Print

Dra bort från henne, Mitt folk! | Del 3

Skrifterna presenterar en mycket speciell grupp människor som, i total och villig lydnad, följer sin gudomliga Ledare i all sanning. De kallas: Sadoks Söner. Himmelen belönar dem för deras kärleksfulla lydnad och totala överlämnande genom att hedra dem med kommissionen att tjäna inför Yahuwah Själv. Medan andra kan tjäna inför folket, så tjänar Sadoks Söner Yahuwah direkt och lever sina liv, alltid i direkt kontakt med Honom. (Se Hesekiel 44:15.)

bonden innehav BibelnFör att förbereda för detta höga kall, så undervisas Sadoks Söner i Himmelens skola. Deras lärare är änglarna; deras skolbok är Skrifterna och naturen. Den träning de får, deras undervisning i rättfärdighet, kommer direkt från Himmelen. Ingen jordbunden institution duger till att träna Sadoks Söner för deras höga och heliga kall. 

Vid 40 års ålder var Mose en prins i Egypten, en framgångsrik general över deras arméer. Han var säker på att han kunde förlösa Israel. Yahuwah visste annorlunda och skickade ut honom i öknen. Vid 80 års ålder, efter 40 år av fårpassning i Vildmarkens Skola, så trodde en ödmjukad Mose inte sig klara av att leda Israel ut ur Egypten. Då visste Yahuwah att Moses äntligen var redo. Fyrtio år under Himmelens direkta föryndarskap, Mose var nu äntligen kvalificerad för sitt livs stora arbete.  

I både träningen de får från Himmelen och i tillbedjan de återgäldar till Skaparen så har Sadoks Söner ofta blivit kallade att stå ensamma. Aldrig har det varit mer sant än nu, vid tidernas slut. Ekklesia som en gång var ren har förkastat sanning och förkunnar nu felaktighet. De är inte lämpliga övningsfält för de av Himmelen kallade Sönerna av Sadok. Så var det för Elia, som gömde sig vid sidan av Keritfåran. Yahuwah hade lett honom dit för hans säkerhets skull. Han deltog inte i den lokala synagogan på Sabbaten, utan tillbad i ensamhet. 

Anledningen till att vi använder Ekklesia och inte kyrka när vi hänvisar till Yahuwahs trofasta i innehållet på WLC, är för att ordet "kyrka" inte förmedlar den ursprungliga grekiskans "Ekklesia" exakt. Genom hela Nya Testamentet så refererar Ekklesia till De Utkallade. Ordet "kyrka," som betonar en grupp, är därför en felaktig översättning och borde aldrig ha använts. Kristna är bokstavligen De Utkallade. Yahushuas sanna efterföljare är verkligen De som är Utkallade från fallna Babylons organiserade kyrkosamfund och religioner. När kallet att fly Babylon har hörts, så ska ingen igen återvända till Babyloniska kyrkor och former av religion.

Efter att bäcken torkat, blev Elia ledd till en anspråkslös troende änkas hem och där stannade han tills de tre och ett halvt åren var över. Under denna tid deltog Elia fortfarande inte några organiserade tillbedjelsetjänster. Han höll hemekklesia med änkan och hennes son. Den andliga styrka han på så vis erhöll förberedde honom för att stå ensam inför Ahab och de 850 Baals- och Asheraprofeterna på Karmelberget. 

Johannes Döparen är en annan Son av Sadok vars solitära tillbedjan förberedde honom att utföra ett mäktigt arbete för Yahuwah. Hemekklesia är sannerligen efter Zadoks Söners orden. En sådan direkt en-mot-en tillbedjan med Yahuwah är vad som förbereder Sadoks Söner för deras unika tjänstgöring av att stå trofast för Yahuwah inför hela världens avfall.

Alla som helt och fullt lyder kallet att komma ut ur Babylon in i sanningens fulla ljus kommer så att upptäcka att tillbedjan hemmavid är oundvikligt. Träningen de måste kvinna som står med korsade armarmottaga från Himmelen är inte tillgänglig i de fallna kyrkorna. Närvaro i "kyrkan" bara för gemenskapens skull tolereras för övrigt inte av Skrifterna, för såsom Yahuwah anmärkte: "Kan två vandra tillsammans, såvida de inte är överens?" (Amos 3:3, övers. New King James Version)

Alla som hängivit sig åt att följa sanningen, oavsett kostnaden, kommer stöta på förhinder utsatta av Satan, ämnade att modfälla dem. Nya situationer kommer att uppstå som fordrar tro för att övervinna. Hemekklesia kan på något sätt kännas fel. Känslan av ensamhet och att vara "på drift" kan vara intensiv – särkskilt om en person är helt ensam och inte har någon annan att tillbe med. Det är inte svårt att ifrågasätta huruvida hemekklesia är Biblisk eller inte.

Förvånansvärt nog så är hemekklesia inte bara Biblisk, utan befalldes till och med i ett anmärkningsvärt exempel. När Yahushuas Ekklesia växte och spred sig, så var individuell tillbedjan i hem eller lugna tillflyktsorter i naturen väldigt vanliga. I Filippi var den sedvanliga platsen för tillbedjan för de fromma längs med floden. "Och på Sabbatsdagen gick vi ut ur staden till flodstranden, där man brukade be. Och vi satte oss ned och talade med de kvinnor som var där. (Apostlagärningarna 16:13, översatt från New King James Version 

Uppenbarligen "brukade" de fromma dra sig tillbaka till den tysta ensamheten vid floden för att be och dyrka på Sabbaten. När de var där gjorde sig Paulus och Silas bekanta med Lydia, som handlade med purpurtyger. Hon, och hela hennes hushåll, döptes. (Se Apostlagärningarna 16:14-15.)  

Genom alla tider så har de trofasta hållit hemekklesia. Enok vandrade med Yahuwah, inte i stadslivets liv och rörelse, utan genom att dra sig tillbaka för att tillbe Honom i ensamhetens tystnad. Från dessa andliga tillflyktsorter styrktes Enok att gå och vara en lärare i rättfärdighet. 

Till och med när Israels Barn var i öknen höll individer och familjer hemekklesia! Från första början reste Moses ett "mötestält" som han gick till för att tala med Yahuwah. Inom loppet av ett år så hade Israeliterna fristaden där, mitt framför näsan på dem. Man skulle kunna tro att alla skulle kallas till en tillbedjelsetjänst som skulle hållas var sjunde dag. Vem hellre än Mose att ge folket en Sabbatspredikan? Men så var inte fallet! Alla befalldes att stanna i sina tält.

Yahuwah såg till och med till att förse dem med extra mat för Sabbaten så att alla kunde stanna hemma under de helgade timmarna. 

"Se! Yahuwah har gett er Sabbaten; därför ger Han er på den sjätte dagen bröd för två dagar. Så stanna nu var och en hemma och ingen skall gå ut från sin plats på den sjunde dagen. Så vilade folket på den sjunde dagen. (Andra Mosebok 16:29, 30, Reformationsbibeln)

för män bibelstudiumÄven om hemekklesia är en nödvändighet för alla som flyr Babylon, så tar det tid att mentalt anpassa sig till nya sätt att tillbe på. Ett Bibellöfte som alla kan göra anspråk på finnes i Matteus 18:20: “Ty där två eller tre är församlade i Mitt namn, där är Jag mitt ibland dem.” Personen som tillber ensam kan göra anspråk på detta löfte med samma tillförsikt som en grupp om flera. Skrifterna förkunnar att alla som älskar Yahuwah ges skyddsänglar som vakar över och beskyddar dem. Alltså är personen som är ensam aldrig helt ensam, utan med sin skyddsängel. De utgör en ekklesia om två; och där är Yahushua mitt ibland dem.

Vissa människor har eller får möjligheten att tillbe med andra i mindre grupper hemma hos någon. De som är välsignade med att ha sina familjer tro såsom de gör, tillber med sina familjer. De flesta finner sig tillbedjandes ensamma. Vare sig man tillber i en semiformaliserad grupp, med sin familj, eller ensam i sovrummet: sådan tillbedjan är acceptabel inför Yahuwah och Han kommer välsigna dyrkaren alldeles oerhört!

Det är inte vackert målat glas som gör ett ställe heligt. Inte heller är det spiran på taket eller att vara omgiven av många dyrkare. Det enda som någonsin gör något ställe heligt är Yahuwahs närvaro. Israeliterna blev beordrade att bygga upp tabernaklet rätt ned i ökensanden. Det fanns inte golv eller någon grund, ingen upphöjning; endast marken. Yahuwah sade till Mose: “Låt dem göra Mig en Helgedom, så att Jag kan bo ibland dem.” (Andra Mosebok 25:8) Idag söker Fadern och Sonen dyrkare som kommer bjuda in Dem att dväljas ibland dem. Var än de befinner sig blir en helig, åsidosatt plats för tillbedjan.

När lägret så flyttades, så var det inget heligt med sanden som tabernaklet hade stått på. Det var Yahuwahs närvaro som gjorde tabernaklet heligt och som fortfarande gör vilken plats som helst till en helig plats där tillbedjan kan offras till Skaparen. Platsen för tillbedjan kanske är ett tyst ställe i naturen. Ibland kan det vara ens egna parkerade bil intill en sjö – eller till och med på en parkeringsplats! Ofta gör de som tillber ensamma så att de tillber i deras sovrums stillhet.

Var man än tillber så är där helig mark eftersom Yahuwah har lovat att vara där.

Tillbedjan är helt enkelt de medel som uttrycker kärlek och dyrkan till Skaparen. En person som har vant sig vid traditioner och former av kyrkotjänst kan känna att tystnaden leende kvinna tittar på distansav ens egna sovrum inte kan vara riktigt vördnadsfull. Men sann tillbedjan är en kärleksgåva. Det är ett öppnande av hjärtat i ren hängivenhet till Yahuwah. Sådan tillbedjan gläds Yahuwah åt att ta emot. Det är ofta så att det är mycket lättare bjuda ren dyrkan ensam, än i sällskap av vanvördiga eller till och med hånfulla.  

Var inte rädd för att kliva ut ensam och pröva något nytt. “Sabbaten är gjord för människans skull, och inte människan för Sabbatens skull.” (Markus 2:27) Det enda kravet är att hur och var man än tillber så dras hjärtat ut i kärlek och tacksamhet till Yahuwah. Detta kan göras ensam, med ens familj eller med en grupp familjer.

På det forntida Hebreiska språket, är ordet för siffran sju detsamma som verbet “att förundras”. Så Första Mosebok 2:2 skulle läsas såhär om de orden infogades:

På “att förundras”-dagen fullbordade Yahuwah sitt verk som Han hade gjort. Och på “att förundras”-dagen vilade Han från sitt verk som Han hade gjort. Yahuwah välsignade ”att förundras”-dagen och helgade den, eftersom Han på den dagen vilade från hela Sitt verk, som Yahuwah hade skapat och gjort.

Kan du förundras på Sabbatsdagen över välsignelserna i ditt liv? Kan du förundras, uppskatta och beundra planen för frälsning och det förunderliga öde som planerats för den räddade jorden? Kan du förundras att Han älskar oss så mycket att Han skulle dö för oss? Sabbatsdagen, den sjunde dagen, kommer vara en fröjd och välsignelse åt alla när de heliga timmarna ökar vår känsla för det underbara.

ENSAM

Majoriteten av de människor som lämnar Babylon gör det ensamma. Eftersom tillbedjan är en aktiv erfarenhet så kan det ta lite justering för att dyrka ensam.

kontemplativ vandrareDet finns många sätt en person som tillber ensam kan uppnå] en väldigt rik Sabbatsdags välsignelse. Eftersom ingen annans behov eller begränsningar måste tas i beaktande, kan de helgade timmarna ägnas åt djupa Bibelstudier och gemenskap med Fadern och Sonen. En CD med lovsång och religiös musik kan spelas och sjungas med till för välsignelsen av att ge lovpris genom musik. Ett annat trevligt sätt att fostra tro är att ha en tro- och tacksägelsebok. Ett enkelt anteckningsblock duger mer än väl. Varje Sabbat, skriv ner specifika böneförfrågningar och ämnen. Den följande Sabbaten, skriv ner bönerna som besvarats och det du välsignats med under veckan som varit, och gör en ny lista för nästkommande vecka.   

Det är viktigt att vara specifik och att verkligen uppmärksamma vad det faktiskt är du ber om, så att du kan erkänna och tacksamt hylla Yahuwah när Han besvarar din bön. Att fokusera på de positiva välsignelserna är viktigt för de som står ensamma. Detta väcker tacksamhet och kärlek som, i sin tur, förhöjer tro och tillit till Frälsaren.

En annan angenäm aktivitet är att ta eKurserna på WLC. Medlemskap i WLC förser med en uppsättning böcker rika på andliga lektioner. De ger givande ämnen för studier. Det finns också artiklar på WLC som ger lite tankeställare och underlag för meditation.  

Om ensamhet är ett problem, nå ut till andra. Om det finns någon som du har vittnat för, så är Sabbaten ett underbart tillfälle att nå ut till dem i spirituell gemenskap och andligt delande.  

Att spendera tid i naturen är alltid en givande upplevelse. Skaparens röst är mer urskiljbar i naturen än någon annanstans. När Yahushua levde på jorden så gick Han ofta ut i naturen för att en mot en tala förtroligt med Sin Fader. Han visste att den sannaste, renaste tillbedjan är själens individuella samtalan med dess Skapare. Denna erfarenhet kan bli din med – även när du är själv.

FAMILJER

lycklig familjDet är en underbar välsignelse att kunna enas med sin familj i tillbedjan! Att tillbe hemmavid är en fantastisk gåva eftersom de individuella behoven tillgodoses ofta lättare än hos de som tillber i större grupper.

Att sjunga tillsammans är en underbar upplevelse. Det lyfter upp hjärtat mot Yahuwah och de flesta barn tycker om att sjunga. Gåvan man lär sig genom att memorera orden i psalmen varar för alltid.

Mödrar och fäder kan turas om att undervisa barnen, med en som lär dem om Bibelns berättelse, och den andre delar med dem en allegorisk berättelse eller en lärdom från naturen som för tankarna mot Himmelen. På eftermiddagen kan en familjepromenad i fint väder vara ett strålande tillfälle att rikta barnens uppmärksamhet till Skaparens kärlek som visas i naturens skapelser. 

Pilgrim’s Progress är också en fin sak att njuta av som familj. Det är också ett härligt sätt att hålla barnen med lärorik fördel upptagna medan de vuxna har Bibelstudier. Barn kan lyssna till de djupa, andliga lärdomarna i Pilgrim’s Progress medans de målar bilder från Bibelns berättelser.1

Föräldrar kan vårda deras förhållande med varandra och även äldre barn genom att tillsammans studera Bibelns sanningar och andra religiösa böcker.  

GRUPPER

De som har möjligheten att tillbe med likasinnade är välsignade med ett ovanligt tillfälle. De flesta som lämnar Babylon gör så ensamma. Många skriver till WLC och frågar om någon vet om det finns helgare av Månsabbaten i närheten. Att tillbe tillsammans med andra troende är ett nöje och ett privilegium. Men det är viktigt att vara noggrann att beakta det individuella behovet hos de som är involverade.   

