Print

Fiara care se ridică din Pământ: Statele Unite ale Americii în Profeţie

Cartea Apocalipsei este un dar divin în care Yahuwah a oferit poporului Său informaţii importante pe care aceştia trebuie să le cunoască cu privire la viitor. 

Prin folosirea simbolurilor, Cerul a descoperit prima putere care va duce război cu sfinţii lui Yahuwah, chiar înainte de a Doua Venire a lui Yahushua.

Profeţia a prevăzut faptul că una dintre puterile care vor exercita o mare autoritate asupra pământului va fi Statele Unite ale Americii. În Apocalipsa 13 se relatează:

Beast from the Earth: United States of America in Bible Prophecy

Apoi am văzut o altă fiară ridicându-se din pământ, care avea două coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. Și a lucrat cu toată puterea fiarei dintâi în prezența sa, și provoacă pământul și cei ce locuiesc pe el să se închine fiarei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. (Apocalipsa 13:11, 12)

Pentru a înțelege simbolurile din această profeție și felul în care se aplică Statelor Unite ale Americii, este necesar să permitem mai întâi Scripturii să definească aceste afirmaţii. În Biblie, "fiarele" sunt simboluri ale puterilor geo-politice. Lui Daniel i-au fost prezentate patru fiare care ieşeau din mare:

Daniel a vorbit zicând: "Am văzut în viziunea mea de noapte, și iată, cele patru vânturi ale cerului au izbucnit pe Marea cea Mare. Și patru fiare mari au ieșit din mare, fiecare diferita de cealalta. (Daniel 7: 2, 3)

Daniel era nedumerit cu privire la viziune. El nu a înțeles simbolurile acesteia.

"Eu, Daniel, eram întristat în duhul meu și viziunile din mintea mea m-au tulburat. M-am apropiat la unul dintre cei care stăteau acolo, și l-am întrebat adevărul despre toate astea. Astfel că el mi-a spus și mi-a făcut cunoscut interpretarea acestor lucruri: "Aceste fiare mari, care sunt patru, sunt patru regi care apar din pământ." (Daniel 7: 15-17)

Astfel, fiare reprezintă puteri geopolitice. În timp ce de-a lungul istoriei au existat multe regate care şi-au exercitat controlul aproape în întreaga lume, Scriptura se concentrează în mod special asupra celor care luptă împotriva Cerului.

“Am văzut o altă fiară ieşind din pământ . . . .”  (Apocalipsa 13:11)

Prima fiară pe care Ioan a văzut-o în Apocalipsa 13 simbolizează papalitatea. Profeția a prezis că fiara, papalitatea, va primi o rană de moarte:

"Și am văzut unul dintre capetele ei, primind o rană de moarte. . . . "(Apocalipsa 13: 3)

Această rănire a papalității a culminat în 1798 cu o serie de evenimente ce se desfăşurau chiar în timp ce fiara din pământ, Statele Unite ale Americii, începea să îşi manifeste puterea sa.

Rome-USA Timeline

Cea de a doua fiara pe care Ioan o vede în Apocalipsa 13 este diferită de toate celelalte, deoarece ea apare din pământ.

Mai târziu, Ioan spune: "Apele pe care le-ai văzut. . . sunt noroade, gloate, neamuri și limbi. "(Apocalipsa 17:15) Prin urmare, fiara din pământ trebuie să fie o putere mondială care apare dintr-o zonă puțin populată a lumii.

Fiarele pe care Daniel le-a văzut, precum și prima fiară pe care Ioan a văzut-o în Apocalipsa 13, au luat naștere din tulburări ale mărilor. De obicei naţiunile noi apar, mai întâi prin distrugerea altor națiuni, luându-le apoi locul. Cu toate acestea, nu a existat vreo națiune distrusă pentru a face loc Statelor Unite ale Americii. Astfel, acesta este un simbol potrivit acestei fiare ca să apară din pământ.

În acest caz cuvântul "vine", din această expresie a Scripturii, în textul original grecesc, este ἀναβαίνω (anabainō), care, împreună cu derivatele sale grecești, înseamnă - să răsară ușor ... să crească în liniște și în mod constant (precum o plantă). Acest lucru se potriveşte perfect.

