Print

Dregătorii de Spărturi

Legea divină este o transcriere a caracterului lui Yahuwah. Dezvăluie gândurile Sale, cele mai intime sentimente de a fi pur, sfânt și iubitor. Legea lui Yah, ca și tronul Său, va rezista veșnic, niciodată nu va fi modificată sau anulată. 

bridge (breach) being restored with "The Law"Satana a condus pe mulți la călcarea legea lui Yahuwah prin ignoranță sau prin ipoteza că moartea lui Yahushua pe cruce a anulat legea.

 Mărinimoasa inimă a lui Yahuwah, plină de iubire, încă tânjește după copiii Săi înșelați. În mila Sa, El a trimis un avertisment pentru biserica generației finale. Este numit Solia către Laodicea:

“Îngerului Bisericii din Laodiceea  scrie-i: “Iată ce zice Cel ce este Amin, Martorul credincios şi adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu: Ştiu faptele tale, că nu eşti nici rece nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! Dar, fiindcă eşti căldicel, nici rece , nici în clocot, am să te vărs din gura Mea.”

Pentru că zici: Sunt bogat, m-am îmbogăţit şi nu duc lipsă de nimic”, şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol, …” (Apocalipsa 3 :14-17) 

Biserica  generației finale a fost binecuvântată cu o mare lumină. Ca urmare, ea crede ca nu este nevoie de lumină suplimentară - ea le știe pe toate!

Cerul vede lucrurile diferit. Yahuwah vede că există multe erori și tradiții, fondate pe  păgânism, de care, încă, se agață poporul Său. Leacul Ceresc pentru condiția Laodiceană oarbă  se găsește, ca întotdeauna, la Mântuitorul:

“Te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţit prin foc, ca să te îmbogăţeşti; şi haine albe ca să te îmbraci cu ele, şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale; şi doftorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii şi să vezi.

Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă, dar şi pocăieşte-te!” (Apocalipsa 3 :18-19)

Deoarece mândria spirituală împreună cu orbirea spirituală, sunt caracteristicile distinctive ale bisericii ultimei generaţii, toți cei care vor fi mântuiți trebuie să accepte prin credință că mesajul Martorului Credincios li se aplică individual - chiar dacă simt că sunt deja umili , sinceri și pocăiţi.

Odată ce acest mesaj este acceptat prin credință, în acelaşi timp, Marele Medic începe să vindece. El oferă aurul curățit prin foc, care simbolizează credința și dragostea. El acoperă goliciunea cu propria Sa neprihănire și aplică doctoria divină  pentru ochii orbiţi de eroare și supoziţii.

Înzestrat cu înțelegere spirituală, credinciosul umil, pocăit, are în sfârșit, posibilitatea să vadă nu numai starea lui adevărată, dar şi măreţia legii lui Yah.

"Văd că tot ce este desăvârşit are margini: poruncile Tale însă sunt fărăr margini. Cât de mult iubesc Legea Ta!  Toată ziua mă gândesc la ea." (Psalmul 119: 96, 97, KJV)

Rugăciunea continuă a credinciosului este: "Deschide-mi ochii, ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale." (Psalmul 119: 18)

Odată ce  mintea este iluminată pentru a înțelege legea lui Yah, credinciosul este condus să vadă că legea divină este obligatorie pentru toate popoarelor din toate timpurile. Nu a fost pironită pe cruce, și nici nu a fost, în vreun fel , "eliminată" prin moartea lui Yahushua

woman looking upwardScriptura arată că, chiar înainte de a Doua Venire, Yahuwah va ridica un grup special de oameni care, prin credința în meritele Mântuitorului, vor fi activi în păstrarea cu desăvârșire a legii lui Yah. Ei sunt cei 144.000 . Biblia descrie această generație finală "Cei care păzesc poruncile lui Yahuwah și credința lui Yahushua." (Vezi Apocalipsa 14:12).

Faptul că ei se disting, deoarece păzesc poruncile lui Yah, implică un contrast pentru alții care nu păzesc. Așa cum primul grup de oameni de pe pământ, care s-au predat pe deplin lui Yahuwah, permițând Mântuitorul să-și trăiască viața Lui în ei, ei sunt descrişi ca:

"Aceștia sunt cei ce urmează pe Miel oriunde merge El. Au fost răscumpărați dintre oameni, ca cel dintîi rod pentru [Yahuwah] și pentru Miel. Și în gura lor nu s-a găsit minciuna, căci sunt fără vină înaintea scaunului de domnie al lui [Yahuwah] ". (Apocalipsa 14: 4, 5, NKJV)

Cei 144000 rămân în Yahushua, și El în ei. Ca Mântuitor, a păstrat perfect legea divină în fiecare, la fel și ei, deoarece El trăiește IN ei.

"Oricine are nădejdea aceasta în El, se curățește, după cum El este curat. Oricine face păcat face și fărădelege, și păcatul este fărădelege. Și știți că El S-a arătat ca să ia păcatele noastre și în El nu este păcat. . Oricine rămâne în El nu păcătuiește... " (1 Ioan 3: 3-6)

Legea divină cuprinde mult mai mult decât cele 10 porunci, rostite în splendoarea de la Mt. Sinai. Aceasta include statutele  legii, precum și, normele aplicării largite a Celor 10 Porunci.

Legea divină este veșnică și obligatorie. Acesta va dăinui veșnic. "Tot ce face [Elohim], dăinuieşte în veci, şi la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat şi nimic de scăzut... "(Eclesiastul 3:14, NKJV).

Nu este nimic de adăugat la lege și nimic ce Yahuwah a anulat din ea şi nu mai este obligatoriu. Scriptura, cu strictețe taxează: "Să nu adăugați la cele ce vă poruncesc Eu, şi să nu scădeți nimic din ele, ci să păziţi poruncile lui [Yahuwah Elohim-ul vostru], aşa cum vi le dau Eu." (Deuteronom 4: 2, KJV )

Cei 144.000 de mii restabilesc toată legea divină, inclusiv statutul care porunceşte respectarea zilelor anuale de închinare, numite "Sărbătorile lui Yahuwah" din Biblie. Aceste sărbători, care sunt enumerate în Leviticul 23, trebuie să fie statutate "Veşnic în toate locuințele voastre pentru urmașii voștri." (Vezi Leviticul 23:14, 21, 31 și 41.)

Această lucrare a celor 144.000 de mii, pentru a restabili toată legea lui Yahuwah, este prezisă în Scriptură și este în mod clar legată de închinare:

Ai tăi vor zidi iarăşi pe dărâmăturile de mai înainte; vei ridica din nou temeliile străbune; vei fi numit "Dregător de spărturi", "Cel ce drege spărturile şi face ţara cu putinţă de locuit". Dacă îți vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântă, dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfinţeşti pe  [Yahuwah], slăvindu-L, şi dacă-L vei cinsti, neurmând căile tale , neîndeletnicindu-te cu treburile tale, şi nedându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în [Yahuwah], și Eu te voi sui pe înălţimile ţării, te voi face să te bucuri de moştenirea tatălui tău Iacov, căci gura lui [Yahuwah] a vorbit. (Isaia 58: 12-14)

Legea divină poruncește respectarea sărbătorilor lui Yahuwah, pe lângă Sabatele săptămânale. Ca Ilie și Ioan Botezătorul înaintea lor, cei 144.000  cinstesc pe Yahuwah prin ascultare de Legea Sa și prin apelul către alții să se pocăiască și să se întoarcă la închinarea la Yahuwah în zilele Sale sfinte.

Vechiul Testament se încheie cu o profeție a celor ce vor face munca de chemare la pocăință cu puțin timp înainte de a doua venire a lui Yahushua.

Iată, voi trimete pe solul Meu, și el va pregăti calea înaintea Mea . . . Amintiți-vă de Legea lui Moise, robul Meu, căruia l-am dat în Horeb rânduieli şi porunci pentru tot Israelul!  Iată, vă voi trimite pe proorocul Ilie, înainte de a veni ziua lui [Yahuwah], ziua aceea mare și înfricoșată. (Maleahi 3: 1, 4: 4, 5)

Faptul că porunca este dată să "ne amintim Legea lui Moise" dovedește în mod clar că a fost uitată. Dar sarcina nu se oprește aici. Aceasta merge în mod explicit, de asemenea la includerea legii statutare.

open Bible surrounded by cloudsRestaurarea închinării în toate zilele sfinte desemnate de Cer este un semn al apropierii sfârșitului lumi.

Cei 144.000 de mii vor păstra sărbătorile lui Yahuwah pentru că sunt păstrătorii legii, nu spărgători de lege. Legea lui Yahuwah este de mare preț pentru ei, și-L cinstesc pe Creatorul lor, oferindu-I ascultare în dragoste.

Cine zice: "Îl cunosc", și nu păzește poruncile Lui, este un mincinos, și adevărul nu este în el. (1 Ioan 2: 4)

Adevăratul test al uceniciei este sau nu o supunere.

Cunoaştem că iubim pe copiii lui [Yah], prin aceea că iubim pe [Yah] și păzim poruncile Lui. Căci dragostea lui [Yah] stă în păzirea poruncile Lui. (1 Ioan 5: 2, 3)

Cei 144.000 de mii, credincioșii umili pocăiți din generația finală, vor păzi toate poruncile lui Yahuwah. Ei Îl iubesc mult pentru că au fost iertați de multe și iubirea lor este demonstrată prin predarea deplină și ascultare desăvârșită, indiferent de cost.

O recompensă incomparabilă îi așteaptă pe toți cei care-L vor căuta pe Martorul Credincios pentru vindecare din starea laodiceană și se alătură Cerului în restaurarea onoarei legii lui Yahuwah: "Celui ce va birui îi voi da să șadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum și Eu am biruit și Am șezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie. "(Apocalipsa 03:21)

Mesajul Martorului Credincios încă dă tuturor advertismentul să se pocăiască. Alege să crezi că Mântuitorul cunoaște starea inimii tale mai bine decât te cunoşti tu. Predă-te Lui. Devii o făptură nouă prin harul Său.

Fii un Dregător de spărturi, Cel ce drege drumurile pentru a locui în ţară. Tu, deasemenea, poţi birui așa cum a biruit și Yahushua, ca să fii așezat împreună cu El pe tronul Său.