen de vredelievende handelingen en praktijken van deze natie. Beste lezer, we vragen u nogmaals, welke natie vervult deze identificerende merktekens? Hier is maar één antwoord op: De Verenigde Staten van Amerika.

1. De VS kwamen tot stand rond 1798: Er is maar één natie die tot bestaan kwam in de tijd dat het pausdom zijn macht verloor in 1798. Deze profetie wijst direct naar de Verenigde Staten. De VS was georganiseerd onder de Constitutie van een federale republiek in 1787.
2. De VS kwamen op in een dunbevolkt land: De VS groeiden niet in de Oude Wereld die dichtbevolkt was met zijn grote menigten, maar in de Nieuwe Wereld, met zijn relatief weinig inwoners.
3. De VS hebben twee gescheiden machten, gefundeerd op Christelijke principes: De VS hebben een unieke regeringsvorm, waar kerk en staat vrijheden genieten die gegarandeerd zijn door de Grondwet. Om dit regeringssysteem, zijn de VS inderdaad een Republiek (een koninkrijk zonder koning) en een Protestant (kerk zonder paus), met beide machten compleet gescheiden van elkaar. En hun lamsachtige eigenschappen maakten de Verenigde Staten een toevluchtsoord voor de vervolgden en onderdrukten van vele naties.

"De Schepper verlangt naar uw aanbidding op Zijn heilige Sabbat dag, en Satan, die verlangt te zijn als de Schepper, wil uw aanbidding op zijn zondag. Voor welke kiest u?"

4. De Verenigde Staten spreken als een draak: De fundamentele wet van de VS die in de grondwet is vastgelegd, garandeert individuele gewetensvrijheid. Niets is meer geliefd of fundamenteler. De VS zijn echter al begonnen met – en zullen binnenkort elk beginsel van hun grondwet volledig verwerpen. En wat deze beweging nog meer betekenis geeft, is het feit dat het belangrijkste doel de handhaving van de zondagsviering is. Dergelijke actie is direct in strijd met de principes van deze regering, met het genie van haar vrije instellingen, met de Onafhankelijkheidsverklaring en met de Grondwet. De grondwet bepaalt dat “het Congres geen wet mag opstellen die een religieuze instelling respecteert, of de vrije uitoefening daarvan verbiedt”, en dat “geen religieuze toets ooit vereist zal zijn als kwalificatie voor een ambt van openbaar vertrouwen onder de Verenigde Staten.” De inconsistentie van een dergelijke actie is niet groter dan in het symbool wordt weergegeven. Het is het beest met lamshoorns – in de basis puur en ongevaarlijk – dat spreekt als een draak. Alleen maar observeren wat er in het nieuws gebeurt en in het recente verleden zal deze Bijbelse beschrijving bevestigen.

"Ik ben groot voorstander van het op geloof gebaseerde initiatief dat we voorstellen, omdat ik niet geloof dat het de scheidslijn tussen kerk en staat schendt, en ik geloof dat het Amerika een betere plek zal maken.” George W. Bush, die een warrige verwijzing maakt naar de Establishment Clause (vestigingsclausule), geciteerd uit Conrad Göringer, AANEWS #889 (28 februari 2001) van Amerikaanse Atheïsten. Deze verklaring is in strijd met de ‘Bill of Rights’ van de Grondwet die de regering verbiedt “een gevestigde godsdienst te respecteren”.

"Onze prioriteiten zijn ons geloof.."
George W. Bush, Greensboro, North Carolina, 10 Oktober 2000, citaat van Jacob Weinberg, "The Complete Bushisms"

"De duidelijke boodschap van de nieuwe regering is dat het Amerika van George W. Bush een Christelijk land is en dat niet-Christenen welkom zijn in de tent, zolang ze ermee instemmen met hun status van een getolereerde minderheid en niet als volledig gelijkwaardige burgers. Alan M. Dershowitz, in

"Bush Starts Off by Defying the Constitution," (“Bush begint met het trotseren van de Grondwet”) Los Angeles Times, 24 januari 2001  ">>index


 Profetie die Binnenkort Vervuld wordt

 

13. Het is duidelijk dat het tweehoornige beest de VS zijn. Maar wat is de relatie tussen de VS en het beeld van het beest?

Hoewel de VS gefundeerd zijn op principes in strijd met het pausdom, zien we vandaag de dag hoe de VS en het Vaticaan nauwer samenwerken om hun invloed prominenter te maken. De Bijbel leert ons dat op een dag, in de niet al te verre toekomst, de VS een wet zullen uitvaardigen die hun burgers en daarna de hele wereld verplicht om het eerste beest, het pausdom, te aanbidden. "Voor de ogen van het eerste beest [pausdom] oefende het [VS] heel diens macht uit. Het [VS] dwong de aarde [eerst de VS en dan wereldwijd] en alle mensen die erop leefden het eerste beest, dat van zijn dodelijke verwonding [1798] genezen [1929] was, te aanbidden [de zondag van de paus te eren], en droeg de mensen op aarde op een beeld te maken voor het beest [het pausdom duplicerend wanneer zij burgerlijke macht gebruikte om religieus dogma op te leggen], dat ondanks zijn steekwond toch leefde.” Openb. 13:12, 14.

BELANGRIJKE OPMERKING:
De vorming van het ‘beeld van het beest’ is voltooid met de vestiging van de Internationale Datumlijn [IDL] en de handhaving van de Gregoriaanse kalender door de VS als civiele kalender voor alle internationale verdragen met de VS. Alle landen in de wereld hebben dit overgenomen. Trouwens, het laatste land dat het overnam was Saoedi Arabië eind 2016. WOW! Zie de details in deze link: https://www.worldslastchance.com/end-time-prophecy/image-to-the-beast-already-made.html

De vestiging van het beeld van het beest staat uiteengezet in Openbaring 13 als een 2-stappen proces:

De eerste stap wordt uitgespeld in vers 14: Het droeg alle mensen die op aarde leefden op om een beeld te maken voor het beest dat ondanks zijn steekwond toch leefde.

Deze eerste stap werd vervuld door de VS met hun oproep voor een Internationale Datumlijn, en handhaving van Gregoriaanse data in alle verdragen die met de VS met elk land heeft gesloten.

Vers 14 is al compleet vervuld.

Nu de tweede stap van dit proces, uiteengezet in vers 15: "Het kreeg de macht om dat beeld leven in te blazen, zodat het beeld van het beest ook kon spreken en kon veroorzaken*) dat iedereen die het beeld niet aanbad, gedood zou worden.”

Hoe kunnen de VS ‘leven blazen’ in het beeld van het beest? En hoe zal het beeld van het beest spreken opdat zij die het beeld niet aanbidden gedood zullen worden?

De vervulling van deze tweede stap zal komen wanneer de VS [weer] de wereld zullen leiden in het verhogen van de Gregoriaanse zondag als een wereldwijde dag van rust/aanbidding. Deze stap zou niet genomen kunnen worden zonder eerst de hele wereld het gebruik van de Gregoriaanse kalender te laten toepassen. De Gregoriaanse kalender had de IDL nodig om overal te functioneren. Dit is gedaan. Toen moest het gebruik overal ingevoerd worden. Dit is ook door de VS gedaan. Dus nu wachten we op de tweede stap waarvan we geloven dat die plaats zal vinden tijdens het 1e Wee.

Zie details hierover op:

Accepteren van aanbidding van het beeld van het beest leidt tot ontvangen van het Merkteken van Het Beest … Wordt hieronder vervolgd.

Wat is Yahuwahs Ware Oorspronkelijke Kalender?

De geschriften die ons leiden naar Yahuwahs kalender staan opgesomd in de link - http://www.worldslastchance.com/wlc-challenge.html

Yahuwahs ware Sabbat is geen dag met een naam, maar is een GENUMMERDE dag op Zijn kalender en wordt gevierd van zonsopkomst tot zonsondergang, wanneer deze komt waar je bent op aarde. Deze kan ALLEEN geïdentificeerd worden door gebruik van Zijn ware, oorspronkelijke Luni-solaire kalender, gevestigd bij de schepping.

Uitleg van de Luni-solaire kalender met printbare pagina’s zonder data [die u zelf kunt invullen], kunt u vinden op - - http://www.worldslastchance.com/printable-luni-solar-calendar.html

Klik op ‘Online Calendar’ in de menubalk van onze home pagina https://www.worldslastchance.com/ OF klik op deze link -http://www.worldslastchance.com//assets/images/front/luni-solar-calendar.jpg

Vul uw KAARTLOCATIE in [uw stad of land] en klik op enter. Klik dan op de kalender bovenaan de pagina. U kunt deze online gebruiken, downloaden of printen, zoveel data als u nodig heeft. Ga naar ‘Learn’ en bestudeer alle onderwerpen in de Inhoudsopgave. Het is aan de raden te maan een tijd lang te bestuderen met deze gids bij de hand om bekend te raken met de verschillende fasen van de maancyclus.

Bekijk ook de details op: https://www.worldslastchance.com/directory#Creator's-Calendar

Overweeg, terwijl u gebedsvol deze cruciale eindtijdzaken bestudeert, ook deze praktische stap in uw voorbereiding op het spoedig naderende merkteken van het beest -

https://www.worldslastchance.com/end-time-prophecy/free-bitcoin.html

image of the beast - sunday blue lawBinnenkort zullen de VS hun religieuze vrijheid afzweren om de zondagsdienst (het merkteken van het beest) op te leggen. Dit betekent dat Protestantse kerken de regering zullen beheersen om hun agenda te bereiken. Wanneer dit gebeurt, zullen de VS een beeld gemaakt hebben voor de Roomskatholieke Kerk, dat kerk met staat verenigt. Dan zullen de VS spreken "als een draak" en "alle macht van het eerste beest" uitoefenen. Openb. 13:11, 12; De VS zullen dezelfde geest van intolerantie en vervolging hebben als gemanifesteerd door het eerste beest, het pausdom.

Daarom, wanneer religieuze vrijheid verdwenen is, zal vervolging van de minderheden met andere overtuiging onvermijdelijk zijn, en zal er een herhaling van de religieuze intolerantie van de Middeleeuwen plaatsvinden: "Het kreeg de macht om dat beeld van het beest [zondagswetten ingevoerd] leven in te blazen, … en kon veroorzaken*) dat iedereen die het beeld niet aanbad [door Yahuwah’s ware zevendedag Sabbat te houden, wat niet zaterdag is, en kan alleen op Zijn kalender gevonden worden], gedood zou worden. Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of voorhoofd. Alleen mensen met dat teken – dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam – konden iets kopen of verkopen [zij die de ware Sabbat houden zal verboden worden te kopen en verkopen].” Openb. 13:15-17

Sommigen zullen het merkteken ontvangen "op hun voorhoofd", omdat zij kozen "een leugen te geloven" 2 Tessalonicenzen 2:11. Anderen, alhoewel overtuigd dat zondag niet de ware Sabbat is, zullen zich onderwerpen om hun levensonderhoud te behouden en daarom het merkteken te ontvangen "op hun rechterhand" (een symbool voor werk.) (Voor meer over dit zeer belangrijke onderwerp, zie The Image of the Beast eCursus.)

14. Als dit waar is, zou er bewijs moeten zijn dat het pausdom momenteel de zondagsverhoging in de VS nastreeft, en dat de Protestanten in de VS (historische vijanden van Rome), van houding zijn veranderd en bereidheid tonen om mee te werken aan de invoering van de zondagswetten. Bestaat dergelijk bewijs?

Tegenwoordig staan de meeste Protestanten gunstig tegenover het pausdom en dit heeft het pausdom aangemoedigd om aggressief de zondagswetgeving na te streven:

"Alle Amerikanen zouden er goed aan doen de President en het Congres te verzoeken een Fedrale wet te maken – indien nodig een aanpassing in de Grondwet – om de (valse) Sabbat opnieuw tot nationale Rustdag te maken." CATHOLIC TWIN CIRCLE, 25 augustus 1985, Article "Sacking Sunday"

"In deze zaak sprak mijn voorganger Paus Leo XIII … van zondagsrust als een recht van werkenden dat de Staat moet garanderen.” Paus Johannes Paulus II-DIES DOMINI, 31 mei 1998

"Daarom…zullen Christenen er natuurlijk naar streven ervoor te zorgen dat burgerlijke wetgeving hun plicht om de zondag heilig te houden, respecteert. In ieder geval zijn zij aan hun geweten verplicht om hun zondagsrust zo te regelen dat ze kunnen deelnemen in de Eucharistieviering, af te keren van werk en activiteiten die onvereenigbaar zijn met de heiliging van de dag des Heeren..." Paus Johannes Paulus II, DIES DOMINI, 31 mei 1998

"... Christenen [overal] moeten streven naar erkenning van zondagen en de heilige dagen van de Kerk als wettelijke vrije dagen." Catechism of the Catholic Church, popular and definitive edition, 2000, par. 2188

De meeste Protestantse leiders in de VS zijn er klaar voor om de strijdbijl met de Katholieken te begraven:

"Leiders van Amerikaans Protestantse en Oosters-Orthodoxe kerken die vrijdag Paus Johannes Paulus II ontmoetten, begroetten hun eerste breed representatieve discussie als een mijlpaal op weg naar meer eenheid… Dominee Donald Jones, een United Methodist en voorzitter van de Universiteit van South Carolina, afdeling religieuze studies, noemde het ‘de belangrijkste oecumenische bijeenkomst van de eeuw’. Dominee Paul A. Crow Jr., uit Indianapolis, oecumenisch ambtenaar van de Christelijke Kerk (Discipelen van Christus), noemde het een ‘nieuwe dag in de oecumene’ die een toekomst opent waarin ‘God ons bij elkaar brengt’.” The Montgomery Advertiser, 12 sept. 1987

billy graham

Billy Graham: "Ik heb ontdekt dat mijn overtuigingen in essentie hetzelfde zijn als die van orthodox Roomskatholieken.”

McCall's, januari 1978. Ook hij noemde Paus Johannes Paulus II: "De grootste religieuze leider van de moderne wereld." The Saturday Evening Post, januari-februari 1980
paul crouch Paul Crouch: "Ik verwijder het woord Protestant uit mijn vocabulair… Ik protesteer nergens tegen… [het is] tijd dat Katholieken en niet-Katholieken samenkomen als één in de Geest en één in de Heer." "Praise the Lord" program, Trinity Broadcasting Network, 19 okt. 1989
robert schuller Robert Schuller: "Het is tijd dat de Protestanten zich naar de herder [de paus] keren en zeggen, “Wat moeten we doen om thuis te komen?" Los Angeles Herald Examiner, 19 september 1987, Religie-pagina david wells David Wells: "Als Katholicisme meer Katholiek zou worden in de toekomst, wat ik wel verwacht onder de huidige paus, dan zullen theologische verschillen groter worden, maar onze allianties met Katholieken tegen de seculiere cultuur kunnen zich verdiepen. Ik ben bij voorbeeld klaar voor het compromis." Eternity Magazine, sept. 1987

J. L. Packer: "Protestantse en Katholieke charismatische lering op het Christelijke leven is in alle intenties en doelen identiek. Is dit niet veelbetekenend voor de Christelijke toekomst? J. L. Packer, Christianity Today, 22 juni 1992

Neal C. Wilson: "Alhoewel het waar is dat er een periode in het leven was van de Zevendedag Adventisten Kerk waarin de denominatie een uitgesproken anti-Roomskatholiek standpunt innam…die houding…is nu naar de historische vuilnisbelt verbannen voor zover het de Zevendedag Adventisten Kerk betreft. Neal C. Wilson, voormalig voorzitter van de Seventh-day Adventist General Conference, 1974   ">>index

Hoe het Merkteken van het Beest te Vermijden

 

15. Hoe kan ik vermijden het merkteken van het beest te ontvangen?

seal of god - sabbath

Dit is de belangrijkste vraag. Yahuwah, in Zijn oneindige liefde, heeft ons gewaarschuwd niet het beest te aanbidden en zo zijn merkteken te ontvangen. Zij die het merkteken van het beest ontvangen "zullen de wijn van Yahuwahs woede moeten drinken, die onverdund [zonder genade] in de beker van Zijn toorn is geschonken. Hij zal in vuur en zwavel worden gepijnigd…wie het beest [pausdom eren door zondagsdienst] en zijn beeld [VS die de zondagsdienst handhaaft] aanbidden, of wie het merkteken van zijn naam draagt" Openb. 14:10, 11.

Dit zijn plechtige woorden van Yahuwah. Zijn toorn is in proportie met de overtreding. Door het honoreren van de zondag, die van Satan komt via het pausdom, bereidt u zich voor om het merkteken van het beest te ontvangen. Satan wil zoveel mogelijk mensen misleiden als hij kan om zijn valse dag te honoreren. Om zijn misleiding te perfectioneren, koos hij zondag, de dag van de opstanding van Christus. Wetend dat de meeste mensen zouden geloven dat zondagsdienst passender zou zijn dan Yahuwahs ware zevendedag Sabbat, bepaald aan de hand van Zijn kalender, omdat de zondag eer geeft aan de opstanding van Christus. Maar de enige manier om niet het merkteken van het beest te ontvangen is te weigeren een dag te eren die niet door Yahuwah gekozen is. De enige dag die Yahuwah als heilig verordend heeft is de Sabbat van Zijn ware goddelijke kalender en door deze te eren zult u "het zegel van de levende Eloah” ontvangen. Openb. 7:2.

Als u de dood en opstanding van Christus wilt eren, zegt de Bijbel uitdrukkelijk dat u dat moet doen door dopen (totale onderdompeling). Zie Romeinen 6:3-5. Door het water in te gaan (begraven worden) erkent u Zijn sterven. Door uit het water te komen (op te staan) erkent u Zijn wederopstanding.

16. Hoe zit dat met miljarden Christenen in het verleden die de zondag eerden in plaats van de ware zevendedag Sabbat, bepaald aan de hand van Zijn goddelijke kalender – kregen zij daardoor onwetend het merkteken van het beest? En hoe zit dat met de Christenen van nu die oprecht denken dat zondag de Bijbelse Sabbat is?

De meeste Christenen van voorgaande generaties vierden de zondag, denkend dat ze de Bijbelse Sabbat hielden; en vandaag de dag zijn er ware Christenen in elke “kerk”, inclusief de Roomskatholieke Kerk, die geloven dat zondag “de Dag des Heeren” is. Geen van hen is verantwoordelijk voor hun fouten omdat het licht nog niet bij hen gebracht was. Want Yahuwah “knipoogt” naar onze tijden van onwetendheid. Zie Handelingen 17:30. We worden alleen geoordeeld naar het licht waar we wel beschikking over hadden. Maar, wanneer de universele zondagswet wordt opgelegd, zal het voor iedereen duidelijk zijn. En wie dan het gebod van Yahuwah overtreedt, en een gebod gehoorzaamt dat geen hogere autoriteit heeft dan die van Rome, zal het merkteken van het beest ontvangen. (Voor meer over het merkteken van het beest, zie The Mark of the Beast eCursus.)

Binnenkort, zal elk mens voor deze test staan met eeuwige inzet, om de geboden van Yahuwah te houden of die van het pausdom. Waar zult u staan  ">>index

Geen Plaats voor Neutraal Zijn

 

17. Waarom zou ik me druk maken, waarom kan ik het niet de gelovige mensen laten oplossen?

Yahuwah’s plechtige waarschuwing in Openbaring 14 laat geen ruimte over voor onverschilligheid. Yahushua zei,” "Wie niet met Mij is, is tegen Mij” Lucas 11:23. Yahuwah telt iedereen als uitgesproken voor de waarheid of ertegen. Deze waarschuwing is ongeacht persoon, klasse, toestand, of religie. Het is gericht aan de hele mensheid.

Het is niet noodzakelijk om opzettelijk te kiezen voor het koninkrijk van duisternis om onder zijn heerschappij te komen. We hoeven alleen maar na te laten om onszelf aan te sluiten bij het koningkrijk van licht. Niets dat het eeuwige welzijn van zielen betreft zou met onverschilligheid beschouwd mogen worden. Yahuwah verafschuwt onverschilligheid in religieuze zaken.

Neutraliteit is onacceptabel voor Yahuwah. En ik weet dat, om het merkteken van het beest te vermijden, ik Zijn ware zevendedag Sabbat - bepaald aan de hand van Zijn goddelijke kalender - moet houden, zelfs wanneer zondag opgedrongen wordt door de wet waar de doodstraf op staat. ">>index

Wat Moet Ik Doen?

 

18. In practische stappen, wat zou mijn eerste stap moeten zijn nadat ik al het bovenstaande geaccepteerd heb?

Yahuwah wil heel graag een serieuze relatie met u aangaan. In feite wil Hij dat u Zijn zoon of dochter bent. Denk eens aan welk voorrecht het zou zijn om zoon of dochter van de Koning der koningen te zijn, en Meester der meesters. Deze oprechte kans wordt u gegeven, Hij wacht gespannen af om u deze hoogste eer te schenken. Echter, is Zijn woord aan u, "Loop niet in een en hetzelfde span met ongelovigen. Wat is de verwantschap tussen gerechtigheid en wetteloosheid? Wat heeft licht met duisternis te maken? 15 Waarin lijken Christus en Beliar op elkaar? Wat hebben een gelovige en een ongelovige gemeen? 16 Wat heeft de tempel van Yahuwah met afgoden te maken? Wijzelf zijn de tempel van de levende Eloah, zoals Yahuwah heeft gezegd: ‘Ik zal bij hen wonen en in hun midden verkeren, Ik zal hun Eloah zijn en zij Mijn volk. 17 Daarom zegt Yahuwah: Ga weg bij de ongelovigen, zonder je van hen af en raak niets aan dat onrein is. Dan zal ik jullie aannemen 18 en jullie Vader zijn, en jullie mijn zonen en dochters – zegt Yahuwah de Almachtige. 7:1 Omdat ons deze beloften zijn gegeven, geliefde broeders en zusters, moeten we onszelf reinigen van alle lichamelijke en geestelijke smetten en vol ontzag voor Yahuwah ons hele leven heiligen.” 2 Korintiërs 6:14-18; 7:1.

Deze belangrijke Bijbelpassage bevat de volgende principes:

1. Yahuwah staat geen mengsel van waarheid met dwalingen toe (zelfs niet als deze 99% waar is). Alleen Satan mengt waarheid met dwalingen om zijn misleiding te maximaliseren. Aldus, ieder systeem van religie dat dwalingen hanteert (zoals zondag als “de dag des Heeren”) samen met waarheid, is niet van Yahuwah. Want “Wat heeft licht met duisternis te maken?” “Yahuwah is licht, en in Hem is geheel geen duisternis” 2 Korintiërs 6:14; 1 Joh. 1:5. De waarheid is 100% waar of het is geen waarheid. Er is geen ruimte voor mens-gemaakte leringen en tradities.

"Afscheiding vertegenwoordigt de eerste praktische stap
die u kunt zetten om Yahuwahs kind te zijn."

2. De plicht van iemand die ernaar streeft in harmonie met Yahuwah te zijn is niet om een lid van een kerk te worden of religieus systeem dat gebouwd is op Satans fundament: de mix van waarheid met dwaling. Deze afscheiding vertegenwoordigt de eerste praktische stap die u kunt zetten naar het worden van Yahuwahs kind, en u te verheugen in Hem als uw liefhebbende Vader.

Als we ons afscheiden, kunnen we zonen en dochters van Yahuwah worden. Omdat we hebben getoond dat we begrijpen dat er slechts twee systemen van religie zijn in deze wereld: die van Yahuwah en van Satan, en daarmee hebben we vrijwillig gekozen om elke link die ons verbindt aan een religieus systeem dat door Satan opgezet is, te verbreken.

3. Wetend dat, wanneer u Satans systeem van religie velaat, u vrienden verliest, familie, invloed, werk, etc… Yahuwah u verzekert: " IK BEN de Almachtige." Het betekent dat Hij u meer dan compenseren zal voor alles wat u verloren heeft. Yahushua beslooft u: "Iedereen die broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van Mij en het evangelie, zal het honderdvoudige ontvangen: in deze tijd broers en zusters, moeders en kinderen, huizen en akkers, al zal dat gepaard gaan met vervolging, en in de tijd die komt het eeuwige leven." Marcus 10:29, 30.

4. Nadat we uit Satans systemen van religie stappen, kan Yahuwah ons door de invloed van de Heilige Geest reinigen en ons van zonde weghouden, opdat communicatie open mag zijn tussen Yahuwah en de mens. Echter, verlangt Yahuwah van ons dat we Hem gehoorzamen en dienen, niet onder dwang, maar vrijwillig. Liefde voor Yahuwah uit dankbaarheid voor wat Hij gedaan heeft om deze verzoening mogelijk te maken is het hele fundament van religie. Om in Zijn dienst te treden puur en alleen vanuit hoop op beloning of angst voor straf zal tot niets leiden.  ">>index

Verzoening met Yahuwah

 

19. Wat is ‘verzoening met Yahuwah', en waarom is dat nodig?

Toen Yahuwah Adam en Eva schiep, waren zij perfect van karakter en intentie en leefden in gehoorzaamheid aan Yahuwahs wet. Om het voor hen natuurlijk te maken om aan Hem te gehoorzamen, schreef Yahuwah de Tien Geboden in hun harten. Hij onthulde hen ook dat op overtreding van Zijn wet de doodstraf stond. "Het loon van de zonde is de dood" Romeinen 6:23. Alle regeringen hebben duidelijke wetten nodig en duidelijk gedefinieerde straffen voor overtreding van deze wetten. Stelt u zich de staat van de wereld voor als er straffen werden opgeheven. Zouden we veilig zijn om op een plek te wonen waar wetsovertreders niet zouden worden gestraft?

Toen Yahuwah aan Adam en Eva Zijn wet bekendmaakte, en het voor hen in hun harten natuurlijk maakte om daaraan te gehoorzamen, nam Hij niet hun vrijheid van keuze weg. Yahuwah had ook een mens kunnen creëren die niet de macht had te Zijn wet te overtreden; maar in dat geval zou de mens geen vrije geest hebben, maar een automaat zijn. Zonder keuzevrijheid was zijn gehoorzaamheid niet vrijwillig geweest, maar gedwongen.

adam, eve, and serpent

Helaas hebben Adam en Eva er bewust voor gekozen om Yahuwah ongehoorzaam te zijn, zo creëerde zonde een barrière tussen de mens en Yahuwah. Ze werden onderworpen aan de doodstraf voor het overtreden van Yahuwahs wet. Ze moesten dood. Bovendien was de pure neiging die ze hadden om Yahwuah te gehoorzamen verdorven, nadat ze ervoor kozen Zijn wet niet te gehoorzamen. Hun harten hadden nu een tegengestelde en sterkere neiging tot ongehoorzaamheid gekregen.

Wat moest onze liefdevolle Eloah doen met de overtreding van Adam en Eva? Hen beiden laten sterven voor hun overtreding van Zijn wet? Laten liefdevolle aardse ouders hun kinderen in de steek nadat ze ervoor gekozen hebben hen niet te gehoorzamen? Of nog erger, zou Hij de straf voor de overtreding wegnemen om hen tegemoet te komen? Kan een regering, aards of hemels, standhouden en bloeien zonder welomschreven straffen? Zeker niet.

Kortom, als Adam en Eva zelf voor hun overtreding zouden opdraaien, had dat het einde van de mensheid tot gevolg gehad. Of als Yahuwah opnieuw een Adam en Eva zou creëren, was er geen garantie dat ze niet, net als hun voorgangers, ongehoorzaam zouden zijn, en het hele proces opnieuw zou plaatsvinden. Het is duidelijk dat een externe oplossing (uit het rijk van de zondaars) moest worden bedacht. Dit hemelse plan was al door Yahuwah opgesteld lang voordat de noodzaak er werkelijk voor kwam.

De Bijbel zegt dat het "het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen onthuld is." Kolossenzen 1:26. Yahuwahs plan bevatte de oplossing om de mensheid weer in harmonie met Hem te brengen, zonder Zijn wet of regering te ondermijnen, want zoveel als Yahuwah zonde haat, Hij houdt toch van de zondaar.

Deze oplossing betekende dat iemand anders die onschuldig was de doodstraf moest ondergaan; waarmee zijn dood ten behoeve van de zondaars zou zijn. Door zijn dood, zou de zondaar die geloofde verzoend worden met Yahuwah, alsof hij nooit gezondigd had, en zo zouden Yahuwahs rechtvaardigheid en liefde voor de mensheid niet met elkaar conflicteren. Zonder de straf te ondergaan zou er nooit verzoening tussen de mens en Yahuwah kunnen komen. En verzoening is noodzakelijk om in harmonie met Yahuwah te zijn en eeuwig met Hem te leven.

Bovendien, moest deze externe persoon, die namens zondaars zou sterven, de mens laten zien hoe hij op aarde kan leven zonder te zondigen, opdat er permanente verzoening met Yahuwah kon zijn. Wat heeft het voor zin om te verzoenen, om vervolgens terug te vallen in zonde, om weer opnieuw verzoening nodig te hebben? Yahuwahs plan omvatte duidelijk een manier om de mens in staat te stellen om overwinnend over zonde te leven! Opdat, hoewel Adam in overtreding van Yahuwahs wet, het paradijs verloor, in gehoorzaamheid aan de Vaders wet en door geloof in het verzoenende bloed van deze externe persoon, het paradijs kan worden herwonnen.

20. Ik wil verzoend worden met Yahuwah; ik wil de zonde in mijn leven overwinnen. Wat moet ik eerst doen?

U moet twee belangrijke dingen onthouden. Ten eerste, streeft het trotse hart naar verlossing te verdienen; maar zowel uw recht op het koninkrijk als uw geschiktheid voor verzoening worden gevonden in de gerechtigheid van deze externe persoon. Ten tweede kan Yahuwah niets doen voor uw verzoening, totdat u overtuigd geraakt bent van uw eigen zwakheden, en ontdaan van alle zelfredzaamheid, u zich onderwerpt aan de controle van Yahuwah.

Echter, uw vraag betekent dat u al overtuigd bent van uw persoonlijke zonde. U bent niet gelukkig met uzelf. De eerste stap die allen moeten nemen om tot Yahuwah terug te keren is bekering. "Heb er dus berouw over en bekeer u tot Yah, dan zal Hij uw zonden wegdoen " Handelingen 3:19 (HTB). We hebben vaak verdriet omdat onze slechte daden onaangename gevolgen voor onszelf hebben; maar dit is geen bekering. Ware bekering is meer dan verdriet om zonde. Het is een resulute afkeer van het kwaad. Berouw is niet oprecht als dat niet ten goede komt van hervorming. Kan de mens zich niettemin van zichzelf bekeren? Niet meer dan hij zichzelf kan vergeven of straffen. Bekering is niet minder dan het geschenk van Yahuwah dan vergeving is, en het kan niet ervaren worden tenzij het aan de ziel gegeven wordt.

Wanneer het hart volledig bekeert door zich over te geven aan de invloed van de Geest van Yahuwah, zal de zondaar de heiligheid van Yahuwahs heilige wet gaan onderscheiden. Er zal een groot verlangen zijn om een puur en heilig leven te leiden en om in voortdurende vrede te zijn met Yahuwah. En terwijl we er dagelijks naar streven om dichter bij Yahuwah te komen, zal "Hij tot u naderen", en uw karakters zullen de Zijne meer en meer weerspiegelen als we "dagelijs sterven" van onze oude zondige gewoonten. Jakobus 4:8; 1 Korintiërs 15:31  ">>index

Overwinning Van Zonden Door Christus

 

21. Ga eens nader in op de identiteit van die externe persoon; is het werkelijk mogelijk door hem de overwinning op de zonde te behalen terwijl je op deze aarde leeft?

Er was slechts één persoon die deze opdracht succesvol kon vervullen. Die persoon was niemand anders dan de Zoon van Yahuwah. Zijn offer zou de gerechtigheid van Yahuwah vervullen voor alle zondaars die Zijn plaatsvervangende dood zullen accepteren, terwijl Hij Zijn genade en liefde toont. In de Zoon, "omhelzen trouw en waarheid elkaar; gerechtigheid en vrede begroeten elkaar met een kus." En gelijk aan Yahuwah, is de Zoon werkelijk de enige persoon die de mens de prachtige eigenschappen van Yahuwah kon openbaren en de mens met Yahuwah kon verzoenen. Kolossenzen 1:15, 16; Hebreeën 1:3; Psalmen 85:11.

Maar om dit te laten gebeuren en om de gerechtigheid van Yahuwah te vervullen, moest de Zoon onze gevallen menselijke natuur op zich nemen, met haar neiging tot het kwaad. "Voorwaar, Hij nam de aard van de engelen niet op zich, maar Hij nam Zich het zaad van Abraham aan." *) Alleen door een dergelijke stap zou het eerlijk zijn als de Zoon ons perfecte voorbeeld zou zijn. "Dat is uw roeping; Ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van Hem.” Van de ene kant raakt Hij door Zijn goddelijkheid Yahuwah aan, en van de andere kant raakt Hij de mensheid aan door Zijn menselijkheid. Niemand anders dan de Zoon had dit kostbare geschenk van verzoening kunnen schenken. "Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden als zij…” “Het is door Yahuwah die door Christus de wereld met Zich heeft verzoend” “…Werden we - toen we nog Yahuwahs vijanden waren - al met Hem verzoend door de dood van Zijn Zoon,…” Christus nam onze menselijke aard op Zich met al zijn zwakheden, maar toch leidde Hij een leven zonder zonde. Het is dit overwinnende leven over zonde dat Christus ons graag aanmoedigt om te leven. Hebreeën 2:16*); 1 Petrus 2:21, 22; Hebreeën 2:14; 2 Korintiërs 5:19; Romeinen 5:10.

Yahuwahs ideaal voor Zijn kinderen is hoger dan de hoogste gedachte van de mens reiken kan. "Wees daarom volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.” “…leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is.” “…opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van Yahuwah te midden van een verdorven en ontaarde generatie...” “Streef naar…een heilig leven, wie dat niet doet zal Yahuwah niet zien.” Al Zijn verzoeken maakt Hij mogelijk aan te voldoen. Yahuwah laat ons geen dingen doen zonder te voorzien in de vervulling ervan. Mattheüs 5:48; 1 Petrus 1:15; Filippenzen 2:15; Hebreeën 12:14.

"Wees daarom volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is." - Mattheüs 5:48

Niemand hoeft te falen om de perfectie van een Christelijk karakter te bereiken. Door het offer van Christus, is ervoor gezorgd dat elke gelovige buitengewoon overvloedig ontvangt van alles dat hij nodig heeft om dit verlangde doel te bereiken. Yahuwah roept ons op om de standaard van perfectie te bereiken en heeft ons het voorbeeld van Christus’ karakter voorgezet. In Zijn menselijkheid, vervolmaakt door een leven van voortdurende weerstand tegen het kwaad, heeft Christus getoond dat door samenwerking met Goddelijkheid, de mens in dit leven perfectie van karakter kan bereiken. Dit is Yahuwahs verzekering aan ons dat ook wij de overwinning kunnen behalen.

Wij danken Yahuwah die "ons door onze Meester Yahushua de overwinning geeft.”1 Korintiërs 15:57.

22. Hoe was Christus in staat een zonde-vrij leven te leven in deze slechte wereld?

Geen enkel leven was zo vol van werk en verantwoordelijkheid als het leven van Christus; en toch, hoe vaak Hij aangetroffen werd in gebed! Hoe voortdurend was Zijn communicatie met Yahuwah! Telkens weer in de geschiedenis van zijn aardse leven zijn verslagen gevonden als deze: "Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond Hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden.” “Hij trok zich geregeld terug op eenzaame plaatsen om er te bidden.” “Op een van die dagen trok Yahushua zich terug op de berg om te bidden. De hele nacht bleef Hij tot Yahuwah bidden." Marcus 1:35; Lucas 5:16; 6:12.

Ononderbroken gemeenschap met Zijn Vader was onmisbaar voor Christus. Zo zou het ook met ons moeten zijn vandaag de dag. Als één met ons, deelgenoot in onze behoeften en zwakheden, was Hij geheel afhankelijk van Yahuwah, en in de geheime plaats van gebed zocht Hij goddelijke kracht, opdat Hij voort kon gaan, klaar voor plicht en beproeving. In een zondige wereld heeft Christus strijd en marteling van de ziel doorstaan. In gemeenschap met Yahuwah kon Hij de zorgen die Hem verpletterden verlichten. Hier vond Hij troost en vreugde. Als mens riep Hij de troon van Yahuwah aan opdat Zijn menselijkheid werd opgeladen met een hemelse stroming die Zijn menselijkheid met goddelijkheid verbond. Door voortdurende gemeenschap ontving Hij kracht om een zondevrij leven te leven. Zijn ervaring kan ook de uwe zijn.

Voor iedereen is de wonderbare mogelijkheid om te zijn als Christus, gehoorzaam aan alle principes van de wet van Yahuwah. Maar in ons eentje zijn we daartoe niet in staat. Deze heiligheid wordt alleen verkregen door onszelf te trainen om altijd te onderwerpen aan de beperkende invloeden van de Heilige Geest. De kracht van Christus die ons helpt, zal ons bijstaan te volharden in het overwinnen van elke fout. We moeten voortdurend tot Christus bidden, zoals Hij voortdurend met Zijn Vader communiceerde, om ons te helpen onze menselijke zwakheden te overwinnen. Dit proces van onszelf reinigen van onze zwakheden is een continu proces. Elke dag opnieuw moeten we samenwerken met Yahuwah en onze volhardende inspanningen voortzetten om de juiste gewoonten te cultiveren. Christus zal ons graag de benodigde kracht en zegeningen geven in onze strijd tegen het kwaad dat ons teistert.  ">>index

Geloof in Christus Gekoppeld aan Persoonlijke Inzet

 

faith and works shaking hands

23. Zegt u dat geloof in Christus niet de plaats inneemt van mijn persoonlijke pogingen in constante oorlog tegen zonde? Kan ik niet gewoon geloven in Christus en wat Hij voor mij gedaan heeft en dat dat genoeg is om gered te zijn?

Iedereen die Christus ontvangt als een persoonlijke Verlosser is bevoorrecht om Zijn eigenschappen te bezitten. Echter, zij die wachten tot ze een magische verandering in hun karakters zullen zien zonder vastberaden moeite van hun kant om zonde te overwinnen, zullen teleurgesteld worden. We moeten waakzaam zijn opdat onze oude natuur niet weer de overhand krijgt, waardoor de vijand listen zal bedenken om opnieuw zijn gevangenen te worden. We moeten ons blijven inspannen voor "onze redding, in diep ontzag voor Yahuwah, want het is Yahuwah die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het Hem behaagt." Filippenzen 2:12, 13.

Christus heeft ons er niet van verzekerd dat het perfectioneren van karakter gemakkelijk is. Een nobel, all-round karakter kun je niet erven. Het overkomt ons niet per ongeluk. Een nobel karakter wordt verdiend met persoonlijke inspanningen door de verdiensten en kracht van Christus. Yahuwah geeft de talenten, de krachten van de geest; wij vormen het karakter. Het wordt gevormd door harde, strenge strijd met onszelf. Conflict na conflict moet worden gevoerd tegen erfelijke neigingen.

We zullen onszelf nauwgezet moeten bekritiseren, en geen enkele ongunstige eigenschap ongecorrigeerd laten. Dit is soms een zeer pijnlijk en ontmoedigend werk, omdat we, als we de misvormingen in ons karakter zien, we ernaar blijven kijken, terwijl we naar Yahushua zouden moeten kijken, op Hem vertrouwen. Maar, iedereen die door de paarlen poorten gaat van de stad van Yahuwah zal binnengaan als overwinnaar, en zijn grootste overwinning zal die op zichzelf zijn.

Laat niemand zeggen, Ik kan mijn karakterfouten niet verhelpen. Als iemand tot deze conclusie komt, zal hij zeker misgrijpen naar het eeuwig leven. De onmogelijkheid ligt in iemands eigen wil. Het grootste probleem komt van de corruptie van een niet-geheiligd hart, en een onwil om te onderwerpen aan de controle van Yahuwah.

Gehoorzaamheid aan Yahuwah is van het grootste belang in uw wandeling met Hem. De twee hoofdkenmerken van een gelovige zijn gehoorzaamheid aan Zijn wet, en geloof in Christus. Zie Openbaring 14:12. Dus alleen "geloven" in Christus is niet voldoende. Als dat zo was, dan zou Satan zelf nog naar de Hemel gaan, omdat geschreven staat "Maar de demonen geloven dat ook, en ze sidderen" Jakobus 2:19.

Bij voorbeeld, wat was de oorzaak dat Adam en Eva uit Eden werden weggestuurd? Ze hadden er geen moeite mee in Yahuwah te geloven want Hij wandelde met hen in de koelte van de avond. Zie Genesis 3:8. Het was ongehoorzaamheid die hen duur te staan kwam. Dus, worden we gered door daden? "Niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid heeft Hij ons gered." Titus 3:5. We houden niet de Wet om gered te worden. Christus zei dat het houden aan de geboden de vrucht is die Zijn volgelingen dragen.

De wet is het bewijs dat we een Verlosser nodig hebben. Kijk naar de wet als een “spiegel” voor de Christen en dan zien we onze fouten duidelijker. Zie Jakobus 1:23-25. Het doet ons beseffen dat we perfectie niet zonder Christus kunnen bereiken. De wet kan ons niet redden. Het kan alleen onze noodzaak voor een Verlosser aantonen. Ter illustratie: als u in een modderpoel valt, ziet u voor de spiegel de modder op uw gezicht. Kan de spiegel u reinigen? Nee, dat kan hij niet. Hij kan alleen maar laten zien dat u reiniging nodig heeft.

24. Is het echt waar dat als ik op de kracht van Christus vertrouw, gekoppeld aan onophoudelijke persoonlijke oorlog tegen al mijn persoonlijke fouten, mijn karakter vervolmaakt wordt?

De hemelse engelen zullen met iedereen werken die de volmaking van karakter nastreeft. Christus zegt van iedereen die met dit werk bezig is, Ik sta aan je rechterhand om je te helpen "maar zonder Mij [Yahushua] kun je niets doen" Johannes 15:5. Onthoud dit. Laat ons hart oprecht zijn, opdat geen verleiding ons corrumperen kan. En opdat we niet Hem teleurstellen die zo van ons hield dat Hij Zijn eigen leven heeft gegeven om onze zonden kwijt te schelden.

Als u fouten heeft gemaakt, zult u er zeker over zegevieren als u deze fouten ziet, erkent en deze als bakens van waarschuwing beschouwt. Dus u verandert uw verlies in overwinning, wat de vijand teleurstelt en uw Verlosser eert. Dan, terwijl uw wil samenwerkt met de wil van Yahuwah, wordt het al-kunnend.  ">>index

Hersteller van de Breuk

 

25. Ik snap nu hoe belangrijk het is om te begrijpen wie het beest is, zijn merkteken, en zijn beeld, omdat perfectie onmogelijk zou zijn als ik misleid zou worden om Yahuwahs wet te overtreden. Wat kan ik nu doen?

We zijn nu te weten gekomen dat zondag het merkteken is van het pausdom (het beest), en dat Satan het spoedig voor mensen bijna onmogelijk maakt om Yahuwahs heilige zevendedag rust te eren door de VS de universele zondagswetten op te laten leggen. Dan moeten we nu beginnen de Sabbat te houden (onszelf trainen nu tijden nog gemakkelijker zijn) en deze waarheid delen met anderen om zoveel zielen te redden als we kunnen.

De opdracht is gegeven, "Roep luidkeels, zonder je in te houden, verhef je stem als een ramshoorn. Maak aan mijn volk zijn misstanden bekend… Het zijn niet de heidenen op aarde, maar zij die Yahuwah aanduidt met "mijn volk” die berispt moeten worden om hun overtredingen. Hij verklaart verder, "Zeker, ze zoeken Mij dag aan dag, vol verlangen om te ontdekken wat Ik wil, zoals een vreemd volk dat rechtvaardig leeft en het recht van zijn goden niet verzaakt.” Jesaja 58:1, 2.

Hier is een klasse die zichzelf rechtvaardig vindt en blijk geeft van grote belangstelling voor de dienst van Yahuwah; maar de strenge berisping van Yahuwah berispt hen omdat ze Yahs voorschriften vertrappen.

De profeet Jesaja zegt vervolgens welke wet ze hebben overtreden: "Dan zal men je noemen ‘Hersteller van muren (de breuk)…Wanneer je je voeten rust gunt op Sabbat, wanneer je de Sabbat als een dag van vreugde ziet, de dag van Yahuwah als een heilige dag, wanneer je deze dag in ere houdt door niet je eigen gang te gaan, geen handel te drijven, dan vind je vreugde in Yahuwah.” Jesaja 58:12-14.

Binnenkort, door universele zondagswetten, zal Satan het een misdaad
maken om Yahuwah te gehoorzamen.

Dit is ook op u van toepassing. De breuk kwam in de wet van Yahuwah toen de Sabbat veranderd werd door de Roomskatholieke Kerk. De tijd is gekomen voor dat goddelijke instituut om hersteld te worden. De breuk wordt hersteld. We hebben gekozen om onder hen te zijn die de breuk zullen herstellen. Wilt u een hersteller van de breuk worden?

Wilt u ook Zijn ware zevendedag Sabbat (die wordt bepaald aan de hand van Zijn goddelijke kalender) gaan heiligen, door uw eigen werk te onthouden, niet uw eigen plezier na te streven, en niet uw eigen woorden te spreken binnen de heilige uren van de dag van Yahuwahs Sabbat?  ">>index

Waar te Aanbidden

 

26. Ja, Ik zou me vereerd voelen om een hersteller van de breuk in Yahuwahs wet te zijn. Echter, Ik weet niet of er een “kerk” is die waarlijk de Sabbat houdt, die de Bijbel alleen volgt, en het pausdom ontmaskert. Waar kan ik dan aanbidden?

Weet dat u niet alleen staat voor dit dilemma. Degenen die bij dit project betrokken zijn stonden voor deze exact zelfde situatie. We hebben onze kerken moeten verlaten toen we eenmaal ontdekten hoe weinig ze van de waarheid hielden. Zelfs de kerken die beweren de Sabbat te houden bewijzen enkel lippendienst. Ze houden de Sabbat heilig wanneer ze kunnen of het hen uitkomt. Wanneer er verhinderende omstandigheden zijn, die de Sabbat houden moelijk maken, zullen deze kerken hun leden ontheffen van hun plicht om de Sabbat heilig te houden. Maar Yahuwahs woord zegt ons dat "we eerder Yahuwah moeten gehoorzamen dan mensen" Handelingen 5:29.

Binnenkort, door universele zondagswetten, zal Satan het een misdaad maken om Yahuwah te gehoorzamen. We moeten voorbereid zijn op het tot crimineel bestempeld worden voor het heiligen van de Sabbat. Liever dat dan meewerken met de wet van mensen, maar schuldig zijn aan ongehoorzaamheid aan Yahuwah. Binnenkort zal iedereen op aarde voor dit dilemma staan: aan wie gehoorzaam ik, mensen of Yahuwah? We hebben gekozen aan Yahuwah te gehoorzamen, ongeacht aan welke druk of straf we onderworpen zullen worden omdat we het hemelse koninkrijk nastreven.

In de tussentijd, na het verlaten van alle kerken en religies die tegen Yahuwahs waarheid ingaan, zijn we begonnen thuis te aanbidden en proberen we familie, vrienden en buren voor de waarheid te winnen tot we kleine groepen van gelovigen hebben gevormd. Zo kunnen we de belofte van Christus claimen "Waar twee of drie mensen in Mijn Naam samen zijn, ben Ik in hun midden.” Mattheüs 18:20.

We getuigen ervan dat wanneer we ons van de kerken en valse religies afgescheiden hebben in gehoorzaamheid aan Yahuwahs gebod (zie vraag 19) we genieten van vrijheid en bevrijding. "U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.” Laat onze vreugde ook de uwe zijn, wanneer u besluit u af te scheiden om een zoon of dochter van Yahuwah te zijn. "Wie overwint komen al deze dingen toe. Openb. 21:7.

We bidden dat u zult kiezen om een hersteller te zijn van de breuk in Yahuwahs wet, en u zult inzetten om zoveel als willen, te redden van de misleiding die de wereld overspoelt die voor zijn laatste kans staat voor de spoedige terugkeer van onze Meester en Verlosser Yahushua de Gezalfde. AMEN.

Wanneer u gebedsvol deze cruciale eindtijd-zaken bestudeert, overweeg dan ook deze practische stap in uw voorbereiding op het spoedig komende merkteken van het beest: https://www.worldslastchance.com/end-time-prophecy/free-bitcoin.html

De Bijbelverzen in bovenstaand artikel komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling op www.debijbel.nl.

(*) Letterlijker vertaald uit de originele Geschriften, i.v.m onjuiste gangbare Bijbelvertalingen.)

**) "He had horns**)...and there was the hiding of his power" Habakkuk 3:4 (KJV).

De Nederlandse vertaling (NBV) spreekt van lichtstralen komen uit Zijn hand, maar in de Engelstalige King James Version, die dichterbij de oorspronkelijke geschriften vertaald is, staat dat er hoorns uit Zijn hand kwamen, waarin Zijn macht verborgen lag.

">>>Terug naar boven

___________________________________________________________________

Gerelateerde Content:

Prophecy News:
The mark of the beast will be upon all who do not observe the true Sabbaths of Yahuwah's true Luni-solar calendar -http://www.worldslastchance. com/luni-solar-calendar-guide. html  The enemy has had over 6000 years to plan and has covered all angles, deceiving the whole world including all religions. His plan is definitely not as 'clear cut' as it might appear on the surface. It is not a far stretch to see that his ploy of deception in fingering the 'SUNDAY LAW' will prove a very clever plan, using the strategy of 'divide and rule'. While the focus is kept on FRIday, SATYRday and SUNday of his false Gregorian calendar, all will remain in his net until it is too late. The SATYRday folk will remain convinced of their 'correctness' and so will be lost with the rest in false beliefs. Meanwhile, the small number of Luni-solar adherents will hardly be considered as a serious threat to the large majority in his scheme. Only in the closing moments will many be rescued to this truth. It is amazing to see this playing into Satan's hands - so will they continue to WONder and WANder after the beast. 'And I saw one of his heads as it were wounded to death; and his deadly wound was healed: and all the world wondered after the beast. Revelation 13:3.

 


Below are items showing advances in the establishment of the SUNday Law:

Written declaration on the protection of a work-free Sunday as an essential pillar of the European Social Model and a part of the European cultural heritage:

The European Parliament,

–    having regard to Article 137 of the TEU,

–    having regard to Rule 116 of its Rules of Procedure,

A.  whereas a work-free Sunday is an essential pillar of the European Social Model and a part of the European cultural heritage,

B.  whereas a EUROFOUND survey shows that the likelihood of sickness and absenteeism in establishments that work on Saturdays and Sundays is 1.3 times greater compared with establishments that do not require staff to work at the weekend,

C.  whereas, according to EU law, Sunday is the weekly rest day for children and adolescents,

D.  whereas the European institutions, bodies and agencies have not worked on Sundays  since their creation and do not intend to do so in the future, despite the diversity of religious, cultural and ethnic backgrounds of EU officials and decision-makers,

1. Calls on the Member States and the EU institutions to protect Sunday, as a weekly rest day, in forthcoming national and EU working-time legislation in order to enhance the protection of workers' health and the reconciliation of work and family life;

2. Instructs its President to forward this declaration, together with the names of the signatories, to the Council, the Commission and the parliamentary committees for social affairs of the national parliaments.
 


Directly from the Vatican
(L'OSSERVATORE ROMANO, Vatican City: Mar 9, 2012)

Thirteen European countries Say No To Sunday Work.

Everyone in the square says “no” to working on Sunday. On Sunday, 4 March, thirteen European countries joined with the European Sunday Alliance, made up of various types of unions, associations of civil society, together with Catholic, Protestant and Orthodox communities, all together to confirm the special and fundamental characteristic of Sunday.

It was a passive demonstration which included the participation of thousands of people in Austria, Belgium, Czech Republic, Croatia, France, Greece, Hungary, Italy, Germany, Poland, Slovakia, Switzerland and Spain . On the occasion the Commission for Justice and Peace of the Croatian Bishops' Conference put out a document to raise awareness among Christians against working on Sundays.

Sunday must remain a day dedicated to family and to "the Lord." “It is necessary respect Sunday as a day of rest for everyone”, the document of the Commission for Justice and Peace reads, "a day for families to be together, a day for volunteer and charitable works, for cultural and social activities and a day for Christians to celebrate and glorify the Lord”.
 


http://news.adventist.org/all-news/news/go/2014-02-11/in-europe-adventists-call-on-sunday-alliance-not-to-discriminate/ - "An alliance promoting work-life balance and social cohesion in Europe reiterated its call for work-free Sundays at a conference in Brussels, Belgium last month." (February 11, 2014)
 


http://www.worldslastchance.com/prophecy-in-news/north-dakota-catholic-conference-says-sunday-law-benefits-all-people-.html

WLC Comment: Have you seen the rhetoric and ability of the deceiver? Pay attention. That's the skill they have long exercised to make a lie become truth. They want to enforce their concepts of worship under a social and economic banner. They have observed the world's religious trends and are prepared to sell their deception as "humanitarianism." That's the ability first exercised by Lucifer in heaven and it is going to be fully employed by his partner, Abaddon - the beast that comes out from the bottomless pit.
 


http://www.worldslastchance. com/daniel-a-revelation/ sunday-blue-laws.html - "Many people believe that laws limiting religious freedom will never exist in the United States. They already exist. Sunday Blue Laws in the United States are living proof."
 


http://www.worldslastchance. com/worlds-last-chance- articles/the-sabbath-in-bible.html - "Modern Christians who talk of keeping Sunday as a 'holy' day, as in the still extant 'Blue Laws,' of colonial America, should know that as a 'holy' day of rest and cessation from labor and amusements Sunday was unknown to Jesus... It formed no tenet [teaching] of the primitive Church and became 'sacred' only in the course of time. Outside the Church its observance was legalized for the Roman Empire through a series of decrees starting with the famous one of Constantine in 321, an edict due to his political and social ideas." W. W. Hyde, "Paganism to Christianity in the Roman Empire," 1946, p. 257.
 


http://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/pont-messages/2019/documents/papa-francesco_20190912_messaggio-patto-educativo.html - "MESSAGE OF HIS HOLINESS POPE FRANCIS FOR THE LAUNCH OF THE GLOBAL COMPACT ON EDUCATION"

Dear Brothers and Sisters,

In my Encyclical Laudato Si’, I invited everyone to cooperate in caring for our common home and to confront together the challenges that we face. Now, a few years later, I renew my invitation to dialogue on how we are shaping the future of our planet and the need to employ the talents of all, since all change requires an educational process aimed at developing a new universal solidarity and a more welcoming society.

To this end, I wish to endorse a global event, to take place on 14 May 2020 on the theme Reinventing the Global Compact on Education. This meeting will rekindle our dedication for and with young people, renewing our passion for a more open and inclusive education, including patient listening, constructive dialogue and better mutual understanding. Never before has there been such need to unite our efforts in a broad educational alliance, to form mature individuals capable of overcoming division and antagonism, and to restore the fabric of relationships for the sake of a more fraternal humanity.

Click on the above link to see the full message and see also –


Let it be Known: The Beast of Revelation, whose whole theology is underpinned by the Trinity doctrine, is now openly denouncing all who worship the true God [Yahuwah] as more dangerous than Covid 19. It will soon be an all out war against worshippers of Yahuwah. More than ever, His people should be ready to give up life rather than worshipping the false Trinitarian god that Christians worship today, at the behest of Rome. Click HERE for the news.

https://zenit.org/articles/feature-more-than-covid-an-anti-trinitarian-mentality-is-destroying-humanity-suggests-cardinal-bo-on-feast-of-holy-trinity/ - “It is not the COVID  that is destroying humanity. It is the anti-Trinitarian tendency that has infected the family, country and the world.”

For more on the Trinity docrinal error: https://www.worldslastchance.com/directory#The-Trinity-(doctrinal-error)