En grupp om 25 personer kommer behöva mer organisering än en ensam familj. Vuxna utan anhöriga som förlitar sig på dem kommer att ha annorlunda behov än, säg, småbarnungdomar, vars behov inte ska försummas. Inte heller är det rimligt att förvänta sig att yngre barn ska sitta stilla i långa timmar med inget att göra medans de vuxna diskuterar saker bortom barnens fattningsförmåga. Det är möjligt att det finns många vuxna som tycker om att studera Bibeln i timtal, men barnens och ungdomarnas behov måste också tas i beaktning.   

Vaksamhet och bön bör iakttas så att välsignelsen av att mötas i grupp inte urartar till att bara bli en annan form av stiliserad ekklesitjänst som kan stjäla Sabbatsdagens vilsamhet. Lämplig småpredikan kan ges, men borde inte vara enbart en persons ensamma ansvar. Det kommer krävas tanke och omsorg för att förhindra att inrättandet av en fast rutin etableras, där en person kan pekas ut som den mer kapable ledarfiguren. Sådana stela rutiner kan också överrösta Yahushuas Andes ledning, som kanske har tänkt något annorlunda just den dagen.    

En gemensam måltid efter den huvudsakliga tillbedjelsetjänsten kan vara ett strålande tillfälle att träffas tillsammans, men alla borde vara försiktiga att samtalsämnena som tas upp förblir om spirituella teman. På eftermiddagen kan de yngre gå ut i naturen. De kan leta efter något som lär dem en betydande läxa att berätta om vid kvällstjänsten.

Vare sig man tillber ensam, med sin familj eller i en grupp, så börjar förberedelsen för Sabbatsvälsignelsen på den Första Dagen. Mödrar och fäder borde försöka ta tillvara på sina krafter och sin energi så att när de helgade timmarna kommer, kan de tillbringa dagen med sina barn, istället för att ta tupplurar för att sova ikapp förlorad tid under den gångna veckan.  .

ACTS

Vi måste på nytt upptäcka att dyrkan är naturligt för den Kristna, så som det var för de … [fromma] Israeliterna som skrev psalmerna, och att ha för vana att fira storheten och nåden av … [Yahuwah], för det ger en ändlös ström av tacksamhet, glädje och iver.2 

För organiserad tillbedjan kan det vara mycket hjälpsamt att följa en disposition som täcker de viktigaste elementen av aktiv dyrkan. ACTS är en förkortning för Acknowledgement (erkännande), Confession (bekännelse), Thanksgiving(tacksägelse) och Supplication(bön) [På eng. betyder acts gärningar; jmfr Acts of the Apostles med sv. Apostlagärningarna]. Vare sig man tillber ensam, med sin familj eller i en grupp – att följa dessa riktlinjer är mycket hjälpsamt. 

Erkänna

Ge åt Yahuwah ära värdigt Hans Namn; tillbe Yahuwah i helighetens skönhet. (Se Psalm 29:2)

ungdomsgrupp sjungerDen första gärningen i tillbedjan, om det så är bön, sång eller stilla meditation, är att erkänna Yahuwah för vem och vad Han är: Skaparen; urkällan från vilken all kärlek, allt liv, all kunskap och varje mottagen välsignelse strömmar ifrån. Gärningen att erkänna Yahuwah som allt livs och kärleks mittpunkt inspirerar till hopp och tro när vi så också erkänner vårt förhållande till Honom: Han är Skaparen, vi är Hans skapelser. Han är vår Fader, vi är Hans barn.

Lovsånger kan sjungas; psalmer kan läsas och mediteras uppå. Bibeltexter som fokuserar på Yahuwahs förälderliga kärlek till Sina Barn såväl som Hans makt och kraft, är alla utmärkta sätt att erkänna Alltings Härskare. Lärande exempel som betonar relationen Skapare/skapelse kan delas för gruppdyrkan. Barn kan få höra historier om föräldrakärlek som demonstrerar den gudomliga kärlekens attribut.

Bekänn

“Om vi bekänner våra synder, är Han trofast och rättvis att förlåta oss våra synder och rentvå oss från all orättfärdighet.” 1 Johannesbrevet 1:9 

Bekännelse är en viktig del av tillbedjan. När dyrkaren bekänner sin svaghet, blir han inspirerad att fatta tag i den Mäktige. Syftet med bekännelse som del av dyrkan, är att förstora Faderns förlåtelse, inte våra synders monstrositet. 

Försiktighet bör här tillämpas att de offentliga bekännelserna är lämpliga för tiden, platsen och åhörarna. Vissa bekännelser borde aldrig offentliggöras då de kan såra och skada mer än göra gott. Synder som är av en personlig och privat natur bör tas upp individuellt, ensam inför Yah. De borde inte föras ut i gruppen – eller ens i familjen. Om någon har gjort fel mot någon, är stunden att ställa allt till rätta innan ni samlas för tillbedjan.     

Det är viktigt att varje bekännelse i tillbedjan betonar Yahuwahs makt, kraft och villighet att förlåta, istället för smådetaljerna hos en individs synder. Ibland bjuder man in man och barn på knä i böngästföreläsare för att dela med sig av deras “vittnesmål” om hur Yahuwah ledde dem från ett liv i synd, till total överlämnad åt Frälsaren. Ofta spenderar dessa personer majoriteten av sin tilldelade tid på att mycket detaljerat beskriva sina förgångna syndiga liv och alla de ondskefulla saker de brukade göra. När endast 5 minuter återstår, avslutar de med att framföra: “Sen överlämnade jag mig själv till Frälsaren och allting förändrades.”

Bekännelser av denna sort tenderar att glorifiera Satan, istället för Yahs makt. Skrifterna lär oss: “vad än som är sant, vad än som är ärligt, vad än som är rättvist, vad än som är rent, vad än som är älskligt, vad som än är hedrande; om det finns någon dygd, och om där finns lovprisan, tänk på dessa saker.” (Filipperbrevet 4:8)

Varje “bekännelse” som fokuserar på det usla, det korrupta, det onda – Satans makt, stjäl fokus från den förlåtande Laggivaren och är helt säkert inte lämpligt för offentlig dyrkan. Men bekännelse som leder till sann ånger är det som växer fram från ett ångerfullt hjärtas nöd och kommer föra med sig förlåtelsens gåva från vår Yahuwah, Härskare över Allt.  

Tacksägelse

O, giv tack åt Yahuwah; ty Han är god: för Hans nåd varar för evigt. (Se Psalm 106:1)

En av de mest spännande sätten att ge tacksägelse åt Yahuwah är genom att upprepa de många sätten Han har välsignat dig den föregående veckan. Man kan be unga barn att leende mor och dotterberätta vad de är tacksamma för. Individer och familjer kan föra en Välsignelsebok som man skriver ned de saker som de är tacksamma för. Större grupper kan bjuda in vem som än önskar tala, att dela med sig av de välsignelser de har mottagit under veckan.  

Denna möjlighet att få tala om den Himmelske Faderns storhet och godhet borde aldrig försummas. Det styrker tron hos lyssnarna att höra hur Yahuwah har välsignat någon eftersom de inser att om Han skulle göra så för någon annan, så kunde Han också göra så för dem, om så behövs.

Det är väl använd tid och alla kommer att få en välsignelse om, när troende samlas tillsammans, de talar om tacksamheten och kärleken de känner för sin Frälsare. Yahuwah lyssnar på dessa vittnesmål och förhärligas av dem.

Om Kristna skulle umgås tillsammans, talandes med varandra om [Yahuwahs] kärlek, och om förlösningens dyrbara sanningar, skulle deras egna hjärtan bli uppfriskade, och de skulle friska upp varandra. Vi kan dagligen lära oss mer om vår himmelske Fader, vinna en ny erfarenhet av Hans nåd; då kommer vi önska att tala om Hans kärlek; och när vi så gör detta, kommer våra hjärtan värmas och uppmuntras. Om vi trodde och pratade mer om [Yahushua] och mindre om oss själva, skulle vi ha mycket mer av Hans närvaro.3    

När en person tar sig tiden att med ord ge pris som förhärligar Fadern och Sonen, skattas dessa ord högt i Himmelen. Kärleksböner och tacksamhet är mycket sällsyntare än önskemålsbön. När hjärtats älskande dyrkan uttrycks, skrivs dessa ord ned i Himmelen, för att genom tid och evighet stå som ett vittne för Yahuwahs stora godhet.

Sen talade de som fruktade Yahuwah ofta med varandra: och Yahuwah lyssnade, och hörde, och en Minnesbok skrevs inför Honom för de som fruktade Yahuwah, och som tänkte uppå Hans Namn. Och de skall vara Mina, säger Yahuwah Sebaot, på den dagen när Jag utför Mitt verk; och Jag kommer skona dem, såsom en man skonar sin egen son som tjänar honom. (Se Malaki 3:16, 17)

Vilken ära att bli citerad i en av Himmelens böcker! Så högt värderas dina lovord, din kärlek och din tacksamhet.

Orden som … [Yahuwah] och änglarna med glädje lyssnar till är uppskattningens ord för den stora gåva som har givits åt världen i … [Yahuwahs] enfödde Son. Varje lovord för välsignelsen av sanningens ljus … står skrivet i de himmelska böckerna. Varje ord som bekräftar vår himmelske Faders nådiga mildhet för att ha gett oss … [Yahushua] för att ta bort våra synder, och tillskriva oss Hans rättfärdighet, står nedskrivet i Hans hågkomsts bok. Vittnesbörd av denna sort "förkunnar lovpris om Han som har kallat oss ut ur mörkret in till Sitt underbara ljus." 1 Petrusbrevet 2:9.4 

Lovsånger och psalmer kan också läsas. I familjer kan varje person läsa en vers. I större grupper kan alltsammans läsas som ett enat svarsläsande.

Alla som deltar i att dela sina erfarenheter om Yahuwahs individuella välsignande av och i deras liv kommer finna att vittnesbördsmötet är den ljuvaste av alla andliga upplevelser.  

Bön

Bön är öppnandet av hjärtat till … [Yahuwah] som till en vän. Inte för att det är nödvändigt för att … [Yahuwah] ska kunna veta vad vi är, utan för att göra det möjligt för oss att ta emot Honom. Bön för inte … [Yahuwah] ned till oss, utan lyfter upp oss till Honom.5

ung flicka bedjandeBön för den bedjande till den Eviges närvaro. Ett sådant väldigt privilegium borde inte betraktas lätt. Dock ska platsen och åskådarna också tas i beaktning under offentlig bön. Offentlig bön, där en person drönar på under en längre tid, som får barn att bli rastlösa och publikens tankar att vandra, borde inte ges. Platsen för långa böner är i avskildheten av ens egna hemliga böneliv. 

Helst bör offentlig bön inte vara längre än två minuter. Om det finns en stor grupp, ett sätt att för alla då få uppleva bönens välsignelse är att delas upp i mindre bönegrupper om tre till fyra personer. Detta gör det möjligt för var och en att be.

Ett annat sätt att be, både inom större grupper såväl som i familjecirkeln, är att be i enighet; i ett sinne.  En person börjar, men vem som helst som har en börda eller en tacksägelse kan också tala närsomhelst för att dela med sig av vad som är på deras hjärtan. Även det yngsta barnet kan delta genom att säga något som han eller hon är tacksam över. Detta sättet att be på ger rika belöningar eftersom det är öppet för den direkta påverkan av den Heliga Anden. Något som bes av en person tänder ofta en tanke i en annans sinne. Istället för att vänta och vänta på sin tur att be, kan ett intryck omedelbart besvaras och hjärtats tankar uttryckas i bön och tacksägelse. Att avsluta genom att repetera bönen Yahushua gav Sina lärjungar är ett vackert sätt att avsluta gruppbön.

Medan den uråldriga praxisen att “be med ett sinne” inte är vanlig idag, användes den av de som Yahuwah räddade i Han Leder Mig. Böner kunde vara i timmar, men ingen var uttröttad eller uttråkad av det. Att kunna be fritt och som manad av den Heliga Anden var en uppiggande, mäkta stimulerande upplevelse. Himmelen drog sig nära och sjuka helades, mirakel utfördes och till och med döda väcktes tillbaka till livet. Prova att be på det här sättet. Du kommer aldrig vilja be i en grupp på något annat sätt!   

När en person gör ett livsstilsval att lämna en grupp troende i ett samfund eller kyrkoförsamling, kan den känslomässiga påverkan kännas nästan som om det vore en skilsmässa. Forna bröders reaktioner ihop med ensamhet och osäkerhet om hur man tillber ensam, kan samverka och få en människa att känna sig fördömd. Allt detta är en del av Satans försök att avskräcka de som lämnar Babylon. Genom att översvämma en person med negativa känslor så söker Satan att skaka om en persons beslutsamhet och på så sätt pressa honom eller henne att återgå till det gamla bekanta – att återvända till Babylon.

Vila i vissheten om Faderns kärlek för dig och Hans accepterande av din tillbedjan.

Därför finns nu ingen fördömelse för dem som är i Yahushua Frälsaren, som inte vandrar efter köttet, utan efter Anden.  

Hans som rannsakar hjärtan vet vad Andens sinne är, eftersom Han medlar för helgonen efter Yahuwahs vilja. Och vi vet att allting samverkar ihop till det som är gott för dem som älskar Yahuwah, som är kallade efter Hans beslut. (Romarbrevet 8:1, 27-28) 

Yahuwahs beslut är att ha troende över hela världen, var för sig eller i mindre grupper, dyrkandes Honom på Hans helgade dag trots svårigheter och andras fördömelse.  

Träd fram i trons fullhet och tro att Han som har kallat dig efter Sitt härliga beslut också accepterar dig i den Älskade. När du lyder kallet att följa din Frälsare ut ur Babylon, kosta vad det kosta vill, förhärligar du din Frälsare och din tillbedjan är godtagbar för Honom.

Vad skall vi nu säga om detta? Är Yahuwah för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte har skonat sin egen Son, utan utgav Honom för oss alla, hur skall Han inte också med Honom skänka oss allt?

Vem kan anklaga Yahuwahs utvalda? Det är Yahuwah som rättfärdigar! Vem är den som fördömer? Det är Yahushua som har dött, ja, än mer, som också har uppstått, och som sitter på Yahuwahs högra sida och som medlar för oss.

Vem kan skilja oss från Yahushuas kärlek? Skall bedrövelse eller ångest eller förföljelse eller hungersnöd eller nakenhet eller fara eller svärd? Aldrig! I alla dessa saker är vi mer än besegrare genom Honom som har älskat oss.

Ty jag är övertygad om att varken död eller liv, varken änglar eller furstendömen eller makter, varken något som nu är eller något som skall komma, varken något i höjden eller i djupet eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Yahuwahs kärlek som är i Yahushua, vår Frälsare. (Se Romarbrevet 8:31-39.)1 Målarböcker med Bibliska motiv finns tillgängliga hos de flesta Kristna bokhandlar. Gratis målarsidor kan också hittas online. Följande är en liten del av de mängder som finns tillgängliga:

2 J. I. Packer

3 E. G. White, In Heavenly Places, s. 92.

4 E. G. White, Our High Calling, s. 168.

5 E. G. White, Steps to Christ, s. 93.