Atunci când a descris ascensiunea Statelor Unite, G. A. Townsend, a vorbit despre "taina ridicării sale dintr-un loc liber", și spune, "Precum o sămânță tăcută noi am devenit un imperiu." (The New World Compared with the Old, pp.462, 635, G.A. Townsend) Un jurnal european, The Dublin Nation, în 1850 scria despre Statele Unite ca fiind un imperiu minunat, ce era "în curs de dezvoltare", și "în mijlocul tăcerii pământului crescând zilnic în putere și mândrie. "


"Ea avea două coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. . . . "(Apocalipsa 13:11)

Fiara din pământ este descrisă ca având două coarne, ca ale unui miel. Aceasta nu este o fiară ca un miel. Mai degrabă, coarnele ei sunt înșelătoare. Este încă o fiară de pradă puternică, dar coarnele par mai mici, inofensive şi chiar binevoitoare, ca ale unui miel blând.

Apărută de două secole ca o putere tânără recent crescută, Statele Unite ale Americii, se potriveşte descrierii. Ea nu a încercat să colonizeze alte națiuni și-a deschis graniţele ei pentru toți cei care au fugit de persecuțiile din țările lor de origine.

Aşa cum onorabilul J. A. Bingham a descris-o, mulțimile care imigrează în America au dorit să realizeze "Ceea ce nu a văzut lumea niciodată; adică, o biserică fără un papă, și un stat fără rege. "

"Ea făcea semne mari, până acolo încât să se coboare chiar foc din cer pe pământ, în fața oamenilor." (Apocalipsa 13:13)

Dintre toate popoarele lumii, Statele Unite ale Americii a ajuns rapid într-o poziție de putere, influență și bogăție.

Tehnologia a înflorit și descoperirile științifice și industriale ale acestei naţiuni au afectat, într-un fel sau altul, viaţa oricui din această lume.

Atomic bomb mushroom clouds over Hiroshima (left) and Nagasaki (right)

Nori în formă de ciupercă provocaţi de bombele atomice de la Hiroshima (stânga) și Nagasaki (dreapta)

Distrugerile de la Hiroshima și Nagasaki din istoria recentă a primelor bombe atomice este descris de comentariul lui Ioan : "Ea face să se coboare chiar foc din cer. . . în fața oamenilor. "

Adevăratul secret al caracterului puternic al Statelor Unite și al primirii binecuvântărilor cerului a fost faptul că deţinea legi ce separau Biserica de stat, garantând libertatea civilă și religioasă - chiar și celor ale căror credințe îi plasează în minoritate.

Fiara cu două coarne nu ar putea fi o națiune Romano Catolică întrucăt catolicismul este în mod unic o unire a Bisericii cu Statul. O astfel de relație a Bisericii cu statul de a aplica convingerile sale prin intermediul puterii statului este fundamental opusă însăși principiilor pe care Statele Unite ale Americii se întemeiază.

Spre deosebire de anumite alte fiare ce au fost simbolizate, fiara care a apărut din pământ se remarcă prin faptul că nu deţine o coroană, fapt ce simbolizează o națiune cu o formă de guvernare republicană.

"O coroana este un simbol potrivit unei forme de guvernare de tip monarhie sau dictatură, și lipsa coroanei ca în acest caz, ar sugera o guvernare în care puterea nu este învestită printr-o astfel de putere ci se află în mâinile cetăţenilor. "(U. Smith, Daniel și Apocalipsa, p. 581)

Statele Unite ale Americii a fost prima țară după Roma care a avut o formă de guvernământ cu adevărat republicană însoţită de libertățile civile și religioase care însoțesc acest tip de guvernare.

Cu toate acestea, Ioan a văzut în viziune, o schimbare ce a început să transforme aspectul blând a acesteia. Fiara cu două coarne a început să vorbească ca un dragon, un dublu simbol reprezentând atât păgânismul cât şi pe Satana însuși.

"Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi. . . și îi determina [forța] cei care locuiesc în ea să se închine fiarei dintâi."(Apocalipsa 13:12)

Mai degrabă decât să fie ultimul bastion al libertății religioase ramas în lume, fiara cu două coarne își asumă o autoritate la nivel mondial, care nu îi aparține de drept. Această utilizare a forței, care este un principiu al împărăției lui Satan, este folosită pentru a face ca prima fiară, care reprezintă catolicismul, să primească închinare.

"Ea făcea semne mari, pănă acolo încât să se coboare chiar foc din cer pe pământ, în fața oamenilor. Și amăgea pe locuitorii pământului prin acele semne care i s-a dat să le facă în fața fiarei, spunându-le acelora care locuiesc pe pământ să facă o icoană fiarei care avea rana de moarte și trăia. I-a fost dată putere să dea suflare icoanei fiarei, ca chipul fiarei să vorbească și să facă în aşa fel încât cei ce nu se vor închina icoanei fiarei să fie omorâți. A făcut ca toți: mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei "(Apocalipsa 13: 13-17).

Faptul că această putere recent asumată exercitată de către Statele Unite nu are asupra sa blestemul sau binecuvântarea cerului poate fi găsit în ceea ce Scriptura relatează despre faptele ei:

Un astfel de caracter despotic este complet opus principiilor Împărăţiei Cerurilor care iubeşte libertate.

Scriptura este clară cu privire la faptul că lupta finală din lunga controversă dintre Yahuwah și Satana se va concentra în mod special pe închinare –pe timpulde închinare. Yahuwah niciodată nu-i forțează pe oameni să I se închine, iar Satana nu impune închinarea adusă lui Yahuwah în adevăratul Său Sabat.

În consecință, închinarea impusă de Statele Unite va fi punerea în aplicare a unei zile de închinare contrafăcute - Duminica, eventual cu permisiune pentru cei care se închină Sâmbătă sau care se duc la Moscheea pentru rugăciune Vinerea, toate in conformitate cu calendarul gregorian papal folosit de către întreaga lumea, ca se mira după fiară. 

Va fi împiedicată libertatea de a se închina în conformitate cu conștiință individuală.

În cele din urmă, toți cei care refuză să se supună acestei false doctrine ce este impusă de puterea Statelor Unite ale Americii (sau de orice alt guvern) va fi considerat demn de moarte. Nicio scuză nu i se va acorda oricui doreşte să se închine în adevăratul Sabat biblic, calculat după calendarul original luni-solar de la creaţiune.

Singura speranță a oricărei persoane este predarea voinței în mod deplin și desăvârșit în mâna lui Yahuwah Elohim. În fața urletelor balaurului, oamenii lui Yahuwah vor fi păziţi.

Toți cei care ascultă de Yahuwah Domnul mai mult decât să se conformeze legilor și tradițiilor oameneşti, vor fi păziţi în timpul strâmtorării ce va veni.

Atunci se va ridica Mihail,

Marele voievod, ocrotitorul copiilor poporului tău;

Și acolo va fi o vreme de strâmtorare,

Cum n-a fost de când sunt națiunile,

Chiar în acel moment.

Poporul tău va fi mântuit,

Oricine este găsit scris în carte.

Și mulți dintre cei care dorm în țărâna pământului se vor scula,

Unii pentru viața veșnică,

Alții pentru ocară și rușine veșnică.

Cei înțelepți vor străluci

Ca strălucirea cerului,

Iar cei care întorc pe mulți să umble în neprihănire

Vor strălucii ca stelele, în veac de veac.

(Daniel 12:1-3)

Promisiunile Scripturii deschide resursele Omnipotenţei pentru toți aceia care Îl onorează pe Creatorul lor prin păstrarea Legii Sale, închinându-se în Sabatul sfânt ce poate fi identificat doar prin utilizarea metodei rânduite de El pentru măsurarea timpului: calendarul luni-solar.

Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi şi eu de ceasul încercării, care va veni peste lumea întreagă, ca să îi încerce pe cei ce locuiesc pământul.

Iată, Eu vin curând: Păstrează ce ai, ca nimeni să nu îţi ia cununa. (Apocalipsa 3:10, 11)


Videoclipuri şi articole la subiect: